На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница2/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Идейният проект се разработва в минимум два варианта на проектните решения (при вече избрана площадка за ПСОВ в Предварителните проучвания). След технико-икономически анализ и обосновка на вариантните решения, в идейния проект трябва да се препоръча оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране.

Конкретно задание за идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на населенo място / селищна агломерация между 2000 и 10 000 еквивалентни жители (еж):


 1. ОСНОВНИ ИЗХОДНИ ДАННИ

Идейният проект се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвания капацитет на пречиствателната станция. Проектирането на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) трябва да бъде съобразено със следните изходни данни при избрана площадка и брой на еквивалентните жители (ЕЖ):


  1. Демографски данни за населеното място/селищна агломерация

   1. Демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период (30 год.) – определени в Прединвестиционното проучване. Тези данни трябва да се вземат от Националния статистически институт (НСИ);

   2. Категория на населеното място, съгласно Заповед № РД-02-14-256 от 31.05.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ бр.52 / 2004 г.)

   3. Други данни, необходими за проектирането на ПСОВ, специфицирани в Стратегията за развитие на населеното място за периода 2007 – 2013 г.

  2. Данни за съществуващата канализационна мрежа

   1. Вид на канализационната система;

   2. Процент на изграденост на канализационната мрежа;

   3. Вид на тръбите на канализационната мрежа;

   4. Дял от населението, обслужвано от канализационната мрежа;

   5. Географски координати, размери (диаметър) и кота на дъното на довеждащия (външния) канализационен колектор в крайната му точка на територията на площадката на пречиствателната станция (ако такъв съществува);

  3. Отводнителна норма – определена в Прединвестиционното проучване към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция, в (l/P.d);

  4. Данни за съществуващата водоснабдителна система

   1. Налични и бъдещи водоизточници (включително собствени на предприятията)

   2. Степен на изграденост на водопроводната мрежа

   3. Материал на тръбите

   4. Техническо състояние на мрежата

   5. Водоснабдителна норма към момента на проектиране и към края на проектния експлоатационен период на пречиствателната станция в (l/P.d);

   6. Средно денонощно водно количество за населеното място

   7. Максимално часово водно количество за населеното място

  5. Данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място – вид, разположение, продукция, производствен капацитет, брой на работниците по смени, водопотребление, количество и състав на отпадъчните води включени в селищната канализация, и тяхната денонощна и часова неравномерност, наличие на локални пречиствателни съоръжения и състоянието им;

   1. Към момента на проектиране

   2. Прогнозни данни към края на проектния експлоатационен период

  6. Данни за съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води (ако има такава) – описание на технологичната схема, техническото състояние, хидравличния и технологичния капацитет на съоръженията, възможност за ползване и необходимост от рехабилитация;;

  7. Данни за водния обект (водоприемника), определен за заустване на пречистените отпадъчни води

   1. Наименование, поречие;

   2. Географски координати на точката на заустване;

   3. Водно количество с обезпеченост 95 %;

   4. Водно количество с обезпеченост 50 %;

   5. Кота на водното ниво в точката на заустване при водно количество с обезпеченост 95 % ;

   6. Кота на водното ниво в точката на заустване при водно количество с обезпеченост 50 %;

   7. Кота на водното ниво в точката на заустване при водно количество с обезпеченост 10 %;

   8. Коти водни нива с обезпечености 1% и 0,1% в границите на площадката на пречиствателната станция и оценка за нейната заливаемост;

   9. Проектна категория на водите, съгласно Приложение №3 към Заповед № РД-272 на министъра на околната среда и водите от 3 март 2001 г.;

   10. Класификация на съответния участък на водоприемника като “чувствителна зона” или “по-малко чувствителна зона”, съгласно Заповед № РД-970 на министъра на околната среда и водите от 28 юли 2003 г.;

  8. Данни за площадката на пречиствателната станция за отпадъчни води

   1. Геодезична снимка в М 1:500 с хоризонтали през 0,5 м, включително и на електронен носител;

   2. Категория и носимоспособност (допустимо напрежение в основната фуга на фундаментите) на строителната почва;

   3. Инженерно - геоложки доклад;

   4. Хидрогеоложки доклад;

   5. Налични комуникационни връзки (пътни, електроснабдителни, водоснабдителни, топлоснабдителни и газоснабдителни, телекомуникационни);

  9. Климатични и метеорологични данни за района на населеното място

   1. Средногодишна температура на въздуха;

   2. Среднолятна температура на въздуха;

   3. Среднозимна температура на въздуха;

   4. Продължителност на периода с температури на въздуха под -10оС

   5. Посока и средна скорост на преобладаващите ветрове;

   6. Валежи
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПСОВ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО


При проектирането на пречиствателната станция за отпадъчни води трябва да бъдат спазвани следните изисквания:

  1. Ситуирането на ПСОВ трябва да бъде съобразено с действащия подробен устройствен план по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на териториите (ЗУТ), съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал 1 от ЗУТ и Наредба № 7 от 2 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 58 от 2004 г.);

  2. Качеството на пречистените отпадъчни води, изпускани във водния обект (водоприемника), трябва да съответства на изискванията на индивидуалните емисионни ограничения, посочени в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, съгласно Закона за водите и Наредби № 6 и № 10 към него;

  3. Техническите указания, регламентиране в БДС ЕN 12255-11 за проектиране на пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места;

  4. Нормативните изисквания при проектирането на видовете строителни конструкции;

  5. Постигане на пречиствателен ефект на ПСОВ, достатъчен за предвижданото хидравлично натоварване на пречиствателната станция и осигуряващ нормативните изисквания при заустването на пречистените отпадъчни води във водни обекти;

  6. Нормативните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на ПСОВ, регламентирани със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25, 111 и 124 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 2004 г.) и Наредба № 9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).;

  7. Предвиждане на необходимите технически мерки срещу вредни въздействия върху околната среда (вредни миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна и др.);

  8. Осигуряване на водонепропускливост и газонепропускливост на съответните съоръжения и системи;

  9. Намаляване до възможния минимум на количеството на отпадъчните продукти и тяхното безопасно оползотворяване и обезвреждане при спазване изискванията нормативните актове за управление на отпадъците;

  10. Постигане на ефективност по отношение на общите разходи (капитални и експлоатационни);

  11. Прилагане на енергоефективни мерки при строителството и експлоатацията.

  12. Технологичните схеми на пречистване трябва да съответстват на най-добрите налични технологии, да предвиждат паралелно работещи еднотипни съоръжения от едно и също технологично стъпало с възможност за изключването им от работа, както и на байпасни връзки, позволяващи изключването на отделните съоръжения, технологичните стъпала и цялата пречиствателна станция;

  13. Технологичните схеми за третиране на утайките трябва да бъдат съобразени с избраната технология за тяхното отстраняване от пречиствателната станция и оползотворяването им;

  14. Хидравличната проводимост (хидравличният капацитет) на пречиствателната станция за смесени битови и дъждовни отпадъчни води, както и технологичният капацитет на решетките, пясъкозадържателите и вторичните утаители, трябва да бъдат определяни чрез максималното часово водно количество от населеното място в сухо време, умножено с коефициент, равен на 2, и добавени водни количества от инфилтрация и от вътрешните потоци.

  15. При определянето на оразмерителните водни количества и на концентрациите на замърсителите при оразмеряване на съоръженията на пречиствателната станция, трябва да се отчита влиянието на количеството и замърсителните товари от утайковите води, отпадащи от технологичните процеси на третиране на утайките, като за целта се прилагат съвременни изчислителни методики;

  16. В случай на рехабилитация и/или реконструкция на съществуваща ПСОВ подробно (детайлно) трябва да се опише за всяко от съоръженията по технологичната схема на съществуващата ПСОВ, каква точно рехабилитация и/или реконструкция е необходима (обновяване и/или разширение на конструктивните, механичните, технологичните, електрически, КИПиА и др. елементи).

  17. Устройствата за заустване на пречистените отпадъчни води трябва да бъдат проектирани с отчитане на хидравличните условия във водоприемника и нормативните изисквания за качеството на неговите води в контролираните му сечения;

  18. За осъществяване на оперативен контрол и управление на процесите в пречиствателната станция трябва да бъде проектирана автоматизирана диспечерна система - SCADA, базирана на съвременни симулационни модели на технологичните процеси и съответни програмни продукти, прилагани в световната практика;

  19. На подходящи места в пречиствателната станция трябва да бъдат предвидени съоръжения и устройства за измерване на количествата на отпадъчните води на вход и изход, количествата на рециркулационните технологични потоци, както и такива за измерване и контрол на основните качествени параметри на третираните отпадъчни води и утайкови потоци, като елементи от системата за оперативен контрол и управление на технологичните процеси;

  20. При проектирането на пречиствателната станция трябва да се предвиди електрозахранване от поне два независими електроенергийни източника. Пречиствателната станция трябва да бъде проектирана така, че да може да бъде достигнато отново нормалното експлоатационно състояние, след като електроснабдяването бъде възстановено в случай на спиране на електрическия ток;

  21. Материалите за техническите съоръжения на пречиствателната станция трябва да бъдат устойчиви срещу корозия от веществата, съдържащи се в отпадъчните води и утайките, както и срещу корозия от аерозолите, газовете от отпадъчните води и атмосферните влияния (микроклимата). Металните части на парапети, стълби, стъпала, площадки, скари, носещи конструкции и свързващите ги елементи (гайки, болтове, подложни шайби и винтове), които са в контакт с вода или корозионна атмосфера, трябва да бъдат от корозионноустойчива (неръждаема) стомана от клас А2 или А4, съгласно изискванията в БДС EN12255-1, освен ако се докаже необходимостта от използването на високоякостен материал, който не е посочен в класовете А2 или А4;

  22. Предвиждане на експлоатационен срок на ПСОВ от минимум 20 г. относно гарантиране на технологичните параметри на пречиствателната станция и осигуряване на дълготрайност на конструкциите на сградите и съоръженията, като се отчитат бъдещи разширения и промени (включително при отчитане на агресивното въздействие на отпадъчните води и отделяните газове);

  23. Проектният експлоатационен срок на машинното оборудване в пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъде съобразен с изискванията за неговия клас, съгласно БДС EN 12255-1.
 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ


Част “Технологична”

Част технологична на идейния проект съдържа обяснителна записка, технологични задания по подобекти към другите части на проекта, и чертежи.

 1. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа:

а) общи и специфични данни за обекта

б) описание на вариантите на идейното решение;

в) описание и анализ на технологичните процеси в ПСОВ поотделно за всеки вариант и режим на работа;

г) описание и анализ на принципните компановъчни решения на ПСОВ с обосновка за необходимите площи и обеми;

д) етапност на изграждане и експлоатация

е) изчисления по част технологична на идейния проект, обосноваващи проектните решения:

 • технологични и хидравличви изчисления;

 • спесификация на основните машини и съоръжения;

 • количествено - стойностни сметки по окрупнени показатели и Обобщени стойностни сметки по варианти, с отразена етапност на строителството;

е) Технико – икономическа част, със сравнение на вариантите по общи ивестиционни разходи, производителност, специфични разходи на енергия, общи разходи за експлоатация, степен на механизация, себестойност на 1 m3 пречистена вода и по други показатели, като се обосновава предложението за избор на оптималния вариант.

2. Технологични задания по подобекти към другите части на проекта

Технологичните задания по подобекти към другите части на проекта съдържат всички необходими изходни данни за изготвяне на съответната част и всички технологични изисквания към проекта.

3. Чертежи

а) районна ситуация на ПСОВ – в подходящ мащаб

б) генерален план – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m;

в) технологични схеми на предлаганите вариантни решения

г) за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

д) хидравличен профил по пътя на водата, включително пункта на заустване и нивата на водоприемника при различни обезпечености

е) други чертежи и схеми - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

Други части:

Другите части на идейния проект включват:

 1. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;

 2. изчисления, обосноваващи проектните решения

 3. чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение – за ПСОВ в М 1:500 или М 1:1000 с хоризонтали през 0,5 m; за канализационни мрежи в М 1:1000 или М 1:2000 с хоризонтали през 1 м;

б) за сгради и съоръжения - разпределения, разрези, фасади - в М 1:100 или М 1:200;

в) други чертежи и схеми - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

За Идейните проекти се предвиждат следните части на инвестиционния проект:

 • Част “Технологична”;

 • Част “Архитектурна”;

 • Част “Строително-конструктивна”;

 • Част “Електросилнотокова”;

 • Част „Външно електрозахранване”;

 • Част “КИПиА”;

 • Част “ОВК”;

 • Част “Вертикална планировка, площадкови пътища и озеленяване”

 • Част “Площадков водопровод”;

 • Част “Площадкова канализация”;

 • Част “Площадкова кабелна мрежа НН и районно осветление;

 • Част „Външен път”;

 • Част „Външен водопровод”;

 • Технико-икономическа част (ТИЧ) с приложени количествени сметки и обобщени стойностни сметки по уедрени показатели.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом