Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер115.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.cobrachemicals.com/MSDS_Huwa_16.doc

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на опасни химични вещества и препарати, Приложение 16 към чл. 41, ал.1 (ДВ бр. 5/2002 г.)Лице, което произвежда и пуска на пазара:

Кобра Кемикълс ООД

София 1415,

ул. Хр. Морфова 33

Тел.: (+ 359) 885 011106

Факс : (+ 359) 2 868 94 52


Дата на издаване: 12.10.2006 г


Издание: 01
Заменя издание: нов

БУЛСТАТ: 131496339


Страници: 7

Наименование на препарата

HUWA SAN TR-50


ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ1. Наименование на препарата и фирмата

1.1. Наименование на препарата: HUWA SAN TR-50

1.2. Употреба на препарата: препарат за дезинфекция на повърхности и оборудване в обекти за производство и търговия с храни.

1.3. Наименование на фирмата/ производител : Кобра Кемикълс ООД

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност на лицето, което пуска на пазара : Тел.: (+ 359) 885 011106

2. Състав на препарата :

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание: Препаратът е на база водороден пероксид 48.5 – 50%, колоидално сребро 0.03% и дейонизирана вода до 100.0%


2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, класифицирани като опасни :

Химично вещество

CAS №

%съдържание в препарата

Класификация

Водороден пероксид

7722-84-1

48.5 – 50.0

О, С, R 8, 34, 50Гранични стойности за въздуха на работната среда за някои съставки


2.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, които не се класифицират като опасни:

Химично вещество

CAS №

%съдържание в препарата

Класификация

Сребърни йони

7440-22-4

0.03

R 332.4. Класификация на веществата по предходната точка :

Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS.

Вещество

EINECS или ELINCS.

Водороден пероксид

231-765-0

Сребърни йони

231-131-33. Описание на опасностите:

Оксидиращ. Корозивен.

Пожароопасен при контакт с горими материали.

Предизвиква изгаряния.

Силно токсичен за водни организми.

Основни пътища за постъпване : дихателен, кожен и орален.

4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1 При поглъщане : Пострадалият да изплакне устата с вода. Да поеме голямо количество вода. Да не се предизвиква повръщане. Да се потърси медицинска помощ. При възможност да се покаже етикета или опаковката.

4.2 При контакт с очите : Да се изплакнат обилно с течаща вода в продължение на 10-15 минути при широко отворени клепачи и отстранени лещи. Незабавно да се потърси медицинска помощ.

4.3 При контакт с кожата : Да се измие обилно с течаща вода. Да се смени облеклото, ако е замърсено и да се изпере преди следващата употреба.

4.4 При вдишване : Пострадалият да се изнесе на чист въздух. При появата на симптоми или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ.


4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна): При очен , кожен контакт и при поглъщане и наличие на симптоматика или дразнене да се незабавно потърси лекарска помощ. При поглъщане - лечението е симптоматично.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: няма.

5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: вода и пяна.

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: СО2 и пожарогасителен прах.

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: Препаратът не гори. Съвелчен в пожар може да отдели кислород и да поддържа горенето.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите:химично защитно работно облекло, дихателен апарат с пълна защита на лицетои самостоятелно захранване.


6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки: работно облекло, латексови или неопренови ръкавици, плътно прилепващи очила, осигуряване на добра общо-обменна или локална вентилация. Да се избягва контакта с кожата, очите .

6.2. Мерки за опазване на околната среда:

Локализирайте и спрете изтичането. Съобщете на местните власти. Да не се допуска замърсяване на повърхностните / подпочвените води, почвата и канализацията. В случаи на замърсяване - да се информират местните власти.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.


6.3. Средства за почистване: Абсорбира се с инертни материали (пясък, дървесни стърготини или почва). Измиване обилно с водана замърсените зони. Събраните отпадъци да се съхранят в специални контейнери.

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с препарата:да се осигури общообменна вентилация. Да се избягва директният контакт с очите и кожата. Да не се вдишват парите. След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло веднага да се смени с чисто и сухо, и да бъде изпрано преди следващата употреба.

7.2. Съхранение: в оригинална, добре затворена оригинална опаковка, в сухи ,студено и добре вентилирани помещения, далече от храни, напитки и топлини източници. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява заедно с основи, редуктори, метални соли и запалителни вещества.

7.3. Специфична употреба: професионална .


8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:


Гранични стойности за въздуха на работната среда


Съставки

CAS №/

EINECS

Гранични стойности за

въздуха на работното място

Водороден пероксид

7722-84-1

1.5 мг/м3

Наредба 13, ДВ, бр. 8/2004 г

Сребърни йони

7440-22-4

0.1 мг/м3

Наредба 13, ДВ, бр. 8/2004 г


8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда : осигуряване на общо обменна и локална вентилация, при необходимост. Да се носи подходящо работно облеко, защитни ръкавици и очила. Да се избягва контакта с кожата и очите.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да не се вдишват парите/аерозола. . Да се осигури общо обменна вентилация. .

8.2.1.2. Защита на ръцете: PVC,неопренови или от естествен каучук ръкавици .

8.2.1.3. Защита на очите: плътно прилепващи очила .

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: работно облекло , обувки, ръкавици, дихателни маски. Да се избягва замърсяване на работното облекло.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изтичане в канализацията. Да се избегне замърсяването на почвата, въздуха , водните източници и канализацията.

9. Физични и химични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид -течност.

- Цвят –безцветен.

- Мирис- специфичен.

9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда


PH ( 1 %-на воден разтвор )

1.7, 20 оС

Температура на топене

- 52 оС

Пламна точка (в закрит тигел)

Не запалим

Температура на само възпламеняване

Не запалим

Точка на кипене

114 оС

Експлозивни свойства

Няма данни


Окислителни свойства


окислител

Налягане на парите

99 Ра, Н2О2, 30 оС;

2400 Ра, Н2О2+ Н2О , 30 оС


Относителна плътност , 20оС

Няма данни

Коефициент на пречупване , 20оС

Няма данни

Разтворимост във вода

разтворим

Разтворимост в органични разтворители

Няма данни

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

няма данни

Вискозитет,О оС

1.85 mPa.s

Плътност на парите

няма данни

Скорост на изпарение

няма данни

9.3. Друга информация - няма


10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: високи температури, източници на топлина, пряка слънчева светлина.

10.2. Вещества, които трябва да се избягват:замърсители, метални соли, метални йони, основи, редуктори и запалими вещества.

10.3. Опасни продукти при разпадане :Препаратът е стабилизиран оксидиращ агент. Опасност на разграждане с натрудване на кислород съществува при контакт със замърсители.

11. Токсикологична информация

LD50, орално, бели плъхове : 2896 805mg/kg ( ОЕСД 401),

LD50, дермална , зайци : > 2000 mg/kg ( ОЕСД 402)

Симптоми : леко до добре изразена еритема , лек едем и некроза на третираните участъци от кожа на 2-ия ден по хода на опита. Макроскопски отклонения не са наблюдавани.


Кожно дразнене. 10.3 ( ОЕСД 405),

Очно дразнене : 3.4( ОЕСД 404).

Кожна сенсибилизация. - Няма сенсибилизиращо действие.


12. Информация за околната среда

Препаратът не се класифицира като опасен за околната среда.

12.1. Екотоксичност – няма данн

Остра токсичност за риби- Brachydanio rerio, LC50 , 96 часа – 4.9 ppm

Остра токсичност за Daphnia magna. EC50 48 часа – 2.8 ppm.

Инхибиращ ефект върху растежа на алги, Selenastrum capticonutum,EC50 ,72 часа – 0=12 ppm

12.2. Подвижност – Напълно разтворим във вода и възможност за пренос в почвата.

12.3. Устойчивост и разградимост –

а) биотично разграждане –няма данни.

б) абиотично разграждане – Субстанцията се разгражда в резултат на протичащи химични и фотолитични процеси.

в) хидролиза като функция от рН и идентифициране на продуктите от

разпада - Водородният пероксид се разлага бързо до вода и кислород.

г) фотолиза във вода и идентифициране на продуктите от разпада – няма данни.

12.4. Потенциал за биоакумулиране – няма данни.

12.5. Други нежелателни ефекти - няма данни.

13. Третиране на отпадъците


Излишъкът от биоцидния препарат да не се излива в канализацията, а да се използва само по предназначение

  1. Отпадъци от биоцидния препарат

Във зависимост от употребата на препарата, отпадъците са със следните кодове :

А/ за дезинфекция на повърхности и оборудване в лечебни и здравни заведения , отпадъците от него следва да се класифицират с код и наименование: 18.01.06* - химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества от хуманното здравеопазване.

Б/ за почистване и дезинфекция на миещи се повърхности и оборудване в обекти за производство на храни и консервант на охлаждащи системи, отпадъците от него следва да се класифицират с код и наименование: 07.06.04* - други органични разтворители, промивни течности и матерни луги при употреба на почистващи препарати и дезинфекционни средства.


Обезвреждане : Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г).

14. Информация за транспортиране-

ADR ( надземен транспорт)

UN No & 2114

Клас : 5.1

Група/опаковка : II

Опасност № : 58

Етикет: 5.1 и 8

Наименование на препарата : водороден пероксид, воден разтвор.

AND/ ADNR – няма определение.

IMDG/ GGVSee

Страница : 5043

UN/ID №: 2014

Клас : 5.1

Опаковка/група : II

EMS№ : 5.1-02

MFAG : 735

Наименование на препарата : водороден пероксид, воден разтвор.

ICAO /TI и IATA-DGR

Забрана

15. Информация , съгласно действащата нормативна уред

О С


Оксидиращ Корозивен

R - фрази :

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

R34 Предизвиква изгаряния.

R50 Силно токсичен за водни организми.


Съвети за безопасност :

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.

S23 Да не се вдишва парите.

S 26: При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S28 След контакт с кожата тя веднага да се измие обилно с вода.

S 36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S38 При недостатъчна вентилация да се използват подходящи

средства за дихателна защита.

S 45 : При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.

16. Друга информация

Данните в Информационния лист за безопасност съответствуват на нивото на съвременните познания към дата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

R34 Предизвиква изгаряния.

R50 Силно токсичен за водни организми.

R33 Опасност от кумулативни ефекти.


Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом