Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
ИмеИнструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер75.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bellissima.bg/files/Instructions_Creativity.doc
ИНСТРУКЦИИ И УПЪТВАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия

Прочетете внимателно съдържащите се в това ръководство инструкции и упътвания и ги запазете като неразделна част от самия уред, тъй като могат да ви послужат и за в бъдеще. Те съдържат важна информация по отношение начина и безопасността на инсталиране, употреба и поддръжка на уреда.


ОБЩИ УПЪТВАНИЯ

1. Проверете дали, след отстраняване на опаковката, уредът е невредим и по него няма видими следи от увреждания, причинени при транспортирането му. Ако имате съмнение за това, не използвайте уреда и се обърнете към Сервизите за техническо обслужване, упълномощени от Иметек.

2. Опаковката не е играчка! Ако има пластмасова чанта, дръжте я далеч от обсега на децата (опасност от задушаване).

3. Преди да включите уреда, проверете дали данните от табелката отговарят на характеристиката на мрежата за захранване с електрически ток. Табелката се намира върху уреда.

4. Не прибягвайте до използването на адаптори, многопозиционни контакти и/или разклонители. В случай на несъвместимост между електрическия контакт и щепсела на уреда, подсигурете извършването на смяната на контакта с друг подходящ такъв от квалифициран специалист.

5. Този уред трябва да бъде използван единствено за целите, за които е създаден, т.е. като преса за коса. Всяко друго приложение на уреда е неспецифично и следователно опасно. Производителят не носи отговорност за евентуални щети, причинени в резултат от неспецифичното му и погрешно използване.

6. Като допълнителна мярка за безопасност се препоръчва включването в електрическата верига, захранваща умивалното помещение на едно устройство с диференциращ ток, чиято максимална номинална стойност по време на работа не превишава 30 тА. Потърсете от персонала, извършващ инсталирането.

7. При ползването на електрически уреди, трябва да се спазват някои основни правила. Най-важните са:

- никога не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака;

- не ползвайте уреда на бос крак;

- не дърпайте захранващия кабел или самия уред, за да извадите щепсела от контакта;

- не излагайте уреда на влиянието на атмосферни фактори (дъжд, слънце и др.);

- наблюдавайте децата, за да бъдете сигурни, че не играят с уреда.

8. Не допускайте използването на уреда без необходимия контрол или наблюдение от страна на отговорен човек, от хора (включително деца), които, поради ограничените си физически, сетивни или умствени възможности, неопитност или незнание, не са в състояние да използват уреда безопасно.

9. При употреба на уреда в умивални помещения, изключете го от захранващата мрежа след употреба, защото близостта на вода може да предизвика опасност, дори и при изключен уред.

10. Преди осъществяването на каквито и да било действия по почистването или поддръжката на уреда, изключете захранването му с ток от електрическата мрежа, изваждайки щепсела от електрическия контакт.

11. При повреда и/или лоша работа на уреда, изключете го и не го разглобявайте. Ако е необходима поправка, обърнете се за това към Сервизите за техническо обслужване, упълномощени от Иметек.

12. Захранващият кабел на този уред не може да бъде сменен от потребителя. При повреда на кабела или ако е необходима смяната му, обърнете се към акредитираните Сервизи за техническо обслужване на Иметек.

13. С цел да се избегнат опасни прегрявания, желателно е да се развие изцяло захранващия кабел и да се извади щепсела от електрическата мрежа, в случаите, в които уредьт не се използва.

14. Използвайте при почистването сух парцал.

15. При употреба на пресата не бива да се използва спрeй за коса.

16. Когато решите да прекратите употребата на този вид уред, съветваме ви да го превърнете в неизполваем, като първо извадите щепсела от електрическия контакт, а след това срежете захранващия кабел на уреда. Съветваме ви, също така, да обезопасите тези части от уреда, които биха могли да бъдат опасни, особенно за деца, които използват неупотребяемия уред при игра.

Внимание!

Не потапяйте уреда във вода.

Не употребявайте уреда в пряка близост до вани, мивки или други съдържащи вода съдове.


ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ

Описание на уреда и аксесоарите

1 Регулиране на температурата (бутон + и бутон - )

2 Светлинен индикатор за задействане блокиране на бутони

3 Екран с течни кристали

4 Приставки против изгаряне

5 Бутон on-off

6 Отвори за парата

7 Светлинен индикатор за заrpяване

8 Прислособление за заключване на пресата

Внимание!

За да се запознаете с характерните особености на пресата, прочетете указанията върху опаковката.


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Полезни съвети

Опитът, който ще добиете, докато използвате Вашата преса, ще Ви бъде полезен да установите с точност темпратурата и необходимото време, през което косата Ви трябва да остане в пресата, за да постигнете желания резултат.

Ако вашата пресата е с функцията Dual Use, тогава тя е снабдена с отвори 6, и при всяка употреба проверете дали:

- влажна коса: косата Ви е добре подсушена, така че да няма прекалено вода по нея;

- суха коса: косата Ви е чиста и измита добре от лак, пяна или гел.


При употреба, внимавайте отвори 6 на пресата да бъдат ориентирани в посока, противоположна на тила.

В случай, че Вашата преса не е Dual Use, проветете дали косата ви е суха, чиста и без остатъци от лак за коса, мус или гел;

Разрешете косата, като се уверите, че е освободена от възли;

Оформянето на прическата започва от тила, продължава за всяка една от страните и завършва с челото;

По време на употреба, на загряване и на охлаждане поставяйте пресата на гладки и топлоустойчиви повърхности;

При оформянето на прическата, внимавайте да не доближавате прекалено Вашата преса до чуствителните части на лицето, ушите, врата и кожата;

След приключване на работа пресата трябва да се охлади и да се прибере.

Внимание!

След употреба на пресата, проверете дали нейният корпус е напълно изстинал, преди да я приберете.


Подготовка на косата

Изправяне на влажна коса (само когато е с функцията Dиаl Use).

- Измийте косата, по обичайния за Вас начин и разрешете образувалите се възли.

- Подсушете я с кърпа, като се уверите, че не е прекалено мокра.

- Колкото по-малък е кичурът, толкова по добър ще е полученият резултат.

Изправяне на суха коса

- Измийте косата по обичайния за Вас начин и разрешете образувалите се възли.

- Изсушете я, разресвайки от корените към върховете.


Регулиране на температурата

- Вашата преса е снабдена с електронна система за регулиране на температурата.

Тази система Ви позволява да регулирате температурата на пресата в съответствие с вида на косата Ви и ефекта, който искате да получите.

- За да увеличите температурата, натиснете бутона +, за да я намалите бутона - .

- Можете да определяте температурата в интервал от 140'С и 200'С.

- След като изберете желаната температура, е възможно да се задейства блокирането на бутоните, като се натисне бързо и последователно два пъти on/off бутон 5. Тази функция позволява да се избегнат случайни промени на температурата по време на използването на пресата. Блокирането на бутоните се изключва, като натисне отново бързо и последователно два пъти on/off бутон 5.


Начин на действие

1. Включете пресата в електрическата мрежа;

2. Натиснете бутона on-off . Светва и светлинният индикатор за загряване 7;

3. Изберете желаната температура; температурата може да бъде променяна във всеки един момент. Светлинният индикатор за загряване 7 мига, докато плочите на пресата не достигнат зададената температура. След достигане на температурата, светлинният индикатор за загряване свети с постоянна светлина.

4. Отделете с пръсти един тънък и малко обемен кичур коса с широчина, равна на тази на плочата и го поставете в отвора на плочата. С една ръка опънете кичура, а с другата прекарайте затворената преса от корените към върховете на косата. пресата упражнява двоен ефект върху Вашите коси: отстранява излишната влага - ето защо понякога се чува съскане, а освен това само за машите Dual Use - влагата се изпарява през отворите 6 поради което мoraт да се видят излизащите през тях водни пари;

След като приключите с изправянето на косата, изключете уреда, като задържите в натиснато положение бутон 5 след това го изключете от електрическата мрежа.


Внимание!

Не увивайте захранващия кабел около уреда.


Самоизключване

Пресата се изключва автоматично един час от включването й.


Постижими ефекти

Права коса

Поставете един тънък и необемен кичур коса в пресата и, започвайки от корена, прекарайте пресата до върховете.


Едри къдрици

За да се постигне ефектът едри къдрици, се препоръчва да се използва пресата при температура по-висока от 180'С.

Вземете един не много широк кичур коса и я поставете в пресата Bellissima Cгeativity, като я държите в хоризонтално положение спрямо кичура коса. Навийте целият кичур коса около пресата.

Завъртете пресата на 360', като продължите завъртането в посока на навиването на кичура и се спрете, когато долната част на кичура коса е обърнат навън. Плъзнете бавно надолу пресата, като държите опънат кичура коса с другата ръка.

Не упражнявайте излишен натиск върху пресата, в противен случай няма да се плъзне добре; препоръчва се кичурът коса да не се държи много опънат.

Щом пуснете кичура, придружете движението на буклата с ръка.


Ефект флик (краищата нагоре)

Поставете един тънък и необемен кичур коса в пресата и, започвайки от корена, прекарайте пресата до върховете. В близост до краищата завъртете пресата навън, като придружавате движението, докато пуснете кичура.


Почистване

Плочите и кожената дръжка могат за бъдат почиствани единствено с мека и влажна кърпа:

- изключете щепсела от електрическата мрежа;

- уверете се, че плочите са изстинали;

- почистете повърхността и я оставете да изсъхне.


ЖЕЛАЕМ ВИ МНОГО ЗАБАВЛЕНИЕ С ПРЕСАТА ЗА КОСА BELLISSIMA CREATIVITY!

Свързани:

Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconИнструкции за експлоатация на ретро преса bellissima graphic curls s3 900
Уважаеми потребители, imetec ви благодари, че закупихте този продукт. Убедени сме, че ще оцените качеството и надеждността на този...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconИнструкции за употреба и безопасност
Благодарим Ви, че избрахте фурните за вграждане oranier. По-долу в тези инструкции за употреба е описано как да инсталирате, използвате...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconUc серии Инструкции за употреба
Важно: Прочетете в детайли инструкциите за употреба и забележките за сигурност при първа употреба
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconПравила и инструкции за безопасна работа Общи положения
Настоящите правила и инструкции са разработени на основание чл. 277 от кт. Целта на правилата и инструкциите е да се осигури здраве...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconРъководство за потребителя
Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба, запазете ги за следваща употреба, осигурете достъп до тях за други потребители...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconMR4104 Основни инструкции за безопасност
Прочетете интрукциите за употреба внимателно, преди да пунете уреда в употреба и ги спазвайте, включително гаранцията, и ако е възможно...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconColtosol f инструкции за употреба
Определение coltosol® f e рентгеноконтрастен, химично втвърдяващ се бял. Материал за временно запълване на кавитета. Цинково оксиден...
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconИнструкции за употреба
Включване/изключване на контрола на циркулационната помпа от температурната разлика
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconSoothe инструкции за употреба
Той е предназначен да успокои зъбите с изострена чувствителност към химични и термични промени
Инструкции и упътвания за правилна и безопасна употреба на преса за коса Bellissima Creativity от Иметек, Италия iconРъководство за употреба
Моля четете тези инструкции внимателно преди първото използване на биокамината и спазвайте инструкциите за безопасност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом