Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад
ИмеКонсолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад
страница1/5
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/3b9d6e5e779c8f46c5765c194a04b59a.doc
  1   2   3   4   5


КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

през 2007 година


Уважаеми Акционери,


2007 бе още една успешна година за ИХБ и дружествата от групата – година на увеличаване на инвестициите в сферата на морския бизнес. ИХБ увеличи участието си в Булярд корабостроителна индустрия след като държавата продаде 25% дял на Булярд. ИХБ увеличи инвестициите си в морски транспорт като договори строителство на още един нов кораб за насипни товари. Стартира проекта по разширяване на пристанището КРЗ Порт Бургас. ИХБ инвестира в две нови дружества - за корабен дизайн и за морски транспорт.


Сериозната инвестиционна програма на ИХБ и дружествата от групата доведоха до необходимост от допълнително финансиране, което ИХБ получи чрез увеличаване на капитала си на два пъти през 2007 г. Първото увеличение бе чрез конвертиране на конвертируемите облигации емисия 2004 г., а второто - чрез нова емисия акции. Така ИХБ осигури допълнително 47 256 хил.лв. - 5 251 хил. лв. и 42 005 хил.лв. от двете емисии акции, а основният му капитал бе увеличен на 43 756 118 лв.


Няколко ключови числа за дейността на ИХБ:

Активите на ИХБ на консолидирана база нараснаха с 80 % спрямо 2006г.

Ръстът на нетните активи е 92% спрямо 2006 г.

Консолидираните приходите на ИХБ нараснаха с 20% спрямо 2006г.

Консолидираната печалба нарасна с 27% спрямо 2006г. и възлиза на 12 258 хил.лв.

Акциите на ИХБ са добавили към стойността си 89 % за 2007 г., като ръста е по-голям от ръста на индексите SOFIX /42%/ и по-малък от ръста на BG40 /158%/.


Акциите продължават да бъдат една от най-ликвидните позиции на БФБ-София за 2007г.


Финансови показатели на ИХБ за последните 3 години /консолидирани/


За съпоставимост показателя за 2006 г. е преизчислен през 2007 г.


При показателите P/S P/E данните за 2006 г. са изчислени при брой акции 21 003 235.


1. Резултати от дейността през 2007 година

Консолидирани финансови резултати за групата на ИХБ

Консолидираните приходи на ИХБ за 2007 г. са 162 393 хил.лв. и бележат ръст от 20% спрямо тези през 2006 г. /135 088 хил. лв./. Приходите от основна дейност са 147 386 хил. лв. спрямо 132 404 хил. лв. през 2006 г. или ръст от 11%. Те са разпределени както следва:


В хил.лв.

2007

2006

Продажба на продукция

51 247

44 172

Корабостроене

76 197

66 439

Продажба на услуги

10 665

10 075

Кораборемонт

3 827

8 466

Пристанищна дейност

1 898

218

Продажба на стоки и материали

3 552

3 034

Общо

147 386

132 404


Други приходи от дейността на консолидирана база възлизат на 15 007 хил.лв. спрямо 2 684 хил.лв. през 2006 г. Те включват печалба от продажба на дълготрайни активи /12 890 хил.лв. спрямо 1 541 хил.лв. през 2005 г./ и други /2 117 хил.лв. спрямо 1 143 хил.лв./.


Консолидираната нетна печалба за 2007 г. без малцинствено участие възлиза на 12 258 хил.лв. спрямо 9 647 хил. лв. или ръст от 27%.

Резултати от дейността на ИХБ

Организационни промени в групата. Преструктуриране на портфейла


През 2007 г. се извършиха няколко промени в посока преструктуриране на дейности в групата на ИХБ и стартиране на инвестиции в нови проекти.


През август 2007 г. КРЗ Порт Бургас прекрати дейността по кораборемонт. Основната дейност на дружеството от август 2007 е пристанищна дейност. Кораборемонтната дейност в групата на ИХБ се пренасочи в Булярд корабостроителна индустрия.


Нови дружества

ИХБ в партньорство с Вик Сандвик, Норвегия инвестира в акции на ново дружество ВИК-Сандвик-ИХБ ДИЗАЙН АД с предмет на дейност корабен дизайн. Капиталът на новото дружество е 250 000 лева, разпределени в 250 000 броя акции с номинал 1 лев. Всеки от акционерите участва с по 50% от акциите с право на глас. Новото дружество е регистрирано на 22.08.2007 г. В него работят над 40 високо квалифицирани корабни проектанти.


Приват инженеринг – дъщерно дружество на ИХБ учреди свое дъщерно дружество Карвуна Лтд. Новото дружество инвестира в строителство на един многоцелеви 21 000 тонен кораб в Булярд КИ. Корабът е с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари. Стойността на кораба е 21 млн. евро. Корабът е със срок на доставка м. декември 2009 г.


През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на още едно ново дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД с капитал 200 000 лева, разпределени в 200 000 броя акции с номинал 1 лев. Новото дружество е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други.


Увеличаване участието в някои дружества от портфейла

През февруари 2007 г. Булярд АД - дъщерно дружество на ИХБ стартира процедура по закупуване на 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия. Процедурата бе финализирана на 6 март 2007 г. Сделката е на стойност 5 555 555 щатски долара. В резултат на сделката контролът на ИХБ АД в Булярд корабостроителна индустрия достигна до 61.50%.

С решение N 5 от 19.03.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на Булярд от 24 018 980 лева на 32 618 980 лева. Набраните средства от увеличението бяха използвани за заплащане на 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия, които Булярд придоби от Параходство БМФ ЕАД. ИХБ участва в увеличението на капитала на Булярд като записа 5 289 000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си.

С решение N 6 от 20.04.2007 г. СГС вписа следващо увеличение на капитала на Булярд от 32 618 980 лева на 37 292 980 лева. Набраните средства от увеличението са за увеличение капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД с 5 000 000 лева – от 21 877 905 лева на 26 877 905 лева. ИХБ записа 2 874 510 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си.

В резултат на двете увеличения на капитала на Булярд, през 2007 г. ИХБ е инвестирал 8 164 хил. лева и размерът на участието на ИХБ в Булярд е 25 591 хил. лева.


С решение N 4 от 2007 г. Бургаски Окръжен Съд вписа увеличение на капитала на Кораборемонтен завод Порт Бургас от 135 440 лева на 635 440 лева. Всички 500 000 броя акции от увеличението с номинална стойност 1 лев бяха записани от ИХБ, в резултат на което участието му е 98.24% от капитала бургаското дружество.


През м. март 2007 г бе увеличен капитала на дъщерното дружество Приват инженеринг, което е 100% собственост на групата ИХБ чрез издаване на нови 140 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 7 лв. на акция. През м. септвмври 2007 г за втори път за 2007 г. бе увеличен капитала на Приват инженеринг чрез издаване на нови 160 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 10 лв. на акция. Акциите от двете увеличения са закупени от дружество в групата и са изцяло платени. Капиталът на Приват инженеринг към края на 2007 г. е 3 180 000 лева.


През м.април 2007 г. е увеличен капитала на контролираното от Групата дружество Леярмаш. Акциите от увеличението на капитала на дружеството са закупени съответно от Машстрой - 150 хил. броя акции и ЗММ Сливен - 350 хил. Броя акции по номинал 1 лв. всяка и контролът върху дружеството остава изцяло в групата ИХБ.


На 25.04.2007 г. ЗММ – България холдинг отправи търгово предложение, а на 04.06.2007 г. коригирано търгово предложение за закупуване на акции към останалите акционери на ЗММ Сливен за 20078 броя акции на цена 43,60 лв. за акция, чрез инвестиционен посредник Авал ин.

ЗММ – България холдинг притежаваше 262488 бр. /92,89%/ преди търговото предложение. Търговото предложение приключи успешно, като в резултат на него ЗММ – България холдинг придоби 3 277 броя акции от останалите акционери.

На 03.10.2007 г. Общо събрание на акционерите на ЗММ Сливен взе решение Дружеството да бъде затворено и отписано от регистъра на публичните дружества. С решение N 1308-ПД/22.10.2007 Комисията за финансов надзор отписа ЗММ Сливен от регистъра на публичните дружества.

ИХБ увеличи незначително участието си в Дунав турс с 0.04% за 1 хил.лв.


Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ /неконсолидирани/ в корпоративни ценни книжа през 2007 г. е 8 789 хил. лева.


Продажба на дялове от портфейла

През 2007 г. бяха продадени всички акции които ИХБ имаше - 38 555 бр. акции от капитала на Булгаргабак холдинг АД. Продажната цена бе 41.77 лв. на акция, а нетния приход от продажбата на всички е в размер на 250 хил. лв.


В резултат на извършеното преструктуриране през годината към 31.12.2007 г. портфейлът на ИХБ пряко и чрез свързани лица се формира от 29 дружества както следва: 9 дъщерни дружества, 3 асоциирани предприятия и 17 дъщерни дружества на дъщерни дружества и асоциирани предприятия. Преките инвестиции на ИХБ в корпоративни ценни книжа към края на годината възлизат на 44 454 хил. лева.


Графики 1-3: Структура на портфейла на ИХБ към 31 декември на последните 2 години1 Морски бизнес

2 Машиностроене

3 Производство на мебели

4 Речни криузи

5 Други

Управление на дъщерните дружества


Следвайки поставените задачи в началото на годината по отношение на своите дъщерни дружества и през 2007 г. ИХБ активно участваше в стратегическото планиране на дейността им. ИХБ насърчаваше и оказваше съдействие при:

  • осъществяването на инвестиционни мероприятия;

  • усъвършенстване на техните продукти и услуги, разработване и въвеждане в производство на нови продукти и услуги, в зависимост от изискванията на пазара;

  • усъвършенстване на маркетинговата дейност, дейността свързана с управление на човешките ресурси, и други дейности свързани с управлението на дружествата;

  • осигуряване на финансови средства за оперативната и инвестиционна дейност на дружествата;

  • анализ и оценка на възможностите за използване на новите интернет технологии.


Участие в процеса по бизнес планиране и контрол на постигнатите резултати

ИХБ продължи своята практика за бизнес планиране и контролиране на резултатите.

Ръководството на ИХБ поставя стратегическите цели и резултати, които всяко дружество трябва да постигне през годината. Всеки изпълнителен директор има персонална бизнес задача за годината и тя е свързана с приоритетите в дейността на дружеството.

Ръководството и експертите на ИХБ се стремят да бъдат в течение на дейността на дъщерните дружества. Информация се обменя ежемесечно. През годината се провеждат общо 3 работни срещи между ръководството на холдинга и съответните ръководства на дружествата, на които се отчитат резултатите за съответното тримесечие. На срещите се обсъждат резултатите за отчетния период, споделят се трудностите, които срещат ръководствата на дружествата, анализират се възможностите за разрешаване на проблемите.


Като пряк резултат от управлението на дъщерните дружества е дивидента, които се получава при разпределяне на печалбата на дружествата.

Оказване на съдействие за финансиране на дъщерните дружества. Информация за сделки


ИХБ помага за финансиране дейността на дружествата от групата като предоставя заеми и съдейства при договаряне на банково финансиране.

През 2007 г. на дъщерни дружества са отпуснати 1 579 хил.лв. Към 31.12.2007 г. вземанията по отпуснати заеми на дъщерни дружества са 60 хил.лв. По-подробна информация е представена по-долу в тази точка.

През 2007 г. обезпеченията, които ИХБ е предоставило на дъщерни дружества са под формата на корпоративни гаранции и авали по записи на заповед. По-подробна информация е представена по-долу в тази точка.


През 2007 г. дъщерните дружества на ИХБ са финансирали дейността си с банкови заеми от ТБ Алианц България АД, Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк – България АД, Обединена българска банка АД и Биохим АД.

Лихвите, които са договорени по заемите ползвани от дъщерните дружества варират между EUROLIBOR + надбавка от 2.5% до 4%.

Екипи от ИХБ оказват съдействие при разработването на бизнес плановете на дъщерните дружества, изисквани от банките като обосновка за отпускане на кредити.

През 2007 г. ИХБ няма сключени големи сделки освен инвестициите в дъщерни дружества и договори за финансиране на дъщерни дружества.

Сделките със свързани лица през 2007 г. представляват основно предоставяне на заеми от ИХБ на дружества от групата и обратно, приходи от лихви, съответно разходи за лихви, връщане на заеми от дружествата на ИХБ и обратно, приходи от продажба на услуги и вноски за увеличение на капитала. При извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните условия.

Информация относно сделките, сключени между ИХБ и свързани лица през годината има в т. 26 Сделки със свързани лица от Бележките към Финансовите отчети към 31.12.2007 г., където са посочени вида и стойността на сделките и характера на свързаност.

Не е имало други предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които ИХБ или негово дъщерно дружество е страна.


Заемите, които ИХБ е отпуснало на / получило от своите дружества през 2007 г. са в лева при лихвен процент между 6-8%, в евро при лихвен процент 8% и щатски долари при лихвен процент 10%.

През 2007 г. няма събития и показатели с необичаен за ИХБ характер, имащи съществено влияние върху дейността му.Към 31 декември 2007 г. ИХБ е предоставило гаранции на задължения на свързани дружества, както следва:

Към Банка ДСК ЕАД ИХБ осигури издаването от Банка ДСК ЕАД на банкови гаранции в размер на 671 хил. евро за обезчаване на задължения на Елпром ЗЕМ към клиент.

С Банка ДСК ЕАД е сключен и договор за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции, акредитиви и оборотно финансиране на ИХБ и/или дружества от групата с размер на лимита 4 500 хил. лв. Към 31.12.2007 година за сметка на кредитния лимит са издадени две гаранции /100 хил.лв. за КРЗ Порт – Бургас EUR 339 хил. за Елпром ЗЕМ/ и два акредитива на Булярд КИ за EUR 404 хил. и EUR 92 хил.

Двата договора с Банка ДСК ЕАД са обезпечени с особен залог върху търговското предприятие КРЗ Порт Бургас АД - дъщерно дружество на холдинга.

Към ТБ Алианц България АД под формата на авали на записи на заповед на обща стойност 62 хил.лв, с които Холдингът обезпечава гаранции за добро изпълнение, поети от Елпром ЗЕМ АД към клиенти. Гаранциите са с различни дати на падеж в зависимост от срока за изпълнение на договорите.

Корпоративни гаранции:

  • На 15.11.2006 година ИХБ издаде корпоративна гаранция на стойност 3 433 424 евро и 2 977 531 щатски долари, която обезпечава третата авансова вноска в полза на Булярд корабостроителна индустрия от купувача Георги Меритайм Лтд за кораб със строителен номер 457. През април 2007 година гаранцията е освободена, след като корабостроителницата изпълни ангажиментите си към купувача;

  • През юли 2007 година ИХБ издаде корпоративна гаранция на стойност 4 211 942 евро и 3 595 434 щатски долари, която обезпечава третата авансова вноска от купувача Александър Меритайм Лтд за кораб със строителен номер 515.

Всички гаранции са обезпечени с ипотека върху недвижимо имущество на Булярд корабостроителна индустрия АД.

Възнаграждението, което ИХБ получава за издаване на корпоративните гаранции е в размер на 2% върху размера на всяка от предоставените гаранции.

Ръководството на ИХБ счита, че не съществуват индикации посочените задължения да не бъдат изпълнени, поради което не са начислени провизии по условни задължения.

Към датата на изготвяне на годишния доклад корпоративните гаранции са прекратени.


Система за вътрешен контрол

В ИХБ съществува отдел Вътрешен контрол, който осъществява прегледи на дейността и финансите в групата на ИХБ.

2. Резултати от дейността на дружествата от групатаМорски бизнес

Наричаме най-общо морски бизнес следните отрасли корабостроене, кораборемонт, пристанищна дейност, класификация и сертификация, морски транспорт и корабен дизайн.


Корабостроене и кораборемонт

Като цяло световната корабостроителна индустрия е в подем. Отчита се значително увеличение на морските превози, на което се дължи увеличаване на потребностите от повече и нови кораби за пренос на увеличения товаропоток между страните. Най–търсени са снабдителни и други специализирани кораби, които са малко тонажни и високо технологични. На второ място се нареждат корабите за насипни товари в диапазона между 55 000 – 65 000 dwt. Пълната заетост на всички корабостроителници до 2010 година води до повишение на цените на корабите.


От 2007 г. ИХБ реорганизира дейността кораоремонт в групата като пренасочи тази дейност само в Булярд КИ. КРЗ Порт Бургас извършваше кораборемонт до м. август 2007 г., когато продаде своя плаващ док /за 1 150 хил. евро/.

Повишаването на изискванията и въвеждане на нови изисквания към техническата безопасност на корабите, води до необходимост от по-чести ремонти – фактор, който влияе благоприятно на кораборемонтната дейност. Булярд КИ има възможности да извършва ремонт на кораби в широк диапазон по отношение на размера – от малки до 5 000 тонни до големи 100 000 тонни кораби.


Булярд АД и дъщерното му дружество Булярд Корабостроителна индустрия АД

Дейността на Булярд е свързана с управление на неговото дъщерно дружество Булярд корабостроителна индустрия ЕАД.

През март 2007 г. Булярд закупи 25% от капитала на Булярд КИ от Параходство БМФ ЕАД за 5 555 555 щатски долара и така стана едноличен собственик на Булярд КИ.

През 2007 Булярд направи две увеличения на капитала си, в резултат на които капиталът е увеличен от 24 018 980 лева на 37 292 980 лева. Набраните средства от първото увеличение бяха използвани за заплащане на 25% от капитала на Булярд КИ, а второто – за увеличение капитала на Булярд КИ с 5 млн. лева. Всички акционери участваха в увеличенията пропорционално на своите участия.

През 2007 г. Булярд е реализирало 77 хил.лв. приходи, които представляват финансови приходи /приходи от лихви/ и бележат спад от 48% спрямо приходите през 2006 г. /148 хил.лв./. Разходите на дружеството са намалели с 25% през 2007 г. и са 112 хил.лв. Те представляват разходи за дейността /външни услуги и други/ и финансови разходи /нетна загуба от промяна на валутни курсове/.

Финансовият резултат на Булярд за 2007 г. е загуба в размер на 35 хил.лв.

Активите на Булярд към 31.12.2007 г. възлизат на 37 456 хил.лв. като 36 525 хил.лв. са инвестиции в Булярд КИ.


Финансови резултати на Булярд /неконсолидирани/
Булярд Корабостроителна индустрия АД

Основната дейност на Булярд КИ е строителство на нови кораби и отделни секции и блокове от кораби и ремонт на кораби.

След стартовата за дейност корабостроене 2005 г., през 2006 и 2007 г. работата на корабостроителницата се характеризира с постепенно натоварване на производствените мощности със строеж на нови кораби. През 2007 г. завърши строителството на 2 кораба и същите бяха предадени на корабособствениците им: 516 предаден през м.юни 2007 г. и 457 – предаден през м.октомври 2007 г.;

През 2007 г. Булярд КИ подписа договор с IHI Marine United за лиценз за строителство на нов кораб за насипни товари 56 000 dwt. от типа суперхендимакс F56. Корабът е изключително популярен като тип и е налице интерес за поръчки страна на корабособственици. Булярд КИ е закупило лиценз за 8 кораба. През 2007 и до март 2008 г. Булярд КИ сключи договори за закупуване на материални пакети за строителството на тези кораби. Материалният пакет включва главен двигател, дизел генератор и други спомагателни части, които ще обезпечат строителството на кораб F56. Общата стойност на тези договори е около10 млрд. японски йени или 92 млн. щатски долара. През 2007 и до началото на април 2008 г. Булярд КИ има договореност за строителство на 6 кораба F56 както следва: обекти 101 и 103 за клиент Diler shipping and trading, Turkey, обекти 102 и 105 – за дружества в групата на ИХБ, и обекти 106 и 107 за дружества на Парходство БМФ.

През 2007 г. освен корабите Ф56 е договорено строителство на няколко други кораби и корпуси.

Сключиха се договори за строителство на два кораба за насипни товари 21 000 dwt – обект 459 за Varna maritime Ltd., дружество на Парходство БМФ и обект 458 за Karvuna Ltd., дружество в групата на ИХБ.

Сключи се още един договор за корпус за снабдителен кораб за норвежката корабостроителница Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk ASП със строителен номер 191. Сключиха се 4 договора с Акер Тулча за производство на корпусни секции за снабдителни кораби /поръчки 372, 374, 374А, 716/.

Булярд КИ е в преговори за изработка на корпуси за 7-16 бр. фрегати FREMM за периода 2008 – 2018 г. Водят се преговори за изработка на корвети за български военно-морски флот като част от офсетна програма на френската корабостроителница Armaris.

От март 2007 г. корабостроителницата е сертифицирана по системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000. Обхватът на сертификата е проектиране на плавателни съдове, кораборемонт и корабостроене. Сертифициращата организация е BV – Bureau Veritas Certification – България.

Инвестицинната програма за 2007 г. е в размер на 4 714 хил.евро. Изпълнени са основни проекти, насочени към повишаване на производителността и условията на труд, както и модернизация на производството, включително покупка на лиценз за 8 кораба от типа суперхендимакс F56, дребногабаритно корабно оборудване, сертифициране по ISO 9000 – 2001, реконструкция цех К1 и други. Общата стойност на разходите с инвестиционно предназначение е 8 475 хил.евро, включително ремонт и поддръжка в размер на 3 468 хил.евро. Изпълнението на инвестиционната програма за 2007 г. е финансирано от реинвестирана печалба за 2006 г. и инвестиционен кредит от SG Експресбанк.

Приходите на Булярд КИ за 2007 г. са в размер на 101 244 хил.лв. Приходите от корабостроене възлизат на 82 935 хил.лв. спрямо 66 439 хил.лв. за 2006 г. През 2007 г. от строителството на двата кораба об.516 и об.457, които са предадени на корабособствениците има отрицателен финансов резултат от 9 991 хил.лв. Основните причини за това са ниската договорна цена на корабите и факта, че това са първите кораби след фалита на Варненска корабостроителница.

Негативният резултат от корабостроенето е компенсиран частично от поръчки с по-висока рентабилност и кораборемонт.

Дружеството продължава да извършва кораборемонт паралелно с корабостроенето с цел пълно натоварване на мощностите. В периодите, когато камерите са свободни, БКИ осъществява кораборемонтна дейност.

През 2007 г. са извършени 7 ремонта на плавателни средства на обща стойност 2 676 хил.лв., всички за чужди корабособственици. За сравнение през 2006 г. са извършени 25 ремонта на плавателни средства на обща стойност 4 008 хил.лв., от които 16 за български и 9 за чужди корабособственици.

Приходите от кораборемонт през 2007 г. формират 3% от общите приходи от продажби /86 195 хил.лв./, за разлика от 2006 г., когато приходите от кораборемонт формираха 6% от общите приходи.

Булярд КИ е реализирало приходи от други продажби в размер на 15 049 хил.лв., в т.ч. продажба на имот, и печалбата от тези сделки е 12 745 хил.лв.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconВапцаров холдинг ад консолидиран доклад за дейността
Ад и неговото дъщерно дружество Вап Индъстри еоод („Групата”), представя своя годишен консолидиран доклад и годишен консолидиран...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconКонсолидиран годишен доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 31-декември 2009 година
Консолидиран годишен доклад за дейността, за периода приключващ на 31 декември 2009г
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconОтчет за спазване на условията по облигационния заем
Индустриален холдинг България” ад /”ихб” ад или Холдинга/ включва информация относно спазване на финансовите показатели съгласно...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconГодишен консолидиран финансов отчет Консолидиран доклад за дейността Доклад на независимия одитор

Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121227995, без...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без...
Консолидиран годишен доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад iconИндустриален капитал-холдинг ад пояснителни бележки към финансовия отчет
Индустриален капитал-холдинг ад е регистриран по ф д. № Ф. Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом