2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция "Социално подпомагане"- община Пещера. Въведение
Име2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция "Социално подпомагане"- община Пещера. Въведение
страница5/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/Programs/strategia za zakrila na deteto.doc
1   2   3   4   5   6ІІ. ПРИОРИТЕТ


Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.Цел

Дейност

Отговорни институции

Срокове

1. Разработване на механизъм за проследяване на записването и движението в образователната система на децата.

1.1. Училищните раководства, съвместно с местните власти да разработят и приложат система за оценка на риска от отпадане от училище (Назначаване на медиатори към училищата, които да осъществяват връзката между учители и родители по Програма” Равен достъп до качествено образование” проект “Повече деца в училище” към Център за образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход).


1.2. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на стимулираща учебна среда (една добра практика на територията на Община Пещера е наличието на училищни настоятелства).


1.3. Разработване на пограми и проекти за превенция на отпаденето на учениците от училище( чрез организиране на “Изнесени родителски срещи”, с участието на учители, обществени възпитатели и работници от О”ЗД” към Д”СП” – Пещера, разширяване на извънкласните форми на образование за превличане на интереса на децата от етническите квартали към училището).

Дирекция “Образование” – Пещера, Община Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера, О”ЗД” към Д”СП” – Пещера, Община Пещера.


2008 - 2009 г.


Постоянен.


М. Март 2009 г.2. Продължаване

на политиката за

включващо

обучение на

деца със

специални

образователни

потребности


2.1. Реализиране на общински инициативи за предоставяне

на социални услуги в общността за подкрепа на

интегрираното образование (чрез ДЦДМУ, изграждане на достъпна среда и наличие на ресурсни учители в училищата) .


2.2. Организиране и провеждане на информационни

кампании на регионално ниво за включващо обучение.


2.3. Предоставяне на актуална информация на родители на

деца със СОП за процеса на включващото обучение.


2.4. Създаване на подкрепяща среда в детските градини и

училища за включване на деца със СОП в

общообразователния процес (чрез наличието на ресурсни учители, обезопасяване на площадките и създаване на достъпна среда за децата с увреждания).


2.5. Осигуряване на ресурсни учители, специалисти и

допълнителен помощен персонал за подпомагане на

включващото обучение за децата с увреждания.


2.6. Провеждане на семинари, кръгли маси, конференции и

други форуми, свързани с обучението на деца със СОПДирекция “Образование” – Пещера, ДЦДМУ - Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера, Община Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.

Месец Септември 2009 г.


Постоянен.


Постоянен.


Месец Септември 2009 г.


Месец Септември 2009 г.


2009 г.

3. Развиване на

образователни и

социални услуги с

цел връщане на

децата, отпаднали

от

образователната

система.


3.1. Съдействие на образователните институции за

обхващане в училище на подлежащите на задължително

образование деца и ограничаване на отпадането от

училище на деца в криминогенен риск.


3.2. Разработване на програми и проекти за организиране

на форми за привличане и адаптиране към учебния процес

на необхванатите от училище ученици (учебните заведения да приложат мерки).


Дирекция “Образование” – Пещера, МКБППМН – Пещера, ДПС - Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера.

Постоянен.


След указателни насоки от МОН.

ІІІ. ПРИОРИТЕТ.


Подобряване здравето на децата.Цел

Дейност

Отговорни институции

Срокове

1. Намаляване

на социално-

значимите

заболявания

сред децата.


1.1. Провеждане на информационни кампании за

здравословното хранене и начин на живот(чрез беседи в часа на класния ръководител, участие на здравни специалисти в разработването и реализирането на програми за здравно образование и физическо развитие в училищата).


1.2. Разширяване на възможностите за обхващане на

децата в програми и форми за здравно образование (чрез беседи в часа на класния ръководител и здравните кабинети в училищата и детските градини).


Дирекция “Образование” – Пещера, Педиатри към ДКЦ - Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера, Медицинският персонал към училищата и детските градини.

Постоянен.


Постоянен.

2. Разширяване

на

профилактични

те мерки за

опазване

здравето на

децата


2.1. Актуализиране на

системата за събиране на данни за здравното състояние на

децата (чрез здравните кабинети в училищата и детските градини и профилактичните прегледи при личните лекари).


2.2. Провеждане на кампании за борба с наднорменото

тегло при децата и рисковите фактори свързани с него (чрез беседи и участие в НП «Училището желана територия» проект ''Повече спорт, повече здрави деца'' – по инициатива на
ОУ ''Патриарх Евтимий'' гр. Пещера е изградена и оборудвана фитнес зала).Медицинският персонал към училищата и детските градини, Дирекция “Образование” – Пещера.


Медицинският персонал към училищата и детските градини,

Дирекция “Образование” – Пещера.

Постоянен.


Постоянен.

3. Повишаване

информираност

та на децата за

разпространени

е на

ХИВ/СПИН,

болести,

предавани по

полов път и

злоупотреба с

психоактивни

вещества.


3.1. Провеждане на информационни кампании за

повишаване на информираността на децата за

разпространението на ХИВ/СПИН и употреба и

злоупотреба с психоактивни вещества (разработване на съвместни програми между лечебните и здравните заведения и училищата).


3.2 Превенция и борба с употребата и злоупотребата с алкохол, цигари и психотропни вещества от децата (чрез съвместни проверки на учители, социални работници,служители от МВР и МКБППМН в питейните заведения, дискотеките, интернат клубове и други масови събирания).


3.3. Предоставяне на информация на учениците за

ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и информация за

зависимостите (чрез здравни беседи в часа на класния ръководител и медицинските кабинети по училищата).


Дирекция “Образование” – Пещера, ДКЦ - Пещера.


Дирекция “Образование” – Пещера, МКБППМН към Община Пещера О”ЗД” към Д”СП” – Пещера, РПУ на МВР - Пещера.


Медицинският персонал към училищата и детските градини,

Дирекция “Образование” – Пещера.

Постоянен.


Проверките да се възобноват през 2009 г. и да се извършват по график.


Постоянен.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconРаботно време на агенцията – 00ч. – 17. 30ч
Агенцията за социално подпомагане осъществява държавната политика в областта на социалното подпомагане и закрила на детето. Тя притежава...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане протокол
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Пловдив, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Ветово, Директор на...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconОбщинска стратегия за закрила на детето
Конвенцията за правата на детето на оон, Закона за закрила на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconМинистерство на труда и социалната политика агенция за социално подпомагане списък
Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Хасково, обл. Хасково, Директор на дирекция „Социално подпомагане”, общ. Мадан,...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconСъдебното производство е образувано по искане на Дирекция Социално подпомагане б неговото правно основание се съдържа в чл. 30а от Закона за закрила на
Дирекция Социално подпомагане б неговото правно основание се съдържа в чл. 30а от Закона за закрила на детето. Иска се прекратяване...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconРешението не подлежи на обжалване
ТБ“Алианц България”. Средствата били необходими за закупуване на дрехи и ученически пособия на детето. Прилагат се писмени доказателства...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconОсиновяванията. 02. 2006 г
Интервю на Николина Иванова, директор на дирекция „Закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане, за в. “Земя”. Тема” Осиновяванията....

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconРешението не подлежи на обжалване
Българска пощенска банка”, клон Б., № на влога *. Средствата били необходими за закупуване на учебници, учебни помагала и частни...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconПрограма за
Конвенцията за правата на детето на оон, Националната стратегия за детето 2008 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги...

2008 – 2018 год. Изработена от Комисия за Закрила на детето към Дирекция \"Социално подпомагане\"- община Пещера. Въведение iconРешението не подлежи на обжалване
...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом