На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница4/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Споровете, възникнали при изпълнение на настоящия договор се решават чрез провеждане на преговори от страните и подписване на допълнителни споразумения, а когато това е невъзможно – по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.

§2. За неуредените въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действуващото законодателство.

§3. Адреси за кореспонденция на страните са адресите на седалищата им, посочени в този договор.

§4 . Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение по чл.43 от ЗОП

§5. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки участник в договарянето


Съгласувано с юрист ............................/К.Илиева/


ДОГОВАРЯЩИ СЕ:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Полски Тръмбеш ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Гл. Счетоводител:___________ а) _________________

/С. Стефанова/ / …………………../


Кмет: ______________________________

/Г. Чакъров/


Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”


Оперативна програма

Околна среда 2007-2013 г.”

Приоритетна ос 1


Кохезионен фонд 2007-2013 г.


ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


Процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


Регламент (EО) N º 1083/2006 oт 11 юли 2006

Регламент (EО) N º 1084/2006 oт 11 юни 2006Наименование на проекта:
Регистрационен №

(попълва се служебно)
СЪДЪРЖАНИЕ


Кмет ( 06141 / 41 41, факс 06141 / 69 54 4

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 32

Бенефициент, отговарящ за изпълнението на проекта 35

Информация за партньора / асоциирания партньор 35

Роля на партньора/ асоциирания партньор в изпълнението на проекта 36

Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 36

Б.1. Наименование 36

Б.2. Категоризация на дейността по проекта 36

Б.3. Описание на проекта 37

В. ГРАФИК 39

В.1. График за осъществяване на проекта 39

Г. ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ 40

Г.1. Финансов анализ 40

Г.2. Анализ на риска 42

Д. ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 42

Д.1. Източници на финансиране на проекта 42

Д.2 Авансово плащане 42

Д.3 Третиране на ДДС 43

Е. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 43

Е.1. По какъв начин проектът: 43

Е.2. Консултации 43

Е.3. Оценка на въздействието върху околната среда 44

Е.4. Оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони (от мрежата НАТУРА 2000) 45

Ж. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА 46

Ж.1. Проектът обект ли е на законова процедура за съответствие със законодателството на Общността? 46

Ж.2. Обществени поръчки 46

З. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 47

И. ЗАВЕРКА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА 47

К. ЗАВЕРКА ОТ ПАРТНЬОРА (където е приложимо) 47

Съкращения: 48


Полета, които са неприложими за проектното предложение се попълват с „Неприложимо”.

А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом