Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
ИмеЕт „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер188.22 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://beko-troyan.com/safety-lists/MSDS_Water_Glass_New.doc

ЕТ „ХАРИ ВЕЛЕВ – 90” – ГР. ТРОЯН

Информационен лист за безопасност

В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I


Дата на издаване: 01.11.2011 г. издание: 31. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Индентификация на продукта

Търговско име:

Натриево водно стъкло

Други наименования:

Воден разтвор на натриевия силикат; натриев силикат течен; водно стъкло; течно стъкло.

Химично наименование:

Silicic acid, sodium salt

Силициева киселина, натриева сол

Индексен номер Приложение VI CLP

Не е включено в приложение VI на Регламент (ЕО) 1272/2008.

CAS №:

1344-09-8

EC №

215-687-4

REACH регистрационен номер:

17-2119879330-37-0000

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,

които не се препоръчват

Употреба(и):

В леярската промишленост; за изолиране на влага в помещения; за производство на прахове за пране; за залепване на хартия и картон.

Непрепоръчителна употреба(и):

Не е известна.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител, Вносител, Доставчик:

Име: ЕТ „Хари Велев – 90”

Адрес: 5600 Троян, ул. „Пряспа” 55

Tel.: +359 670 62034

URL website: http://beko-troyan.com

Email: harry90@abv.bg

Лице отговаряща за производството/ вноса

Име на лицето: Антоанета Методиева Тодорова

Име на компанията: ЕТ „Хари Велев – 90”

Адрес: 5600 Троян, ул. „Пряспа” 55

Tel.: +359 670 62034

URL website: http://beko-troyan.com

Email: harry90@abv.bg

Лице отговарящо за ИЛБ

Антоанета Методиева Тодорова

Тел.: 0670/62034; 0878698039

e-mail: harry90@abv.bg

1.4 Телефон за спешна помощ:

Телефон за спешна помощ:

Национален токсикологичен информационен център,

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" 

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

Единен номер за спешни повиквания:

за страната: 112 - в случаи на аварийни ситуации с продукта

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Предупреждения за опасност

Skin Irrit.2 H315

EyeDamage1Н318

Предизвиква дразнене на кожата

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) 

Рискови фрази

Xi - Дразнещ

R38

R41

Дразни кожата

Риск от сериозно увреждане на очите

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограма (и)

GHS07 – ВниманиеСигнална дума

Опасен

Предупрежде-

ния за опасност

H315

Н318

Предизвиква дразнене на кожата

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

Р280


P301+P330+P331


P303+P361+P353


P305+P351+P338


P310


P363


Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.


ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

Незабавно се обадете център по токсикология или на лекар.

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба


.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:

В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

3. Състав/информация за съставките

Вещество

Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно

Химично наименование

CAS no.

EC no.

IUPAC

Съдържание

(кг/кг %)

Съставка:

Силициева киселина, натриева сол

1344-08-9

215-687-4
35-38 %

Добавка: вода

7732-18-5

231-791-2
63-65 %

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:

Първо изплакнете обилно с вода, поне за 15 минути (премахване на контактните лещи, ако  е възможно), след това потърсете лекарска помощ.

При контакт с кожата:

Първо изплакнете обилно с вода, поне 15 минути, след това свалете замърсените дрехи и изплакнете отново.
Потърсете лекарска помощ.

При поглъщане:

Изплакнете устата. Не давайте пиене. Да НЕ се предизвикваповръщане.
Потърсете лекарска помощ.

При вдишване:

Осигуряване на чист въздух, почивка.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции

Няма.

Забавени последици

Няма.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

5. Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:

Водното стъкло не е запалимо. В случай на пожар в близост до веществото гасене с водна струя, прахаво, въглероден диоксид, пяна

Не подходящи:

Няма

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

продукти при изгаряне

5.3 Съвети за пожарникарите: Водното стъкло не е запалимо.

специалните предпазни средства не са необходими

предпазните действия

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала: Задължително е носенето на лични предпазни средства – работно облекло; латексни или гумени ръкавици; защитни очила.

При аварийни изпускания да се ограничи разлива и да не се допуска попадане на продукта в канализацията.

За лицата, отговорни за спешни случаи: Антоанета Методиева Тодорова – служ. тел.: 0878698039.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Водното стъкло е силно алкално. Да не се допуска попадането на този продукт в повърхностните и подземните води. При непредвидени разливи, водещи до замърсяване на повърхностни и подземни води или почви, незабавно да се уведомят компетентните органи (РЗИ, РИОСВ, МВР – Звено ПБЗН, БДУВ).

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Водното стъкло се неутрализира с оцетна киселина.


6.4 Позоваване на други раздели

виж раздел 8 и 13

7. Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически предпазни мерки:

Да се спазват инструкциите за работа с автоклави и съдове под налягане.

Общи (професионална хигиена):

Задължително е носенето на лични предпазни средства: работно облекло; латексни или гумени ръкавици; защитни очила. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Замърсените дрехи да се изперът преди повторна употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение

Водното стъкло се съхранява в метални варели или цистерни; в пластмасови бидони; в закрити складови помещения, при температура, не по-висока от 25 С и без достъп на пряка слънчева светлина.

Несъвместими вещества/смеси

Няма.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
В леярската промишленост.

При производство на изделия от хартия и картон.

За производство на детергенти.

За хидроизолация на помещение.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Няма

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция
8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен контрол:
Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

Респираторна защита:

Да се ползва маска по време на работа. При евентуално поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и покаже опаковката или екитетът.

Защита на ръцете:

Да се ползват гумени или латексни ръкавици.

Защита на очите/лицето:

Да се ползва маска по време на работа.

Защита на кожата:

Да се носи работно облекло по време на работа.

Хигиенни мерки:

Да не се разлива водно стъкло, тъй като може да предизвика подхлъзване. След работа – измиване с вода.

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:

Гъста хомогенна смес.

Мирис:

Без мирис.

pH

ca. 10.5-13.5 at 100 g/l at t 20 C.

точка на топене/замръзване;

melting point

900-1000 C

точка на кипене

boiling point

101-105 C

точка на запалване

flash point

Не е приложимо

скорост на изпаряване

Не е приложимо

запалимост (твърдо вещество, газ) flammability

Не е приложимо

долна/горна граница на запалимост и експлозия

explosive properties

Не е приложимо

налягане на парите

vapour pressure

ca. .00025 - .001 hPa at 999 C

плътност на парите

vapour density

Не е приложимо

относителна плътност

density

ca. 1,26 – 1,71 g/cm3 at 20 C.

разтворимост(и)

solubility

>10000 mg/l

коефициент на разпределение: n-октанол/вода

partition coefficient

Не е приложимо

температура на самозапалване

ignition t

Не е приложимо

температура на разпадане

decomposition t

Не е приложимо

вискозитет

viscosity

0.06 – 70.0 Pa. s at 20 C.

оксидиращи свойства

oxiding properties

Не е приложимо

експлозивни свойства;

explosive properties

Няма

9.2 Друга информация

други физични или химични параметри

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт

10.2 Химична стабилност

Стабилен при посочените условия на съхранение и употреба, не полимеризира

10.3 Възможност за опасни реакции Няма

10.4 Условия, които трябва да се избягват: Да не се съхранява на температури, под 0оС.

10.5 Несъвместими материали: няма

10.6 Опасни продукти на разпадане Няма

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност

 LD50, oрално, плъх >= 2000 mg/kg bw

дразнене;

42 - 46% (моларно съотношение 2.2) дразни очите – заек

38-44% е дразнещо за кожата - заек

корозивност;

Няма данни

сенсибилизация;

Не е сенсибилизиращо

токсичност при повтарящи се дози;

Няма данни

канцерогенност;

Не е канцерогенен

мутагенност;

Не е мутагенен

репродуктивна токсичност.

Не е токсичен

12. Екологична информация

12.1 Токсичност

Водорасли

Няма данни

Дафния

LC0, daphnia magna, 24 часа > 500 mg/l

Риби /краткосрочна/дългосрочна

LC50 = 3185 mg/l Brachydanio rerio 96 часа

LC100 = 5600 mg/l Brachydanio rerio 96 часа

12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост:

Не е биоразградим.

Хидролиза, Окисляване

Устойчив на окислители. Висока разтворимост във вода.

12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрация

Не е приложимо

коефициент на разпределение октанол-вода

Не е приложимо

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция:

Не е приложимо

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH, не е устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).

12.6Други неблагоприятни ефекти

Да се пази от попадане в канали и други водни обекти.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Съгласно националното законодателство.

Отпадъци от опаковки/контейнери:

Разпиленият продукт се събира в контейнер. Останалото количество се покрива с инертни материали (пясък, абсорбенти и др.) и се депонира на места, определени от компетентните органи или в специални контейнери.

Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство

Спазвайте националното законодателство за третиране на отпадъци.

14. Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН
14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране
14.4. Опаковъчна група
14.5. Опасности за околната среда
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите
14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC
15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Няма

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

В съответствие с чл.14 от Регламент (EO) 1907/2006


16. Друга информация

Класификация в съответствие с Регламент (EO)1272/2008 (CLP)

Skin Irrit.2 H315

EyeDamage1 Н318

Р280


P301+P330+P331


P303+P361+P353


P305+P351+P338


P310

P363

Предизвиква дразнене на кожата.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане


ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.


ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате

Незабавно се обадете център по токсикология или на лекар.

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреб

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) 


R38

R41


S24/25

S26


S27/28


S36/37/39 


S62


Дразни кожата

Риск от сериозно увреждане на очите


Да се избягва контакт с очите и кожата.

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси лекарска помощ.

След контакт с кожата незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с вода.

Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета.

Преработено издание

Това издание на ИЛБ заменя издание № 2 от 2008 г.

Извършена промяна

Преструктуриране и допълване на информацията в раздели 1,2, 3 , 16, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 453/ 2010

Основни източници на информация за попълване на ИЛБ:

IUCLID Chemical Data Sheet


Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .
Page of

Свързани:

Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Приложение...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на опасни химични вещества и препарати,...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Ет „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом