За развитие на туризма в община брезник
ИмеЗа развитие на туризма в община брезник
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер95.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.breznik.info/dmdocuments/47-Programa za razvitie na turizma_2012.doc.doc


ОБЩИНА БРЕЗНИК


ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БРЕЗНИК

ЗА 2012 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Годишната програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г., разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.

Политиката на Община Брезник за развитието на туризма е на базата на Закона за туризма, в който са дефинирани мероприятията, които следва да се изпълнят в съгласие с Националната стратегия за развитие на туризма и тяхното функциониране в съответствие с постъпленията от туристически данък и такси от категоризации на туристически обекти на територията на общината.


II. ЦЕЛИ


Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Брезник са:


1. Утвърждаване привлекателността на Община Брезник и превръщането й в туристически център, чрез пълноценно и функционално използване на природните и антропогенните дадености на региона, утвърждаването й като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари.


2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Община Брезник, чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, чрез развитие на туристическите атракции, опазване и съхраняване на чистотата на околната среда на района, подобряване състоянието и експониране на културно-историческото наследство, както и чрез контрол на качеството на туристическите услуги. Тази цел ще бъде постигната единствено на база изграждане и поддържане на добре функциониращи партньорства между Община Брезник като водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия продукт на общината. Необходимо е да бъде наложена единна професионална етика, валидна за всички звена, обслужващи туризма в града, с цел да се постигне най- високо качество на комплекс от съпътстващи услуги.


3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в града, както и увеличаване на престоя им.


III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА


Програмата за развитие на туризма в община Брезник през 2012 година предвижда следните основни дейности, съгласно Закона за туризма:


1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината.


 • Създаване и подобряване на условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма;

 • Поддържане на маркировката на пешеходните туристически маршрути;

 • Изграждане на туристически центрове за кино атракции за експониране на местното културно и природно наследство на Община Брезник.2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи.


 • Опазване и поддържане на зелените площи и декоративна растителност около заведенията за хранене и развлечение и в лесопарк „Бърдото”;

 • Почистване на пространствата около туристическите обекти и спазване на режим на ползване;

 • Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването.


3. Организация на информационното обслужване на туристите.

 • Изграждане на информационен туристически център в гр. Брезник и организация на информационното обслужване на туристите;

 • Изграждане на унифицирана система за визуализация на туристическите обекти на 2 езика;

 • Поставяне на информационни табла, указателни табели, карти за културно-исторически и природни дадености на ключови места в общината;

 • Създаване на специализиран туристически информационен сайт за Община Брезник, който да представя съвременна информация за града като туристическа дестинация, с повече данни за културно-историческите паметници, хотелиерското предлагане, възможности за екстремни спортове и развлечения, природните дадености, с използване на богат текстов и снимков материал.

4. Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

 • Включване на общината в специализирани туристически сайтове;

 • Издаване на рекламни материали, дипляни, брошури, пътеводител и карта на Брезник;

 • Включване с рекламни материали в специализирани издания;

 • Издаване на информационен бюлетин;

 • Участие в туристически борси и форуми;

 • Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически продукти.


5. Други дейности.


 • Публично представяне на проекти и програми, свързани с развитието на туризма в общината;

 • Изработване на система за ефективно партньорство между Община Брезник и туристическите субекти в името на качеството на туристическия продукт;

 • Изработване на система за ефективен контрол спрямо туристическите обекти от страна на Община Брезник, съвместно с Отдел „Местни данъци и такси” за максимална събираемост на дължимите средства, спазване критериите на обслужване, съответстващо на категориите, както и на единната професионална етика;

 • Проучване възможности за участие и разработване на проекти по Оперативните програми с туристическа насоченост в тясна координация с Дирекция „ТСУ и ЕИ” и други структури, имащи отношение към туризма.


ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БРЕЗНИК ПРЕЗ 2012 г.


1. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Брезник за 2012 г.

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 16, ал. 2 от ЗТ се набират от:

 • Туристически данък, определен от Общинския съвет по реда на ЗМДТ ;

 • Такси за категоризиране на туристическите обекти по чл. 55, ал.4 от ЗТ;

 • Наложени от кмета глоби и имуществени санкции по ЗТ;

 • Средствата, предоставени за изпълнение на целеви програми и споразумения;

 • Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения;

 • Лихви;

 • Средства от фондовете на ЕС;

 • Други източници.


2. Разходна част на програмата за развитие на туризма в община Брезник за 2012 г.

Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съветБрезник годишна програма за развитие на туризма, единствено за дейности по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма:

 • Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината;

 • Опазване, поддържане и развитие на зелените площи;

 • Изграждане на информационни туристически центрове и организацията на информационното обслужване на туристите;

 • Реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.V. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА 2012 г. /От целеви средства за туризъм за 2012 г./


Остатък от 2011 г.: 0 лв.

Очаквани приходи за 2012 г.: 4 500.00 лв.

в това число:

от категоризация на обекти 500 лв.

от туристически данък 4 000 лв.

Общо за 2012 : 4 500.00 лв.

VI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


 

Мярка/дейност


Отговорник


Срокове

Партньори

Източник на средства

М1:

Изграждане на туристически информационен център в гр. Брезник


Община Брезник


2012-2014 г.

Община Брезник

Общински бюджет

М2:

Ремонт и поддържане на средата около Желязната минерална вода. Поддържане на лесопарк „Бърдото” и туристическите маршрути.

Община Брезникпостоянен

ДГС гр. Брезник

Община БрезникОбщински бюджетМ 3:

Изграждане на единна система за визуализация на туристическите обекти на 2 езика/указателни табели, карти,билбордове и информационни табла на ключови места в общината

КСВТ

2012-2014 г.

Външен изпълнител/ чрез договаряне или конкурс/

Средства съгласно ЗТ

М 4:

Реконструкция и изграждане на площадно пространство на централната градска част – Брезник.

Община Брезник

2012–2014 г.

Община Брезник

ПРСР

М 5:

Цялостна подмяна на уличното осветление в гр. Брезник и в селата със светодиодно улично осветление.

Община Брезник

2012-2014 г.

Община Брезник

ПРСР

М 6:

Обновяване и ремонт на къща-близнак в с. Кошарево, находяща се в имот „Етнографска сбирка”, кв. 16А.


Община Брезник

2012-2014 г.

Община Брезник

ПРСР

М 7:

Създаване на специализиран сайт за популяризиране на туристическите обекти и възможности за настаняване.

КСВТ

2012 г.

Община Брезник

Средства съгласно ЗТ

М 8:

Изграждане на зони за отдих, спорт и туризъм в общината.


Община Брезник

2012-2014 г.

Община Брезник


Оперативни програмиМ 9:

Разработване и реализиране на проект „Непознатата България – Откритието „Западни покрайнини”” съвместна инициатива, свързана с изготвянето на туристически продукт.Община Брезник - партньор

2012-2014 г.

община Трън – водещ партньор, общините Сливница, Брезник и Драгоман – партньори.

ОП „Регионално развитие”

М 10:

Издаване на информационен бюлетин за събитията в областта на туризма


КСВТ

На 3 месеца

Община Брезник

Средства съгласно ЗТ

М 11:

Издаване на рекламни материали, дипляни и брошури, каталози пътеводител и карта на гр. Брезник

Община Брезник

2012 г.

Община Брезник

Средства съгласно ЗТ и средства от заинте-ресовани страни

М 12:

Представяне на Община Брезник в туристически сайтове(след проучване и преценка)

КСВТ

2012 г.

Община Брезник

Общински бюджет, средства от заинте-ресовани- те страни

М 13:

Провеждане на мероприятия с обществена значимост, съвместно с културни, образователни и други институции с цел популяризиране на съпътстващи туристически продукти.

КСВТ

На 3 месеца

Община Брезник

Общински бюджет

М 14:

Създаване на туристически центрове за киноатракции за експониране на местното културно и природно наследство на Община Брезник

Община Брезник

2012-2014 г.

Община Брезник

ПРСРГодишната програма за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 година е разработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма и цели реализация на основните приоритети и цели за развитието на общината.

Програмата за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г. е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.


Програмата за развитие на туризма в Община Брезник за 2012 г. е утвърдена от Общински съвет – Брезник на заседание, проведено на 30.05.2012г. с Решение № 131 по Протокол № 7/ 20.05.2012 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ Ваньо Добринов/
Свързани:

За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
За развитие на туризма в община брезник iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
За развитие на туризма в община брезник iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитие на туризма в община златарица
Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограм а за развитието на туризма в община мездра 2005 2007 година
Програмата за развитие на туризма в община Мездра е създадена на основание чл. 10 от Закона за туризма и съобразно задачите на Общинската...
За развитие на туризма в община брезник iconРезюме на стратегия за местно развитие
Община Брезник и Община Трън, Област Перник, Република България. Територията на миг брезник-Трън е кохерентна и изцяло съвпада с...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
За развитие на туризма в община брезник iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом