Издадена от министерство на образованието и науката
ИмеИздадена от министерство на образованието и науката
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер453.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/346020.rtf
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 31 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОФИС СЕКРЕТАР"

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2004г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 346020 "Офис секретар" от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление 346 "Секретарски и офис дейности" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 346020 "Офис секретар" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността 3460201 "Административно обслужване".

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 346020 "Офис секретар ".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 34020 "Офис секретар" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.

§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Професии в сферата на обслужването" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Офис секретар"

Професионално направление:346

Секретарски и офис дейности

Наименование на професията:346020

Офис секретар

1. Входни характеристики

1. 1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Офис секретар" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности

Степен на

Минимално вхо-професио-

дящо образова-нална ква-

телно равнищелификация3460102

Админи-

втора

завършеностративноосновнообслужванеобразование
  1   2   3   4   5

Свързани:

Издадена от министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката и министерство на финансите
Наредба №5 от 14 май 2002 Г. За нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата...
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №26 от 11 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "електромонтьор"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №25 от 11 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "счетоводител"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №29 от 11 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "фермер"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №16 от 6 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "лесовъд"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №30 от 11 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "финансист"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №35 от 24 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "оператор в дървообработването"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №20 от 6 ноември 2003 Г. За придобиване на квалификация по професия "машинен монтьор"
Издадена от министерство на образованието и науката iconИздадена от министерство на образованието и науката
Наредба №11 от 28 март 2005 Г. За приемане на ученици в държавни и в общински училища
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом