Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
ИмеРегионална инспекция по околната среда и водите – Враца
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер55.55 Kb.
ТипРешение
източникhttp://riosv.vracakarst.com/pic/Reshenie_13_OS_23_12_10.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Решение № 13-ОС/2010 г.


На основание чл.19 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.), РИОСВ-Враца съобщава за издадено на 23.12.2010 г. Решение № 13-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие, с което съгласува инвестиционно предложение “Устойчиво развитие чрез опазване и възстановяване на биоразнообразието в община Оряхово”, землище с. Селановци и с. Лесковец, общ. Оряхово, обл. Враца, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитените зони.


РЕШЕНИЕ № 13-ОС / 2010 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие


На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 18, ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя, съгласно чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата,


РЕШИХ:


Съгласувам инвестиционно предложение “Устойчиво развитие чрез опазване и възстановяване на биоразнообразието в община Оряхово” което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона „Остров” с код BG 0000334.

Местоположение: имот № 000277 в землище с. Селановци, общ. Оряхово, имот № 704169 по ЗРП на с. Лесковец, общ. Оряхово, ръкавите на р. Дунав между островите Есперанто и Масата, и между островите и брега.

Възложител: : Община Оряхово

Характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение предвижда:

- Почистване на речните канали на река Дунав между островите „Есперанто” и „Масата”; почистване на част от тръстиката; зарибяване с есетрови риби; реинтрудукция на изчезнали и застрашени растителни видове;

-Възстановяване на хабитати във влажни зони за развитие на водна лилия и жълта водна роза в околностите на Защитена местност „Кочумина” и Защитена местност „Гола бара”;

-Реконструкция и модернизация на сграда в регулацията на с. Лесковец, общ. Оряхово в Многофункционален център за консервационни дейности „Есперанто”;

-Мониторинг, увеличаване и поддържане популациите на целевите видове с висок консервационен статус.


Предвидените в инвестиционното предложение дейности не попадат в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не са предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.


Мястото на реализация на предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но се намира в непосредствена близост до ЗМ „Кочумина” и ЗМ „Гола бара”.


Инвестиционното предложение попада на територията на защитена зона от мрежата Натура 2000 “Остров” с код BG0000334 определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (с изключение на Многофункционален център, който ще бъде изграден в регулацията на с. Лесковец, общ. Оряхово).


Процедурата по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони се извършва на основание чл.31, ал. 1 от ЗБР и чл.2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ (ДВ., бр.73/2007 г.).


Съгласуването на предвиденото инвестиционно предложение се основава на следните


МОТИВИ:

1. Предвидените за реализация дейности няма вероятност да доведат до увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Остров” с код BG 0000334. Тези дейности ще доведат до възстановяване и поддържане на природни местообитания: 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea и 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubric и Bidention p.p

2. Няма вероятност реализацията на предвидените дейности да доведе до намаляване на благоприятния природозащитен статус на растителните и животински видове, предмет на опазване в зоната и техните местообитания.

3. Ще бъдат възстановени биокоридорните връзки между съществуващите канали и река Дунав, както и рибните запаси, чрез зарибяване с есетрови видове риби.

4. Важно значение има факта че ще бъдат възстановени влажните зони в района на Островската низина, които са местообитание на редица видове от европейско значение.

5. Зонирането на защитената зона ще доведе до намаляване на антропогенното въздействие върху нея.

6. При реализацията на дейностите няма вероятност от възникване на безпокойство на животински видове в района на въздействие.

7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Остров” с код BG 0000334, а ще доведе до поддържане и където е необходимо възстановяване на някои природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната.

8. Съгласно Становище на Басейнова Дирекция с вх.№ 2049/ 14.12.2010г на РИОСВ-Враца инвестиционното предложение е допустимо според утвърдения План за управление на речните басейни в Дунавски район при спазване на мерките, касаещи р. Дунав.


Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните


УСЛОВИЯ:


  1. При реализиране на планираните дейности да не се допуска увреждане на местообитания и видове, които не са предмет на настоящия проект, но са предмет на опазване в защитената зона.

  2. Да не се засягат по никакъв начин имоти извън посочените от възложителя.

  3. Да не се допуска изграждане на нови пътища за достъп до мястото на реализация.

  4. Материалът за реинтрудукция на видовете да не се взема от естествените им находища.

  5. Косенето на тръстиката да не се извършва през размножителния период на птиците.


При промяна на инвестиционното предложение, на възложителяили на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Враца в 14 дневен срок от настъпването им.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките посочени в настоящето решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл. 128 б от Закона за биологичното разнообразие.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Дата: 23.12.2010 г.


Директор РИОСВ:

/инж. Т. Гергова/


3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81Тел: (+35992 )991775, Факс: (+35992) 629211,

e-mail: riosv_vr@m-real.net

Свързани:

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение:...
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
...
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Враца, с. Лиляче и с. Върбица, общ. Враца и в землищата на с. Тлачене, с. Бъркачево, с. Комарево, с. Габаре, общ. Бяла Слатина, обл....
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадено решение от директора на риосв враца за прекратяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда/овос/ и...
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Издадени решения от риосв враца за преценяване на необходимостта от извършване на овос
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом