Общински съвет – свищов
ИмеОбщински съвет – свищов
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер16.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.svishtov.bg/images/decisions/decisions_1707631272.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ


ПРЕПИС!

До……………………


Р Е Ш Е Н И Е


96


от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.02.2012 г., Прот. № 10


Относно: Управление на публична общинска собственост


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване (ЗСН), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 1, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане със собствеността в Община Свищов (НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх. № 284/13.02.2012 г. от Станислав Благов – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И:


1. Да се отдаде под наем част от имот – публична общинска собственост, а именно: част от язовир „Банкова воденица – 1” – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава, целият от 126,134 дка, актуван с АОС № 133/15.06.1998 г., с предназначение за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности за срок от седем години, с първоначален месечен наем в размер на 165 (сто шестдесет и пет) лева, без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на с. Морава да открие и проведе процедурата по провеждане на търга, след влизане в сила на Решението на Общински съвет – Свищов и получаване на писмено съгласие от надзорния орган по смисъла на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН и да сключи договор за наем с излъчения за спечелил търга кандидат.

МОТИВИ: Постъпило е предложение с вх. №09-00-10/20.01.2012 г., от г-н Георги Петров Георгиев – кмет на с. Морава, общ. Свищов за отдаване под наем на част от язовир „Банкова воденица – 1” – 88,00 дка, находящ се в землището на с. Морава, целият от 126,134 дка, актуван с АОС № 133/15.06.1998 г., като публична общинска собственост. Изпратено е писмо до Министъра на земеделието и храните /изх. № 04-00-35/26.01.2012 г./ с молба за писмено съгласие за отдаването под наем на част от язовир „Банкова воденица – 1” в съответствие с § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН.


В гласуването участват 24 общински съветници.

Гласували “За” – 23, “Против” – няма и “Въздържали се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ …


/Светлана Георгиева/
Вярно при ОбС: …………………

/С. Найденова/

Свързани:

Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Решение №1047 от 28. 10. 2010 г., Прот....
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма) и чл. 7, ал. 4 от Правилника...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
МА), във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (зос), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Общински съвет – свищов iconОбщински съвет – свищов
Закона за общинската собственост (зос), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом