Доклад за извършена проверка на
ИмеДоклад за извършена проверка на
Дата на преобразуване27.01.2013
Размер30.83 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/Doklad_Hauald_WEB.doc
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

ХАУАЛД ИНДАСТРИАЛ СИСТЕМС” ЕАД, с. Войводиново


На основание Заповед №РД-63/04.04.2011г. на Директора на РИОСВ – Пловдив беше извършена проверка на „Предприятие за производство на ръкохватки за смесителни батерии”, собственост на „Хауалд индастриал системс” ЕАД - с.Войводиново, общ. Марица. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент въздух, води и фактори на въздействие - химични вещества, шум и отпадъци/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2011 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации и дейности:

  1. Котелна централа ;

  2. Компресорно отделение;

  3. Площадкова канализация до включване на отпадъчни води в канализационна система;

  4. Площадки за временно съхранение на отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух” – Производствената дейност е организирана в две халета. Леенето се извършва в отделно помещение, последващата обработка на детайлите се извършва в участък за механична обработка. Изградена е аспирационна система, отвеждаща отпадъчните газове от участък механична обработка в пречиствателни съоръжения–3 бр. ръкавни филтри. Изпускащите устройства са оборудвани с пробовземни точки, отговарящи на изискванията поставени в чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. (ДВ бр. 31/99 г.). Извършват се, предвидените в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6, собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата. Резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив в нужния формат. Всички измервани показатели отговарят на НДЕ, определени в Наредба № 1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

2. Компонент „Води”- За битови и производствени нужди (за охлаждане) се използва вода от собствен водоизточник, за което дружеството притежава разрешително за водоползване. Формираните от обекта отпадъчни води - битово-фекални и условно чисти /охлаждащи/ са заустени в съществуваща канализационна мрежа на стопанския двор, съгласно договор със собственика на мрежата – „Земинвест” ЕАД.

3. ФакторШум”- Обектът граничи с други промишлени дейности. Най-близко разположените жилищни сгради са на около 1 км. Основни източници на шум в околната среда са компресорно отделение, участък с водоохладителна кула и аспирационна система към производствените халета.

4.Фактор „Отпадъци”- Формираните метални отпадъци се връщат в топилните пещи за претопяване, след което се съхраняват на площадката до последващо третиране. За извършваните дейности с формираните от производствената дейност отпадъци, дружеството не притежава необходимият за целта разрешителен документ съгласно чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

5. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”-

На територията на обекта се употребяват масла, полираща паста и пропан бутан. При проверката не са представени информационни листове за безопасност, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.). Като гориво се използва нафта, която се съхранява в резервоар.


IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

При проверката, извършена на 08.04.2011 г., са дадени следните предписания:

  • Да се открие процедура за получаване на разрешение, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Срокът за изпълнение е 21.04.2011 г.

  • Да се представят пред РИОСВ-Пловдив информационни листове за безопасност за маслата, пропан-бутана, полиращата паста. Срокът за изпълнение е 18.04.2011 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е изп. директор на „Хауалд индастриал системс „ ЕАД.


V. Съответствие, последващ контрол-

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство, направените предписания с поставени срокове за тяхното отстраняване, ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Свързани:

Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
Риосв – Пловдив беше извършена проверка на „вмз” еад гр. Сопот – площадка Иганово. Комплексната проверка от експерти на риосв-пловдив...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за извършена проверка на
На основание Заповед №рд-534/21. 09. 2012 г на Директора на риосв – Пловдив е извършена проверка на16. 10. 2012 г на „Техно Акташ”...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад за извършена проверка на iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Доклад за извършена проверка на iconРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0051101208...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Доклад за извършена проверка на iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом