На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница7/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Б.3. Описание на проекта

Б.3.1 Цел на проекта


Опишете целта на проекта, вкл. наличната инфраструктура и ефекта от проекта. Опишете степента, в която агломерацията разполага понастоящем с инфраструктура от вида, за който се отнася проектът; сравнете го с нивото на инфраструктурно осигуряване, предвидено за целевата година 2010 г. (за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, опишете как проекта ще допринесе за изпълнение на изискванията. Посочете социално-икономически цели на проекта. Посочете други проблеми, които следва да бъдат решени.

Посочете дали има утвърден генерален план за съответната обособена територия/ за агломерацията и опишете как проектното предложение е съобразено с него.

Б.3.2 Резултати от прединвестиционни проучвания


Представете накратко анализа на необходимостта от проекта, опишете в резюме резултатите от анализа на търсенето, включително прогнози за интензивността на използване след завършване на проекта и ръста на търсенето. Посочете алтернативните възможности, разгледани при прединвестиционните проучвания. В случай, че прединвестиционните проучвания за проекта са финансирани от ЕФРР, Кохезионния фонд, ИСПА или други източници на Общността, посочете точна референтна информация (напр. номер на проекта).


Б.3.3 Дейности по проекта и текущо състояниеДейност 1: Проучване и проектиране

Описват се като поддейности изготвянето на формуляр за кандидатстване, документация за провеждане на обществени поръчки, АРП, проучвания и проектиране, като се конкретизира обектът - линейна инфраструктура или пречиствателна станция.


Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти

Ако за реализирането на инфраструктурния проект е била закупена земя и/или недвижим имот, то това се посочва, като се уточнява площта и се дава кратка обосновка и информация за съответствието с ПМС 249/2007. Ако земя не е била закупувана за целите на проекта, се записва „неприложимо”.


Дейност 3: Строително-монтажни работи

Описва се като отделна поддейност всеки един обект, който ще бъде изграждан по проекта. За линейна инфраструктура задължително се посочва видът (канализация, водопровод, помпена станция, колектор и др.), за всеки вид - дължина в километри, трасе (улици, по които ще мине), както и дали става дума за изграждане на нова или реконструкция/ рехабилитация на съществуваща инфраструктура. За пречиствателни станции – изграждане на нова или реконструкция и/или разширение. Посочва се като отделна поддейност ако се изгражда довеждаща инфраструктура.

Също така за всеки обект се включват и подготвителните дейностти във връзка с предвидените за изграждане обекти.

Ако строителството вече е започнало, посочете състоянието към момента.

Задължително се включват данни за агломерацията (брой на еквивалент жителите, както и броя на реалните жители, които ще бъдат присъединени след изграждане на инвестицията).


Напредъкът на проекта се следи по основните индикатори за измерване на изпълнението и резултатите. В таблицата по-долу кандидатите следва да остойностят всички индикатори, посочени в т. 2 от поканата „Конкретна цел на процедурата”, приложими за дейностите, включени в проектното предложение. Допустимо е да не бъдат включени някои от индикаторите, единствено в случай че в проектното предложение не са предвидени дейности, чиито напредък се отчита по тях.

В допълнение, кандидатът може да залага и допълнителни конкретни, измерими и адекватни индикатори, с които да измерва напредъка по проекта и постигането на заложените в него цели (в зависимост от конкретния проект).


Индикатор

Мерна единица

Базова стойност

Целева стойност

Периодичност на замерване / отчитане


Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения

Посочва се конкретна информация за вида и броя на машините и съоръженията, които следва да се закупят, както и кратка обосновка, доколкото е възможно.


Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта

В поддейности се обособяват:

5.1 Управление на проекта: Моля опишете организационната структура за изпълнение на проекта съгласно една от възможните схеми, описани в поканата за кандидстстване (по реда на ПМС 194/2007 г., по реда на ПМС № 249/2007 г., сформиране на ЗИП или външна техническа помощ за управление на проекта), като посочите ясно разделението на функциите и задачите на отделните участници, както и изискванията към тях.

5.2 Публичност: Мерките за информация и публичност се описват конкретно, включително количество и честота, съгласно предвидените в Насоките за информация и публичност. Моля обосновете допълнителните рекламни материали.


Дейност 6: Одит – съгласно Указанията за одит на проекта


Дейност 7: Надзор по време на строителство

Обособяват се две поддейности – 7.1 строителен надзор и 7.2 авторски надзор. За всяка от тях се посочва обхват.


Всички описани дейности трябва да бъдат заложени като разходи в бюджета на проекта. Разходи, които не са описани, няма да бъдат възстановявани в последствие.


Б.3.5 Етапи на проекта (ако е приложимо)


Когато проектът е етап от по-голям цялостен проект/ проекти, опишете накратко минали и настоящи етапи на реализацията, като посочите дали отделните етапи са технически и финансово независими един от друг.

Б.3.6 Публично-частно партньорство


Предвижда ли се (ПЧП) при изграждане на инфраструктурата

ДаНе
Ако отговорът е Да, опишете формата на ПЧП (т.е. процедурата за избор на частен партньор, структура на ПЧП, договорености относно собствеността на инфраструктурата, договорености относно разпределението на риска и т.н.):


Б.3.7 Управление на изградената инфраструктура след приключване на проекта


Посочете как ще се управлява изградената инфраструктура след приключване на проекта (напр. публично управление, концесия, форма на ПЧП, друга форма на управление).

Кандидатът следва да посочи как ще бъде съобразена структурата на тарифите, включена във финансовия анализ, при възлагане експлоатацията на инфраструктурата, изградена по проекта. При разработването на бъдещите бизнес планове на ВиК операторите следва да бъдат взети предвид прогнозите на финансовите потоци, върху които се основава анализът разходи- ползи.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом