Данни за химическа безопасност
ИмеДанни за химическа безопасност
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер53.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://chimspectar.dir.bg/_files/52064.doc
ДАННИ ЗА ХИМИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ


1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО


Име на продукта ПЕТРОЛЕЕВ ЕТЕР


2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ


EC № 265-151-9

EC-Index-№ 649-328-00-1

Маркировка съгласно директивите на ЕС F Силно запалим

Xп Вреден

Химическа формула Не се прилага


3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА


Силно запалим. Вреден за водни организми. Може да има дълготраен вреден ефект върху водната

среда. Вреден: може да причини увреждания на белите дробове при поглъщане.


4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ


След вдишване Чист въздух. Ако е необходимо направете на пострадалия

изкуствено дишане.

След контакт с кожата Отмиване с обилно количество вода.

Незабавно свалете замърсените дрехи.

След контакт с очите Изплакнете с обилно количество вода като държите

клепачите широко отворени. Повикайте очен специалист.

След поглъщане Да не се предизвиква повръщане: Риск от аспирация!

Незабавно потърсете медицинска помощ.

Дайте на пострадалия активен въглен.


5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ


Подходящи средства за гасене Прахови гасители, пяна, въглероден двуокис.

Особени рискове Силно запалим. Изпаренията са по-тежки от въздуха

Възможно е да образува експлозивни смеси с въздуха.


Специално защитно оборудване Не стойте в опасната зона без подходяща дихателна

апаратура.


Друга информация Вземете марки срещу статичното електричество

Внимавайте за вторично запалване.


6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ


Мерки касаещи хора Не вдишвайте изпаренията/аерозолите. Осигурете достъп

на чист въздух в затворени помещения.


Мерки за опазване на околната среда Не позволявайте да попадне в канализацията.

Риск от експлозии.


Методи за почистване Попива се с абсорбиращи материали. Препратете за

изхвърляне. Почистете засегнатите площи.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ


Използване Вземете мерки срещу статичното електричество.

Пазете далеч от източници на горене.


Съхранение В плътно затворена опаковка. В добре вентилирани

помещения, далеч от източници на горене и топлина.

Температура за съхранение от +15°С до 25°С

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА


Лична защитна екипировка Специфично за работното място защитно работно

облекло трябва да бъде избрано в зависимост от

концентрацията и количеството на разглежданото

опасно вещество. Устойчивостта на защитното

облекло към химикалите трябва да бъде установена от

съответния доставчик.


Респираторна защита Необходима когато се образуват пари/аерозоли.

Филтър за изпарения от органични съединения.

Защита на очите Необходима

Защита на ръцете Необходима


Индустриална хигиена Незабавно сменете замърсените дрехи. Използвайте

защитни кремове за откритите части на кожата.

Измийте с вода лицето и ръцете след работа с продукта.

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА


Физическо състояние Течност

Цвят Безцветен

Мирис Бензинов

Вискозитет кинематичен 0,5 mm2/s @20°C

Точка на кипене 50-70°С

Точка топене -100°С

Експлозивни граници

долна 0,8 Vol%

горна 8 Vol%

Температура на запалване 240°С

Парно налягане 350 hРa @ 38°С

Плътност 0,655-0,67 g/сm3 @ 15°С

Разтворимост във вода неразтворим


10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Условия които трябва да се избягват Нагряване.


Материали които трябва да се избягват Силно окисляващи агенти.


Опасни продукти при декомпозиция Няма данни


Неподходящи материали Повечето пластмаси, гума

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Остра токсичност LC50 (орално, плъх) >5000 mg/kg

LC50 (инхалиране, плъх) 193 mg/l / 4 h

LC50 (дермално заек) >2600 mg/kg


Друга токсикологична информация След вдишване на парите:Възпалителни симптоми на

респираторния тракт.

След контакт с очите: Слабо дразнене

След поглъщане: Вреден: съществува риск от аспирация.

При попадане в белия дроб (напр. повръщане) може да причини

пневмония (химическа пневмония)

След абсорбция: Главоболие, замайване, спазми, безсъзнание.

Възможни са сърдечносъдова недостатъчност, респираторна

парализа.


12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Екотоксични ефекти Биологични ефекти: Вреден за водни организми.

Токсичен за рибите и планктона.

Опасност от навлизане в питейната вода при попадане в

почвата и подпочвените води


Въздействие върху околната среда При замърсяване на почвата или водата настъпва бързо

биоразграждане. Този продукт не се биоакумулира в голяма

степен. При изпускане във Въздуха, той лесно се разпада чрез

фотохимична реакция. Време на полуразпад във въздуха между

1 и 10 дни. Когато се изпусне във въздуха, този продукт може

в умерена степен да се отстрани чрез мокро отлагане.


13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Унищожаване на продукта Няма единни ЕС регулации за унищожаване на химикали и

остатъци. Химическите остатъци обикновено се смятат

за специални отпадъци. Унищожаването на последните се

регулира в страните членки на ЕС чрез общи закони и

правила. Препоръчваме да се свържете както с отговорните

власти, така и с компаниите, които се занимават

с унищожаването им и които са в състояние да Ви

посъветват как да унищожите специалните отпадъци.


Унищожаване на опаковките Унищожаването се извършва в съгласие с официалните

правила. Замърсените опаковки се третират като самия

продукт.

Ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки

могат да се използват като домакински или да се

рециклират.


14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО


Наземен транспорт GGVS, GGVE, ADR, RID

Клас на риска 3/3b

Наименование PETROLEUM DESILLATES (PETROLEUM ETHER)


15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ


Етикет с ЕО-име ПЕТРОЛЕЕВ ЕТЕР

Маркировка съгласно директивите на ЕС F Силно запалим

Xn Вреден
ЕО фрази относно опасността R11 Силно запалим

R52/53 Вреден за водни организми, може да има дълготраен

вреден ефект върху водната среда.

R65 вреден: може да причини увреждания на белия дроб

при поглъщане.


ЕO фрази за безопасност S9 Пазете опаковката в добре вентилирани помещения

S16 Пазете далеч от източници на горене-Не пушете

S23 Не вдишвайте изпаренията.

S24 Избягвайте контакт с кожата.

S33 Вземете предпазни мерки срещу статичното

електричество

S62 В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане.

Потърсете медицинска помощ (покажете тази опаковка или

етикета, ако е възможно).


16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията в този документ трябва за бъде

достъпна за всички, на които може да се наложи да

работят с продукта.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Предпазни мерки за опазване Не допускайте попадането на продукта в канализацията

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Предпазни мерки за опазване на околната среда Не позволявайте да попадне в канализацията

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Съхранение в плътно затворена опаковка, защитена от светлина. В добре вентилирани

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Особени рискове Запалителна. Изпаренията са по-тежки от въздуха. В случай на пожар

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Да не се предизвиква повръщане, поради (риск от перфорация) Незабавно потърсете медицинска помощ

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Допълнителна токсикологична информация Следващото се отнася за амониевите соли като цяло

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Предпазни мерки за опазване на околната среда Да не се допуска замърсяване на почвата и водата

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Материали, които трябва да се избягват Киселини, основи, метали, метални соли, редуциращи

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
След контакт с кожата Отмиване с обилно количество вода. Намажете с полиетиленгликол 400. Незабавно свалете замърсените

Данни за химическа безопасност iconДанни за химическа безопасност
Вещества, които трябва да се избягват Вода, алкални метали, алкални съединения, амоняк

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом