На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница10/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Г.2. Анализ на риска
Г.2.1. Кратко описание на използваната методика и резюме на резултатите


Г.2.2. Анализ на чувствителността

Посочете процентната промяна, която се прилага при изследваните променливи: „.%.” Посочете очаквания ефект върху финансовите и икономическите показателиИзследвана променлива

Промяна на финансовата норма на възвращаемост

Промяна на финансовата нетна настояща стойност

Промяна на икономическата норма на възвращаемост

Промяна на икономическата нетна настояща стойност

Кои променливи са определени като критични? Посочете използвания критерий.

Кои са стойностите на критичните променливи, при които настъпва обрат?


Г.2.3. Анализ на риска

Опишете оценката на вероятностното разпределение на индикаторите за финансово и икономическо изпълнение на проекта. Представете релевантна статистическа информация (очаквани стойности, стандартно отклонение).


Д. ДРУГА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Д.1. Източници на финансиране на проекта


Моля посочете източниците за финансиране на проекта вкл. информация за поети ангажименти за осигуряване на средства – решения, кандидатстване за заеми или получени такива и др.

Д.2 Авансово плащане


Моля попълнете размера на авансовото плащане, което смятате да поискате в случай, че проектът бъде одобрен. Максималният размер на авансовото плащане е посочен в т.7 от поканата за кандидатстване и може да бъде получен от бенефициента след като се изпълнят условията по договора за безвъзмездна помощ необходими за получаване на аванс.


Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ (лева)


Размер на авансово плащане (лева)

% на авансовото плащане от исканата безвъзмездна финансова помощ (%)

Д.3 Третиране на ДДС


При третиране на ДДС като допустим разход по настоящата процедура се прилагат Указания на министъра на финансите относно третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС (публикувано на интернет страницата на оперативната програма: http://ope.moew.government.bg/bg/bg-law), издадени на основание § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 62 от 21.03.2007. В случай че ДДС е определен като допустим разход, представете конкретна обосновка:

Е. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом