На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
ИмеНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
страница1/12
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/konkurs_new25.04.12.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:


Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” , обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


СЪГЛАСНО ЧЛ.14 АЛ.3 И ГЛАВА ОСМА”А”ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ.56 АЛ.1Т.2 И ЧЛ.57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2012 година


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:


Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” , обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


СЪГЛАСНО ЧЛ.14 АЛ.3 И ГЛАВА ОСМА”А”ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ.56 АЛ.1Т.2 И ЧЛ.57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


Изготвил: ……………

/инж.Лариса Тодорова/


Съгласувано с правоспособен юрист:………………..

/Катя Илиева/


Утвърдил: ………………………….

Георги Чакъров - Кмет на

Община Полски Тръмбеш


2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ


на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за:

Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” , обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


1. Публична покана


2. Техническо задание


3. Методика за оценка;


4. Оферта – образец;


5. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47,ал.1 и 5 ЗОП/;


6. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение Декларация чл.47, ал.2/;


7. Договор – проект


8. Приложение - формуляр

гр. Полски Тръмбеш 5180 ул. “Черно море” № 4

Кмет ( 06141 / 41 41, факс 06141 / 69 54


e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg

http://www.trambesh.eu/


До

Всички заинтересовани лица


ПОКАНА


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА :

Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на поръчката да се изработят следните документи:

1. Изготвяне на идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

2. Изготвяне на идеен проект на канализационнна мрежа в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

3. Изготвяне на идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

4. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателната станция, на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията към тях в съответствие с техническо задание и изискванията по правилата на ФИДИК

5.Попълване на Формуляр за кандидатстване в съответствие с приложение А към покана за кандидатстване по ос 1 на ОПОС от 09.11.2011г.утвърдена от Министъра на МОСВ .


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322000, 71800000


Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения, консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Идейният проект за ПСОВ се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвания капацитет на пречиствателната станция – 4500 екв.жит. Идейният проект се разработва в минимум два варианта на проектните решения (при вече избрана площадка за ПСОВ в Предварителните проучвания). След технико-икономически анализ и обосновка на вариантните решения, в идейния проект трябва да се препоръча оптималния вариант за разработване в следващата фаза на проектиране.

Изготвяне на идеен проект на канализационна мрежа в град Полски Тръмбеш с обща дължина около 36789 м, като бъдат представени най-малко две алтернативни технологични решения на канализационната мрежа по всички части и технико-икономическа обосновка за избор на предлагания вариант.

Изготвяне на идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Полски Тръмбеш с обща дължина около 57716 м

Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти трябва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.). , техническото задание представено от Възложителя и Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. по ос1 на ОПОС утвърдени от Министъра на МОСВ

Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателната станция, на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията към тях в съответствие с техническо задание и изискванията по правилата на ФИДИК

5.Формуляр за кандидатстване в съответствие с приложение А към покана за кандидатстване по ос 1 на ОПОС от 09.11.2011г.утвърдена от Министъра на МОСВ .


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60 000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр.Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  1. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат:

А) Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;

Б) Оферта по образец – образец № 1;

В) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5от ЗОП – образец № 2;

Г) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – образец № 3;

Д) Проекто договор – попълват се само административните данни на участниците и се подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 4;

Е ) Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 години(2009,2010 и 2011 г),включително стойностите,датите и получателите сходни с предмета на поръчката. Копия заверени от участника на референции/препоръки за добро изпълнение, които придружават горния списък. Копия заверени от участника на документи, удостоверяващи вписването съгласно ЗКАИИП на поне два изпълнени договори за проектиране на инвестиционни инфраструктурни проекти (ВиК мрежа и съоръжения). Други доказателства по преценка на участника за опит в проектиране, изготвяне на конкурсни документи .

Ж) Списък на персонала, предложен за изпълнение на поръчката, придружен с копия от дипломи, автобиографии, сертификати, съдържащи информация за професионалната подготовка, квалификация и опит и копия от валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на технически лица, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката;

З) Копие от “Застраховката за професионална отговорност” съгласно чл. 171 ЗУТ на участника и лицата, които ще осъществяват проектирането , която да отговаря на категорията строеж за обект предмет на поръчката

И) Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника – заверено копие

Й)Доказателства по преценка на участника , че фирмата има опит при работа по правилата на ФИДИК

К) Участникът трябва да представи техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на организация и начина, по който участникът ще изпълни поръчката


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/.Върху плика участника посочва адрес на Възложителя,адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес .На плика се записва: "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Изготвяне на идейни проекти , конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” с обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за кандидатстване на Община Полски Тръмбеш в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”


  1. Към участие в избора на изпълнител ще се допускат само участници отговарящи на следните условия:

-Участниците да имат минимум 3 изпълнени подобни проекта за последните 3 год (2009, 2010 и 2011 г.) .Подобен проект следва да се разбира проектиране на инфраструктурни обекти във водния сектор /Проектиране на нова и/или реконструкция на съществуваща водопроводна и/или канализационна мрежа и ПСОВ с обем съответстващ на предмета на настоящата поръчка посочен в публичната покана.

-Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага и със следните експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност: 1.1. Проектанти по част: ВиК– минимум 2 проектанта, 1.2. Проектант по част : Геодезия; 1.3. Проектант по част: Инженерна геология и хидрология; 1.4. Проектант по част „Пътна”; 1.5. Проектант по част:”Архитектурна” 1.6. Проектант по част „Строителни конструкции”; 1.7. Инженер по част „Електро”; 1.8. Инженер по част „Отопление, вентилация и климатизация”;

- фирмата да има опит при работа по правилата на ФИДИК

  1. При изпълнението на поръчката изпълнителят е задължен да спазва изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 година, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от МРРБ в сила от 05.06.2001 г. , на техническото задание на Възложителя и, Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. по ос 1 на ОПОС утвърдени от Министъра на МОСВ.

  2. Краен срок за изпълнение на поръчката е 28.05.2012 г.

  3. Място за подаване на офертите: гр.Полски Тръмбеш, ул."Черно море" № 4, стая 3066. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на офертата.Гаранцията за изпълнение на Договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена се внася по набирателната сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF. Когато е банкова гаранция - кандидатът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на Договора.


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно методика публикувана на интернет страница на общината при следните показатели:

1.Стойност на поръчката; тежест: 30

2. Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й и в оферирания срок изпълнение – Т 1; тежест: 40

3. Срок за изпълнение на поръчката – Т 2; тежест: 30


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2012 16:30


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2012


КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ :

/Г.ЧАКЪРОВ/


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


Във връзка с получената в общината Покана вх.№ СА-03-04-4297/16.11.2011г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007 – 2013г. за агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. от Ръководител на УО на ОПОС и писмо изх.№ 08-00-333/09.04.2012г. от Ръководител на УО на ОПОС, Община Полски Тръмбеш възлага изработването на документи необходими за кандидатстването с проект: “Интегриран воден цикъл гр.Полски Тръмбеш” , обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и нова ПСОВ гр.Полски Тръмбеш” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”

Целта на поръчката да се изработят следните документи:

1. Изготвяне на идеен проект на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

2. Изготвяне на идеен проект на канализационнна мрежа в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

3. Изготвяне на идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Полски Тръмбеш съответстващ на коригираното прединвестиционно проучване

4. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателната станция, на канализационната и водопроводната мрежа и съоръженията към тях в съответствие с техническо задание и изискванията по правилата на ФИДИК

5. Попълване на формуляр за кандидатстване в съответствие с приложение А към покана за кандидатстване по ос 1 на ОПОС от 09.11.2011г.утвърдена от Министъра на МОСВ .


До настоящия момент са изготвени Прединвестиционни проучвания, входирани в УО на ОПОС с вх.№08-00-333/23.01.2012г. и на 10.04.2012г.получени препоръки по тях.

Съгласно изискванията на УО на ОПОС утвърдени от Министъра на МОСВ проекти трябва да отговарят на следните условия:

- Изготвяне на идеен проект За ПСОВ с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с предложени минимум два съпоставими варианта на технологии за пречистване на водите и за третиране на утайките. Идейният проект се изготвя на базата на определения с Прединвестиционните проучвания капацитет на пречиствателната станция.

- Изготвяне на идеен проект за канализационната мрежа на агломерацията с вариантни решения и съответна технико-икономическа обосновка.

- Изготвяне на идеен проект на водоснабдителната мрежа в град Полски Тръмбеш

Общи изисквания към идейните проекти

Идейният проект се изработва в съответствие с Прединвестиционните (предварителни) проучвания и договора за проектиране.

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

  1. Като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;

  2. За избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);

  3. За нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ;

Идейният проект се изработва в проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти, както следва:

  1. за пречиствателни станции за отпадъчни води, при които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, придружена от част архитектурна, конструктивна, част геодезическа, част ОВК, част КипиА, част благоустройство, озеленяване, охранителна ограда, част площадкови комуникации, част електросилнотокова, част телекомуникации, част технико-икономическа и др., съобразно спецификата на обекта;

б) за водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, самостоятелна и/или придружена от част конструктивна, геодезическа, геоложка, хидрогеоложка, хидроложка, част технико-икономическа и др.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ЧЛ. 60, И чл. 61 От вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и...
На конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом