Министерство на вътрешните работи медицински институт
ИмеМинистерство на вътрешните работи медицински институт
страница1/7
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.mi.mvr.bg/NR/rdonlyres/8222796A-1FAF-4DC7-860C-9CBA140FB3BB/0/Dokumentacia.doc
  1   2   3   4   5   6   7
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ

1606 гр. София, бул.”Скобелев” № 79Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР”


ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 13681/30.08.2012 г.


НА ДИРЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР


СОФИЯ


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 1. Решение за откриване на процедура;

 2. Обявление за обществена поръчка;

 3. Условия за участие в процедурата:

  • пълно описание на поръчката за доставка на лекарствени продукти

  • изисквания към участниците

  • указания за изготвяне на офертата

  • технически изисквания за изпълнение на поръчката

 4. Техническа спецификация – Приложениe № 1;

 5. Оферта за участие в процедурата- образец - Приложение № 2;

 6. Техническо предложение – образец - Приложение от № 3. 1. до № 3. 10;

 7. Ценова оферта – образец - Приложение от № 4. 1. до № 4. 10;

 8. Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение№ 5;

 9. Декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Приложение №6;

 10. Административни сведения – образец – Приложение №7;

 11. Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки – Приложение №8;

 12. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – Приложение №9;

 13. Декларации за участие на подизпълнител – Приложение № 10 и № 11;

 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора – Приложение № 12;
 1. Декларация за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на ЗЛПХМ – образец – Приложение №13;

 2. Списък на производителите и оторизационните документи – Приложение №14;

 3. Декларация за срока за изпълнение на поръчката - Приложение № 15;

 4. Договор за възлагане на обществена поръчка - проект – Приложение № 16;

 5. Електронен носител, съдържащ образец на приложения от № 3. 1. до № 3. 10 и Приложения от № 4. 1. до 4. 10.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, ОПИСАНИЕ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Медицинския институт на МВР, съгласно приложена техническа спецификация - Приложение №1, с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции лекарствени продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Лекарствените продукти, предмет на откритата процедура са обособени в 10 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 – Лекарствени продукти за храносмилателната система и метаболизма. Обособената позиция включва 80 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция № 2 – Лекарствени продукти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечно – съдовата система. Обособената позиция включва 259 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №3 – Лекарствени продукти, използвани в дерматологията и мускулно – скелетната система - Обособената позиция включва 70 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №4 – Лекарствени продукти за пикочо – половата система и хормони - Обособената позиция включва 44 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №5 – Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори - Обособената позиция включва 108 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №6 – Лекарствени продукти за нервната система и сетивните органи - Обособената позиция включва 152 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №7 – Лекарствени продукти за дихателната система - Обособената позиция включва 37 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №8 – Медикаментозни разтвори - Обособената позиция включва 43 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №9 – Други терапевтични лекарствени продукти - Обособената позиция включва 78 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.

 • Обособена позиция №10 – Лекарствени продукти, съдържащи наркотични и психотропни вещества - Обособената позиция включва 26 вида (номенклатури) лекарствени продукти, конкретизирани по генерично наименование, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество в Спецификация – Приложение №1.


Лекарствените продукти са конкретизирани в техническа спецификация - Приложение № 1 с подробно описание по номенклатури (лекарствени продукти). Всяка номенклатура е обозначена със собствен пореден номер (в рамките на обособена позиция) по генерично наименование, лекарствена форма и количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество.

Участниците могат да подават оферти по всяка една номенклатурна единица (лекарствен продукт), включена в обособените позиции. Класирането ще бъде извършено индивидуално за всеки един лекарствен продукт, обособен по генерично наименование, лекарствена форма и количество лекарствено вещество.

Всеки участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции, както и за една, няколко или всички номенклатурни единици (лекарствени продукти), включени в обособените позиции. Не оферирането по някоя от обособените позиции или номенклатурни единици, не е основание за отстраняването от участие в процедурата.

Оферираните лекарствени продукти, трябва изцяло да отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в спецификацията – Приложение №1 и на данните, предоставени от възложителя, съдържащи се в образеца на техническата и ценовата оферта, приложени към документацията за участие.

2. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества в съответствие с оферираните единични цени за единица мярка.

3. Доставките се извършват с краен срок на изпълнение 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за възлагане на обществена поръчка.

4. Място за изпълнение – МИ – МВР, ЦКБ в гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев” №79.

5. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на лечебното заведение на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението на поръчката.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на настоящата документация.

2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47 ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението следва да сключат и представят в процедурата писмено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документите, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и се представя декларация по образец, в която участникът задължително посочва работите и дела на участие на съответния подизпълнител.

6. Подизпълнителят представя декларация за съгласието си за участие в процедурата по образец и документите съгласно чл. 56 ал. 2 от ЗОП.

7. До участие в процедурата се допускат само участници, закупили настоящата документация и отговарящи на изискванията на Закона за обществените поръчки, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и/ или на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и на настоящата документация.

8. Участникът представя оферта за участие в процедурата в пълна комплектация, съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

9. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на участника.

ІІІ. ГАРАНЦИИ

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й.

1.1. Гаранцията за участие в обществената поръчка е определена, съгласно чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е в размер, конкретизиран за всяка една обособена позиция поотделно както следва:

 • Обособена позиция №1 – Лекарствени продукти за храносмилателната система и метаболизма - 1410, 00 лева.

 • Обособена позиция №2 – Лекарствени продукти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечно – съдовата система - 4080, 00 лева.

 • Обособена позиция №3 – Лекарствени продукти, използвани в дерматологията и мускулно – скелетната система – 285, 00 лева.

 • Обособена позиция №4 – Лекарствени продукти за пикочо – половата система и хормони – 600, 00 лева.

 • Обособена позиция №5 – Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори – 1680, 00 лева.

 • Обособена позиция №6 – Лекарствени продукти за нервната система и сетивните органи – 965, 00 лева.

 • Обособена позиция №7 – Лекарствени продукти за дихателната система – 145, 00 лева.

 • Обособена позиция №8 – Медикаментозни разтвори - 1815, 00 лева.

 • Обособена позиция №9 – Други терапевтични лекарствени продукти – 1135, 00 лева.

 • Обособена позиция №10 – Лекарствени продукти, съдържащи наркотични и психотропни вещества – 112, 00 лева.


Гаранцията за участие в процедурата се внася (учредява) за всяка една обособена позиция поотделно, като се представя отделен документ за внесена (учредена) гаранция, съдържащ номера и наименованието на обособената позиция за която се отнася.

1.2. Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Медицински институт - МВР със срок на валидност не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура.

1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по сметка на Медицински институт – МВР - УниКредит Булбанк, IBAN: BG 54 UNCR 96603320713810, BIC: UNCRBGSF.

1.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи гаранция за участие, съгласно посочените изисквания.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й.

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността (без ДДС) на договора за обществена поръчка.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

2.3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция, в която да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Медицински институт - МВР и със срок на валидност за срока на действие на договора.

2.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора по банков път, това следва да стане по сметка на Медицински институт - МВР, посочена в т.1.4.

2.5. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.

3. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение

4.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

4.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

4.3. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
ІV. ОФЕРТА

1. Подготовка на офертата

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

6. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

7. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, включително на проекта на договора, ако е представил повече от една оферта, ако е представил оферта с варианти, ако е представил оферта, която не отговаря на изискванията за участие на обединение или за подизпълнител.

10. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци. По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

11. Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен представител с правомощия по ЗОП с нотариално заверено пълномощно.

2. Съдържание на офертата

Офертата се състои от три части:

2.1. В плик № 1 с надпис "Документи за подбор" и обозначено наименование на участника се поставят следните документи за правния статут, икономическо и финансово състояние и за техническите възможности на участника:

2.1.1. Регистрационни документи на участника

а) За участник, който е българско юридическо или физическо лице

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

Копие от документ за самоличност, заверено от участника в случай, че същият е физическо лице.

б) Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице се представя документ за регистрация на чуждестранното лице или документ за самоличност, съобразно националното му законодателство, като документът се представя и в официален превод на български език.

в) Когато участникът е обединение ( консорциум на юридически и/или физически лица), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представят документите, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език).

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

2.1.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП подписана, съгласно чл. 47 ал. 6 от ЗОП – образец – Приложение №5.

2.1.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, подписана от лицата, съгласно по чл. 47 ал. 4 от ЗОП – образец – Приложение №6.

2.1.4. Административни сведения – образец - Приложение №7.

2.1.5. Оферта за участие в процедурата – попълнена и представена в съответствие с приложения образец – Приложение №2.

2.1.6. Документ за закупена документация.

2.1.7. Документ за гаранция за участие – оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие – представен за всяка една обособена позиция поотделно и съдържащи номера и наименованието на обособената позиция за която се отнасят.

2.1.8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние

а) Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите на участника за 2011 г. Представените съставни части от годишния финансов отчет - Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите трябва да съответстват на изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в приложимите случаи. Участниците следва да имат положителен финансов резултат за финансово приключилата 2011 г.

б) Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката за предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – образец – Приложение № 8.

2.1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника.

а) Декларация - списък на основните договори за доставка по предмета на поръчката, изпълнени през предходните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойности, дати и получатели, придружен с препоръки за добро изпълнение от лечебни заведения за болнична помощ, които са били снабдявани с лекарствени продукти от участника за посочения период. Участниците следва да са изпълнили поне три договора за доставка на лекарствени продукти за посочения период (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), както и да представят минимум три препоръки за добро изпълнение. Декларацията - списък се представя по образец – Приложение №9.

б) Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката – заверено от участника копие, придружено с превод на български език (когато документът е на чужд език).

2.1.7. Декларация за участието на подизпълнител – образец Приложение №10.

2.1.8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – Приложение №11.

2.1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – образец – Приложение №12;

2.1.10. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро с лекарствени продукти, издадени съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и/или лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични и психотропни вещества, включени в Обособена позиция №10 „Лекарствени продукти, съдържащи наркотични и психотропни вещества”.

2.1.11. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените продукти по приложения образец - Приложение №13.

2.1.12. Списък на производителите и на приложените документи удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферирания търговски продукт на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка образец Приложение № 14.

2.1.13. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва търговия на едро на оферирания търговски продукт на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия.

2.1.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата в случаите, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация.

2.1.15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а представените документи от компетентен орган или трето лице се представят в оригинал или заверени от участника копия. Документите, които са на чужд език се представят и в превод на български език. Документите се представят в поредността, посочена по-горе, като всяка една страница следва да бъде номерирана със собствен пореден номер. Като първи документ се поставя списъка на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.


2.2. В плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и с обозначено наименование на участника и номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката:

2.2.1. Декларация за срока за изпълнение на поръчката по приложения образец. – Приложение № 15;

2.2.2. Техническата оферта задължително се попълва по съответния образец Приложение от № 3.1. до № 3.10 (в зависимост от обособената позиция за която се отнася техническото предложение). Съгласно приложенията от № 3. 1. до № 3. 10, участниците изрично следва да посочат: наименование и ЕИК на участника, трите имена на лицето, което подписва техническото предложение и в какво качество, търговското наименование на предлагания лекарствен продукт вкл. съответната лекарствена форма и количество активно вещество, предлагана опаковка (брой лекарствени форми в опаковка), наименование на производителя. Участниците изрично следва да посочат вида на документа, с който удостоверяват правото си да извършват търговия на едро на оферирания търговски продукт на територията на Република България, като конкретизират страницата/ите от приложените към Плик №1 документи за участие, където е наличен.

2.2.3. В техническата оферта участникът е длъжен да оферира лекарствени продукти изцяло съответстващи на изискванията на техническата спецификация и образеца на техническата оферта по отношение генерично наименование, лекарствена форма и количество активно вещество и единична мярка.


Когато участникът подава оферта за лекарствени продукти, включени в повече от една обособена позиция, съгласно чл. 57, ал. 3, предложение първо от ЗОП Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" се представя за всяка една обособена позиция поотделно. В съответният плик се попълва и представя Техническа оферта, по съответен приложен образец, в зависимост от обособената позиция, за която се отнася и декларация за срока за изпълнение на поръчката по приложения образец. – Приложение № 15. Върху всеки плик задължително се посочват следните реквизити: Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката", наименование на участника, номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.


2.3. В плик № 3 с надпис "Предлагана цена" и с обозначено наименование на участника и номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася се поставя ценовата оферта на участника.

2.3.1. Ценовата оферта се изготвя и представя съгласно приложения съответен образец от № 4. 1 до № 4. 10.

2.3.2. Всички предлагани цени са без ДДС, с включени всички разходи по доставката до мястото на изпълнение на поръчката.

2.3.3. В ценовата оферта изрично се посочват предлагания търговски продукт (вкл. лекарствена форма и количество активно вещество) и производителя, единична цена, съответна на посочената единична мярка (табл., амп., фл., оп. или др.) за съответното генерично наименование/ номенклатура от техническата спецификация, за която се участва. Единичната цена следва да бъде оферирана до четвърти десетичен знак.

2.3.4. Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и електронен носител. Електронният носител се предоставя, като част от настоящата документация за попълване от Участника.

2.3.5. Данните върху магнитния носител се попълват само в празните колони. Поредните номера, наименованията на разделите лекарствени продукти вкл. номенклатурите по тях и прогнозните количества да не се променят, а да се попълват срещу всяка номенклатура оферираните от участника данни. Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху хартиения. За нуждите на класирането се използват данните от магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от Участника.

2.3.6. Всеки Участник може да представи само една оферта, в която да предложи единична цена за една, за няколко или за всички номенклатури (лекарствени продукти, включени в съответна обособена позиция от техническата спецификация.

2.3.7. Единичните цени, следва да бъдат съответни на заложената от възложителя единична мярка.

Когато участникът подава оферта за лекарствени продукти, включени в повече от една обособена позиция, съгласно чл. 57, ал. 3, предложение първо от ЗОП, Плик №3 "Предлагана цена" се представя за всяка една обособена позиция поотделно. В съответният плик се попълва и представя Ценовата оферта, по съответен приложен образец, в зависимост от обособената позиция, за която се отнася и електронен носител. Върху всеки плик задължително се посочват следните реквизити: Плик №3 "Предлагана цена", наименование на участника, номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.


2.4. Приемане на офертите

2.4.1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, окомплектована с всички посочени документи, разпределени в отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация.

2.4.2. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

2.4.2.1. наименование на участника, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс, електронен адрес и за кои обособени позиции се отнася;

2.4.2.2. наименование на поръчката, дадено от възложителя: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт – МВР”.

2.4.3. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, получено от възложителя най-късно в срока, определен за получаване на офертите.

2.4.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.4.5. Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик не се приема от възложителя. Такава оферта незабавно се връща на участника и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра.
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се отварят в открито заседание, оповестено в обявлението за обществената поръчка, публикувано в Регистъра за обществени поръчки.

2. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите започва своята работа след получаване на списъка на участниците и представените оферти.

3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика.

5. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията и по един представител от присъстващите участници подписват плик № 3.

6. Комисията отваря плик № 2, като трима от членовете й и по един представител от присъстващите участници подписват всички документи, съдържащи се в него.

7. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им с приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

8. След завършване на действията посочени по-горе приключва публичната част от заседанието на комисията.

9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание, на което разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, за което изготвя протокол.

10. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, отразени в документацията, комисията изпраща протокола до всички участници.

11. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола

12. Участниците нямат право да представят други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията

13. След изтичането на срока за представяне на липсващи или нередовни документи комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

14. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

15. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник или представената от него оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП или настоящата документация.

16. Комисията разглежда предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя.

17. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП, ЗЛПХМ, ЗКВНВП или настоящата документация. Отстранява се от процедурата и по отношение на всяка една номенклатура (лекарствен продукт), включен в съответна обособена позиция, за която е подадена оферта, която не отговаря точно на изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата.

18. Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти се обявява на интернет страницата на възложителя www.mi.mvr.bg., най- късно в деня, предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.

19. Комисията отваря плика с предлагана цена в открито заседание, на което могат да да присъстват лицата по т.3.

20. В определения от възложителя срок, комисията приключва работата си и предава протоколите и цялата получена документация по проведената процедура на възложителя.

21. Възложителят обявява с решение класирането на участниците и определя изпълнителите на обществената поръчка за отделните номенклатури (лекарствени продукти).

22. Участниците се уведомяват писмено за резултатите от проведената открита процедура - с препоръчано писмо, по факса или с подпис върху уведомителното писмо.

23. Всички документи се съхраняват в архива на Медицински институт - МВР и не се връщат на участниците.


VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗОП и в срока на валидност на офертите.

2. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документите, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП (издадени до три месеца преди датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка) и гаранция за изпълнение на задълженията си по изпълнение на договора и да се яви в Медицински институт - МВР за сключване на договор.

3. Участникът представя гаранция за изпълнение на задълженията си по изпълнение на договора, съгласно изискванията на раздел ІІІ от настоящата документация.

4. В случай, че определеният за изпълнител не представи посочените документи в законоустановения срок или представените документи не отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настоящата документация, както и при отказ да бъде сключен договора, не се сключва договор с него с произтичащите от това последици за задържане на представената гаранция за участие. В тези случаи, възложителят може да сключи писмен договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на второ място участник, съгласно изискванията на ЗОП.

5. Договорът съответства на приложения в настоящата документация проекто-договор и включва задължително всички условия от офертата на участника, определен за изпълнител.

6. Неразделна част от договора е спецификация, съдържаща количествата на лекарствения продукт, единична цена за единица мярка, производител, търговско наименование и обща стойност.


ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Доставките на лекарствените продукти се извършва франко аптеката на болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките. Транспортните средства за доставка на стоките да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.

Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в рамките на договорените количества по спецификацията към договора и в съответствие с оферираната единична цена.

Доставяните лекарствени продукти трябва да отговаря на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и/или Закона за контрол върху наркотичните вещества и пекурсорите.

Доставяните лекарствени продукти да има маркировка (партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и други).

Участниците задължително оферират и доставят разрешен за употреба лекарствен продукт на територията на Република България, с остатъчен срок на годност, указан на опаковката, не по-малък от 75 % от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.

Участниците се задължават да извършват доставките на лекарствените продукти в болничната аптека в срок до 24 часа от получаване на писмена заявка от страна на Възложителя, а при спешна потребност от доставка на малки количества в срок до 4 (четири) часа.

Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните изискванията на българското законодателство.


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Оценяването на офертите на допуснатите до разглеждане и оценяване в процедурата участници и по отношение на допуснатите номенклатури (лекарствени продукти), включени в обособените позиции се извършва по критерии - най-ниска цена.

Оценяването на офертите ще се извърши, въз основа на предложената единична цена за единица мярка за всеки офериран лекарствен продукт поотделно.

2. На първо място се класира участника, предложил най – ниска единична цена за заложената от възложителя единична мярка. Всички останали участници, подали оферти за съответен лекарствен продукт, се класират в низходящ ред.

3. Когато най-ниска цена е предложена в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.


* Пълен достъп до настоящата документация е предоставен и на официалната интернет страница на Медицински институт – МВР на адрес : www.mi.mvr.bg.


Приложение № 2

Образец

До

Медицински институт - МВР

гр. София, бул. “Ген. М. Скобелев” № 79


ОФЕРТА


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР”


От __________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. ______________________, ул. _______________________ № _______________, тел.:____________,факс:______________________,ЕИК: ______________________________,

*дата и място на регистрация по ДДС __________________________________________

(В случаите, в които участникът има съответната регистрация)


Уважаема госпожо Директор,

След като се запознах с условията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт на МВР, заявявам:

1. Желая да участвам в откритата процедура за доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт на МВР.

2. Приемам изцяло и безусловно всички условия за участие в процедурата, включително всички клаузи на договора за възлагане на обществената поръчка, като при подготовка на настоящата оферта съм спазил/а всички изисквания за нейното изготвяне.

3. Тази оферта е валидна за срок до 120 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4. При изпълнение на поръчката ще ползвам следните подизпълнители:

...……………………………………………………………………………………..……………...............................................................................................................................................................

(посочват се имената на подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, за която ще участват. Ако не се предвижда ползването на подизпълнители това следва да се укаже- напр. „Няма да ползваме подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка.”)

5. Предложените лекарствени продукти са подробно описани по търговско наименование, лекарствена форма и количество активно вещество, производител, количество в търговска опаковка в техническо предложение за изпълнение на поръчката.

6. Цената на предлаганите от нас лекарствени продукти е формирана, като единична цена до четвърти знак след десетичната запетая, без включен ДДС, за посочената в техническата спецификация мерна единица. В цената са включени всички разходи франко аптеката на болницата в гр. София, бул. “Ген. М. Скобелев» № 79 и напълно съответстват на изискванията на действащото законодателство за търговия на едро с лекарствени продукти.

7. Участвам за лекарствени продукти, включени в следните обособен позиции: №.................; №...................; №.........................

8. Предлагм лекарствени продукти на производители, от които прилагам документи, удостоверяващи правото ми да извършвам търговия на едро на оферирания търговски продукт на територията на Република България, валидни за срока на договора за доставка, от които по безспорен начин се установяват делегираните ми правомощия, съгласно приложен списък.

9. Приемам плащането да се извършва в срок до 90 дни след доставка на съответното количество лекарствени продукти, въз основа на издадена фактура.

10. Приемам представляваният мен участник да възстановява липсващи количества и да подменя некачествени продукти, в сроковете и при условията на договора.

11. Гарантирам доставката на лекарствените продукти с остатъчен срок на годност, не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от срока на годност, указан върху опаковката на съответния продукт.

12. Приемам изцяло предложения проект на договор без възражения и предложения за изменения.

13. Към настоящата оферта прилагам всички изискуеми документи по Закона за обществените поръчки и утвърдената от Вас документация за участие в процедурата


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМедицински институт министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи медицински институт iconНа 21. 05. 2009 г е връчен на проф. Гено Киров Киров, директор на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи одитен доклад №0900000209 за
Гено Киров Киров, директор на Медицински институт на Министерството на вътрешните работи одитен доклад №0900000209 за извършен финансов...
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМедицински институт министерство на вътрешните работи
Заболявания на опорно-двигателния апарат възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит в подострия и хроничния стадий
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМедицински институт министерство на вътрешните работи
Сърдечно-съдови заболявания исхемична болест на сърцето състояние след миокарден инфаркт (след 6-я месец), стабилна стенокардия
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМинистерство наотбранат а министерство на вътрешните работи министерство на транспорта
Член с тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на водолазна и друга подводна дейност във вътрешните водни пътища...
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
За обект:”доизграждане на сграда и съоръжения, необходими за осигуряване дейността на рс пбзн левски при оу пбзн – плевен”
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 180, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 8 и чл. 21 от Наредба № Із-1009/2006 г., за условията...
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Министерство на вътрешните работи медицински институт iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом