Републикабългари я национален статистически институт
ИмеРепубликабългари я национален статистически институт
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер126.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsi.bg/TEPDOCS/Turg_pokriv.doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
1038 София, ул.“П. Волов” 2, тел.:(+359 2) 9857 111, факс:(+359 2) 9857 500, e-mail: info@nsi.bg
УТВЪРДИЛ:

/доц. Д-р Мариана Коцева/


ДОКУМЕНТИ


ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО С ПЛОЩ ОТ 125,00 М2 И САМОСТОЯТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 11,5 М2, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИАННИ УСТРОЙСТВА, ВЪВ ВИСОКАТА СГРАДАТА СОБСТВЕНОСТ НА НСИ В ГР. СОФИЯ, УЛ. „П. ВОЛОВ” № 2


СОФИЯ, 2011 година


О Б Я В АНационален статистически институт и „Информационно обслужване” АД, гр. София, ул. “П. Волов” № 2, на основание чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост и Заповед № РД 07-126/04.04.2011 г. на председателя на НСИ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от покривно пространство с площ от 125,00 м2 и самостоятелно помещение с площ 11,5 м2, за разполагане на телекомуникацианни устройства, находящи се в гр. София, ул. „П. Волов” № 2, високата сграда, собственост на НСИ представляващи част от имот – публична държавна собственост.

Срок на наемното отношение – 5 години считано от датата на сключване на договора.

Началната тръжна едномесечна цена за покривното пространство с площ от 125,00 м2 и самостоятелното помещение с площ 11,5 м2, е както следва:

 • за покривното пространство – 1625,00 лева;

 • за самостоятелното помещение – 145,00 лева.

или общо в размер на 1 770,00 лева /хиляда седемстотин и седемдесет/ без включен ДДС, представляваща месечен наем за посочените площи.

При подписване на договора за наем спечелилият търга внася в касата на НСИ обезпечение в размер на два месечни наема, което се задържа от наемодателя като гаранция за заплащане на наем и консумативи.

Наемът се заплаща до 25-то число на текущия месец.

Начин на плащане – в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Изисквания към кандидатите – Могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техните обединения.

Минималните изисквания към кандидатите са описани в Заповед № РД 07-126/04.04.2011 г. на Председателя на НСИ.

Консумативните разходи – разходите за консумираната от устройствата електроенергия се заплаща от Наемателя. Същите са на база контролен електромер; ежемесечн се засичат от представители на страните, като за целта се подписва двустранен протокол.

Тръжната документация се заплаща в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD и се получава в сградата на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа до 05.05.2011 г.

Цената на тръжната документация е 20 (двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие – 200 лв. /двеста лева/, платими в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

Оглед на помещението ще се извършва до 20.04.2011 г., всеки работен ден от 14,00 до 16,00 часа, в присъствието на представител на НСИ.

Търгът ще се проведе на 09.05.2011 г. от 10,00 часа в сградата на НСИ, гр. София, ул. ”П. Волов” № 2, от комисия, назначена със заповед на председателя на НСИ.

Заявления се подават и приемат в сградата на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, етаж ІV, стая № 408 (Деловодство) всеки работен ден от 10,00 до 15,00 часа до 05.05.2011 г. или по пощата с писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. На разглеждане подлежат само Заявления, които са депозирани в Деловодството на НСИ най късно до 05.05.2011 година.

Лице и телефон за допълнителна информация: Юлия Калъпчийска тел: 02/9857740.


Приложение №1


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОТДАВАНИТЕ ПОД НАЕМ ПЛОЩИ


Кратко описание на площите и условия за ползване:


1. Площите се намират във високата сградата съсобственост на НСИ и „ИО” АД, гр. София, ул. „П. Волов” № 2, представляваща имот публична държавна собственост.

Площите, които се отдават под наем са: покривно пространство с площ от 125,00 м2 и самостоятелно помещение с площ 11,5 м2, за разполагане на телекомуникацианни устройства, находящи се в гр. София, ул. „П. Волов” № 2, високата сграда, собственост на НСИ, представляваща – публична държавна собственост.

Мотиви: Осигуряване на допълнителни средства за капиталови вложения за подобряване на материалната база на Националния статистически институт.

2. Предназначението на отдаваните под наем площи не следва да бъде изменяно – може да се ползва единствено за разполагане на телекомуникацианни устройства.

3. Съдържание на офертата:

Минимална месечна наемна цена на обекта, без вкл.ДДС:

 • за покривното пространство – 1 625,00 лева;

 • за самостоятелното помещение – 145,00 лева.

4. Консумативните разходи – разходите за консумираната от устройствата електроенергия се заплаща от Наемателя. Същите са на база контролен електромер; ежемесечно се засичат от представители на страните, като за целта се подписва двустранен протокол.

5. Условия за функциониране на обекта

Кандидатът, спечелил търга следва да се снабди от свое име и за своя сметка с всички необходими разрешителния за поставяне на антената.


Приложение №2


ДЕКЛАРАЦИЯДолуподписаният………………………………………………………………………………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………….


Д Е К Л А Р И Р А М:
 1. Представляваното от мен дружество не е обявявано, нито е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация.

 3. Представляваното от мен дружество няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и задължения към осигурителни фондове;

 4. Управител или член на управителен орган на дружеството не е бил осъждан за банкрут, нито е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

 5. Член на управителен или контролен орган на кандидата, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не е свързано лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с членовете на комисията в процедурата.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.


ДЕКЛАРАТОР: ...................

/подпис и печат/


Приложение №3


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАЗаявление за участие в търга;

Заверено от кандидата копие от документ за регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър;

Свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидат по регистрация;

Декларация, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност;

Декларация, че няма парични задължения към държавата или общината, където е регистриран по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

Декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

Документ за внесен депозит за участие в търга;

Документ, издаден от Наемодателя за закупена тръжна документация;

Нотариално заверено пълномощно на лицето , подписало офертата, в случай, че няма представителна власт по документ за регистрация;

Списък на всички приложени документи към заявлението.

Ценово предложение в отделен запечатан плик.


Приложение №4ДО

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ

ИНСТИТУТ

ул. “Панайот Волов”№ 2

гр. СОФИЯ


З А Я В Л Е Н И ЕЗа участие в търг за отдаване под наем на покривно пространство с площ от 125,00 м2 и самостоятелно помещение с площ 11,5 м2, за разполагане на телекомуникацианни устройства, находящи се в гр. София, ул. „П. Волов” № 2, високата сграда, собственост на НСИ, представляваща – публична държавна собственост.


От………………………………………………………………………….

/наименование на фирмата и нейния ръководител/


гр………………………………………………………………………….

/местонахождение, адрес и телефон за контакти на фирмата/


Моля да бъда допуснат до участие в търг за отдаване под наем на покривно пространство с площ от 125,00 м2 и самостоятелно помещение с площ 11,5 м2, за разполагане на телекомуникацианни устройства, находящи се в гр. София, ул. „П. Волов” № 2, високата сграда, собственост на НСИ, по ред и условия, определени в конкурсната документация.


Приложение: Набор от документи, съгласно конкурсните изисквания.


……………………………..

/подпис и печат/


УСЛОВИЯ

за участие в търг за отдаване под наем на част от покривно пространство и складово помещение, намиращи се във високата сграда собственост на НСИ, на ул.”Панайот Волов” № 2 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА


Организатори: Националния статистически институт, гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2.


 1. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА


Определяне на кандидат, с когото ще бъде сключен договор за наем на част от покривно пространство и складово помещение, намиращо се във високата сграда на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2. Описанието на обекта, специфичните изисквания за неговата експлоатация са посочени в Приложение №1.


 1. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА


В търга могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или техни обединения, които:

а/ Не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност;

б/ Не са в ликвидация;

в/ Нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и/или задължения към Националния осигурителен фонд и Здравната каса;

г/ Нямат управители или членове на управителните органи, които:

-са осъждани за банкрут;

-са лишавани от право да упражняват търговска дейност;

-са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация – образец – Приложение №2.


 1. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


Всеки участник в търга има право да представи само една оферта, съдържаща елементите по т.3 на Приложение №1.

Офертата се подава от участника или от негов упълномощен представител не по-късно от 15.00 часа на 05.05.2011 г. в сградата на НСИ на ул. “Панайот Волов” № 2, ет. 4, стая № 408 ”Деловодство”, поставена в запечатан непрозрачен плик, с посочени координати за връзка с кандидата. В плика с офертата се поставя и ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик, без никакви обозначения, с надпис „Предлагана цена”. Към офертата се прилагат задължителните документи за участие в конкурса, описани в Приложение № 3.

Подаването на документите на участниците се завежда в списък, срещу което им се издава съответен документ, като се посочва името на участника, датата и часа на постъпване на документите. Върху плика се поставя само поредния входящ номер по списъка, дата и час на получаване.

Документи, представени след изтичане на крайния срок, не се приемат.

Не се приемат и документи, поставени в незапечатан плик, плик с нарушена цялост или с отбелязвания върху него, както и документи в прозрачен плик. Те се връщат на участника, като този факт се отразява в регистъра.


 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА

Търгът ще се проведе на 09.05.2011 г. от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, от комисия, определена със заповед на Председателя на НСИ.

Комисията организира отварянето на офертите. Преди отваряне на пликовете, комисията взима списъка на получените оферти и самите оферти в запечатани пликове от Деловодството на НСИ.

При отварянето на офертите се поканват и могат да присъстват участниците в конкурса, чиито оферти са приети и регистрирани.

Комисията отваря пликовете съобразно поредните им номера и проверява офертите за съответствието им с изискванията, обявени в условията за провеждане на търга.

Когато след отварянето на плика комисията установи оферта с непълнота или несъответствие с условията на търга, съответният участник се изключва от по-нататъшно участие, като това се съобщава на присъстващите.

Комисията може да поставя устно допълнителни въпроси към кандидатите.

Комисията изготвя протокол от заседанието за отваряне на офертите.

Участниците имат право да се запознаят с протокола. Протоколът заедно със списъка на присъстващите при отваряне на офертите се прилага към списъка на офертите.

Ценовите предложения на всички участници, които са допуснати до участие се разглеждат на закрито заседание на комисията.


 1. МЕТОД НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ


Офертите на кандидатите ще бъдат оценявани според критерий най-висока предложена наемна цена.


 1. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


Комисията изготвя протокол за резултатите от разглеждането на офертите на закритото заседание. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на конкурса, се предоставя на Председателя на НСИ за утвърждаване.

Кандидатът, с когото ще се сключи договор ще бъде определен със заповед на Председателя на НСИ и ще бъде уведомен писмено, като му се изпрати съобщение за времето, мястото и срока, в който трябва да се яви за сключване на договор.

Ако спечелилият не се яви за сключване на договор в указания срок, Председателят на НСИ определя за спечелил следващия участник предложил най-добра оферта.


Приложение № 1 - предназначение на пространството и помещението и изисквания за експлоатация;

Приложение № 2 – декларация – образец;

Приложение № 3 – задължителни документи за участие в конкурса;

Приложение № 4 – заявление за участие.


Приложение № 5

Проект

Д О Г О В О Р


Днес………………2011. в гр. София, между:

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София ул. “Панайот Волов” №2, представляван от доц. д-р Мариана Коцева – Председател от една страна, наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ, и

……………………………………………………….., регистриран с решение от…….. по фирмено дело №……../…………..г., със седалище и адрес на управление гр………….., район…….., ул………………№…………, данъчен №…………………….., БУЛСТАТ………………….., представляван от…………..

…………………………, от друга страна, наричано за краткост НАЕМАТЕЛ, на основание утвърден от Председателя на НСИ, протокол №……… от проведен конкурс на……….2011 г., от комисия, назначена със Заповед №………………… на Председателя на НСИ се сключи настоящия договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно възмездно ползване част от покривно пространство с площ от 125,00 кв.м. и самостоятелно складово помещение от 11,5 кв.м., намиращи се във високата сграда на НСИ на ул.”Панайот Волов” № 2, които ще се използват за поставяне на телекомуникационни устройства и съоръжения, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща определената в този договор цена.


СРОК НА ДОГОВОРА

 1. Настоящия договор се сключва за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му.


ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. Наемната месечна вноска е в размер на ……………. без вкл.ДДС. Сумата се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ по банков път до 25-то число на месеца, за който се дължи в касата на НСИ или по банков път, по сметка на НСИ: БНБ-ЦУ, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBGBGSD.

4. При подписване на договора НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ депозит в размер на 2 /два/ месечни наема, който депозит НАЕМОДАТЕЛЯТ ще върне след приключване на договора и заплащане на всички разноски във връзка с действието на договора.

 1. Ежегодно, към датата на подписване на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ извършва актуализация на наемната цена с процент на инфлация, отчетен от НСИ към този момент.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

 • Да получи пълно, точно и качествено изпълнение на настоящия договор;

 • Да изисква представянето на всички необходими лицензи и разрешителни във връзка с дейността на НАЕМАТЕЛЯ, свързана с предназначението на покривното пространство;

7. НАЕМОДАТЕЛЯТ е задължен:

  • Да осигури необезпокоявано ползване на пространството и помещението, съобразно предназначението им и този договор;

  • Да поеме за своя сметка поправките и всички други ремонти, ако не са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ и не се дължат на обикновеното ползване на помещението.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

8. НАЕМАТЕЛЯТ има право:

- Да ползва необезпокоявано пространството и помещението, съобразно предназначението им и клаузите от този договор;

9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:

- Да не преотстъпва права и задължения, произтичащи от настоящия договор на трети физически или юридически лица;

- Да спазва всички нормативни документи, регламентиращи използването на пространството, като осигури всички необходими разрешения и лицензи преди започване на дейността;

- Да поема за своя сметка дребните поправки, дължащи се на обикновеното ползване на помещението;

- Да поема за своя сметка режийните разноски на обекта според показанията на измерващите уреди;

- Да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за повредите и посегателствата, извършени върху наетото помещение;


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10. Договорът може да бъде прекратен преди края на срока на действие при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

11. Извън случаите на чл.9, договорът се прекратява:

- Едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие – при констатиране на две и повече нарушения на договора и неизпълнение на задълженията на НАЕМАТЕЛЯ ;

- Без предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ - при забава в плащането на договорената цена повече от 20 /двадесет/ дни, като в този случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на неиздълженото.

- Без предизвестие - при обявяване на НАЕМАТЕЛЯ в несъстоятелност или ликвидация;

- Без предизвестие - при отнемане на разрешенията;

- Едностранно от НАЕМАТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие – при невъзможност да изпълнява договора.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12. Всички спорове между страните по настоящия договор се решават по доброволен ред чрез преговори, а при непостигане на споразумение – по съдебен ред.

13. Изменения и допълнения на договора са валидни само ако са направени в писмена форма и са подписани от двете страни.

14. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на РБ.


Настоящия договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


НАЕМОДАТЕЛ: ................................ НАЕМАТЕЛ: ................................


Нач.отдел ФСД: ..................................


Отдел ПД: .........................Свързани:

Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт документи
За провеждане на търг за отдаване под наем на площи- 1,5 М2 за монтиране и поддръжка на 1 бр. Вендинг автомат за натурален плодов...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Републикабългари я национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Интрастат, както и на търговците, осъществяващи внос и износ на стоки със страни извън ес, при попълването на отделни клетки в Единниа...
Републикабългари я национален статистически институт iconНационален статистически институт
Правилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности версия 2003
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом