Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки ("Радиофизика и физическа електроника")
ИмеКонспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки ("Радиофизика и физическа електроника")
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер22.17 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78091/617381/version/1/file/fn-11.doc
Одобрил:


Декан:


/проф дфн Драйшу/


КОНСПЕКТ

за кандидат-докторантски изпит

по научно направление 4.1 Физически науки (“Радиофизика и физическа електроника”)

(редовна докторантура по държавна поръчка) 1. Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр.

 2. Електронна оптика - електронно-оптичен показател на пречупване, оптико-механични аналогии, фокусно разстояние на електрична леща (определено въз основа на оптичната аналогия).

 3. Газови разряди и плазма. Квазинеутралност на плазмата. Движение на заредени частици в плазма. Класификация на основните видове разряди.

 4. Удари на частиците в плазмата- закони за запазване, описание, интегрални характеристики.

 5. Еластични и нееластични удари на електрони и йони с неутралите. Йонизация и рекомбинация. Интеграл на ударите в уравнението на Болцман.

 6. Моменти на функцията на разпределение на електроните по скорости (енергия). Извеждане на уравненията на моментите.

 7. Амбиполярна дифузия. Положителен стълб на тлеещ разряд и дъга при ниско налягане.

 8. Постояннотокови разряди-видове. Волт-амперна характеристика.

 9. ВЧ и СВЧ разряди. Баланс на енергията на електроните при ниско и високо налягане. Плазмотрони.

 10. Сондова диагностика на плазма. Единична и двойна сонда.

 11. Електронна емисия от метали-видове. Термоелектронна емисия. Автоелектронна емисия.

 12. Свободни трептения в консервативни системи с една степен на свобода. Трептения в дисипативни системи.

 13. Принудени трептения в нелинейна консервативна система. Параметрично въздействие.

 14. Вълнови процеси. Вълново уравнение. Комплексна диелектрична проницаемост. Поляризация на вълните. Отражение.

 15. Показател на пречупване и поглъщане. Дълбочина на проникване на ЕМ вълни. Дисперсия. Вълнов пакет и групова скорост.

 16. Канализиращи структури. Коаксиални и микролентови линии. Метални вълноводи. Диелектрични вълноводи.

 17. Резонатори- коаксиални, лентови, вълноводни, диелектрични.

 18. Антени –основни параметри. Диаграми на насоченост. Елементарен излъчвател и вибраторни антени.

 19. Антени с бягаща вълна. Диелектрични антени.

 20. Разпространение на електромагнитни вълни в околоземното пространство. Екраниращи препятствия.

 21. Вълни в слабойонизирана хомогенна плазма. Повърхнинни вълни в плазма.

 22. Флуктуационни явления в радиофизиката. Методи за описание. Корелационно-спектрален анализ.

 23. Гаусови случайни процеси. Тесноивичен стационарен щум.Литература:


 1. Грановский (1971) “ Электрический ток в газе- установившийся ток”, Наука, Москва

 2. К Шимони (1977) “Физическая электроника” , Энергия, Москва

 3. Ya. P. Raizer (1991) “Gas Discharge Physics” (Springer)

 4. И. Желязков (2000) "Трептения и вълни", Университетско Издателство

 5. С. Иванов (2004) “Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни”, Университетско Издателство

 6. D Misra (2001) “RF and Microwave Communication Circuits: Analysis and Design” (John Wiley and Sons)

 7. С Ахманов, Ю Дьяков, А Чиркин (1981) “Введение в статистическую радиофизику и оптику”, Наука, Москва30.06.2011 Съставил:

София доц. д-р Ж. Кисьовски

Свързани:

Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научна специалност "Радиофизика и физическа електроника"
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Интерполиране с алгебрични полиноми – интерполационни задачи на Лагранж и Ермит. Оценка на грешката. Крайни и разделени разлики,...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Случайни величини. Функции на разпределение и вероятностни плътности. Многомерни вероятностни разпределения. Интегриране на случайни...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика Изкуствен интелект)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Конспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки (\"Радиофизика и физическа електроника\") iconКонспект и библиография за кандидат-докторантски изпит по немски език
Прочит и устен превод на посочен от комисията откъс от оригинален съвременен специализиран текст (100 страници), пряко свързан със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом