На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница11/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Е.1. По какъв начин проектът:


а) допринася за осъществяване на целите за постигане на устойчива околна среда (европейската политика за изменение на климата, спиране загубата на биологичното разнообразие, други)

б) спазва принципите за превантивно действие и с това, че увреждане на околната среда трябва да бъде отстранявано като приоритет при източника;

в) спазва принципа "замърсителят плаща"

Е.2. Консултации


Проведени ли са консултации по чл. 95 ал. 3 от ЗООС с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или с други специализирани ведомства?

ДаНе
Ако отговорът е Да, посочете имена и адреси и дайте разяснение относно правомощията на съответната институция:


Ако отговорът е Не, посочете причините:

Забележка: Причините могат да бъдат както свързани с етапа на процедурата по ОВОС, до която е стигнало проектното предложение; така и свързани с факта, че проектното предложение не следва да преминава през ОВОС, било защото не попада в обхвата на Приложение I и II на ЗООС или защото попада в обхвата на Приложение II на ЗООС и е преценено, че няма необходимост да се извършва ОВОС; или други причини, не посочени по-горе.

Е.3. Оценка на въздействието върху околната среда

Е.3.1. Разрешителни за строеж

Е.3.1.1. Посочете датата на издаване на разрешителното за строеж за всеки един от обектите, включени в проекта

Е.3.1.2. Посочете компетентни орган(и), които са издали разрешителните за строеж

Е.3.2. Прилагане на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии, транспониращи Директива 85/337/ЕИО12 за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)13

Е.3.2.1. Представлява ли инвестиционното предложение позиция от:


 • Приложение 1 по ЗООС (Анекс I от Директивата) (премини към въпрос Е3.2.2)

 • Приложение 2 по ЗООС (Анекс II от Директивата) (премини към въпрос Е.3.2.3)

 • нито един от двата анекса (премини към въпрос Е.3.3)

Е.3.2.2. Ако инвестиционното предложение попада в Приложение 1 от ЗООС (Анекс I на Директивата), приложете следните документи:


а) Решението по ОВОС (чл.9 от Директивата)

б) нетехническо резюме14 на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда за съответното инвестиционното предложение

в) информация относно проведените консултации с компетентните органи по околна среда, засегнатата общественост и, ако случаят е такъв, с други държави-членки.

Е.3.2.3. Ако инвестиционното предложение попада в Приложение 2 на ЗООС (Анекс IІ от Директивата), извършена ли е оценка на въздействието върху околната среда за целите на това предложение?


 • Да
  (в този случай приложете необходимите документи, посочени в т. 3.2.2)


 • Не
  (в този случай приложете решението за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС):

Е.3.3. Прилагане на глава VI от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, транспониращи Директива 2001/42/EО за Стратегическа оценка на околната среда15 (директивата СООС)

Е.3.3.1. Произтича ли инвестиционното предложение от план или програма, попадащ(а) в приложното поле на глава VI от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми?


 • НЕ – в този случай дайте кратко обяснение: • ДА – в този случай, за да се прецени дали е взето предвид по-широкото, потенциално кумулативно въздействие от инвестиционното предложение върху околната среда, моля представете адрес на Интернет страницата или електронно копие от нетехническото резюме на доклада за екологична оценка, изготвен във връзка със съответния план или програма.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом