Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер100.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002271101.doc
00227-2011-0001

BG-Своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Своге, ул."Александър Стамболийски" №7, За: Десислава Радкова, Република България 2260, Своге, Тел.: 0726 8537, E-mail: d.vutova@svoge.bg, Факс: 0726 22539

Място/места за контакт: ул."Александър Стамболийски" №7

Общ адрес на възлагащия орган: www.svoge.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Община Своге.
Код NUTS: BG412

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. със следните обособени позиции: Позиция №1 - Асфалтиране на път за мах."Калугерица", село Владо Тричков; Позиция №2 - Асфалтиране на част от път ІV 16029 /VRC2093/ Елисейна-Осеновлаг; Позиция №3 - Рехабилитация на път ІV 16038 /SFO 2603/ Церово-Заселе-Зимевица; Позиция №4 - Рехабилитация на път ІV 16061 /SFO 2604/ Реброво - Ябланица; Позиция №5 - Рехабилитация на път ІV 16063 /SFO 2605/ м.Двете реки - село Огоя; Позиция №6 - Рехабилитация на път ІV 16047 /SFO 3611/ за село Лесков дол.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествените сметки са приложени в тръжната документация.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Крайна дата

30.11.2011 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична сума или банкова гаранция - за първа обособена позиция - в размер на 460.00 лева /Словом: Четиристотин и шестдесет/; за втора обособена позиция - в размер на 3180.00 лева /Словом: Три хиляди сто и осемдесет/; за трета обособена позиция - в размер на 125.00 лева /Словом: Сто двадесет и пет/; за четвърта обособена позиция - в размер на 100.00 лева /Словом: Сто/; за пета обособена позиция - в размер на 25.00 лева /Словом: Двадесет и пет/; за шеста обособена позиция - в размер на 25.00 лева /Словом: Двадесет и пет/. Общата стойност на гаранцията за участие за целия предмет на МОП възлиза на 3915.00лв. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер на 2% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка за всяка обособена позиция. Парична сума се внася по сметка на Община Своге: IBAN: BG65SOMB91303390000001, BIC: SOMBBGSF - Общинска банка АД, Финансов център Своге или в касата на Община Своге - трети етаж.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Разплащането за извършените строителни работи ще става по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, след осигуряване на финансиране /получаване на целеви средства от републиканския бюджет/, на основание издадена фактура от Изпълнителя и двустранно подписани протоколи от страна на Възложителя и Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участниците следва да представят необходимите документи по чл.13 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта за участие в открития конкурс; 2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код-за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 3. Документ за регистрация по ДДС или декларация, че участникът не е регистриран по ДДС; 4. Документи за доказване на икономическото и финансово състояние по чл.50 ЗОП и за технически възможности и/или квалификация по чл.51 ЗОП; 5. Декларация за ползване на подизпълнители; 6. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 ЗОП. 7. Удостоверение за вписване на Участника в Централен професионален регистър на строителя. 8. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. Всички други документи, посочени в документацията за участие. Основание за отстраняване от участие в процедурата: Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник: 1. който не е представил някои от необходимите документи по чл.13 НВМОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.5 ЗОП и обстоятелствата по ал.2 ЗОП (Участник, който е: а/осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс-подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс-участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс-престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс-престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; д/ е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съглсно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; е/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителия процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочвне на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен); 3.който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4.който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.14, ал.2 НВМОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния счетоводен баланс за предходните 3 /три/ години; 2. Копие от отчета за приходите и разходите за предходните 3 /три/ години; 3. Справка-декларация за общия оборот и оборота за строителството, предмет на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 4.Копие от застраховка за професионална отговорност; 5.Банкова референция/банково удостоверение от обслужваща банка, доказваща, че участникът е коректен клиент.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал счетоводна печалба през предходните 3 /три/ години. Участникът да има оборот за всяка от предходните 3 /три/ години от дейност, сходна с предмета на поръчката не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договорите за строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години; 2. Описание на техническото оборудване, с което разполага участника за изпънение на обществената поръчка; 3. Данни за броя на персонала, назначен във фирмата на участника, свързан със строителна дейност, за ръководните служители, както и данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Документи, удостоверяващи тяхното образование, опит и професионална квалификация; 4. Референции. 5. Други документи и доказателства по преценка на Участника, с които счита, че може да докаже техническите си възможности за качествено изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: Участникът трябва да докаже възможността си за извършване на пътно-строителни дейности: - един или повече изпълнени договори за извършени пътно-строителни дейности за всяка от последните три години; - квалифициран персонал с опит за изпълнение на пътно строителство; - необходимото техническо оборудване за извършване на такава вид дейност.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 19.05.2011 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

60 BGN

Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в деловодството на Общинска администрация град Своге,ул."Александър Стамболийски" №7 от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден срещу заплащане в брой на 60 /шестдесет/ лв. с ДДС /невъзстановима сума/. Документацията може да бъде заплатена и по банков път. В този случай документацията се предоставя след представяне на платежно нареждане. Банкова сметка на Община Своге: IBAN BG75SOMB91308490023044, BIC SOMBBGSF, Вид плащане 448090, Общинска банка АД, ФЦ Своге.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

26.05.2011 г.  17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 27.05.2011 г.  Час: 10:00

Място

Заседателната зала на Община Своге - първи етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2011 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Асфалтиране на път за мах."Калугерица, село Владо Тричков.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Асфалтиране на път за мах."Калугерица", село Владо Тричков.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Асфалтиране на част от път ІV 16029 /VRC2093/ Елисейна-Осеновлаг.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Асфалтиране на част от път ІV 16029 /VRC2093/ Елисейна-Осеновлаг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год.Рехабилитация на път ІV 16038 /SFO2603/ Церово-Заселе-Зимевица.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год.Рехабилитация на път ІV 16038 /SFO2603/ Церово-Заселе-Зимевица.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Рехабилитация на път ІV 16061 /SFO 2604/ Реброво-Ябланица.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Рехабилитация на път ІV 16061 /SFO 2604/ Реброво-Ябланица.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год.Рехабилитация на път ІV 16063 /SFO 2605/ м.Двете реки - село Огоя.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Рехабилитация на път ІV 16063 /SFO 2605/ м.Двете реки - село Огоя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Рехабилитация на път ІV 16047 /SFO 3611/ за село Лесков дол.

1) Кратко описание

Рехабилитация и асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в Община Своге през 2011 год. Рехабилитация на път ІV 16047 /SFO 3611/ за село Лесков дол.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233200

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

Количествената сметка е приложена в тръжната документация.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата  г. , Крайна дата 30.11.2011 г. 

Свързани:

Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-своге: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, e-mail: -bg net
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом