Военна академия
ИмеВоенна академия
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер58.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/RDimitrov/Mednikarov_R.Dimitrov_stan.docВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”С Т А Н О В И Щ Еот капитан I ранг Боян Кирилов Медникаров, професор, д.в.н.,

Началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Варна, ул. „Васил Друмев” 73, тел. 052-55 22 20


за научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по направление „Обществени науки” , област „Военни науки”, специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, шифър 05.12.01, обявен с МЗ № ОХ 662/09.08.2011г.


на кандидата:

подполковник Росен Дончев Димитров, доктор, главен асистент към катедра „Военновъздушни сили и ПВО” от факултет „Командно-щабен” на Военна академия ”Г. С. Раковски”. 1. Обща характеристика на научноизследователската, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата


В обявения конкурс за получаване на научното звание “доцент” кандидатът подполковник доктор Росен Дончев Димитров участва с общо 26 труда с общ обем от 709 страници. От тях за рецензиране се представят 21 заглавия, които се включват в предметната област на конкурса и са разработени както следва:

- самостоятелно – 13 (тринадесет) броя;

- в съавторство – 8 (осем) броя, от които на 6 (шест) броя е първи автор и 2 (два) броя е втори. За всички заглавия в съавторство има представени разделителни протоколи.

Посочените трудове са на български език и са публикувани в сборници материали на научни форуми, годишник на факултет „Оперативно-тактически” на ВА и сп. „Военен журнал”.

Приемам всичките 21 предложени заглавия за рецензиране.

Представените публикации могат да се обобщят в три основни групи: Общи военни проблеми; Проблеми на тактиката на авиацията; Проблеми на военното образование и обучение.

Първото направление включва 12 заглавия. Основните търсения на автора са свързани с: Общи военни проблеми, касаещи тенденциите в еволюцията на военните конфликти в настоящи времена, както и анализи в исторически план; Анализ и оценка на съдбата на масовите армии и тяхното място и роля на съвременния етап; Проблеми на военното планиране в различни нива и мащаби; Анализ и оценка на бойното пространство като важен фактор в планирането и провеждането на военни действия. Обосновал е и е предложил дефиниция на бойното пространство; Проблеми, свързани с целеопределянето и целеразпределението; Конкретни въпроси на планирането на операциите във ВВС и на тяхното провеждане. Информационния потенциал на силите, конкретно на ИА при изпълнение на задачи по ПВО.

Второто направление в представените от кандидата научни трудове включва шест заглавия. В него се разглеждат проблеми на тактиката на авиацията на основата на разкриване на различни страни на бойната способност. Акцентът е поставен на реалните способности и възможности на авиационните формирования и оръжията. Особено внимание е отделено на изследване на високо точните оръжия и тяхното влияние за съществени промени в тактиката на авиацията. Извършен е анализ на конкретен опит от различни съвременни военни конфликти, в които широкото използване на високо точни оръжия от авиацията е довело до нейното доминиращо положение. Анализирани са и конкретни проблеми на тактиката на авиацията и са предложени удачни решения.

Третото направление е свързано с проблеми на военното образование и обучение. Към него се отнасят 3 заглавия. Извършен е анализ и оценка на зависимостта на подготовката на летателния състав от всестранното осигуряване. Изведени са основните проблеми, които се пораждат от недостатъчното осигуряване и отражението има върху подготовката и способностите на авиационните формирования. Извършен е анализ на значението на човешкия фактор за авиационните катастрофи при преминаването на Българската авиация към реактивна авиационна техника в периода 1951-1966 години. Анализирани са и проблеми на военното образование във ВВС в етапа на трансформацията им. Изследването е насочено към реалните проблеми, изявяващи се във военнообразователната система и касаещи подготовката на кадри за ВВС. Направени са уместни изводи и оценки.


 1. Оценка на педагогическата подготовка и дейност на кандидата


Педагогическата дейност на кандидата започва през 2005 г. със зачисляването му като редовен докторант към катедра „ВВС” (сега „ВВС и ПВО”). Успоредно с изследванията по своята дисертация и обучението си като докторант, той започва да води занятия да натрупва педагогически опит. През 2008 г. е назначен за старши асистент в катедрата и а през 2010 г. - за главен асистент. През тези години кандидатът се изгражда като авторитетен и признат педагог от обучаеми и колеги. Разработените от него учебни пособия допълнително допринасят за това. Бил е ръководител на 6 дипломанта.


 1. Основни научни резултати и приноси


Научните и научно-приложни приноси на представени за рецензиране трудове са свързани с:

 • Разкриването в по-голяма дълбочина на същността и съдържанието на важни понятия, свързани с подходите при военното планиране. Това обогатява съществуващите знания и има теоретично и практическо значение;

 • Предложения метод за оценка на способностите на авиационно формирование за изпълнение на бойна мисия;

 • Разкриването на връзките и зависимостите за успешността на процесите на целеопределяне и целеразпределение при оперативното планиране в зависимост от нивото на подготовката на съответните органи и сили.

 • Аргументираното въвеждане на нова дефиниция на понятието „бойно пространство”;

 • Анализа на проблемите в оперативното планиране в Българските ВВС и формулирани предложения за тяхното преодоляване;

 • Анализа на аварийността в периода 1951-1966 и обосноваването на връзката му с човешкия фактор.

Посочените приноси са лично дело на кандидата, което се потвърждава и от направения в началото анализ на авторството на представените публикации. Само 8 от представените публикации са в съавторство, а за останалите има ясни разделителни протоколи.


 1. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката


Посочените приноси са полезни, оригинални и значими от гледна точка на военната наука. Те представят теоретични обобщения и решения на важни за БА и военно образователната система научни и приложни проблеми, които са на нивото на най-добрите съвременни постижения.

Имам данни за цитиране на публикациите на кандидата в няколко дипломни работи, в една публикация на полк. доц. д-р Петър Райков и в един -два доклада на слушатели, изнесени на конференции на ВА.


 1. Критични бележки за представените трудове


Анализът на представените от кандидата публикации показва определена ограниченост на изследванията, като всички изследвания и анализи са съсредоточени върху използването на авиацията само в бойните операции. В бъдещата си дейност е препоръчително кандидатът да насочи усилията си за развитие на изследванията и в областта на използването на авиацията в кризи от не военен характер.

Считам, че труд 25 би се възприемал по-лесно от читателя, ако към част от текстуалните пояснения има и снимки, допълващи прочетеното.

Авторът би имал успех, ако в бъдещата си работа насочи усилията върху изследването на оперативните способности на системата на ВВС като цяло, а не само върху авиационната система. 1. Заключение


Имайки предвид изложеното до тук, както и количеството и качеството на представените научни и педагогически трудове и научните приноси на единствения кандидат в конкурса подполковник доктор Росен Дончев Димитров, считам, че той напълно съответства на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане за присъждане на званието „доцент”, както и на изискванията и условията на конкурса.


 1. Оценка на кандидатите


Давам положителна оценка за творчеството на кандидата подполковник доктор Росен Дончев Димитров и убедено препоръчвам на уважаемото научното жури да предложи на Факултетния съвет на факултет “Командно щабен” на ВА”Г. С. Раковски” да даде на кандидата научното звание „доцент” по научната специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжените сили”.


.10 ноември 2011г.

Член на журито:

г. Варна

Кап. І ранг………….……(Медникаров), професор, д.в.нСвързани:

Военна академия iconВоенна академия
Миланка Анчова Миланова, ръководител на катедра “Национална и международна сигурност” във Военна академия “Г. С. Раковски”
Военна академия iconВоенна академия
София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, Военна академия „Г. С. Раковски“, сл тел. 02/92 26 503
Военна академия iconВоенна академия
Относно обявяване на „Правилник за организацията и дейността на Кариерния център на Военна академия „Г. С. Раковски”
Военна академия iconВоенна академия
Военна академия „Г. С. Раковски” в научната област “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Военно дело”, по научната специалност...
Военна академия iconПравилник за дистанционното обучение във военна академия
На основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 12, ал. 4, т. 8 от Правилника за устройството и дейността...
Военна академия iconВоенна академия
Мениджмънт на извънредните ситуации” във факултет “Командно-щабен” при Военна академия „Георги Стойков Раковски”, живущ в гр. София,...
Военна академия iconВоенна академия
Димитър Стефанов Ташков, доцент в катедра “Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски” гр....
Военна академия iconВоенна академия
Димитър Стефанов Ташков, доцент в катедра “Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски” гр....
Военна академия iconВоенна aкадемия "георги стойков раковски"
Във Военна академия “Георги Ст. Раковски” е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части...
Военна академия iconНа военна академия
Военна академия „Георги Стойков Раковски” е разработена с цел да подпомогне класирането на кандидатите, като се даде реална оценка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом