На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница3/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.


Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект на пречиствателната станция трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

С настоящето Задание се изисква проектът да бъде разработен във фаза “Идеен проект”, като бъдат представени две алтернативни технологични решения на ПСОВ по всички части и технико-икономическа обосновка за избор на предлагания вариант.

Идейният проект, включително изходните оразмерителни параметри за пречиствателната станция и предложението за избор на вариант за технология за пречистване по пътя на водата и по пътя на утайките, се разглежда от експертен съвет по реда на ЗУТ чл. 141, ал. 2 (от Областен експертен съвет или от Националния експертен съвет). Решенията на Експертния съвет са задължителни за участниците в строителството.


Задание за идеен проект

на канализационна мрежа на населенo място / селищна агломерация между 2000 и 10 000 еквивалентни жители (еж)


 1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА


Идейният проект се изготвя на базата на определените с Прединвестиционните проучвания инвестиционни намерения за канализационната система.

Изисква се кратка обосновка на причините, довели до необходимостта за проектиране, съгласно Стратегията за развитие на населеното място – здравни рискове, екологични проблеми, амортизирана мрежа или липса на канализационна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и необходимост от канализационни колектори, предвиждане на нови територии в Общия устройствен план (ОУП) на населеното място и др. 1. ОСНОВНИ ИЗХОДНИ ДАННИ

Идейният проект на нова канализационна мрежа (или на реконструкция и/или разширение на съществуваща канализационна мрежа) трябва да бъде изработен на основата на следните данни, установени от Предварителните (прединвестиционни) проучвания и/или зададени от Възложителя чрез проведени по негово възлагане изследвания:

  1. Демографски данни за населеното място/селищна агломерация1

   1. Демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период (30 год.) – определени в Прединвестиционното проучване. Тези данни трябва да се вземат от Националния статистически институт (НСИ);

2.1.2. Категория на населеното място, съгласно Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.52 / 2004 г.)

2.1.3. Други данни, необходими за проектирането на канализационната мрежа, специфицирани в Стратегията за развитие на населеното място за периода 2007 – 2013 г.

  1. Данни за съществуващата канализационна мрежа (ако има такава)

   1. Вид на канализационната система;

   2. Процент на изграденост на канализационната мрежа;

   3. Вид на тръбите на канализационната мрежа;

   4. Дял от населението, обслужвано от канализационната мрежа;

   5. Географски координати, размери (диаметър) и кота на дъното на довеждащия (външния) канализационен колектор в крайната му точка на територията на площадката на пречиствателната станция (ако такъв съществува);

  2. Отводнителна норма – определена в Прединвестиционното проучване към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция, в (l/P.d);

  3. Данни за съществуващата водоснабдителна система

   1. Налични и бъдещи водоизточници (включително собствени на предприятията)

   2. Степен на изграденост на водопроводната мрежа

   3. Материал на тръбите

   4. Техническо състояние на мрежата

   5. Водоснабдителна норма към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция в (l/P.d);

   6. Средно денонощно водно количество за населеното място

   7. Максимално часово водно количество за населеното място

  4. Данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците по смени, водопотребление, количество и състав на отпадъчните води включени в селищната канализация, и тяхната денонощна и часова неравномерност, наличие на локални пречиствателни съоръжения и състоянието им;

   1. Към момента на проектиране

   2. Прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период

  5. Данни за съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води (ако има такава) – описание на технологичната схема, техническото състояние, хидравличния и технологичния капацитет на съоръженията, възможност за ползване и необходимост от рехабилитация;

  6. Данни за водния обект (водоприемника), определен за заустване на отпадъчните води (по изследвания, предоставени от Възложителя или възложени от него на Изпълнителя с отделен договор)

   1. Наименование, поречие – река Янтра.;

   2. Описание и технически данни на речната корекция (ако има такава);

   3. Водно количество с обезпеченост 95 %;

   4. Водно количество с обезпеченост 50 %;

   5. Водно количество с обезпеченост 10 %;

   6. Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 95 %;

   7. Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 50 %;

   8. Котите на водните нива в три характерни точки на водоприемника в чертите на населеното място при водно количество с обезпеченост 10 %;

   9. Коти водни нива с обезпечености 1% и 0,1%

   10. Проектна категория на водите, съгласно Приложение №3 към Заповед № РД-272 на министъра на околната среда и водите от 3 март 2001 г.;

   11. Класификация на съответния участък на водоприемника като “чувствителна зона” или “по-малко чувствителна зона”, съгласно Заповед № РД-970 на министъра на околната среда и водите от 28 юли 2003 г.;

  7. Данни от геодезични, градоустройствени и хидрогеоложки изследвания на урбанизираната територия (по изследвания, предоставени от Възложителя или възложени от него на Изпълнителя с отделни договори)

   1. Геодезична снимка в М 1:1000 (или 1:2000) с хоризонтали през 1,0 м, включително и на електронен носител (цифров модел на терена);

   2. Надземен кадастър на населеното място с означение на териториите за проектиране - улици, осови кръстовища и други възлови точки, включително на електронен носител;

   3. Подземен кадастър с наличните подземни комуникационни системи (електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни, телекомуникационни), включително одобрените и влезли в сила частични изменения;

   4. Застроително - регулационен план (ЗРП) на населеното място с градоустройствени показатели, включително одобрените и влезли в сила частични изменения;

   5. Данни от Общ устройствен план и устройствени схеми на населеното място, отнасящи се до проектирането и строителството на канализационната мрежа;

   6. Нивелетен план на населеното място;

   7. Категория и носимоспособност (допустимо напрежение в основната фуга на фундаментите) на строителната почва;

   8. Геоложки доклад за територията на населеното място;

   9. Хидрогеоложки доклад за територията на населеното място;

  8. Проучване и предлагане на канализационни схеми и канализационни мрежови системи за населеното място (ако не са направени в ППП)

   1. Подходящи канализационни схеми ;

   2. Подходящи канализационни мрежови системи;

   3. Технико-икономически анализи на предлаганите канализационни схеми и мрежови системи;
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

При изготвянето на Идейния проект за канализационната мрежа трябва да бъдат спазвани следните изисквания:

  1. Ситуирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), евентуалните канализационни помпени станции и дъждозадържателни резервоари по канализационната мрежа трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

   1. Съобразяване с информацията, специфицирана в Стратегията за развитие на населеното място за периода 2007 – 2013 г.;

   2. Параметрите на канализационната мрежа, трябва да бъдат съобразени с тези, регламентирани в БДС EN 752 от 2008 г., Директива 91/271/ЕЕС на Съвета на Европа от 21 май 1991 относно събирането, пречистването и изпускането на отпадъчни води от населени места (битови, производствени и дъждовни) и хармонизираната с нея национална Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. към Закона за водите (ЗВ);

   3. Канализационните колектори трябва да бъдат проектирани в съответствие с изискванията на Наредба № 8 “Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места” (ДВ, бр. 72 от 1999 г.);

   4. Тръбите, фасонните части и тръбните връзки трябва да бъдат устойчиви на въздействията на отпадъчните води, повърхностните води, почвата и подземните води;

   5. Тръбите, фасонните части и тръбните връзки трябва да имат такива качества, че по време на експлоатационния им срок да бъде гарантирана тяхната водонепропускливост при проектните условия на натоварване;

   6. Изискванията на БДС EN 752, относно повтаряемостта на наводненията при хидравлично претоварване на канализационната мрежа през експолоатационния период;

  2. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

  3. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасностни условия на труд на работниците, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

  4. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества и др.);

  5. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

  6. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

  7. Технологичните решения на канализационната мрежа трябва да съответстват на най-добрите налични технологии;

  8. Канализационната мрежа трябва да осигурява отводняване на всички парцели, включени в рамките на проекта.

  9. Устройствата за заустване на преливащите от дъждопреливниците отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника с оглед недопускане на постъпването на речни води в канализационната мрежа и в съответствие с нормативните изисквания за качеството на речните води в контролираните му сечения;

  10. Предвиждане на експлоатационен срок на канализационната мрежа от минимум 50 г. относно осигуряване на дълготрайност на конструкциите на съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

Забележка: Възложителят може да постави и други допълнителни изисквания, специфични за конкретния случай, като предвиждане на охранителни канали, укрепващи стени, диги, дренажни системи, изисквания за технологията на строителство и др. 1. ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

Частите на проекта за канализационна мрежа са регламентирани с Наредба № 4 от 21.05.2001 г към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С настоящето задание се възлага Идейният проект да бъде изготвен в следните части:

Част “Технологична”


Част Технологична на Идейният проект за канализационната мрежа и съоръженията към нея включва:

 1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти, като е препоръчително да бъдат разгледани варианти с разделна и смесена канализационни системи и да бъде включена информация за броя и дължината на СКО, предвидени за рехабилитация или изграждане;

 2. Хидравлични изчисления на цялата канализационна мрежа (съществуваща, реконструирана и нова);

 3. Хидравлични изчисления на съоръженията по канализационната мрежа;

 4. Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане

 5. Количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели и Обобщени стойностни сметки по варианти, с отразена етапност на строителството;

 6. Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

 7. Етапност на строителството;

 8. Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

 9. Чертежи:

 • Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на главните канализационни колектори и ПСОВ;

 • Ситуация в М 1:2000(1000) – план с площите и събиране на площите по профили и колектори;

 • Ситуация в М 1:2000(1000) – план с оразмерителни данни по профили и колектори;

 • Ситуация в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

 • Ситуация в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014год.;

 • Надлъжни профили на главните колектори, довеждащия до ПСОВ колектор и важни второстепенни профили в М 1:200 (100) за височините и 1:2000(1000) за дължините;

 • Напречни профили на улиците в характерни точки, с нанесена подземна инфраструктура

 • Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100


При проектиране на канализационни помпени станции и/или други надземни сгради и съоръжения в идейния проект за тях трябва да бъдат представени и следните части: Архитектурна, Конструктивна, Геодезическа, ОВК, Кип и А, Благоустройство, озеленяване, охранителна ограда, Площадкови комуникации, Електросилнотокова, Телекомуникации, Технико-икономическа и др., съобразно спецификата на подобектите.


Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект за канализационната мрежа трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).

С настоящето Задание се изисква разработване на фаза Идеен проект, като бъдат представени най-малко две алтернативни технологични решения на канализационната мрежа по всички части и технико-икономическа обосновка за избор на предлагания вариант.

Идейният проект, включително изходните оразмерителни параметри и предложението за избор на вариант на канализационната мрежа, се разглежда от експертен съвет по реда на ЗУТ чл. 141, ал. 2 (от Областен експертен съвет или от Националния експертен съвет). Решенията на Експертния съвет са задължителни за участниците в строителството.


Идейният проект за водоснабдителната мрежа и съоръженията към нея включва:

  1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда. В технологичните решения трябва да бъдат разгледани варианти, информация за СВО, предвидени за рехабилитация или изграждане;

  2. Зониране на мрежата и определяне на обема на резервоарите;

  3. Хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна мрежа(съществуваща, реконструирана и нова);

  4. Хидравлични изчисления на съоръженията по мрежата;

  5. Спецификация на тръбите по материал, размери (диаметри) и дълбочина на полагане

  6. Количествено стойностни сметки по окрупнени показатели;

  7. Технико икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза;

  8. Етапност на строителството;

  9. Заключение с предложение за дейности за изпълнение в периода до 2014год.;

  10. Чертежи:

 • Обща ситуация в М 1:5000 с границите на агломерацията, разположени на водоизточниците, водоемите, зоните и главните водоснабдителни клонове;

 • Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с оразмерителни данни;

 • Ситуация в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение;

 • Ситуация в подходящ мащаб с дейностите за изпълнение за периода до 2014 год.;

 • Надлъжни профили на главните клонове;

 • Напречни профили на улиците в характерни точки, с нанесена подземна инфраструктура

 • Хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в М :100Изходни документи, които предоставя Възложителят за изработване на Инвестиционните проекти:  1. Документ от общината за избор на площадка/предложения за площадки, предназначена за строителство на ПСОВ;

2.2. Документ от общината за общинска собствеността площадката на ПСОВ;

2.3. Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно изискванията на Закона за водите;

2.4. Разрешителни и съгласувателни писма от съответните регионални служби за захранване на площадката на ПСОВ с питейна вода, ел. ток, телефонни линии,

2.5. Разрешение за проектиране на ПСОВ от общината;

2.6. Разрешително писмо за третиране/депониране на формираните в ПСОВ отпадъци и утайки.

2.7. Разрешение от компетентния орган по чл.124 /2/ от ЗУТ за изработка на ПУП и задание от кмета на общината съгласно чл.125 от ЗУТ;

2.8. ПИП – пред-инвестиционните проучвания


При подготовката на конкурсната документация за инженеринг Изпълнителят трябва да се позовава на ЗОП и подзаконовите документи, и други нармативни документи свързани с предмета на поръчките, като съблюдава спецификата на условията на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Изпълнителят следва да приложи комплексен подход, така че разработените документации да отговарят на основните стандарти, подходи и процедури приложими към изпълнение на подобен тип дейности. Познаване на нормативната база на ЕС, Кохезионната политика, националното законодателство в областта на опазването на околната среда и водите, както и правилата за работа по ФИДИК.

В конкурсната документация трябва да се заложат изисквания към работните проекти за ПСОВ и Ви К мрежите, посочените в указанията на УО на ОПОС, в това число:

Работният проект се изработва въз основа на съгласувания и одобрен проект в идейна фаза.

Работни проекти се разработват за водоснабдителната и канализационната мрежа или техни участъци, предвидени за етапно изграждане.

Част Водоснабдяване и Канализация се изработва в самостоятелни раздели за водоснабдителните и канализационните мрежи.

С работния проект:

 1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за изпълнение на всички видове строително-монтажни работи (СМР) и за доставка и монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта;

 2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;

 3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Проектните части на работния проект за Ви К мрежите включват:

 1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни. Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на работния проект съдържат: изходни данни и общите изисквания на Заданието за проектиране; данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води; геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.); данни за водопроводните и отводнителните норми; начина за оразмеряване на ВиК мрежите и крайните резултати от изчисленията; избора на канализационна система и техническа характеристика на тръбите и елементите; начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.); необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води, и др.; 1. Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на работния проект включват: хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар (при водоснабдителни помпени станции), и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните мрежи; разчетни таблици и графики; изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на работния проект; спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия;

 2. Количествени сметки по подобекти (профили) за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения по тях (вкл. оборудване). Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част водоснабдяване и канализация на работния проект се прилага и количествено- стойностна сметка на строително-монтажните работи (СМР);

 3. Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

 4. Надлъжни профили в М 1:1000 за дължините и в М 1:100 за височините на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните или канализационните шахти, на всички отклонения с номер на клона и диаметър на тръбите , местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

 5. Напречни профили на улиците в характерни точки, с нанесена подземна инфраструктура

 6. Хоризонтални и вертикални разрези на съоръженията с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

 7. Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, спесификации, условно работно налягане и др.;

 8. Детайли на съоръжения и детайли на нестандартните елементи.

В чертежите за водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

При попълване на формуляра за кандидатстване стриктно да се спазват изискванията посочени в Поканата вх.№ СА-03-04-4297/16.11.2011г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007 – 2013г. за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. от Ръководител на УО на ОПОС и приложенията към нея , а именно:

Формулярът трябва да бъде попълнен печатно и на български език. Всички страници и задължителни полета на Формуляра за кандидатстване трябва да бъдат попълнени. В случай, че дадено поле не е приложимо за проекта, моля посочете „неприложимо”.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно, изчерпателно и максимално ясно. Той следва да бъде подписан и подпечатан от кандидата и партньора (в случаите, в които се кандидатства с партньор-друга община/общини).

Към формуляра за кандидатстване се прилага списък на всички документи, включени в проектното предложение.


Неразделна част от настоящото задание е бланка на Формуляр от приложения към Покана на УО на ОПОСП, Приложение -


Възложител: Изпълнител:

…………………………. …………………………….

(име, длъжност, печат) (име, длъжност, печат)


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Критерият за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите оферти се извършва при спазване на долупосочените условия.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)

ОЦ 1- оценка по технически показатели (ТП)

ОЦ 2- оценка на финансово предложение

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:


І. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ОЦ 1):

ОЦ 1 = ТП 1 + ТП2

Максимална оценка по технически показатели (ОЦ 1) = 70 точки, в това число

ТП 1- Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и в оферирания срок изпълнение - максимум 40 точки

ТП 2 – Срок за изпълнение на поръчката -максимум 30 точки

 1. ТП 1 - Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и в оферирания срок изпълнение.

Оценката на показателя ТП 1 „ Организация за изпълнение на поръчката” се определя от следната таблица:


Организация за изпълнение на поръчката

Максимален брой точки -40

 • Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и Списък на дейностите, необходими за постигане целите на договора в съответствие с изискванията на Техническото задание;

до 10 т.

 • График за изпълнение на дейностите

до 10 т

 • Персонал- екип на участника и задачи на екипа.

до 10 т
 • Офиси и ресурси на изпълнителя ( наличие на програмни продукти необходими за реализация на поръчката)до 10 т.


Максимална оценка по ТП 1 е 40 точки.

Минимална получена оценка на отделен подраздел от ТП1 е 1 точка, която получава участник който макар, че е представил описание по определен подраздел ,то изобщо не отговаря на поставените от Възложителя изисквания

5 точки по всеки от горепосочените подраздели ще получи участник , който

независимо, че е представил описание по всеки един от разделите, тя не дава ясна картина за изпълнението на поръчката и не отговаря напълно на конкретните изисквания на възложителя.

10 точки по всеки от горепосочените подраздели ще получи участник, който е представил методология по всеки един от разделите и тя дава ясна картина за изпълнението на поръчката и напълно отговаря на поставените изисквания на възложителя.

При липса на описание по отделен подраздел кандидатът не получава никакви точки по него. При не представяне на “Организация за изпълнение на поръчката” офертата на участника се отхвърля и той се отстранява от по-нататъшно участие в избора на изпълнител.

2. ТП 2 - Общ срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/- 30 точки,

ТП2 ще се изчислява както следва:

ТП 2 =Ср.мин.дни : Ср.канд.дни х 30,

където Ср.мин.дни – най-ниското предложение по критерия срок за изпълнение на поръчката;

Ср.канд.дни – предложението на оценявания участник по същия критерий


ІІ. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОЦ2)

ОЦ 2 - Обща стойност на поръчката по КСС

Максимална оценка – 30 точки,


Оценяването на предложенията ще се извърши по формулата:

ОЦ 2 = Ц мин.лв. : Ц канд.лв. х 30 , където

Ц мин.лв. – най-ниското предложение по критерия “Обща стойност на поръчката ” ,

Ц канд. лв. – предложението на оценявания участник по същия критерий;


Образец №1

ОФЕРТА


От...................................................................................................................................................

Със седалище и адрес на управление ......................................................................................

........................................................................................................................................................

представлявано от........................................................................................................................

ЕИК..................................................

телефон за контакти.....................................................................................................................

адрес за контакти.........................................................................................................................

лице за контакти………………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ,


Представяме наша оферта за възлагане на услуга с предмет: Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”

С настоящето Ви уверяваме, че разполагаме с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност съгласно техническото задание, както следва:

-по част .…………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................

-по част ..………………………………………………………………………….......................

.................................................................................................................................................

-по част ..……………………………………………………………………………………

-…..

/име на проектант и документ за правоспособност по всички части/

В екипа ни включени лица , които имат опит в изготвянето на формуляри за кандидатстване по Оперативните прлограми на ЕС , конкурсната документация по ЗОП и по правилата на ФИДИК, както следва:

………………………………………

…………………………………..

Задължаваме се да изпълним поръчката, съгласно техническо задание представено от Възложителя , изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и изискванията на УО на ОПОС.

Специалистите на екипа имат опит в изпълнение на подобни поръчки, като доказателства за това са приложените към настоящата оферта .


Предлагаме стойността на поръчката да е………………………. лв.без ДДС

и ……………………………….с ДДС.

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ...............................календарни дни;


С уважение :

/подпис и печат/


ОБРАЗЕЦ№ 2


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


 1. Не съм осъден/ а с влязла в сила присъда за:

1.1.престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система,включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

1.2.подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

1.3.участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4.престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

1.5.престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

 1. Не съм обявен/ а в несъстоятелност.

 2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 3. Аз и членовете на управителните и контролните органи,както и временно изпълняващите тези длъжности, не сме свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 4. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012 г. Декларатор:

гр./с/…………………… /……………………………/


ОБРАЗЕЦ №3


ДЕКЛАРАЦИЯ


По чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки


От ………………………………………………………………………………………..

с ЕГН…………………., ЛК №…………………., дата на издаване…………………..,

В качеството ми на………………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище………………………………………………………………………………..

Адрес на управление…………………………………………………………………….

ЕИК:……………………………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ


 1. Не съм в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не съм сключил/а извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

 2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам професията и дейността си.

 3. Нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,или парични задължения,свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

 4. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


…………………..2012г. Декларатор:

гр./с/…………………… /……………………………/


ОБРАЗЕЦ № 4

Проект


ДОГОВОР ВУ- ……


Днес ................................. г. гр.Полски Тръмбеш, между

1. община полски тръмбеш с адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Черно море” № 4, представлявана от Георги Александров Чакъров – Кмет и Снежанка Тодорова Стефанова – Гл. Счетоводител на Общината наричани по - долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

2. …………………………………………………………………………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………… представлявано от ………………………………………………………………………………… , ЕИК …………………………,

наричан по долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна на основание чл.101е от Закона за обществени поръчки и във връзка с Покана вх.№ СА-03-04-4297/16.11.2011г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007 – 2013г. за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. от Ръководител на УО на ОПОС и Заповед № СА-03-04-309/18.04.2012г. на кмета на Общината, се сключи настоящия договор за следното:  1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет : Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”

Чл.2. Поръчката ще се изпълнява в съответствие с техническото задание представено от Възложителя , изискванията на нормативната уредба и на Управляващия орган на ОПОС

Чл.3. (1)изпълнителят се задължава да изпълни проектирането в срок до ………...,

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Стойността на договора възлиза на …………….. /………………………………….. / лева без ДДС или …………………лева с ДДС,

Чл.5.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя договореното възнаграждение по чл.4 от този договор, както следва:

1.След предоставяне на документация предмет на поръчката на Възложителя сума в размер на 70% …………………………………….../………………………………./ лева

2.След получаване на положително становище от УО по ОПОС за изработените документи останалите 30%

(2) Плащанията на изпълнителя се извършват по сметка на изпълнителя при

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.6. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено задание, изходни данни съгласно указанията на УО на ОПОС и всички налични проекти

Чл.7.Да осигури необходимата предварителна информация и други предшестващи разработки необходими за изготвяне на проекти.

Чл.8. Да осигури финансирането на поръчката


IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.9.Да изработи възложената поръчка в договорения срок, с високо качество и в обем и съдържание, съответстващ на техническото задание, ЗУТ и всички нормативни изисквания съгласно действащото българско законодателство към датата на подписване на договора за възложената поръчка и указанията на УО на ОПОС.

Чл.10.Съдържание на идейните проекти съгласно Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и техническото задание.

Чл.11.Изпълнителя защитава изготвените от него проекти при всички необходими съгласувания и одобрявания със съответните инстанции .

Чл.12. /1/. Документацията да се изработи от правоспособни лица посочени в офертата.

/2/ След изготвяне на документацията, предмет на настоящия договор, да предаде същата в 3 екземпляра на Възложителя, чрез подписването на приемо-предавателен Протокол между представителите на Изпълнителя и Община Полски Тръмбеш

/3/ Да предоставя по всяко време възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да контролира изпълнението на поръчката

/4/ Да отстрани в срокове, съгласувани с Възложителя забележки констатирани от Възложителя или ОУ на ОПОС.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.13.Настоящият договор може да бъде прекратен:

- По взаимно съгласие на страните;

- При виновно неизпълнение задълженията на една от страните по договора - със 7 /седем/- дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.


VI.НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ


Чл. 14 Гаранцията за изпълнение в размер на 2 % от офертната стойност на поръчката се възстановява в срок от 5 дни след получаване на положително становище от УО по ОПОС за изработените документи.

Чл.15. (1)При предсрочно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършените до момента работи и неустойка в размер на 5/пет/% от договорената цена.

(2)При предсрочно прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5/пет/%

Чл.16.При просрочване на договорените срокове за завършване и предаване на проекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.05% от стойността на договора за всеки ден просрочие, но не повече от 10 /десет/ % от стойността му.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом