Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница1/8
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.94 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/documentacia19.07.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТЕЛНА И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДАТА НА ЦОП ГР.ПТРЪМБЕШ- І ЕТАП”

СЪГЛАСНО ЧЛ.2, АЛ.1, Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

И

ЧЛ. 60 И ЧЛ.61 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2011 година


СЪДЪРЖАНИЕ:

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка за обект: «Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ЦОП гр.П.Тръмбеш - ІВИ ЕТАП” 1. Покана
 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец
 1. Договор – проект
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП -образец
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП - образец
 1. Декларация за минимална цена на труда - образец
 1. Количествено-стойностна сметка


гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4

Кмет ( 06141 / 69 39, факс 06141 / 69 54


e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg

http://www.trambesh.eu/


ПОКАНА


Относно: «Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ЦОП гр.П.Тръмбеш - ІВИ ЕТАП”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №СА-03-04-546/15.07.2011г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, Ви каним да представите Вашата оферта за изпълнение на малка обществена поръчка при следните условия:

1. Предмет и параметри на поръчката: «Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ЦОП гр.П.Тръмбеш - ІВИ ЕТАП”.

2. Стойност на поръчката ще се определи от участника по предложената от Възложителя предварителна количествена сметка, при следните ограничения:

- средна часова ставка да не е по-висока от 3,50 лева на човекочас

-допълнителни разходи върху труд не по-вече от 100%

-допълнителни празходи върху механизация не повече от 50%

-доставно- складови разходи не- повече от 8%, а които са по-високи ще се доказват с отделен документ за доставка.

-печалба на изпълнителя не по-вече от 10%

3. Критерият за оценка е икономически най-изгодното предложение, съгласно приложената към документация методика.

4. Място и срок на изпълнение на поръчката: УПИ VІІ, стр.кв.72а,гр.Полски Тръмбеш

максимален срок за изпълнение е 60 календарни дни

 1. Място и срок за подаване и разглеждане на офертите: документите се подават в стая 305 на Общинската администрация до 17,00 часа на 01.08.2011г., разглеждането на офертите е на 02.08.2011г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община П.Тръмбеш.

 2. Изисквания към кандидата: наличие на регистрация в ЦПРС за І-ра група строежи от ІV категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква “д” във връзка с буква “ б”от ЗУТ и копие на застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителство.

 3. Изисквания към качеството на поръчката: Строително-монтажни и ремонтни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията посочени в конкурсните документи, инвестиционни проекти , КСС и нормативните изисквания.

 4. Инвестиционните проекти се намират на разположение на участници в отдел “ТСУ” при Общината-3-ти етаж , стая 303 от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа всеки работен денКМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на настоящата малка обществена поръчка са: «Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ЦОП гр.П.Тръмбеш - ІВИ ЕТАП”.


Строеж от ІV категория съгласно чл.137, ал.1 т.4, буква “д” във връзка с буква “ б”от ЗУТ и подлежи на строителен надзор.

За обекта е изработен инвестиционен проект и ще бъде издадено разрешение за строеж.

Предвижда се извършването на следните основни видове работи:

 • Архитектурно-строителни ремонтни работи, ремонт на електро. инсталация и В и К инсталации в котелното стопанство съгласно работни проекти и количествената сметка

 • Изграждане на котелна и отоплителната инсталации съгласно одобрения проект само І-ви етап.

На този етап не се предвижда изпълнение на отоплителна инсталация на І-ви етаж, като на този етаж ще се отопляват само санитарни помещения на огняра. На третия етаж няма да се отопляват южната и източната зали, тъй като в момента същите не се използват, а са предвидени за изграждане на отделен кръг.По всички етажи към момента няма да се монтират отоплителните тела на стълбището и в коридорите.

І-ви етап включва:

- преустройство изцяло на котелно стопанство по всички специалности ,

- всички инсталации в сан.възел на огняра на І-ви етаж

- отоплителна инсталация на ІІ и ІV етажи , без да се монтират радиатори в коридора и на стълбището

-на ІІІ етаж ще се изпълни само част от отплителната мрежа без отклонение към южната и западната зали.

Етапите на изпълнение са посочени в инвестиционния проект.

Изпълнителят е длъжен да изготви анализни единични цени за всички видове работи, които са предвидени в предварителната количествена сметка.

Анализните цени да се изчислят въз основа на разходни норми по предложените параметри на ценообразуване от кандидата.

Анализните цени да включват всички разходи и начисления за единична мярка без ДДС.

Всички строително-ремонтни работи задължително да се изпълняват в съответствие с техническите спецификации.

Посочените в конкурсните документи количества на видове СМР не са окончателни и се доказват двустранно в процеса на изпълнението. За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи

Промяната във видовете и количествата СМР ще се извършва само в размера на общата договорена стойност.

Няма да подлежат на промяна за целия период до въвеждане на обекта в експлоатация, първоначалните единични фирмени цени на Изпълнителя приети от Възложителя.

Непредвидените видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение, които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, ще се включат в окончателната сметка при разплащане по единични цени, съставени по същите параметри на ценообразуване, както и основните строително-ремонтни работи, но само в рамките на договорената стойност.


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОП С ПРЕДМЕТ:

«Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ЦОП гр.П.Тръмбеш - ІВИ ЕТАП”.

А. Основни положения при организацията и изпълнението на малката обществена поръчка.

Техническата спецификация е неделима част от конкурсните книжа наред с договорните условия, технически чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

Изпълнението на поръчката трябва да се извърши по приложените КСС-та, инвестиционни проекти и изискванията на Възложителя.

Б. Технически изисквания.

Изпълняваните дейности да отговарят на Нормативните изисквания и стандарти действащи в Р.България за съответните видове работи.

Протоколи и актове по времето на строителството да се съставят в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г.

Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Tам където разпоредби на Договора препращат към изискуеми стандарти и шифри, на които следва да отговарят доставяните стоки, услуги и дейности, се прилагат разпоредбите на последния действащ вариант (на последните направени поправки, изменения) във връзка със съответстващите им стандарти и шифри, освен ако друго изрично не е уговорено в Договора. Когато са приложими национални стандарти и шифри или такива с ограничен териториален обхват, то прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните. Тези други стандарти и шифри, за да станат част от разпоредбите на Договора, следва да бъдат предварително одобрени от Възложителя и за тях да е дадено писмено съгласие..

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА ЧАСТ

Земни работи


1. Общи изисквания по изпълнението. Откосите на изкопите се определят в зависимост от физическите свойства на почвата и съществуващите хидрогеоложки условия. Начинът на укрепването на вертикалните стени на строителните ями се избира в зависимост от вида на почвата и водното й съдържание, от наличието на почвена вода, нейното ниво и дебита на притока, дълбочината и ширината на строителната яма, както и от приетия начин на изпълнение на изкопните работи.

Откосите на насипите се изпълняват в зависимост от височината на насипа и изискванията към него, както и от вида на почвата. Уплътняването на насипите е желателно да се извършва в такъв годишен период, когато естественото водно съдържание на почвата се доближава най-много до оптималното.

2. Контрол по изпълнението.

Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва:

 • Определяне плътността на почвата чрез изпитване на проби и съответствието й с предвидената в работния проект

 • Проверка на качеството на подготовката на основата на насипа

 • Проверка на състава на почвата и съответствието му с предвидения в проекта

 • Установяване наличието на растителна почва, торф, корени и силно минерализирани преовлажнени почви в уплътнения пласт

 • Проверка на дебелината на уплътнения пласт

 • Съответствие на дебелината на отделния пласт към приетия начин на уплътняване

 • Подготовка на повърхността на вече уплътнения пласт преди полагането на следващия

3. Действащи стандарти:

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.

БДС 646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната плътност.

БДС 647-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната плътност.

БДС 8992-84 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.

БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне

БДС 8004-84 – Почви строителни. Определяне на обща деформация.


Бетонни работи

1. Добавъчни материали

Добавъчните материали за бетонни и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72 Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74 Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84 Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

2. Свързващи вещества

За приготвяне на бетон се използват следните хидравлични свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:

БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75 Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77 Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

3. Изпълнение на бетонни работи

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

 • Почиства се кофражът и армировката.

 • Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.

 • Почиства се скалната основа.

 • Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон.

 • Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

 • Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

 • Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.

 • Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

 • Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

 • Бетонът да отлежава във влажна среда.

 • Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

4. Контрол при изпълнението

Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

> Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.

> Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.

> Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.

 • Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

 • Грижите за бетона след неговото полагане.

 • Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

5. Приемане

При приемането на съоръжението се представят:

 • Работните проекти с нанесени на тях всички изменения и документите за съгласуването им.

 • Дневникът за извършване на бетонните работи.

 • Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.

 • Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.

 • Актовете за междинно приемане на отделните части от съоръжението, които са засипани или скрити (замазани).

 • Всички актове за изпълнение и приемане на други работи съобразно специални технически или проектни условия.

При приемането на завършените монолитни бетонни или стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:

 • Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.

 • Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.

 • Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други съобразно с проекта.

 • Точността на бетонираните свързващи части.

 • Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.

 • Разположението на съоръжението в план и по височина.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом