Община летница програма за развитие на селските райони
ИмеОбщина летница програма за развитие на селските райони
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер56.57 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/pres_s25 07 11.doc


ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Програма за развитие на селските райони

2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ОБЩИНА ЛЕТНИЦА С НОВИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ


ОБЩИНА ЛЕТНИЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ:


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г
МЯРКА
321 – ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Проект:

Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Крушуна, община Летница-първи етап”

Цели на проекта:

Стратегическата цел на проекта е подобряване на условията за живот на населението чрез реконструкция на водоснабдителната инфраструктура и рехабилитация на пътна мрежа.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на жизнената среда и качеството на живот, което от своя страна е предпоставка за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи. Ще се повлияят благоприятно миграционните процеси и ще се създадат условия за привличане на инвеститори,което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района.

В дългосрочен аспект, постигнатият икономическия растеж ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението, живущо в с. Горско Сливово и с. Крушуна под формата на печалба от собствен бизнес, развит туризъм и висока заетост. От друга страна повишеният жизнен стандарт ще се отрази благоприятно на социалната и икономическа структура на Община Летница, като единица за местно самоуправление и подпомагане.

Бюджет на проекта: 4 604 082.00 лв.

Период за изпълнение – 30 месеца от датата на подписване на договора 08.07.2011 г.-08.01.2014 г.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г
МЯРКА
313 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ"


Проект:

"Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за отдих в общината"

Цели на проекта:

Общи цели

 • Подобряване икономическото състояние на региона, посредством създаване на заетост и респективно увеличаване доходите на населението, чрез развитие на интегриран еко и селски туризъм;

 • Повишаване качеството на живот и икономическото благосъстояние на населението от община Летница – предпоставка за предотвратяване обезлюдяването на селата;

 • Съхранение и популяризиране на природното и културно наследство на района.

Конкретни цели

 • Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм и създаване на завършен туристически продукт;

 • Подобряване на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическите атракции в с. Крушуна;

 • Привличане на инвестиции в туризма чрез разработване на туристическа маркетингова стратегия с визия за развитието на туризма в община Летница;

 • Увеличаване броя на туристите, посещаващи региона;

 • Създаване на алтернативни възможности за постоянен поминък на населението в общината.

Дейностите включват:

 • Оборудване на посетителски център;

-бюро, шкафове, работен стол, телефон, факс и компютърна конфигурация, посетителски кът (посетителска маса, столове и мека мебел, система за видеонаблюдение (в т.ч. 4 видеокамери) и СОТ-система за охрана с GSM комуникационен модул, център „тъч-скрийн” с прилежащия софтуер за визуализиране от страна на туристите на съществуващите екопътеки, съоръжения и атракции в община Летница;

 • Оборудване на екопътека “Крушунски водопади”

- 45 соларни лампи по трасето на екопътека „Крушунски водопади”;

- WC-кабини (7 обикновени и една за инвалиди) на две обособени зони за отдих по трасето на екопътека „Крушунски водопади”;

- офис-контейнер за охрана в началото на екопътека „Крушунски водопади”;

- парково оборудване за екопътека „Крушунски водопади”, в т.ч. пейки, беседки, кошчета за отпадъци, съоръжения за игра на деца и отдих за възрастни – 2 табла за морски шах, 2 люлки-клатушки, детска къщичка, детско влакче, комбинирано детско съоръжение с пързалка;

 • Маркировка и обезопасяване на екопътека “Крушунски водопади”

 • Изработка на рекламни брошури, интернет сайт, стратегия за туризма;

Бюджет на проекта: 194 556.00 лв.

Период за изпълнение – 24 месеца от датата на подписване на договора 05.07.2011 г.-05.07.2013 г.


Проект:

"Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница "

(туристически информационен център)

Цели на проекта:

Обща цел на Проекта :

 • Подобряване качеството на живот в община Летница, чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък.

Конкретни цели на Проекта :

 • Да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Летница, чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство;

 • Да се разнообрази туристическия продукт на общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на основата на Летнишкото съкровище;

 • Да се подобрява местната заетост, чрез развитие на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.

Дейностите включват:

 • Монтаж на информационни табла, пътеуказатели и рекламен надпис / обемни светещи букви/ ;

 • Създаване на Туристически-информационен център в град Летница в помещение на Читалищната сграда: ремонт на зала. Предвидени са архитектурно строителни работи – изграждане на окачен таван и подова настилка, демонтаж на тротоарни плочи и изграждане на рампа за хора с двигателни увреждания. Електрическа част – монтиране на токови защити, изграждане на нови лампови и контактни излази, доставка и монтаж на климатична инсталация;

 • Създаване на експозиция на исторически и природни забележителности; Предвижда се в залата на Туристическия и информационен център да се експонират двата най-съществени обекта на туристическия продукт на община Летница – Летнишкото съкровище (ръчна художествена изработка на реплика на Летнишкото съкровище от материали близки до оригинала – сребро с позлата) и природната забележителност «Маарата» (изработка на макет за представяне на водопадите и езерата в природната забележителност „Маарата” и постамент за показване и надеждно съхраняване на репликата на Летнишкото съкровище

 • Закупуване на туристически велосипеди(планински велосипеди, комплектовани с екипировка за планинско колоездене ), аудиовизуално оборудване-комплект висококачествена апаратура, включваща: видеокамера с високо качество, фотоапарат, висококачествен микрофон, висококачествена звукова уредба

 • Оборудване за детски кът-детска пързалка и пет детски велосипеда-във вътрешкия двор на читалищната сграда;

 • Компютърен софтуер – аудиовизуална база, представяща природното и историческо наследство на община Летница, с озвучаване на 8 езика като обособена част на „Виртуално посещение на забележителностите на Летница, широкоформатен екран, посетителски работни станции, специализирани компютърни системи, предназначени за обществено ползване с възможност за търсене и показване на аудиовизуална информация, управлявани чрез допир до екрана, компютърно табло”

Бюджет на проекта: 320 830.00 лв.

Период за изпълнение – 24 месеца от датата на подписване на договора 16.06.2011 г.-16.06.2013 г.


Информация за контакти:

Община Летница

гр. Летница, пк 5570

бул. “България” №19

тел.: + 359 06941/ 22 55

+ 359 06941/ 22 98

+ 359 06941/ 23 11

+ 359 06941/ 21 63

факс: + 359 06941/ 22 56

e-mail: letnitsa@mail.bg

Свързани:

Община летница програма за развитие на селските райони icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Крушуна, община Летница първи етап" по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за...
Община летница програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Община летница програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Община летница програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Община летница програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Община летница програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Община летница програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Община летница програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Община летница програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Община летница програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом