Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
ИмеРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер29.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.daits.government.bg/dox/IZVAJDANE_MARKI_2008n.doc


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
ул. “Гурко” № 6, София 1000 www.daits.government.bg

тел.: (+359 2) 949 23 68 mail@ daits.government.bg

факс: (+359 2) 980 38 10
З А П О В Е Д

РД-08-445/28.11.2007 г.


На основание чл. 74 и чл. 75 от Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., изм., бр. 19 от 2005 г., изм. и доп., бр. 88 от 2005 г., изм., бр. 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 86 от 24.10.2006 г., бр. 41 от 2007 г.), чл. 23 от Наредба № 1 от 07.11.2006 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.) и във връзка с чл. 12 от Устройствения правилник на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (обн., ДВ, бр. 96 от 2005 г., изм. и доп., бр. 2 и бр. 48 от 2006 г., бр. 71 от 2006 г., изм. и доп., бр. 98 от 2006 г.),


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Считано от 17 януари 2008 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от основния пощенски оператор, следните пощенски марки с фиксиран тираж (по номер и тема на изданието, съгласно “Каталог на българските пощенски марки 1997-2006”):

1.1. № 4673, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „110 години от рождението на Гео Милев”;

1.2. № 4674, 1 пощенска марка – 0,80 лв., „100 години Ротари Интернешънъл”;

1.3. № 4675, блок с 4 пощенски марки – 1,55 лв. (0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв., и 0,80 лв.), „История на киното. 90 години българско кино”;

1.4. № 4676, блок с 1 пощенска марка – 0,45 лв., „135 години Българска екзархия”;

1.5. № 4677, 1 пощенска марка – 0,80 лв., „Доброволци за Европа. Европа – предай нататък”;

1.6. № 4678, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „175 години от рождението на Панайот Хитов и Филип Тотю”;

1.7. № 4679, блок с 2 пощенски марки – 1,25 лв. (0,45 лв. и 0,80 лв.), „Полярни изследователи”;

1.8. № 4680, блок с 4 пощенски марки – 1,55 лв. (0,10 лв., 0,20 лв., 0,45 лв. и 0,80 лв.), „Пожарни автомобили”;

1.9. № 4681, блок с 1 пощенска марка – 0,80 лв., „200 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен”;

1.10. № 4682, блок с 1 пощенска марка – 0,80 лв., „Въвеждане на кирилицата в Европейския съюз”;

1.11. № 4683, 1 пощенска марка от блок-лист с 2 х 2 пощенски марки (2 х 0,45 лв. и 2 х 0,80 лв.) – 0,45 лв. – локомотив серия 46, „Българските държавни железници в ХХІ век”;

1.12. № 4684, 1 пощенска марка от блок-лист с 2 х 2 пощенски марки (2 х 0,45 лв. и 2 х 0,80 лв.) – 0,80 лв. – ДМВ серия 10, „Българските държавни железници в ХХІ век”;

1.13. № 4685, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „И Радецки гордо плува…”;

1.14. № 4686, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „Европа – кулинария”;


1.15. № 4687, 1 пощенска марка – 0,80 лв., „Европа – кулинария”;

1.16. № 4688, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „50 години от издаването на първите пощенски марки „Европа – СЕПТ”;

1.17. № 4689, 1 пощенска марка – 0,80 лв., „50 години от издаването на първите пощенски марки „Европа – СЕПТ”;

1.18. № 4690, 1 пощенска марка – 0,10 лв., „Фауна – водни кончета”;

1.19. № 4691, 1 пощенска марка – 0,20 лв., „Фауна – водни кончета”;

1.20. № 4692, 1 пощенска марка – 0,45 лв., „Фауна – водни кончета”;

1.21. № 4693, 1 пощенска марка – 0,80 лв., „Фауна – водни кончета”;

2. “Български пощи” ЕАД да осъществи необходимите действия за запознаване на потребителите на пощенски услуги с настоящата заповед като постави на видно и достъпно място във всички пощенски служби информацията по т. 1.

3. Информацията по т. 1 от настоящата заповед да бъде публикувана в интернет – страницата на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.


Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на дирекции “Политика в съобщенията” и “Административно – информационно обслужване” в Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, на “Български пощи” ЕАД и на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение и изпълнение.
Пламен Вачков :
Председател на Държавната агенция за

информационни технологии и съобщения

Свързани:

Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения док
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. С настоящата наредба се уреждат изискванията към изграждането, функционирането...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Димитър Петков (1858-1907) и 115 години от рождението на Никола Петков (1893-1947)
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Доставка на оборудване за доизграждане на контролен център, изграждане на регионални центрове и осигуряване на междуградска комуникационна...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconДържавна агенция за информационни технологии и съобщения
София, ул. "Гурко" №6, тел/факс: (+359 2) 949 23 68, e-mail
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Интернет игри, разработени от Групата специалисти по права на човека в информационното общество (mc-s-is), подструктура на Управителния...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconПостановление №232 на мс от 28. 09. 2009 г за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция
Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconМобилтел ад конференция астел `2006 Технологични новости в процеса на конвергенция
Тенденции за развитие на телекомуникационните мрежи в Република България Петър Илиев, директор "Интегриране и планиране на мрежи",...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconРепублика българия народно събрание
Думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните...
Републикабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения iconПроект „Телецентрове Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения
Проект „Телецентрове” Съвместен проект на Програмата на ООН за развитие в България и Държавната агенция за информационни технологии...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом