Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха
ИмеЗаседание на,,комисията. На заседанието присъстваха
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер29.46 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Protokol_OKVP_12042012.doc
П Р О Т О К О Л


Днес, 12 април 2012 г., от 10:00 часа в зала № 317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с чл. 7, т. 4 от Закона за военните паметници и във връзка с чл. 6. от Правилата за работа на Областната комисия ,,Военни паметници” се проведе редовно заседание на ,,комисията”.

На заседанието присъстваха:

Доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев – областен управител;

Госпожа д-р Любомира Попова – заместник областен управител и зам.-председател на Областната комисия ,,Военни паметници”;

Господин Валентин Вълов – главен експерт УКОМП и секретар на Областната комисия ,,Военни паметници” и

членовете на комисията: г-жа Цветанка Гайдарова - старши експерт ,,Образование, култура и вероизповедания” в община Елена; г-н Светлин Иванов Радев - Директор на Държавен военноисторически архив гр. В. Търново; арх. Донка Цанева Колева - началник отдел КИН в община В. Търново; Елза Хаик Гарабетян - Директор на ИМ Г.Оряховица; г-н Йордан Костадинов Димитров – зам.-кмет в община Стражица;.г-н Иван Х. Коев - зам-председател на Обл. съвет СВВБ - В. Търново; г-жа Марияна Асенова Крумова - гл.специалист в община Лясковец; проф. полк. ор Михаил Стефанов Харалампиев – Председател на Обл. съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва; г-н Йордан Йорданов – главен специалист в община Полски Тръмбеш; г-н Ганчо Спасов Александров – гл. експерт култура в община Павликени; Благовеста Факирова – изп. директор на сдружение към община Велико Търново.

В работата на заседанието взе участие г-н Иво Антонов - Гл. експерт военни паметници в дирекция управление на човешките ресурси - МО.

На заседанието присъстваха 13 члена, от редовно поканените 17, съгласно приложения списък. Не се явиха представители от Общините Сухиндол, и Златарица. Комисията имаше необходимия кворум, можеше да продължи своята работа и да вземе необходимите решения.

Г-н доц. д-р Пенчо Пенчев - областен управител на област Велико Търново откри заседанието и предложи същото да протече при следния дневен ред:

1.Обсъждане законовите възможности от общините при изготвяне заявки до Областната комисия, за целево финансиране ремонта на паметници в тежко състояние и възстановяването им.

2. Определяне срок, в който Областната комисия “Военни паметници” да изготви заявка до Министерството на финансите за целево финансиране ремонта на паметници в тежко състояние и възстановяването им.

3. Обсъждане на въпроса по изготвяне от общинските администрации календари на чествания и мероприятия, свързани с военните паметници и представянето им в Областната комисия.

4. Областната комисия “Военни паметници” да разгледа и изготви календари на чествания и мероприятия, свързани с военните паметници по инициатива на родолюбиви организации.

5.Текущи въпроси.

Господин Иван Христов Коев Зам-председател на Обл.съвет СВВБ-В.Търново предложи като допълнителна точка в дневния ред да бъде представена областната Праграма за отбелязване 100-годишнината от Балканската война. След гласуване предложението беше прието.


След направените разисквания и изказвания от представителите на общини и други членове,комисията взе следните;


РЕШЕНИЯ:


1. Общините да изготвят и в срок до 15 май 2012 г. представят в областна администрация за комисията военни паметници календари на чествания и мероприятия свързани с военните паметници.

2. Общините в срок до 30 май 2012 г. да изготвят и представят в областна администрация заявки в т.ч. с разработени Количествено-стойностни сметки за целево финансиране ремонта на паметници в тежко състояние, с цел възстановяването им.

3. В календара на Националния инициативен комитет, създаден за области от южна България за честване на 100-годишнината от Балканската война да бъдат включени и области от северна България.


Председател на Областна комисия

,,Военни паметници” в област Велико Търново


ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на област

Велико Търново


ВАЛЕНТИН ВЪЛОВ

Секретар на Областна комисия

,,Военни паметници” в област

Велико Търново

Свързани:

Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр ямбол
Од на мвр-ямбол, конкурсната комисия проведе в сградата на од на мвр ямбол заседание за допускане на кандидатите до участие в обявения...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconНа заседанието присъстваха: зам кметът на общината Щилян Христов, кметове на кметства и директори на дирекции
Днес, 30. 06. 2011 г от 16. 00 ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе извънредно заседание на Общ с д чифлик...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconОбласт софийска
Днес 19. 09. 2011г. Оик – Златица проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на комисията
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconОбласт софийска
Днес 21. 09. 2011г. Оик – Златица проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха всички членове на комисията
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconЗаседание на,,Комисията. На заседанието присъстваха
Днес, 16 декември 2010 г., от 13: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6, във връзка с...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconИме, презиме, фамилия на кандидата
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-101 от 05. 05. 2010 г на...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха icon№ Име, презиме, фамилия на кандидата
Днес, 03. 08. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-179 от 14. 07. 2010 г на...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconОт заседанието отсъстват: Стефчо
Днес 31. 07. 2008г от 10. 00ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе заседание на Общс- д чифлик. На заседанието...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Заседание на,,комисията. На заседанието присъстваха iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 29. 12. 2008 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-264 от 28. 11. 2008 г на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом