Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата
ИмеПроект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер22.18 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/254-01-43.rtf


Проект!

ЗАКОН

за изменение на Закона за движение по пътищата


Създава се нов & 12.


&12 Цравомощията и задълженията по чл.91 и чл.166, ал.2 този закон ползват и митническите органи, визирани в Закона за митниците, само в случаите когато изпълняват възложените им по Закона за митниците задължения.


&12 става &13


мотиви


В раздел Ш на сега действащият Закон за митниците са разписани правомощия на митническите органи, за които понастоящем не съществува механизъм за упражняването им. Такъв механизъм има в закона за движение по пътищата. Ето защо, за ефективното прилагане на митническите правомощия, както и с оглед съблюдаване на съответните им задължения се налага реципиране на правните норми, заложени в Закона за движение по пътищата в тези на Закона за митниците. Последното се налага и от Европейския съюз за засилен митнически контрол в регионите, граничещи с централните и източни азиатски територии, какъвто е случая с географското разположени на нашата страна.

Създаването на правна възможност за съвместно прилагане на разпоредбите на двата закона, ще създаде и фактическа възможност за създаване и реално функциониране на мобилни митнически групи за упражняване на контрол както върху превозните средства, подлежащи на митнически контрол, така и върху работата на граничните митнически контролни органи.  1. г.


Вносител: А. Чобанова

Свързани:

Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
При движение през нощта водачът на велосипед е длъжен да носи светлоотразителна жилетка.”
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconПроект на закон за изменение и допълнение на закона за движението по пътищата
В ал. 2 думата „моторни” се заменя с „пътни”, а думите „и ремаркетата” се заменят със „за които се изисква сертификат за одобряване...
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.”
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconРепубликабългари я народно събрание проект закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Обн., Дв, бр. 26 от 2000 г., изм и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г.,...
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Досегашните ал. З, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6, 7 и в чл. 21, ал. З се правят следните изменения и допълнения
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconПроект! Проект на Закон за изменение н а Закона за банките
Предмет на настоящото изменение е отмяната на изискването банковите мениджъри да имат точно определено висше образование, а именно...
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconПризнава подсъдимия А. К. Б., роден на
Кулата, нарушавайки правилата за движение, визирани в Закона за движение по пътищата, а именно
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за пътищата
Доп. Дв, бр. 39 от 2011 г. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението,...
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за движението по пътищата
Чл. (1) (Доп. Дв, бр. 85 от 2004 г.) Лицата, които стопанисват пътищата, ги
Проект ! Закон з а изменение на з акона за движение п о пътищата iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
В чл. 3, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “които могат да бъдат поставяни само с разрешение от стопанина на пътя”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом