За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
ИмеЗа обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер226.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.investbg.government.bg/sectors/index/download/lang/bg/file/ZmlsZXMvbGlicmFyeS9maWxlL2
ДЕКЛАРАЦИЯ


за обстоятелства по чл. 5 ал.1 т.4 от ППЗНИ

ЗА КАТЕГОРИЯ МАЛКО И СРЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ1

съгласно Приложение І на Регламент № 800/2008 на Комисията, респективно неговото пряко приложение по Закона за малките и средните предприятия –

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


Подписаният(е)2 ...................................................................................................................................................................

(трите имена)


притежаващ/а лична карта № , издадена от МВР, гр...............................,


в качеството ми (ни) на..........................................................................................................................................................

(управител(и) ,изпълнителен директор (и), друг вид представителство)


на предприятието...................................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец, трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)


със седалище и адрес на управление (постоянен адрес):..........................................................................................................


.......................................................................................................................ЕИК/БУЛСТАТ.................................................


ДЕКЛАРИРАМ(Е):


1. Представляваното от мен (нас) предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия е3:
Независимо предприятие

Когато предприятието е независимо, данните в таблицата по-долу се извличат от финансовите отчети само на предприятието, което подава декларацията. Попълнете само декларацията, без приложенията към нея.Предприятие партньор

Попълнете приложенията, след това попълнете декларацията, като впишете в таблицата по-долу резултатите от изчисленията от приложенията.Свързано предприятие


2. Представляваното от мен (нас) предприятие за ….......... финансова година, има следните стойности за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, изчислени съгласно чл. 4б – чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия:


Средносписъчен брой на персонала


Годишен оборот

(хиляди лева)


Стойност на активите

(хиляди лева)

Цифром:

Цифром:

Цифром:

Словом:

Словом:

Словом:

Забележка: Данните се определят на годишна база и се отнасят за последния одобрен финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.3. В сравнение с финансовата година, която непосредствено предхожда финансовата година, посочена в т. 2 от тази декларация, има промяна в данните на представляваното от мен (нас) предприятие, която може да доведе до промяната на неговата категория (микро, малко, средно или голямо предприятие):


НеДа (попълнете и приложете декларация за финансовата година, непосредствено предхождаща финансовата година по т. 2)


Опис на приложенията: ..........................................................................................................................................................


Декларирам верността на данните в декларацията и приложенията.


Дата: .........................., с./гр.: ..................... Подпис: ..............................................................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАННИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-ПАРТНЬОР ИЛИ СВЪРЗАНО ПРЕДПРИЯТИЕ


1. Попълнете таблицата по-долу. За правилата за изчисляване на данните за предприятие партньор или свързано предприятие виж чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия и указанията за попълване на декларацията.


Отчетен период: .................. финансова година


Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

1. Данните за предприятието, което подава декларацията или консолидираните финансови отчети.

(впишете тук данните от таблица Б1 на Приложение 4)


2. Сборът от пропорционално изчислените данни на всички предприятия партньори (ако има такива)

(впишете тук данните от таблица А на Приложение 2)


3. Сборът от пълния размер на данните на всички свързани предприятия (ако има такива), ако не са включени чрез консолидиране в ред 1

(впишете тук данните от таблица Б2 на Приложение 4)


Общо:Забележка: Всички данни се определят на базата на предходната финансова година. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година. (виж чл. 4б от ЗМСП)


2. Данните от ред „Общо” следва да се впишат в таблицата по т. 2 от Декларацията.


3. Представете Приложение 2 ако предприятието, което подава декларацията има предприятие партньор, за което са посочени данни в таблицата по-горе. За всяко предприятие партньор представете Приложение 3.


4. Представете Приложение 4, ако предприятието, което подава декларацията има свързано предприятие, за което са посочени данни в таблицата по-горе. За всяко свързано предприятие представете Приложение 5.


Подпис: .....................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЬОРИ


1. В таблицата по-долу се вписват данните от „таблицата за партньорство“ на Приложение 3 на всяко предприятие, за което е попълнено Приложение 3.


Приложение 3 се попълва за всяко предприятие партньор на предприятието, подаващо декларацията, и за всяко предприятие партньор на всяко свързано предприятие, за което данните все още не са включени в консолидирания финансов отчет на това свързано предприятие.


Таблица АПредприятие партньор

(наименование/идентификация)

Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


Общо(добавете редове към тази таблица, ако е необходимо)


Забележка: Данните от горната таблица са резултат от пропорционалните изчисления, направени в Приложение 3.


2. Данните от ред „Общо“ на таблица А, следва да се впишат в ред втори (относно предприятията партньори) на таблицата в Приложение 1.


Подпис: .....................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ-ПАРТНЬОР


1. Идентифициране на предприятие партньор:


Пълно наименование на предприятието: .................................................................................................................................


Адрес на управление/постоянен адрес: ..................................................................................................................................


ЕИК/БУЛСТАТ .......................................................................................................................................................................


Име и длъжност на представляващия (ите): ............................................................................................................................


2. Данни за предприятието партньор:


Отчетен период: ............................................... финансова година
Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

ДанниЗабележк:а Данните на предприятието партньор се вземат от неговия годишен финансов отчет или консолидиран финансов отчет, ако такъв се съставя. Към тези данни се добавят 100% от данните на предприятията, които са свързани с това предприятие партньор, освен ако данните на свързаните предприятия вече са включени в консолидирания финансов отчет на предприятието партньор.(чл. 4г, ал. 5 от ЗМСП).


Ако това е необходимо, представете Приложение 5 за предприятията, които все още не са включени чрез консолидиране.


3. Пропорционално изчисляване


а) Посочете точно какъв дял (в процентно отношение) от капитала или от правото на глас, предприятието, което подава декларацията (или свързаното предприятие, чрез което отношението с предприятието партньор се установява) притежава в предприятието партньор, за което се отнася това приложение.


..............................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................


Посочете също дела (в процентно отношение) от капитала или от правото на глас, който предприятието партньор, за което се попълва това приложение, притежава в предприятието, което подава декларацията/свързаното предприятие:


..............................................................................................................................................................................................


..............................................................................................................


Забележка: В полето по буква а) се посочва по-високия от двата дяла (от правото на глас или от капитала). Към този дял следва да се добави дела, който свързано предприятие притежава в същото предприятие (Виж чл.4, ал.3 от ЗМСП).


б) По-високия от двата дяла (процентно съотношение) следва да се приложи по отношение на данните в таблицата по точка 2 от това приложение. Резултатите от пропорционалното изчисление следва да се попълнят в таблицата по-долу:


Таблица за партньорство”


Процент: .....

Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(в хиляди лева)

Стойност на активите

(в хиляди лева)

1. Данни3. Данните от Таблицата за партньорство следва да се впишат в Таблица А на Приложение 2.


Подпис: .....................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4


към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


1. Определете кой от посочените по-долу два случая се отнася за предприятието, което подава декларацията:


Случай 1: предприятието, което подава декларацията, съставя консолидиран финансов отчет или е включено чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие (Таблица Б (1))

Случай 2: предприятието, което подава декларацията, или едно или повече от свързаните предприятия не съставят консолидиран финансов отчет или не са включени в консолидиран финансов отчет. (Таблица Б(2))


Забележка: Данните на свързаните предприятия се вземат от техните годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети. Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети с дял, пропорционален на дела по ал. 3 на чл.4г от ЗМСП (чл.4г, ал.6 ЗМСП).


2. Методи за изчисление:


В случай 1: Консолидираните финансови отчети служат като основа на изчислението.

Попълнете таблица Б(1) по-долу.


Таблица Б1

Средносписъчна брой на персонала (*)

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

Общо


(*) Забележка: Където в консолидираните финансови отчети няма данни за персонала, изчислението се извършва чрез добавяне на данните на предприятията, към което въпросното предприятие е свързано.


Данните, от ред „Общо” на Таблица Б(1) следва да се впишат в ред 1 на таблицата в Приложение 1 към декларацията.


Предприятия, включени чрез консолидиране

Свързано предприятия (наименование и правноорганизационна форма)

Адрес на управление/постоянен адрес

ЕИК/БУЛСТАТ

Име и длъжност на представляващия/ите

1.


2.


3.


4.


5.Забележка: Предприятията партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез консолидиране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларация. За тези предприятия следва да се попълни Приложение 3 и данните им се добавят в таблицата на Приложение 2.


В случай 2: За всяко свързано предприятие, попълнете Приложение 5 и съберете в пълен размер данните от финансовите отчети на всички свързани предприятия, като попълните Таблица Б(2) по-долу.


Таблица Б2


Предприятие

(наименование и правноорганизационна форма)

Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

1.


2.


3.


4.


5.


Общо


Забележка: Попълнете Приложение 5 за всяко предприятие посочено в таблицата


Подпис: .....................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5


към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ


(попълва се само за свързани предприятия, които не са включени чрез консолидиране в Таблица Б1)


1. Идентифициране на свързаното предприятието


Пълно наименование на предприятието: ..........................................................................................................................


Адрес на управление/постоянен адрес: ...........................................................................................................................


ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................................


Име и длъжност на представляващия (ите): .....................................................................................................................


2. Данни на предприятието

Отчетен период: : ............................................... финансова година
Средносписъчен брой на персонала

Годишен оборот

(хиляди лева)

Стойност на активите

(хиляди лева)

Общо
Данните от горната таблица следва да се впишат в Таблица Б (2) на Приложение 4.


Забележка:

Данните на свързаните предприятия се вземат от техните годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети. Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети с дял, пропорционален на дела по ал. 3 на чл. 4г от ЗМСП (чл. 4г, ал. 6 от ЗМСП)

Предприятията партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез консолидиране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларация. За тези предприятия следва да се попълни Приложение 3 и данните им се добавят в таблицата на Приложение 2.


Подпис: .....................................................


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия

1. Основание за подаване на декларацията и ред за установяване на статуса на микро-, малко и средно предприятие.

Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) се подава на основание чл. 4а от ЗМСП. ЗМСП (последно изменение ДВ, бр. 59 от 2006 г.) напълно въвежда дефиницията за малки и средни предприятия, която се съдържа в Препоръката на Европейската комисия 2003/361/ЕС. Съгласно ЗМСП за установяване качеството на микро-, малко или средно предприятие е необходимо да се попълни и подпише само декларацията. Представянето на декларацията не изключва предвидените в законодателството проверки на декларираните обстоятелства.

2. Кой подава декларация?

Тази декларация се подава от всяко лице, което отговаря на дефиницията за "предприятие" по смисъла на ЗМСП и иска да бъде установено, че е микро-,малко или средно предприятие. Съгласно ЗМСП (§ 1 , т. 1 от допълнителните разпоредби) предприятие е всяко физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Следователно тази декларация могат да подават лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон , занаятчии по смисъла на Закона за занаятите ,а така също гражданските дружества (неперсонифицираните общности) по Закона за задълженията и договорите и юридическите лица с нестопанска цел,регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които редовно осъществяват стопанска дейност, и физическите лица, които не са търговци, но осъществяват редовно стопанска дейност. Водещ критерий при определяне на това, кой е предприятие и съответно кой може да подаде декларация, е осъществяването на стопанска дейност. Декларацията се подава и подписва от физическото лице, което представлява предприятието. Нотариална заверка на подписите върху декларацията не се изисква.

3. В кои случаи се подава декларация?

Декларацията се подава, когато предприятие желае да се ползва от предимствата за микро-, малко или средно предприятие. Декларацията се подава до съответния държавен орган на централната изпълнителна власт (министерство, агенция и др.) или орган на местно самоуправление, който: 1) по силата на нормативен акт предоставя облекчения за малки и средни предприятия, или 2) изпълнява програма за насърчаване на малките и средните предприятия, в т. ч. проект или схема за държавна помощ за малки и средни предприятия.

4. Кои са критериите за малки и средни предприятия?

Категорията "малки и средни предприятия" се регламентира от ЗМСП и включва три вида предприятия: микро-, малки и средни предприятия.

Критериите за определяне на вида предприятие са два: средносписъчен брой на персонала и финансов критерий. Необходимо е предприятието да

отговаря едновременно и на двата критерия, за да може да се ползва от статуса на микро-, малко или средно предприятие.

От своя страна финансовият критерий съдържа два алтернативни критерия -годишен оборот или стойност на активите. Достатъчно е поне единият от двата финансови критерия да бъде изпълнен заедно с критерия за средносписъчен брой на персонала, за да може предприятието да бъде квалифицирано като малко или средно.

Всички данни (стойности) за критериите за малки и средни предприятия се изчисляват и попълват в декларацията на годишна база въз основа на данните за предходната финансова година. В случай на новообразувано предприятие данните се определят и попълват в декларацията според стойността на показателите за текущата година.

В таблицата по-долу са посочени максималните стойности за критериите за малки и средни предприятия съгласно изискванията на чл. 3 от ЗМСП.Категория

предприятие


Средносписъчен

брой

на персонала


Годишен

оборот


Стойност

на активите


Средно предприятие


< 250


? 97 500 000 лв.


? 84 000 000 лв.


Малко предприятие


< 50


? 19 500 000 лв.


? 19 500 000 лв.


Микропредприятие


< 10


? 3 900 000 лв.


? 3 900 000 лв.5. Тип предприятие

Дефиницията за малки и средни предприятия различава три типа предприятия в зависимост от отношенията им с други предприятия, а именно

дали то притежава дял от капитала или част от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие, или упражнява решаващо влияние върху друго предприятие.


Трите типа предприятия са: независимо предприятие, предприятие партньор и свързано предприятие.

Типът предприятие е от значение при изчисляването на средносписъчния брой на персонала, годишния оборот и стойността на активите на предприятието (чл. 4г от ЗМСП).

6. Кое предприятие е независимо?

Това е най-често срещаният тип предприятие. Такива са всички предприятия, които не са предприятия партньори или свързани предприятия.

7. Кое предприятие е предприятие партньор?

Предприятие партньор е това предприятие, което е установило значително финансово партньорство с други предприятия и нито едно от тези предприятия не осъществява ефективен пряк или непряк контрол върху друго. Предприятия партньори са тези, които не са независими, но не са и свързани помежду си. Предприятие, което подава декларация, е предприятие партньор, ако: 1) притежава повече от 25, но по-малко от 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в друго предприятие или друго предприятие притежава повече от 25, но по-малко от 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в предприятието, подаващо декларацията, и 2) предприятието, подаващо декларация, не съставя консолидиран финансов отчет, който включва другото предприятие чрез консолидиране, и не е включено чрез консолидиране във финансовия отчет на другото предприятие или на свързано с него предприятие. При определянето на притежавания дял от капитала или от броя на гласовете, посочени в т. 1, предприятието А следва да добави към своя дял дела, притежаван в същото предприятие партньор В от всяко друго предприятие С, което е свързано с предприятието А (чл. 4, ал. 3 от ЗМСП).

8. Кое предприятие е свързано предприятие?

Този тип предприятие е възможен, когато предприятия образуват група чрез пряк или непряк контрол помежду си, поради съществуването на някои от отношенията, посочени в чл. 4, ал. 5 от ЗМСП. Предприятия, които съгласно законодателството следва да съставят консолидиран финансов отчет или се включват в консолидирания финансов отчетна друго предприятие, са свързани предприятия. ЗМСП обаче визира (чл. 4 ,ал. 5) случаи на свързаност между предприятията, при които няма изискване за съставяне на консолидиран финансов отчет. Ето защо, предприятието следва да провери дали то не отговаря на някои от условията, посочени в чл. 4, ал. 5 ЗМСП и съответно дали то е свързано, въпреки че спрямо него не се прилага изискването за съставяне на консолидиран финансов отчет.

9. При какви изключения предприятието се смята за независимо?

Съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗМСП предприятието се смята за независимо в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица: - инвестиционно дружество; - дружество за рисково инвестиране; - физическо лице, което обичайно рисково инвестира индивидуално или съвместно с други физически лица в предприятия, които не са публични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес ангели), при условие че общата инвестиция в предприятието не надвишава 2 400 000 лв.; - висши училища или изследователски центрове; - институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие; - община с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв. В цитираните горе изключения, при които предприятието се смята за независимо, в декларацията като тип предприятие то посочва "независимо" и непредставя приложения към нея.

10. Как се изчисляват данните за предприятията партньори?

(чл. 4б , чл. 4в и чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия) ПРИМЕР: Моето предприятие А притежава 33% от В и 49% от Г, докато Б притежава25% от моето предприятие. За да изчисля броя на заетите и финансовите показатели, аз добавям съответните проценти от данните за Б, В и Г към моите. Данни за предприятие А = 100% от А + 25% от Б + 33% от В + 49% от Г.

11. Как се изчисляват данните за свързаните предприятия?

(чл. 4б , чл. 4в и чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия) ПРИМЕР: Моето предприятие А притежава 51% от В и 100% от Г, докато Б притежава 60% от моето предприятие. Тъй като "холдингът" във всеки случай е над 50%, аз добавям по 100 % от данните за всяко предприятие. Данни за предприятие А = 100% от А + 100% от Б + 100% от В + 100% от Г.

12. Допълнителни примери:

ПРИМЕР 1: Моето предприятие А е свързано с предприятие Б чрез 60%, които Б притежава в моето предприятие. Но Б има също две предприятия партньори В и Г с дял съответно в него 33% и 25%. Данни за предприятие А = 100% от А + 100% от Б + 32% от В + 25% от Г. ПРИМЕР 2: Предприятия Б и В са партньори на моето А и притежават дял по 38%.Б е свързано с Г чрез 60% дял, а Д е партньор на В чрез 40% дял. При изчисляването няма да вземам предвид Д, тъй като това предприятие партньор няма непосредствено възходяща връзка с моето. Данни за предприятие А = 100% от А + 38% от (Б + Г) + 38% от В. ПРИМЕР 3: Моето предприятие А има трима инвеститори - Б, В и Г, всеки с дял от 20%Тези инвеститори са свързани помежду си, формирайки група от свързани предприятия: Б притежава дял от 70% във В, а В притежава дял от 60% в Г.На пръв поглед А е независимо предприятие, но понеже Б, В и Г са свързани,те заедно като група притежават 60% от А. Данни за предприятие А = 100% от А + 100% от Б + 100% от В + 100% от Г.1 Тази декларация се подава от всяко лице - физическо, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност независимо от собствеността, правната и организационната си форма и иска да бъде установено, че е микро-,малко или средно предприятие

2 Забележка: Когато предприятието се представлява заедно от няколко физ. лица, се попълват данните и декларацията се подписва от всички тях.

3 Забележка: В съответното поле се отбелязва с „Х” типа предприятие

Свързани:

За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconДекларация за обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 11 от ппзни относно започване на работата по инвестиционния проект
Долуподписаният/ата
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconДекларация по чл. 5 ал. 1 т. 12 от ппзни относно ежегодно предоставяне на информация във връзка с чл. 19а от ппзни
Долуподписаният/ата
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconПриложение №1 по чл. 4 от ппзни към заявлението по чл. 18 от зни за издаване на сертификат за клас инвестиция/ сертификат за приоритетен инвестиционен проект
Наименование на инвестиционния проект и обобщено представяне на информацията по чл. 10 от ппзни
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconДекларация за държавни помощи по чл. 34 т. 3 и чл. 42 ал. 1 т. 4 от ппзни
Долуподписаният/ата
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconДекларация по чл. 5 ал. 1 т. 14 от ппзни относно разкритите и заявени за подпомагане нови работни места
Долуподписаният/ата
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconПрисъд и: признава
Гсу” /заповед №363/18. 04. 1984г и допълнително споразумение от 02. 03. 2004г./, в кръга на службата си е съставил официални документи,...
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconНа вътрешната информация относно обстоятелства, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 година на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 на кфн
През отчетното тримесечие са настъпили следните обстоятелства по Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2, свързани с инвестор....
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconПредставяне на вътрешната информация относно обстоятелства, настъпили през първо тримесечие на 2010 година на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 на кфн
През отчетното тримесечие са настъпили следните обстоятелства по Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2, свързани със „Елхим...
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни iconПредставяне на вътрешната информация относно обстоятелства, настъпили през първо тримесечие на 2012 година на основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 на кфн
През отчетното тримесечие са настъпили следните обстоятелства по Приложение №9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба №2, свързани със „Елхим...
За обстоятелства по чл. 5 ал. 1 т. 4 от ппзни icon\ wwMf
Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "меком" ад, еик 118502239 в част „Вписани обстоятелства"...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом