Управителният съвет на „ ад
ИмеУправителният съвет на „ ад
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер24.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/ad_dokumenti/D1_2_10.rtf
Управителният съвет на „……………………………………………..“ АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.III.2003 година, в 13 часа, в град София, кв. „Ботунец“, ул. „Възраждане“, № 16, в големия салон на читалище „Пробуда“, при следния дневен ред:

1. отчет на УС за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение – ОС приема отчета на УС;

2. доклад на дипломирания експерт счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.;

3. приемане на решение по отношение на финансовия резултат за 2002 г.; проект за решение – ОС решава да не разпределя дивидент и приема решение печалбата да бъде заделена във фонд „Резервен“;

4. освобождаване от отговорност членовете на НС и УС за 2002 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на НС и УС за 2002 г.;

5. назначаване на експерт счетоводител за 2003 г.; проект за решение – ОС приема предложението за експерт счетоводител за 2003 г.;

6. приемане на решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система за управление на дружеството; проект за решение – ОС приема направеното предложение;

7. определяне броя на членовете на СД и тяхното възнаграждение и избор на членове на СД; проект за решение – ОС приема направеното предложение;

8. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 195 от ТЗ; проект за решение – ОС приема предложението на УС за увеличаване на капитала на дружеството от 530 400 лв. на 1 106 900 лв. чрез издаване на нови поименни акции, които да бъдат записани от определени от ОС лица на определена от общото събрание на акционерите емисионна стойност;

9. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение – ОС приема направеното предложение.

Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 23.III.2003 година, в 9 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 9 ч. и 30 мин. до 17 ч. и 30 мин. всеки работен ден в офиса на дружеството в София, бул. „Христо Смирненски“, № 214, ет. 2. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10,30 часа и приключва в 12,30 часа в деня на събранието. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта – за физическите лица и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица, както и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежанието на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити.

Свързани:

Управителният съвет на „ ад iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
Управителният съвет на „ ад iconУправителен съвет и н ф о р м
Управителният съвет даде мандат за преговори на контактните групи за взаимодействие с министерствата и ведомствата
Управителният съвет на „ ад iconРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
Провеждането на Общото събрание на нсбс съвпада с изтичането на мандата на Управителния съвет, поради което с настоящия доклад Управителният...
Управителният съвет на „ ад icon08. 04. 2013 нсорб управителният съвет на Националното сдружение на общините в България сменя курса на поведение
Управителният съвет на Националното сдружение на общините в България сменя курса на поведение
Управителният съвет на „ ад icon21 юли 2011 г. Управителният съвет на бнб прие наредба за изменение и допълнение на действащата Наредба №16 за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи
Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие изменения и допълнения на Наредба №16 от 2009 г за лицензиране...
Управителният съвет на „ ад iconПротокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
Днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
Управителният съвет на „ ад iconВсички суми са в хиляди лева, ако не е посочено друго
Банката се управлява и представлява от Управителен съвет под контрола на Надзорен съвет. Управителният съвет се състои от трима члена...
Управителният съвет на „ ад iconSofia tourist council
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Съвет по туризъм – София, на основание чл. 24 26 от Устава на сдружението, свиква...
Управителният съвет на „ ад iconЗаседание на управителния съвет на националното сдружение на общините в република българия
На 2 април 2009 г в гр. София се проведе заседание на Управителният съвет на нсорб. Основните обсъждани теми и взетите по тях решения...
Управителният съвет на „ ад iconУ и н ф о р м а ц
Управителният съвет набеляза мерки за разширяване на взаимодействието между общините и централната власт
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом