До общински съвет град елхово докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер43.95 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/07/tt16.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ЕЛХОВО


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


от Петър Андреев Киров - кмет на община Елхово


ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на водоем

с площ от 4,440дка, имот №000071 в землището на с. Вълча Поляна за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.


Уважаеми дами и господа общински съветници,


Община Елхово има сключен договор №345/07 за ползване под наем на водоем – имот №000071 с площ 4,440дка в землището на с.Вълча Поляна, чийто срок изтича на 16.08.2012година.

Имотът е актуван с АОС№1513/15.09.2006г.и представлява: водоем с площ 4,440дка, съставлявящ имот №000071 в землището на с.Вълча Поляна, при граница на имота.1.№015020 - пасище, мера на община Елхово.

В чл.1 от Закона за общинската собственост е посочено, че с този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго, 2.№000527 – прокар на община Елхово.

Закона за сдруженията за напояване е именно такъв закон по отношение на Закона за общинската собственост.

Съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за сдруженията за напояване – язовирите и микроязовирите – публична общинска собственост могат да се отдават само под наем по ред определен в Закона за общинската собственост след съгласуване с надзорния орган.

Община Елхово е получила разрешение от Министерството на земеделието и храните за отдаване под наем на водоем имот №000071 с площ от 4,440дка в землището на с.Вълча Поляна.

Съгласно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост –Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собсвеност, които са предоставени за управление по реда на чл.12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за срок до 10 години след решение на Общински съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.13, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление; ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 или части от тях се извършва след решение на Общинския съвет, чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седма. Началната тръжна цена се определя с решение на Общинския съвет съгласно приложение №2 към Наредбата.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните


Р Е Ш Е Н И Я :


1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг на имот публична общинска собственост, представляващ: водоем с площ 4,440дка, съставлявящ имот №000071 в землището на с.Вълча Поляна, при граница на имота: 1.№015020 - пасище, мера на община Елхово, 2.№000527 – прокар на община Елхово с годишен наем определен на база т.10 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕПА КЮЧУКОВА

Зам. кмет на община Елхово

ал.2 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собсвеност, които са предоставени за управление по реда на чл.12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.

Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество – части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за срок до 10 години след решение на Общински съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.13, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление; ал.2 – отдаването под наем на имоти по ал.1 или части от тях се извършва след решение на Общинския съвет, чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седма. Началната тръжна цена се определя с решение на Общинския съвет съгласно приложение №2 към Наредбата.

Изхождайки от горе изложеното предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 10/десет/ години след провеждане на публичен търг на имот публична общинска собственост, представляващ: водоем с площ 4,440дка, съставлявящ имот №000071 в землището на с.Вълча Поляна, при граница на имота: 1.№015020 - пасище, мера на община Елхово, 2.№000527 – прокар на община Елхово с годишен наем определен на база т.10 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.


ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово


Съгласувал:

Даниела Трендафолова, ст.юр.консулт

Съгласувал: Изготвил:

инж.К.Кънев, н-к отдел”СУ,ОС и ТСУ” Н.Методиева, мл.експ.в отдел”СУ,ОС и ТСУ”

Свързани:

До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово е постъпило заявление с вх.№53-03-213/12. 10. 2012г от Мария Ангелова Никова – председател на ус на сдружение „Местна...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №334/07 за ползване под наем на язовир – имот №000308 с площ 17,508дка в землището на с. Гранитово,...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г за ползване под наем на част от...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В община Елхово са постъпили заявления с вх.№93-з-56/12. 01. 2012г и №94-01-386/03. 04. 2012г от граждани, които искат да ползват...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово има сключен договор №295/07 със Станимир Ангелов Петков за ползване под наем на язовир с площ 20,817дка в землището...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
В общината е постъпило искане с вх.№63-00-4/14. 08. 2012г от Ловно Рибарско Дружество гр. Елхово, което заявява желанието си да ползва...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Община Елхово е сключила договор №309/05 от 16. 08. 2005г с „Маргарита”еоод за предоставяне под наем на язовир – имот №000133 с площ...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Относно: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconДо общински съвет град елхово докладназаписк а
Елхово при граници на имота: на изток – ул.”Търговска”; на запад пи V – за жилищно строителство; на север пи №571, отреден за упи...
До общински съвет град елхово докладназаписк а iconГР. Елхово докладназаписк а от Пепа Петрова Кючукова – зам кмет на община Елхово
Относно : Обявяване на недвижими имоти публична общинска собственост, находящи се в град Елхово, улица ”Ал. Стамболийски” в частна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом