Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г
ИмеРешение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер45.41 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.admincourt-pz.bg/aktove-2008/454-2008.doc
РЕШЕНИЕ № 305

гр. Пазарджик, 10.09.2008 г. В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК, четвърти състав в публично заседание на осми септември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА АНДОНОВА

При секретаря ГЕОРГИЕВА, като разгледа докладваното от съдия ВЕСЕЛА АНДОНОВА АДМ.Д № 454 по описа на съда за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал.2 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).

Образувано по жалба на Х. С., гражданка на Армения срещу решение № УП - 96/04.08.2008 г. на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България.

Ответната страна Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет не заявява становище по жалбата.

Настоящият съдебен състав на Административен съд Пазарджик като прецени допустимостта и основателността на жалбата намира, че е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 84, ал. 2 от ЗУБ.

С обжалваното решение на ДАБ е отхвърлена молбата за статут на бежанец и хуманитарен статут на жалбоподателката. Прието е, че не са налице предпоставките по чл. 8. ал. 1 и 9 и чл. 9, ал. 1,6 и 8 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Сочените от жалбоподателя причини за напускане на страната си на произход са войната между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах, когато младежи от Армения насила ги карали да участват във войната. За да избегне взимането му за войник големият и син идва в България. И тримата сина на жалбоподателката са пълнолетни и се намират на територията на Република България. Друга причина която посочва жалбоподателката са лошите икономически условия в Армения, както и лошото здравословно състояние на двамата си сина близнаци. Административния орган е приел, че по отношение на Х. С. не са налице условията за предоставяне на статут на бежанец по чл. 8, ал.1 и ал. 9 и хуманитарен статут по чл. 9, ал.1, 6 и 8 от ЗУБ, тъй като чужденката не посочва никакви причини за основателен страх от преследване поради раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение и/или убеждение, както и че спрямо нея няма реална опасност от тежки посегателства по смисъла на чл. 9, ал.1, т.1-3 от ЗУБ.

В жалбата се навеждат доводи за допуснато нарушение на материалния закон, тъй като съгласно чл. 9, ал.2 от ЗУБ хуманитарен статут може да бъде предоставен освен по причините посочени в ал.1 от същия текст, така и по други причини от хуманитарен характер. В проведеното по делото открито съдебно заседание служебния защитник на жалбоподателя навежда доводи и за съществено нарушение на

административнопроизводствените правила, тъй като на чужденката не са били разяснени правата, възможностите и разпоредбите на ЗУБ, както и че интервюто не е било проведено всестранно и пълно.

Жалбата е неоснователна.

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган и в предвидената от закона форма. В противоречие с наведените от жалбоподателя твърдения, при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Актът е постановен след като интервюиращия орган е обсъдил всички събрани и относими към искането на кандидата доказателства - проведени са две интервюта с жалбоподателката - на 02.07.2008 г. и на 04.08.2008 г., в които пълно и всестранно са изяснени причините поради които същата търси закрила от Република България. Видно от приложените по делото указания рег. № УП - 3350/01.07.2008 г. на чужденката са били разяснени правата, възможностите и разпоредбите на ЗУБ на 24.06.2008 г.

В проведеното интервю на 02.07.2008 г. жалбоподателката е заявила, че е пристигнала в Република България легално през 1996 г. през Турция. Посочила е като причина за желанието си да получи закрила заболявания на децата си. Жалбоподателката няма проблеми с арменските власти. В проведеното интервю на 04.08.2008 г. жалбоподателката е заявила, че е напуснала държавата си по произход за да избегне синът и военна служба от която е можел да се освободи ако плати 7000 долара САЩ. Другата причина за напускането и е тежката икономическа криза в Армения. От приложената по делото справка вх. № 1580/22.05.2008 г. на Дирекция "Международна дейност" при ДАБ по отношение на Армения е видно, че "Политическия курс на Армения е към изграждане на парламентарна демокрация от западен тип и присъединяване на страната към европейските структури, като конституцията и законите на страната гарантират основните права и свободи на гражданите и тяхната равнопоставеност пред закона". В Армения няма вътрешен или международен военен конфликт.

При така установената фактическа обстановка решението на административния орган е законосъобразно. Формираните от кандидата доводи в молбата представляват причини от икономически характер. Те не са предпоставка за даване на закрила от страна на българската държава по смисъла на чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ. Съгласно чл. 8. ал.1 от ЗУБ статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение, намира се извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея. Изтъкнатите от жалбоподателката доводи не са от визираните в тази хипотеза. Не са налице и предпоставките по чл.8, ал.6 от ЗУБ.

Оплакванията на жалбоподателката са във връзка с прилагането на чл. 9, ал. 8 от ЗУБ а именно: "други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците". Решенията на административния орган по чл. 9, ал. 8 от ЗУБ са израз на неговата дискреционна власт, не се издават в условията на обвързана компетентност, поради което съдебният контрол е допустим само за извършване на проверка дали са спазени административнопроизводствените

правила. Жалбоподателката е искала предоставяне на хуманитарен статут не поради предпоставките посочени в съставите на чл.9, ал.1, т. 1-3 от ЗУБ. Единствените обстоятелства, които са посочени като причина да иска хуманитарен статут са във връзка със здравословното състояние на синовете и (които са пълнолетни), както и икономически причини, които доводи са обсъдени с административното решение. Не са налице и предпоставките на чл. 9, ал.6 от ЗУБ.

С оглед приложените по делото доказателства следва да се приеме, че административният орган обосновано и правилно е отхвърлил молбата за статут на бежанец и хуманитарен статут като явно неоснователна по смисъла на чл. 13. ал.1 т.1 и т.2 от ЗУБ. Поради това оспореното решение е постановено и в съответствие с приложимия материален закон, а жалбата като недоказана и неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното Административен съд Пазарджик

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С., гражданка на Армения срещу решение № УП - 96/04.08.2008 г. на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

СЪДИЯ: /п/

Свързани:

Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение№87 Пазарджик, 05. 03. 2008 г. В името на народа административен съд гр. Пазарджик
...
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconОбщински съвет пазарджик наредб а
Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик,приета с Решение№211/12. 11. 2009г.,взето с Протокол №18 на Общински съвет-Пазарджик,...
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №251 Пазарджик, 14. 07. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на четвърти юли две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №301 гр. Пазарджик, 04. 09. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №140 Пазарджик, 08. 04. 2008 г
Административен съд гр. Пазарджик, 6 състав в публично заседание на двадесети март през две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №271 гр. Пазарджик, 21. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, X състав, в открито заседание на петнадесети юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №341 гр. Пазарджик, 25. 09. 2008 г
Административен съд пазарджик, четвърти състав в публично заседание на осемнадесети септември две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №145 гр. Пазарджик, 11. 04. 2008 г
Административен Съд гр. Пазарджик, III състав, в публично заседание, на тринадесети март, две хиляди и осма година, в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №241 гр. Пазарджик, 08. 07. 2008 г
Административен съд-Пазарджик, II състав, в открито заседание на седми юли през две хиляди и осма година в състав
Решение №305 гр. Пазарджик, 10. 09. 2008 г iconРешение №124 гр. Пазарджик, 26. 03. 2008 г
Административен съд Пазарджик. I състав, в открито съдебно заседание на пети март две хиляди и осма година в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом