Информационен лист за безопасност
ИмеИнформационен лист за безопасност
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер105.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zhivas.com/msds/Sanifort combi MSDS.doc


ЖИВАС” ООДИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти, Приложение 16 към чл. 41, ал.1 (ДВ бр. 5/2002 г.)Дата на издаване: 15.09.2007 г

Издание: 01/2007
Заменя издание: нов

ДДСИН

Стр. (брой) 6

1. Наименовние на препарата и фирмата

1.1. Наименование на препарата: САНИФОРТ КОМБИ”


1.2. Употреба на препарата:

Биоциден препарат за поддържащо третиране(дезинфекция) на вода в плувни басейни.

1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара препарата:

“ ЖИВАС” ООД, бул. “ Дондуков” № 36, София, телефони: + 359 2 981 78 23, факс: + 359 2 980 25 07

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност: : + 359 2 981 78 23 („ЖИВАС” ООД , София)

+ 359 2 915 44 11 (Токсикология, МБАЛСМ “Н.И.Пирогов”).


2. Състав на препарата

2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.


Препарат на основата на трихлоризоцианурова киселина, меден сулфат и алуминиев сулфат.

2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата - за препарати, класифицирани като опасни :

Наименование

CAS № / EC №

Концентрация

(%)

Класифициране

Трихлоризоцианурова киселина

87 90 1 / 201 782 8


85-92 %,

Наличен хлор – 81%

O, R8

Xn, R22

Xi, R36/37, R31

N, R50/53

Меден сулфат


7758-98-7 / 231-847-6


4.0 %

Xn, R22

Xi, R36/38

N, R50/533. Описание на опасностите

Препаратът е класифициран съгласно конвенционалния метод за класифициране на химични препарати.

Оксидиращ. Вреден. Дразнещ. Опасен за околната среда.

Може да прдизвика пожар при контакт с горими материали.

Вреден при поглъщане.

Дразни очите и дихателните пътища.

При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


Възможни пътища на постъпване в организма : поглъщане, вдишване на пари, контакт с кожата.

Потенциални здравни ефекти при контакт с препарата.

При контакт с очите: дразнене, зачервяване, болка.

При контакт с кожата: дразнене,зачервяване

При вдишване: Дразнене на горните дихателни пътища

При поглъщане: Може да причини болки в стомаха, гадене и повръщане.


4. Мерки за оказване на първа помощ

4.1. При вдишване: Изнесете пострадалия на чист въздух.При неразположение и развитите на симптоми потърсете незабавно медицинска помощ.

4.2. При контакт с кожата: Измийте замърсените кожни участъци обилно с течаща вода.

4.3. При контакт с очите: Изплакнете незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в продължение на 15 - 20 минути. Ако симптоматиката продължи да се потърси медицинска помощ.

4.4. При поглъщане: Дайте голямо количество вода за пиене. Да не се дава нищо през устата на лица в безсъзнание. Да се потърси незабавно квалифицирана лекарска помощ.

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Задължителна квалифицирана лекарска помощ при поглъщане. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при вдишване, контакт с кожата и очите и персистираща симптоматика.

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: няма.


5. Мерки при гасене на пожар

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар: СО2, пожарогасителен прах., устойчива пяна, водна струя

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност: няма данни

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове: В случай на пожар могат да се образуват азотни окиси, въглероден окси, хлороводород, циановодород, серни окиси.

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите: Автономни дихателни апарати и защитно облекло.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки: неопренови ръкавици, защитни очила, защитно облекло.

6.2. Мерки за опазване на околната среда:

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.


6.3. Средства за почистване:

При разливи/изпускания на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали - пясък, пръст. Да не се използват запалим абсорбиращи материали- дървени стърготини. Да се складират в в специално обозначени контейнери с капак.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

7. Работа с препарата и съхранение

7.1. Работа с препарата:. Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Да се избягва директният контакт с очите и кожата


7.2. Съхранение:. При съхранение да се държи в затворени оригинални опаковки. Да се държи далече от източници на топлина и на запалване. Изсушеният продукт поддържа горенето. Да се осигури непромокаем и устойчив на разтворители под в помещенията където се съхранява веществото. Да не се съхранява заедно с киселини, основи. Да се държи далече от окисилители и редуктори. Може да причини бурно разлагане в присъствието на основи. Риск от възпламеняване при контакт с органични вещества. Контактът с амоняк, амонячни соли, урея или други азот съдржащи вещества може да доведе до образуването на азотен трихлорид, силно експлозивна смес. Контактът с калциев хипохлорит може да образува експлозивна смес. При контакт с минерални киселини се образува флуороводород. Да се съхранява на хладно и проветриво място.


7.3. Специфична употреба:- Няма специфична употреба. .


8. Контрол при екпозиция и лични предпазни средства

8.1. Граници на експозиция:

Вещество

Гранична стойност във въздуха на работната среда за 8 часа експозиция

Нормативен документ

Хлор

3 mg/m3

Наредба №13/30.12.2003г.

Мед - оксиди и неорганични съединения (като мед)

1.0 mg/m3

Наредба №13/30.12.2003г.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда : осигуряване на общо обменна вентилация при масова работа с препарата .

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища: Да не се вдишва праха. При масова работа да си ползва дихателна маска.

8.2.1.2. Защита на ръцете: Да се ползват неопренови ръкавици .

8.2.1.3. Защита на очите: Да се ползват плътно прилепващи очила .

8.2.1.4. Защита на кожата и на тялото: работно облекло, обувки, ръкавици.

8.2.2. Контрол на въздействието на препарата върху околната среда: Да не се допуска изпускане в околната среда.

9. Химични и физични свойства

9.1. Обща информация

- Външен вид - таблета

- Цвят – бял

- Мирис- специфичен на хлор


9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда


Относителна плътност

Около 1.00

рН

2.6

Разтворимос във вода

Разтворим (много бавно)

Точка на кипене

Разлага се при 110 С˚

Окислителни свойства

Окислител

Налягане на парите

1.67.10-7 hPa

9.3. Друга информация – няма

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Условия, които трябва да се избягват: високи температури, източници на топлина и пряка слънчева светлина

10.2. Вещества, които трябва да се избягват :

Киселини, основи, окисилители и редуктори, органични вещества, амоняк, амонячни соли, урея или други азот съдржащи вещества, калциев хипохлорит, минерални киселини

10.3. Опасни продукти при разпадане :

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - азотни окиси, въглероден окис, хлороводород, циановодород, серни оксиди.

11. Токсигологична информация

И Токсикологичните свойства на препарата не са изпитвани. Препаратът е класифициран по конвенционалният метод.

Вреден при поглъщане.

Дразни очите и дихателните пътища.

Не е сенсибилизатор при контакт скожата.


Токсикологични параметри за опасните съставки:

За трихлоризоцшанурова киселина:

Орална LD50(плъх)- 400-1000 mg/kg.

Дермална LD50(заек) > 2000 mg/kg.

Инхалаторна LC50(плъх) > 50 mg/l.

Очно дразнене(заек) - дразни очите.

Кожно дразнене(заек) – не дразни кожата.

Сенсибилизация-не е сенсибилизаторпри контакт с кожата.


За меден сулфат:

Орална LD50(плъх) - 300 mg/kg;

Дермална LD50(заек) > 1000 mg/kg;

Очно дразнене(заек) - дразни очите.

Кожно дразнене(заек) - дразни кожата.

Не е сенсибилизатор при контакт с кожата.


Препаратът не съдържа вещества класифицирани като канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията.

Няма данни за отдалечена невротоксичност.

Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.

12. Информация за околната среда

12.1. Екотоксичност – няма данни

Съгласно конвенционалният метод за класифициране, препаратът е опасен за околната среда.

Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


12.2. Подвижност - Няма данни за препарата


12.3. Устойчивост и разградимост – Билогично слабо разградим.


12.4. Потенциал за биоакумулиране – Умерен потенциал за биоакумулиране.


12.5. Други нежелателни ефекти - няма данни.


13. Третиране на отпадъците
Код на отпадъци от препарата: 07.04.13 * - твърди отпадъци съдържащи опасни вещества.

Опаковка от ПЕ, код на отпадъка 15 01 10 * опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества.

Обезвреждане: Отпадъците от биоцидния препарат като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). “. Празните опаковки се почистват напълно след промиване с вода.


14. Информация за транспортиране

Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара. Да не се транспортира съвместно с храни за хора и животни.

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Директива за информационните листове за безопасност(Директива 91/155/ EEC във версията на Директива 2001/58/EC).


Символи и знаци за опасност:


O Xn NОксидиращ Вреден Опасен за околната среда


R фрази:

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

R22 Вреден при поглъщане.

R36/37 Дразни очите и дихателните пътища.

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


S фрази:

S 2 Да се пази под ключ и далече от достъп на деца.

S 8 Съдът да се съхранява на сухо място.

S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S 41 В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.

S 60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

S 61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.


Вещество източник на опасност: трихлоризоцианурова киселина (симклозен).

Допълнително етикетиране:

“Внимание! Да не се използва с други продукти. Може да отделя токсичен газ (хлор)!”

16. Друга информация

ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.

R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.

R22 Вреден при поглъщане.

R36/37 Дразни очите и дихателните пътища.

R36/38 Дразни очите и кожата.

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.


Данните в Информационния лист за безопасност съответстваат на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на фирмата, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.

Санифорт комби, издание 1, септември 2007 Стр. от

Свързани:

Информационен лист за безопасност iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Тип на продукта и употреба: Професионален почистващ препарат за премахване на насекоми
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Метод за тестване на вискозитета: Кинематичен вискозитет 10-6 m2/s при 40°C (iso 3104/3105)
Информационен лист за безопасност iconИнформационен лист за безопасност
Продуктът може да отделя въглеводород, газ при намаляща емисия от датата на производство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом