На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница12/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Е.4. Оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на защитените зони (от мрежата НАТУРА 2000)


  • Е.4.1. Проектът няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони, включени в мрежата НАТУРА 2000?

В този случай приложете копие на решение по чл.18 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

  • Е.4.2. Има вероятност проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони - включени или потенциални, от мрежата НАТУРА 2000?

В този случай приложете:

(1) копие на решението по чл. 20, от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони , транспонираща чл. 6 от Директива 92/43/ЕЕС16 и

  1. копие от Решението по оценка на съвместимостта по чл. 28, ал. 1 от Наредбата за условията, и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  • Е.4.3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на ЗООС и двете оценки са съвместени.

В този случай приложете решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС и /или решението по ОВОС за инвестиционни предложения като оценката за съвместимост се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда.


Ж. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

Ж.1. Проектът обект ли е на законова процедура за съответствие със законодателството на Общността?


ДаНе
Ако отговорът е „Да”, дайте подробности:

Ж.2. Обществени поръчки


Наименование на обществената поръчка


Вид на поръчката

(услуга, доставка, строител-ство)

Дейности от включените в Б.3.3, за които се отнася поръчката

Вид на процедурата за възлагане на поръчката

(открита, ограничена, на договаряне, др.)

Приблизителна стойност в лева без ДДС

Приблизителна дата на публикуване на обявлението

(ако избраната процедура, предвижда публикуване на обявление)

Забележка: Добавете допълнително редове ако е необходимо.Обявление

Дата на публикуване

Идентификационни данни/референтен номер
Ако обявленията за обществени поръчки са публикувани в Официалния вестник на Европейската общност, посочете съответните данни.Обявление

Дата на публикуване

Идентификационни данни/референтен номер
Ако обявления за обществени поръчки са публикувани в Държавен вестник на Република България и регистър на Агенция за обществени поръчки, посочете съответните данни.


З. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Моля представете подробен списък на всички документи включени във Вашето проектно предложение, включително всички приложения към формуляра (Гант диаграма, бюджетни таблици, анализи, карти и други), попълнени и подписани образци на декларации, приложени към поканата и всички задължителни и допълнителни документи (съгласно т. 9.3 от поканата).


И. ЗАВЕРКА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА


Декларирам, че посочената от мен информацията в настоящия формуляр е вярна и точна.


ИМЕ:

ПОДПИС:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДАТА:

К. ЗАВЕРКА ОТ ПАРТНЬОРА (където е приложимо)


Декларирам, че съм запознат с проектното предложение и съм съгласен да участвам в изпълнението му.


ИМЕ:

ПОДПИС:

ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДАТА:


Съкращения:
ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЕЦЗ

Еквивалент на целодневна заетост

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕИФ

Европейски инвестиционен фонд

ЕК

Европейска комисия

ЕФРСР

Европейски фонд за развитие на селските райони

КФ

Кохезионен фонд

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

СООС

Стратегическа оценка на околната среда

ЕСФ

Европейски социален фонд

СФ

Структурни фондове

ЕС

Европейски съюз

ЕО

Европейски общности

ПЧП

Публично-частно партньорство

АРП

Анализ Разходи-ползи
1 Данните следва да са съобразени с прогнозите в общите и секторни национални указания за изготвяне на анализ разходи- ползи ( www.moew.government.bg/documents/ ), а в случай на отклонение от тях следва да бъде представена надеждна обосновка.2 Анекс II към Регламент (EК) N º 1828/2006 за точки от Б.2.1. до Б.2.4 включително. Кодът по приоритетна тема (Б.2.1.) трябва да съответства на един, повече или всички от посочените на заглавната страница на поканата – 45, 46 или 81.

3 Ако проектът обхваща повече от една икономическа дейност, може да се посочат няколко кода. В този случай се посочва процентния дял на всеки код, като сумата не трябва да превишава 100%.

4 4 - цифрен код по класификацията NACE-Rev.1: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

5 Кодове по NUTS: Използвайте най-подробния и релевантен NUTS код. Ако проектът засяга няколко отделни района от ниво NUTS / LAU 2, помислете за посочване на код за ниво NUTS / LAU1 или по-високо. http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html.

6 Единен класификатор на административно- териториалните и териториалните единици в Република България. Кодовете могат да бъдат взети от http://www.nsi.bg/EKATTE/Ekatte.htm

7 Добавя се отделен ред за всеки отделен договор. Следва да се има предвид, че крайният срок за приключване на строителните работи по проекта е не по-късно от 31.12.2014 г.

8 Посочете дали нормата е реална или е номинална. Ако финансовият анализ е извършен на база постоянни цени, трябва да се използва финансова дисконтова норма в реално изражение. Ако финансовият анализ е извършен на база текущи цени, трябва да се използва дисконтова норма в номинално изражение. За периода 2007-2013 г. се приема реална дисконтова ставка в размер на 5 %.

9 Съгласно Работен документ 4, инвестиционните разходи се посочвата без непредвидените разходи.

10 Не се прилага при 1) проекти, представляващи държавна помощ по смисъла на чл. 107 на Договора за функционирането на ЕС по силата на чл. 55 (6) от Регламент (ЕО) 1083/2006 и при 2 ) ако оперативните разходи са по- високи от приходите и проектът не е дефиниран като генериращ приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) 1083/2006. В тези случаи не попълвайте поле 9 и 10.

11 Изчисляването на ефективността на проекта със и без помощта от общността се е съгласно Указанията на Комисията по съответствие чл. 40 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

12 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40

13 Относно оценката на ефекта от някои публични и частни проекти върху околната среда ("Директивата за ОВОС”), ОJ L 175, 5.7.1985, последно изменение 2003/35/EC, ОВ L 156, 25.6.2003.

14 Подготвяно по чл. 5 (3) на Директива 85/337/ЕИО (и посл. изм.)

15 Директива 2001/42/EC на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001, за оценката на въздействието на определени планове и програми върху околната среда, ОВ L 197 от 21.07.2001.

16 Официален вестник L 206 от 22.07.92.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом