­І. Предмет и срок на договора
Име­І. Предмет и срок на договора
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер107.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://trolei.pleven.bg/files/2012/Dogovor.doc
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

«ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ ЗА КАТЕГОРИЯ D”


Днес, ........... 2012 г., в гр. Плевен, между:

“ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Кичево” №4, ЕИК 824104727, представлявано от Управителя инж. Ангел Несторов и Гл. счетоводител Галина Нинова от една страна, наричано по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

.................................................................................., със седалище и адрес на управление: ……………………………, ЕИК: ……..………, представлявано от …………………………… с ЕГН ……………………………… в качеството му на …………………………… от друга страна, наричана за краткост по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание чл.101е от ЗОП и протокол …., се сключи настоящия договор за следното:


­І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРАЧл.1. С настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да проведе обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „D” на тролейбусни водачи- служители на Възложителя, съгласно поименен списък, неразделна част от настоящият договор.

Чл.2. Обучението ще се извърши за срок от .............. дни, считано от ............... по график договорен между страните и съгласно нормативните изисквания.

Чл.3. Обучението ще се извърши на територията на гр. Плевен.

Чл.4. Настоящият договор е със срок на действие до 31.12.2012г. и влиза в сила от датата на подписването му.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕЧл.5. Цената за обучение на един тролейбусен водач е......... лева без ДДС съгласно ценовото предложение на Изпълнителя и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

Чл.6. Заплащането се извършва в български лева, по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до четиринадесет дни след представяне в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура– оригинал и попълнена присъствена форма, удостоверяваща дните на присъствие на занятия на обучаваните лица.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. да обучи съгласно нормативните изисквания тролейбусни водачи- служители на Възложителя, съгласно поименен списък, неразделна част от настоящият договор.

7.2. да не сключва договори с подизпълнители без писменото съгласие на Възложителя.

7.3. да осигури водене на отчет на обучението и да представи на Възложителя след приключване на обучението, попълнена присъствена форма, удостоверяваща дните на присъствие на занятия на обучаваните лица.

7.4. да предприеме необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия по време на обучението на всички обучавани.

7.5. през периода на обучението да осигури достъп на представител/и на Възложителя за извършване на проверки на провеждащия се учебен процес.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете уговорени в настоящият договор.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

9.1. да осъществява контрол относно изпълнението на поетите от Изпълнителя договорни задължения.

9.2. да извършва проверки чрез свои представители на провеждащия се учебен процес

9.3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за провеждане на обучението, да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора и в срока поставен от Възложителя.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение при условията и сроковете уговорени в настоящият договор.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТИ.


ЧЛ. 11. Договорът се прекратява с изтичане на определения срок.

Чл.12. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:

/1/. с изпълнение на всички задължения на страните.

/2/. при неизпълнение на задълженията на някоя от страните чрез едностранно волеизявление, което изправната страна по договора отправя до неизправната, в срок от 5 работни дни от получаването на волеизявлението.

/3/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.

/4/. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните причини. В този случай обезщетение не се дължи.

/5/. При обективна невъзможност за осъществяване на дейността. Това не се отнася до форсмажорни обстоятелства от природен характер. В този случай не се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил задълженията си. След преодоляване на форсмажорните обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в подходящ срок да възстанови нормалния цикъл на работа.

/6/. При други, предвидени в законодателството основания.

/7/. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, той не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените и доказани вреди, възникнали от сключване на договора.

/8/. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при виновно едностранно неизпълнение на съществени задължения по настоящия договор от другата страна.

Чл.13. В случай, че която и да е от страните прекрати едностранно по своя вина договора преди изтичане на уговорения срок, тя дължи на изправната страна неустойка в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

Чл.14. Възложителят не отговаря за каквато и да е щета, загуба или повреда, причинена от действие, грешка или пропуск на обучаваните лица по време на курса.

Чл.15. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да преведе обучението в срока по чл. 2, същият дължи неустойка в размер на 1% върху стойността на уговореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на възнаграждението. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.

Чл. 16. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% върху стойността на уговореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на възнаграждението.

Чл. 17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.


VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.


Чл.18. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. При нарушаване на това задължение, неизправната страна дължи на изправната обезщетение за всички претърпени и доказани материални вреди и пропуснати ползи.

Чл.19. Всяка една от страните се задължава писмено, в едномесечен срок, при настъпили изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, търговски адрес, банкова сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или реституция - да уведоми другата.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна изпълнението на задълженията си по този договор.

Чл.21. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.22. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. В случай на непостигане на договореност, всички спорове породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от съответния компетентен съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


VІІ.. СЪОБЩЕНИЯ.


Чл.23. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.34. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението.

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ,


П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


за участие в обществена поръчка с предмет:

“ ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ ЗА КАТЕГОРИЯ D

от


______________________________________________________________________

/фирма, седалище и адрес на управление/

______________________________________________________________________

/фирмено дело №, ЕИК/

представлявано от ______________________________________________________


1. Предлагана цена …................... (……………………….......……….......….) лева без ДДС за обучение на един тролейбусен водач.

Предложената от участника цена трябва да е посочена в лева без ДДС и изписана както с цифри, така и с думи на български език. Посочената цена трябва да е крайна с включени в нея всички разходи по обучението


До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение между двете страни.


Участник:


/подпис и печат/


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


1. Наименование на участника

_____________________________________________________________________________


2. Адрес

_____________________________________________________________________________

/град, код, община, квартал, улица, номер, блок, апартамент/


телефон: ___________________________

факс: ______________________________

е-mail: _____________________________


3. Лице за контакт

_____________________________________________________________________________


4. Длъжност

_____________________________________________________________________________


5. Обслужваща банка ___________________________________, гр. ___________________


6. Банкова сметка, по която да бъде възстановена гаранцията за участие -

IBAN ____________________________________, BIC ________________________________


7. Титуляр на сметката

_____________________________________________________________________________


Подпис и печат: ___________________


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на предложението и запознаване с изискванията на Възложителя


Долуподписаният …………………………………………………………………………....………........

С ЛК № ……………….......……, изд. на ……..……..………., от ………….…………..………….., ЕГН…………………………, живущ в гр…………………, ул. .………………….….…………… като Управител /член на СД, член на УС/….…………….…............……………………..…….. на ……………………………………………………………………………….............


Д Е К Л А Р И Р А М, че


1. Ще изпълня предмета на обществената поръчка – обучение на тролейбусни водачи- служители на Възложителя съгласно поименен списък на Възложителя.

2. Срокът за валидност на предлаганата от мен оферта е 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на депозирането й.

3. Запознат съм с изискванията на Възложителя, с условията на проекто договора, съгласен съм с тях и нямам претенции към Възложителя за непълна и необективна информация.…………………..2012 г. ДЕКЛАРАТОР:

гр. …………………….


Д Е К Л А Р А Ц И Я


За липса на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки


От:...............................................................................................................................

/Име на представляващия участника/подизпълнителя/

ЕГН:.............., с л.к.№...........................издадена от................................

в качеството ми на:...............................................................................................................................

на.................................................................................................................................

/фирма на участника/подизпълнителя/

Седалище и адрес на управление:...............................................................................

Съдебна регистрация : ф.д.№......................................................................................

ЕИК/ БУЛСТАТ:......................................…………………………………………….…….....……........

телефон за връзка:……………………...…....……., факс: …………........…………………...............


Декларирам, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс /осъждан съм, но съм реабилитиран/;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Не съм Сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.


Дата ……….... 2012г. ДЕКЛАРАТОР:.........................

гр. Плевен /подпис и печат/


Изисквани документи за изпълнение на поръчката


Участника следва да представи следните заверени документи:

1.копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. Лиценз за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D

3. Декларация за срок на валидност на ценовото предложение /не по-малко от 90 дни/ и запознаване с изискванията на Възложителя и условията на проекто договора

4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП.

5. Административни сведения

6. Ценова оферта

Свързани:

­І. Предмет и срок на договора iconІ. Предмет, място и срок за изпълнение на договора

­І. Предмет и срок на договора iconПредмет и срок на договора чл (1)
Софийския университет “Св. Климент Охридски”, с адрес на управление гр. София, бул.”Цар Освободител” №15, представляван от Ректора...
­І. Предмет и срок на договора icon1. Срок за изпълнение на ремонтно строителни те работи по договора
След запознаване с условията от публична поканата и указанията за подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка...
­І. Предмет и срок на договора iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Срокът за изпълнение на договора бил 6-месечен, считано от превеждане на авансово възнаграждение за изпълнителя, което възложителят...
­І. Предмет и срок на договора iconРешение об отборе контрагента для заключения договора будет принято исходя из принципов наилучшей цены, условий поставки, техни
Предмет запроса предложений: Заключение договора на поставку запасных частей для электростанции opra-1800-dtg1,8/2G
­І. Предмет и срок на договора iconII. предмет на договора
Страни по договора за предоставяне на услуги чрез системата за sms банкиране BankOn sms, наричана по-нататък за краткост “BankOn...
­І. Предмет и срок на договора iconОписание на имота се сключи настоящият договор при следните условия: Член 1 предмет и срок на договора
АД, еик 101649640, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. “Гоце Делчев” №24А, чрез Йордан Иванов Каназирев егн 6301100069,...
­І. Предмет и срок на договора iconРешение №171 /Протокол №16/24. 02. 2005 г
Пейо Яворов", от север упи ІХ, от юг улица "Дунав", на “Темелкови – Мистем – Д” оод гр. Гоце Делчев, за сумата от 162000 лева без...
­І. Предмет и срок на договора iconПротокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора на поставку автомобильного топлива
Предмет запроса котировок: поставка автомобильного топлива, начальная (максимальная) цена договора составляет 1 910 000 (один миллион...
­І. Предмет и срок на договора iconРешение об отборе контрагента для заключения договора будет принято исходя из принципов наилучшей цены, условий поставки, технических возможностей, опыта и репутации. При условии содержания в заявке нескольких лотов, контрагентов для заключения
Предмет запроса предложений: Заключение договора на поставку оборудования и материалов кипиА
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом