От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
ИмеОт Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер81.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rum33code.net/RDSC/RDimitrov/RDimitrov_Velichkov.doc


ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”


РЕЦЕНЗИЯ


От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона Б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316
на научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по направление „Обществени науки” , област „Военни науки”, специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, шифър 05,12.01, обявен с МЗ № ОХ 662/09.08.2011г.

на кандидата:

Росен Дончев Димитров, доктор, главен асистент към катедра „Военновъздушни сили и ПВО” от факултет „Командно-щабен” на Военна академия ”Г. С. Раковски”.


1. Кандидатът Росен Дончев Димитров, доктор, е представил за конкурса общо с 26 (двадесет и шест) труда с общ обем от 709 (седемстотин и девет) страници, разпределени както следва:

 • дисертация, автореферат, трудове за присъждане на научна степен „доктор” – 5 (пет) заглавия с общ обем от 236 (двеста тридесет и шест) страници;

 • монографии: 1 (една) с обем от 65 (шестдесет и пет) страници, представена за рецензиране;

 • доклади и научни съобщения, изнесени на научни конференции и симпозиуми у нас– 18 с общ обем от 182 (сто осемдесет и две) страници; всичките за рецензиране;

 • студии и статии в сборници трудове и научни списания – 3 с общ обем 19 страници; за рецензиране – 2, с обем от 17, стр.;

 • учебници и учебни пособия – 3 заглавия с общ обем 236 страници представени за рецензиране.

Приемам всичките 21 предложени заглавия за рецензиране, които се включват в предметната област на конкурса. От тях разработването е както следва:

 • самостоятелно – 13 (тринадесет) броя;

 • в съавторство – 8 (осем) броя, от които на 6 (шест) броя е първи автор и 2 (два) броя е втори. За всички заглавия в съавторство има представени разделителни протоколи.

Посочените трудове са на български език. Те са публикувани в сборници материали на научни форуми, годишник на факултет „Оперативно-тактически” на ВА и сп. „Военен журнал”.


2. Обща характеристика на научната, научноизследователската, приложната и педагогическата дейност на кандидата

а) Представените от кандидата трудове покриват няколко близки направления на специалността ”Организация и управление на ВС”. Класифицирам ги в 3 направления.

Първото направления определям като "Общи Военни проблеми ". Включва 12 заглавия (2.1.6, 2.1.7, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.21, 2.1.26, 2.1.27). Тук са намерили място общо военни проблеми, касаещи тенденциите в еволюцията на военните конфликти в настоящи времена, както и анализи в исторически план. Особено задълбочени са анализите на настоящия етап на развитието. Извършен е анализ и оценка на съдбата на масовите армии и тяхното място и роля на съвременния етап. Тя е в унисон с преобладаващите мнения понастоящем.

Значително място в трудовете от тази група е отделено на различни проблеми на военното планиране в различни нива и мащаби. На лице е анализ и оценка на основните подходи при планирането и тяхното място в зависимост от йерархичното ниво. Това са всеобхватния подход и подходът базиран на ефектите. Оценките са логично обосновани и имат приносен характер (2.1.16, 2.1.17).

Авторът е отделил и специално внимание на анализа и оценката на бойното пространство като важен фактор в планирането и провеждането на военни действия. Обосновал е и е предложил дефиниция на бойното пространство. Разкрил е съвременното съдържание и същност на тази реалност, както и на нейното влияние върху редица други фактори във военния конфликт.

Особено място в трудовете от тази група е отделено на проблемите, свързани с целеопределянето и целеразпределението. Разкрито е значението на подготовката (знанията) на щабовете за рационално изпълнение на тези дейности. Тези основополагащи проблеми за ефективността и ефикасността на военните действия лежат в основата на планирането на операциите и са получили заслуженото внимание.

Своето място са намерили и конкретните въпроси на планирането на операциите във ВВС и на тяхното провеждане. Доколкото проблемите на това планиране нямат своето ясно регламентиране в съответните документи, е направен критичен анализ на същите и са изявени недостатъците и непълнотите. Генерирани са обосновани предложения за тяхното решаване, имащи приносен характер.

Авторът е отделил внимание и на информационния потенциал на силите, конкретно на ИА при изпълнение на задачи по ПВО, който е важен фактор за успешността на прикриването на обектите.


Второто направление в представените от кандидата научни трудове включва шест заглавия (2.1.4, 2.1.11, 2.1.20 2.1.22, 2.1.24, 2.1.25). В него се разглеждат проблеми на тактиката на авиацията на основата на разкриване на различни страни на бойната способност. Това прави изследванията в тази област добре обосновани с реалните способности и възможности на авиационните формирования и оръжията. Особено внимание е отделено на изследване на високо точните оръжия и тяхното влияние за съществени промени в тактиката на авиацията. Извършен е анализ на конкретен опит от различни съвременни военни конфликти, в които широкото използване на високо точни оръжия от авиацията е довело до нейното доминиращо положение. Направените изводи за влиянието на тези фактори са логични. Представен е и добре обоснован модел за извършване на оценка на способностите на авиационните формирования, което представлява принос. Той дава възможност да се оценяват правилно способностите на авиационните формирования и от там правилно да се планират бойните им действия, определяйки действително необходимия авиационен ресурс за изпълнение на различните бойни мисии.

Анализирани са и конкретни проблеми на тактиката на авиацията и са предложени удачни решения.


Третото направление е свързано с проблеми на военното образовани и обучение. Към него се отнасят 3 заглавия (2.1.3, 2.1.10, 2.1.15). Извършен е анализ и оценка на зависимостта на подготовката на летателния състав от всестранното осигуряване. Анализът е на базата на реалното състояние на осигуряването и подготовката. Изведени са основните проблеми, които се пораждат от недостатъчното осигуряване и отражението има върху подготовката и способностите на авиационните формирования. Съдържа практически принос и може да служи за обосновка на необходимостта от значително подобряване на всестранното осигуряване.

Извършен е анализ на значението на човешкия фактор за авиационните катастрофи при преминаването на Българската авиация към реактивна авиационна техника в периода 1951-1966 години. Основан е на статистическа информация за катастрофите и авариите през посочения период. Направени са изводи, които дават обективна оценка на влиянието на човешкия фактор върху авиационните катастрофи и за периодите на обучение и тренировки, които крият повишен риск от катастрофи и аварии. Имат приносна стойност за практиката на обучението на летателния състав.

Под вниманието на кандидата са попаднали и проблемите на военното образование във ВВС в етапа на трансформацията им. Изследването е насочено към реалните проблеми, изявяващи се във военнообразователната система и касаещи подготовката на кадри за ВВС. Направени са уместни изводи и оценки.


3. Оценка на педагогическата подготовка на кандидата

Педагогическата дейност на кандидата е с начало от 2005 г. и продължава до днес. Тя започва със спечелването на конкурса за редовен докторант към катедра „ВВС” (сега „ВВС и ПВО”), когато той започна да води занятия на катедрата. Успоредно с изследванията по своята дисертация и обучението си като докторант, той започна да натрупва и педагогически опит. От 2008 година е назначен за старши асистент в катедрата и за главен асистент от 2010 г. Спецификата на обучението във ВА му налагаше да води всякакъв вид занятия с обучаемите, което му даде възможност да развие успешно своите педагогически способности. За тези години кандидатът се изгради като авторитетен и признат педагог от обучаеми и колеги. Разработените от него учебни пособия допълнително допринасят за това.


4. Основни научни резултати и приноси

В представените от кандидата публикации се очертават определени научни и приложни приноси по-съществени от които са:

 • предложен е метод за оценка способностите на авиационно формирование за изпълнение на бойна мисия с теоретична и практическа стойност (2.1.11);

 • разкрити са в по-голяма дълбочина същността и съдържанието на важни понятия в подходите при военното планиране, което обогатява съществуващите знания, който е с теоретично и практическо значение (2.1, 16, 2.1.17);

 • разкрити са връзките и зависимостите на успешността на процесите на целеопределяне и целеразпределение при оперативното планиране в зависимост от нивото на подготовката (знанията) на изпълняващите процесите (2.1.18), с което се разширяват съществуващите знания и е с полезност за практиката;

 • аргументирана и предложена е нова дефиниция на понятието „бойно пространство”, което обогатява знанията и има и практическо значение (2.1.7);

 • разкрити са проблеми в оперативното планиране в Българските ВВС, извършена е оценка на същите и са формулирани предложения за тяхното преодоляване, което има приложно значение за практиката на ВВС (2.1.14);

 • изследвана е аварийността в период на проучване и корелацията с човешкия фактор и са направени полезни за практиката изводи (2.1.10).


5. Оценка на значимостта на приносите за науката и практиката

Посочените приноси са значими. Прибавяйки към тях тези от дисертационния труд на кандидата може да се направи изводът, че той има един достоен личен принос към науката и практиката.


6. Оценка в каква степен приносите са дело на кандидата

Посочените приноси са лично дело на кандидата. Това показва и направения в началото анализ на авторството на представените публикации. Само 8 от представените публикации са в съавторство, а за останалите има ясни разделителни протоколи.


7. Критични бележки за рецензираните трудове

Представените от кандидата научни публикации са прецизно разработени, с добър стил и с много малко печатни грешки. Има допуснати и някои слабости, като по-важните се изразяват в следното:

 • в публикация 2.1.20 липсва размера на загубите за степента „подавяне”;

 • използвана е формула за информационния потенциал на изтребителния самолет, която не е издържана в научно отношение. Така се представят формули в някои западни източници, но те са за практически нужди и по-лесното им възприемане от офицерите, но са неверни по същество, т.е това е популярно представяне. Ако не са известни функционалните зависимости между отделните фактори, то формулата се представя като функция от същите, но не и като полином;

 • в унисон с общото говорене по този въпрос, в 2.1.6 се правят изводи, че времето на масовите армии е отминало, който, според мен, е прибързан и направен въз основа на военните конфликти от последните 20 години. Конфликтите, които са послужили за извода, имат обща специфика и не обхващат потенциалните съвременни конфликти в тяхната цялост. 1. Лични впечатления

Личните ми впечатления са достатъчно пълни. Познавам кандидата от 2002 година като слушател във ВА. Проследил съм неговите научни търсения при разработване на докторската дисертация и като преподавател в катедра ВВС. Наблюдавал съм отблизо неговата ежедневна дейност. Бях рецензент и на дисертационния му труд. Познавам оценките на колегите и на обучаемите. Считам, че Росен Димитров е вече изграден учен и педагог и има необходимите качества да му бъде дадена академичната длъжност „доцент”.


 1. Заключение

Имайки предвид изложеното до тук, количеството и качеството на представените научни, педагогически и методически трудове и научните приноси на единствения кандидат на конкурса Росен Дончев Димитров, считам, че той напълно съответства на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане за академичната длъжност „доцент”, както и на изискванията и условията на конкурса.


10. Въз основа на изложеното давам на единствения кандидат Росен Дончев Димитров, доктор, положителна оценка на представените от него трудове и неговата педагогическа дейност и препоръчван на колегите от научното жури да го изберем на длъжността „доцент”.


9 ноември 2011 г.

РЕЦЕНЗЕНТ:

София

Доцент (Величков), д.в.нСвързани:

От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconСписък на публикациите
Изграждане и използване на системата за защита на морския суверенитет на Република България в променящата се среда за сигурност....
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconНа доцент Боян Балев за участие в конкурс за ръководител на катедра по образна диагностика Чернинков З., С. Величков, М. Попов
Чернинков З., С. Величков, М. Попов, Б. Балев. Относно хондродисплазия пунктата по типа на Конради-Хюнерман. VI национален конгрес...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconДоцент д-р Иван Михайлов Тодоров
Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на историческите науки”. Велико Търново, 1984. 297 л машинопис. Научен ръководител:...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconБул."Хр. Смирненски" №1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63
За връчване на дипломи за академичните длъжности „професор” и „доцент” и за образователно-научната степен „доктор”
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconСписък на научните трудове на доцент д-р инж. Владимир Светославов Савов
Савов, Владимир С. Изменение аэродинамических характеристик самолета МиГ-23 при боевых повреждениях. Дисертация за научна степен...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconБиография на доц д. ик н
Докторантура за получаване на научна степен "доктор на науките". Тема на дисертацията, защитена в снс по военните науки към вак:...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconДимитър Христозов Професор по компютърни науки
Денчев С., Христозов Д. Несигурност, сложност и информация: анализ и проектиране на несигурна информационна среда, “Захарий Стоянов”,...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconУниверситетски архив професор емил христов михайлов (1930 -2004) фонд 28
История”. От 1961 г е асистент в Катедра по история на кпсс, в 1974 г защитава дисертация за получаване на титлата „Кандидат на историческите...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconСписък на публикациите
Медникаров, Б. Изграждане и използване на системата за защита на морския суверенитет на Република България в променящата се среда...
От Владимир Денчев Величков, доктор на военните науки, доцент, пенсионер, София, Зона б-18, бл. 6, ап. 19, тел. 0886577316 iconВоенна академия
От доцент доктор иван александров гюргаков, доцент в катедра „сухопътни войски”, на факултет “командно – щабен” при ва “георги с....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом