Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
ИмеПрограма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер125.27 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/projects/It-proekt-last.doc


ПРОЕКТ “ОБУЧЕНИЕ За съвместяване на професионалния и личния живот НА ЖЕНИТЕ”


І. ПРЕДПОСТАВКИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Развитието на икономиката на България през последните години изисква динамични промени в работната сила по отношение на компетенциите й, сферите на реализация, гъвкавостта и др. Тези процеси до голяма степен са свързани с глобалното и бързо навлизане на информационните технологии.

На пазара на труда жените са тези, които по-често попадат в групата на безработните в резултат на реорганизация или ликвидация на предприятията или поради по-голямата им ангажираност в семейния живот. По този начин се намаляват шансовете им за професионална реализация и се ограничават възможностите за повишаване на квалификацията.

Броят на регистрираните безработни жени в дирекциите “Бюро по труда” е с около 30% по-висок от броя на регистрираните безработни мъже. По данни на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни жени към 30.06.2006 г. е 195 272, като около 40 % от тях - 78 797 са със средно и висше образование. Безработните жени с висше образование, които се регистрират в дирекциите “Бюро по труда” за първи път са около два пъти повече от мъжете.

На прага на пълноправното членство на страната в Европейския съюз държавните институции, социалните партньори и гражданското общество полагат сериозни усилия за подобряване на равенството между жените и мъжете- задача, залегнала в редица програмни документи на ЕС.


Проектът е разработен в изпълнение на следните стратегически документи за страната:

Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност, в която осъществяването на активна политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на заетостта е приоритетно направление;

Национален план за действие по заетостта през 2006 г., в който се поставя акцент на насърчаването на подход към работата, основан на “жизнения цикъл”, чрез действия за повишаване участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в заетостта, както и на увеличаването и подобряването на инвестициите в човешкия капитал в съответствие с Интегрираните насоки за растеж и заетост на ЕС, 2005 г.;

Съвместен доклад за оценка на приоритетите по заетостта на РБългария (JAP), в който е идентифицирана необходимостта от организиране на допълнителни програми за обучение с оглед увеличаване на шансовете на безработните лица за намиране на работа и развитие на политиката за съвместяване на професионалния и личния живот.


Равнопоставеността между половете и особено подобряването на достъпа на жените до ИТ, както и възможностите за развитие в кариерата, предполагат придобиване на професионални знания и умения в сферата на високите технологии.

Друг важен фактор е възможността жените, заети в тази област да работят от дома, с гъвкаво работно време. По този начин се създават условия за постигане на баланс между професионалния и личния им живот. Добра възможност за такъв баланс осигурява работата, извършвана на персонален компютър с опции за комуникация по интернет с офиса, с други служители, работещи по същия проект или с клиентите, поръчители на проекта. Работата от дома съкращава разходите за транспорт, редуцира загубата на време за пътуване до офиса, което може да бъде оползотворено от жената за извършване на семейните й задължения, за обучение, което да подобри шансовете й за професионална реализация. Тази схема на работа е отлична за жените по време на майчинство, когато дори и ограничената като часове работа, съчетана с гледане на малки деца, поддържа трудовите навици и развива знанията и уменията.

Обучението е насочено към създаването на навици да се комуникира дистанционно, както и към усвояването на знания и умения за осъществяване на дейности, подходящи да бъдат извършвани от разстояние – в случая от дома.

IІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТАОсновната цел е повишаване пригодността за заетост и придобиване на знания и умения за работа от дома чрез осигуряването на възможности за професионална реализация на жени в областта на информационните технологии.


III. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Повишаване на възможностите на жените за съвместяване на професионалния и личния живот;

 • Подобряване шансовете за професионална реализация на жените като ИТ специалисти на пазара на труда и по-конкретно при компютърна изработка на рекламни материали - графичен и интернет дизайн;

 • Насърчаване придобиването на знания и умения в областта на информационните и компютърните технологии;

 • Повишаване адаптивността на жените в динамично изменящите се условия на информационното общество, основано на знанията и уменията;

 • Развитие на капацитета на местно равнище за използване на информационните и компютърните технологии.


IV. ОБЕКТ, ОБХВАТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 • Обект Обект на проекта са безработни жени, регистрирани в териториалните поделения на Агенцията по заетостта със средно или по-високо образование. В целевата група с предимство се включват безработни жени на възраст между 20 и 48 години.

 • Обхват Проектът се реализира в градoвете: Велико Търново, Панагюрище, Петрич и Сливен.
 • Описание Към Проекта са приложени: финансови разчети, Програма за обучение, описание на електронния модул по уеб дизайн и списък на фирмите, които ще осигурят шестмесечна заетост.


Приложение 1 бюджет на Проекта


Приложение 2 съдържа Програмата за обучение.

Модулът за дистанционно обучение е авторска разработка на Центъра за компютърно обучение на БСК и представлява електронен модул за обучение по уеб дизайн, или т.н. изработване на интернет страници/сайтове, който е достъпен през интернет с парола от всеки компютър, свързан към мрежата. Курсът е разработен за обучение чрез самоподготовка, с богат теоретичен и нагледен материал, като по време на самообучението курсистите имат и практически задачи, чието изпълнение се следи дистанционно – по интернет от преподавателя. Дистанционното обучение цели да създаде на жените навици за бъдеща работа от дома, която предполага точно такъв вид връзка с работодателя–дистанционна. Служителят получава заданията, извършва мониторинг както на отделните етапи на изпълнение на задачата, така и на крайния резултат. За да се избегнат затруднения при самоподготовката, възникнали проблеми, а също така и за да се улесни процесът на адаптация към новия метод на обучение, по време на дистанционното обучение в залите ще има на разположение и преподавател.


Приложение 3 дава нагледна представа за структурата на електронния модул по уеб дизайн.


Специално приложение към курса е семинарът по бизнес кореспонденция, която ще е неотменна част от работата от дома и семинарът за търсене на работа по интернет, ползване на специализирани сайтове, попълване на документи онлайн, писане на автобиографии, мотивационни писма и др., практически съвети за поведение по време на интервю и др.

Важен етап от практическата подготовка на включените в проекта е едномесечният стаж, следващ обучението, по времето на който жените ще работят по проект за компютърна изработка на рекламни материали на фирмата, в която ще бъдат назначени. След този едномесечен стаж със съдействието на БСК за 40 % от жените е осигурена още 6-месечна заетост (Приложение 4). Подборът е както на база показана успеваемост по време на обучението, така и резултатност и ефективност на получените знания и умения по време на едномесечния стаж. Резултатите ще бъдат обобщени от БСК след анкета сред работодателите.

В края на обучението и последващите го стажове се цели жените да бъдат готови да участват на пазара на труда като самонаети лица, което е крайната цел на проекта – повишаване на пригодността за заетост и създаване на условия за работа от дома при гъвкаво работно време и по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на жените.

V. ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТА


 • Законосъобразност – проектът е разработен на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 16, т.т. 1 и 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и в съответствие с чл. 7, ал. 1, т.т. 11, 12 и 13 от Закона за защита срещу дискриминация;

 • Индивидуален подход към целевата група;

 • Социално партньорство и сътрудничество за постигане на целите на проекта;

 • Ресурсна осигуреност - финансова и преподавателски състав;

 • Перспективност – дейностите в проекта са съобразени с насоките на Европейската стратегия по заетостта и са перспективни по отношение на развитието и приложението на информационните технологии във всички сфери на обществения живот.


VI. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

  • Популяризиране на проекта;

  • Определяне на целевата група по избрани критерии;

 • Усъвършенстване и адаптиране на електронен модул за обучение по уеб дизайн;

 • Организиране и провеждане на обучение по учебна програма (Приложение 2);

 • Организиране и провеждане на семинари по бизнескореспонденция;

 • Организиране и провеждане на семинари за търсене на работа по интернет (попълване на документи онлайн, писане на автобиографии, онлайн кандидатстване за работа и др.);

 • Провеждане на изпит в края на обучението; лицата, завършили успешно обучението, получават: Удостоверение за професионално обучение по част от професията “Програмист” – втора степен на професионална квалификация – код на професията - 523090, специалност – “Програмно осигуряване“ - код 5230901, професионално направление “Електроника и автоматизация” – код 523;

 • Провеждане на едномесечен стаж, следващ обучението за 100% от обучаваните жени;

 • Осигуряване на шестмесечна заетост за 40% от обучените жени след завършване на обучението и на едномесечния стаж.  VІІ. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

 1. Министерство на труда и социалната политика

 • Министърът на труда и социалната политика утвърждава проекта на основание чл. 31, ал. 4 от ЗНЗ и при необходимост издава заповед за изменение и допълнение на проекта;

 • Осигурява необходимите финансови средства от държавния бюджет за реализация на проекта;

 • Извършва обща координация и осъществява мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта.
 1. Агенция по заетостта

 • Оказва методическо ръководство и координира дейността на териториалните поделения, ангажирани с изпълнението на проекта;

 • Предоставя необходимите финансови средства от държавния бюджет за реализиране на проекта;

 • Осигурява информация за изпълнението на проекта.


3. Дирекции “Регионална служба по заетостта” – Благоевград, Бургас, Ловеч, Пловдив

 • Оказват методическа помощ и контрол на съответните дирекции “Бюро по труда” при реализация на проекта;

  • Координират връзките между институциите на регионално ниво;

  • Финансират реализацията на проекта със средства от държавния бюджет.


4. Дирекции “Бюро по труда” –Велико Търново, Панагюрище, Петрич, Сливен

 • Информират и консултират безработните жени с цел включването им в проекта;

 • Извършват подбор на безработните жени по предложените от БСК критерии;

 • Сключват договори с безработните лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация;

 • Ежемесечно изплащат стипендии на включените в обучение по проекта жени;

 • Сключват договори с обучаващата институция;

 • Сключват договори с работодателите по проекта, осигурили едномесечен стаж на успешно завършилите обучението жени;

 • Контролират целесъобразното изразходване на средствата по проекта и спазването на условията по сключените договори;

 • Анализират дейността по проекта и предоставят информация на заинтересованите институции във връзка с реализацията му;

 • Популяризират проекта на местно ниво.


5. Българска стопанска камара

 • Популяризира проекта;

 • Разработва критерии за подбор на безработни жени за включване в проекта;

 • Осъществява връзка с дирекциите “Бюро по труда” и предлага критериите за подбор на участниците в проекта;

 • Организира и осъществява провеждането на обучението в компютърни центрове с отлични условия – материално-техническа база, достъп до Интернет, висококвалифицирани преподаватели;

 • Предоставя програмата за обучение и електронния модул за обучение по уеб дизайн;

 • Прави подбор и организира обучението на обучителите по проекта;

 • Осигурява зали с необходимата материална база, в които да се осъществява обучението, подготвя и предоставя материали на включените в обучението;

 • Организира и провежда семинари по бизнескореспонденция;

 • Организира и провежда семинари за търсене на работа по интернет (попълване на документи онлайн, писане на автобиографии, онлайн кандидатстване за работа и др.);

 • Осигурява работодатели за провеждане на едномесечен стаж на 100% от успешно завършилите обучение и шестмесечна заетост за 40% след приключване на стажуването;

 • Разработва и реализира система за наблюдение, контрол и оценка на реализацията на проекта и предоставя информация на МТСП;

 • След приключването на проекта прави оценка на постигнатите резултати, които предоставя на МТСП.


6. Работодателите по проекта

 • Разкриват работни места за стажуване и сключват договори с дирекциите “Бюро по труда” за реализация на проекта;

 • Осигуряват необходимите условия за работа на разкритите работни места за стажуване;

 • Сключват индивидуални трудови договори в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с наетите по проекта лица;

 • Изплащат трудови възнаграждения на наетите по проекта лица за отработеното време, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Осигуряват наетите по проекта лица, в съответствие с Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;

 • Изготвят необходимата информация, свързана с реализацията на проекта.VІІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се финансира от държавния бюджет с определените средства в Националния план за действие по заетостта за съответната година и средства на БСК съгласно Приложение 1.

Министерството на труда и социалната политика финансира изпълнението на проекта чрез средствата за активна политика, осигурени от държавния бюджет и планирани съгласно НПДЗ за съответната година.

Финансирането на дейностите по проекта се осигурява, както следва:

А. От държавния бюджет се осигуряват средства:

1. За всяко безработно лице, включено в курса за обучение, на обучаващата организация се предоставят финансови средства за обучение до максималния размер, ежегодно определен в НПДЗ.

2. На всяко безработно лице, включено в курс за обучение, за времето на обучение се предоставят средства за стипендия съгласно чл.66, ал.3 от ЗНЗ.

3. За всяко наето на работа лице с цел стажуване за период от 1 месец се предоставят средства от държавния бюджет за:

3.1. Трудово възнаграждение в размер, ежегодно определен в НПДЗ, за действително отработеното време;

3.2. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата по т.3.1;

3.3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда;

3.4. Дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО: “Общо заболяване и майчинство”, “Трудова злополука и професионална болест”, “Пенсии”, фонд “Безработица”, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравно – осигурителна каса, като същите се начисляват върху сумата от средствата по т.т. 3.1, 3.2 и 3.3, но върху не по-малко от съответния осигурителен доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване;

3.5. Парични обезщетения по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване.

Б. Работодателите осигуряват финансови средства за всички задължителни плащания по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане, както и за осигуровките върху тях, които не се поемат от държавния бюджет.

В. БСК участва със:

- съфинансиране на обучението на безработните жени, съгласно Приложение 1;

- средства за провеждане на обучението на обучители, както и изплаща разходите за командировъчните им, съгласно Приложение 1.


ІХ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е със срок на действие до 30.06.2007 г.

Х. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 • Придобиване на професионални знания и умения в областта на информационните технологии – изработване на уеб страници - 80 безработни жени.

 • Осигуряване на по-добри възможности за професионална мобилност и кариерно развитие на безработните лица, включително и чрез работа от дома.

 • Осигуряване на стажуване за срок от един месец на 80 жени, завършили успешно обучението.

 • Осигуряване на шестмесечна заетост за 40% от завършилите обучението и едномесечния стаж жени.

  ХІ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

  В хода на реализацията на проекта се извършва мониторинг и оценка за въздействието на проекта и постигането на неговите цели.

 1. Отговорните за изпълнението на проекта институции извършват:

 • Ежемесечно отчитане на изпълнението на проекта пред МТСП;

 • Контрол по изразходването на средствата по проекта и контрол по спазване на законодателството в областта на заетостта и обучението за професионална квалификация;

 • Текущо проследяване на основни индикатори за ефективността на проекта.

  2. Българска стопанска камара

 • Извършва вътрешен контрол върху учебния процес;

 • Съставя форми за анкети, провежда анкетиране, обобщава резултатите и ги предоставя на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта;

 • Извършва оценка на постигнатите резултати от обучаващите се: текущи оценки и финални резултати.Свързани:

Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconОтчет на изпълнението на програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност софия, 2007 Г
На изпълнението на програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconОтчет на изпълнението на програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност софия, 2007 Г
На изпълнението на програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconОтчет на изпълнението на
Програмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconПрограмата на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност
Годишен доклад за дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за 2006 г
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconО на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност август 2005 – август 2007
Догонващо Европейския съюз развитие, нарастване на доходите и сближаване качеството на живот 2
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconЕвропейската комисия насърчава демокрацията и икономическия растеж с партньорите си от Африканския съюз
Та комисия за своята 5-а годишна сесия на ниво комисии. Срещата ще отбележи напредък в подготовката на съвместната програма на стратегическото...
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconЧетвърта годишна среща на бизнеса с правителството Накъде след първите 100 дни на правителството: България в търсене на нов модел за растеж
Глобалната икономика след кризата тенденциите, на които да стъпят стратегиите за икономически растеж. Успешните политики пред новото...
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconПолитика за насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата
В този смисъл безусловно тази разновидност на социалната политика притежава изключителната важност. Трябва да отбележим, и че тази...
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconIP/08/1305 Брюксел, 10 септември 2008 г. Междинни прогнози на ес: по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж
Междинни прогнози на ес: по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж
Програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност iconПрограма на Правителството на Република България
Повишаване на икономическия и социален статус на учителите в средните и преподавателите във висшите училища 33
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом