Гражданското общество в българия
ИмеГражданското общество в българия
страница1/12
Дата на преобразуване09.10.2012
Размер1.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.f-mon.org/docs/obuchenie/narachnik_panel_2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Наръчник

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

НА СТРУКТУРИТЕ НА

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

2008


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

ФОНДАЦИЯ

МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”

ПРОЕКТ

ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ КАПАЦИТЕТ НА НПО ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”,

Договор № 08-23-152/С/ 27.08.2008


УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ –ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

НАРЪЧНИК


ПАНЕЛ 2


ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

НА СТРУКТУРИТЕ НА

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ


Добрич


Този наръчник се издава в рамките на проект „Интегрирана програма за изграждане на капацитет на НПО за ефективно партньорство с държавната администрация”,

Договор № 08-23-152/С/ 27.08.2008 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изложените в този материал възгледи са на фондация „ Модерно орбазование и наука” и по никакъв начин не отразява офисиалната позиция на Европейската комисия.


КЛАРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
ПРОЕКТ

ИНТЕГРИРАНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ КАПАЦИТЕТ НА НПО ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНЬОРСТВО С ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”,

Договор № 08-23-152/С/ 27.08.2008


УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ –ЛЯТНА АКАДЕМИЯ


НАРЪЧНИК


ПАНЕЛ 2

ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

НА СТРУКТУРИТЕ НА

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ


Добрич

В Ъ В Е Д Е Н И Е


Активното развитие на неправителствените организации и утвърждаването им като ключови фактори в обществения живот на страната има сравнително кратка история – от 1990 година насам. Техните приоритети и области на работа покриват широк тематичен диапазон: екология, икономика, образование, социални дейности, междукултурно сътрудничество, гражданско общество, работа с млади хора, опазване на околната среда и др. Развитието на гражданските организации и степента на тяхното участие в обществения живот на страната, освен публична визия и политическа воля, изискват привличането на знания и опит, финансови ресурси и управленски инструменти.

За изминалите години на политически, икономически и социален преход, структурите и механизмите на гражданското общество в България постигнаха сериозно развитие, съдействаха за натрупване на добър програмен опит и на полезни за обществото проектни резултати. Представителите на неправителствения сектор у нас вече са в състояние много умело да открият и очертаят проблемната ниша, да извлекат както значимите за обществото цели, така и очакваните резултати при решаване на този проблем. Същевременно, проектната история на изминалото време на преход, редицата нереализирани добри идеи и пропуснати обществени ползи потвърждават, че допълнителни знания и опит са необходими както на ръководителите на структурите на гражданското общество, така и на екипите, които реализират техните стратегии и работят за постигане на техните цели.

В особено голяма степен това се отнася до неправителствените организации, ръководени от млади хора. Над 48 % от общо 22 906 регистрирани сдружения с нестопанска цел на територията на страната към 2008 г. се ръководят от младежи или членовете им са млади хора до 35 години. Редица проучвания относно потребностите на тази целева група от обучение очертават най-важните потребности: повишаване управленския капацитет, мотивираност, гражданско съзнание на младите хора, създаване на положителен имидж на младежките структури, създаване на визия и стратегия за развитие с цел повишаване на устойчивостта и капацитета им за ефективна работа с местните власти.

Настоящият Наръчник е изготвен като практическо помагало на интегрирана програма “УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ” - образователен панел “Организационно управление”.

Основните цели на курса са:

1) Да въведе участниците в съвременните възгледи за функциониране на организацията, да развие техните лидерски умения и знания, да ги подготви за ефективно управление или участие в управлението на неправителствени и граждански организации;

2) Да въведе участниците в основните принципи на съвременното стратегическо управление на структурите на гражданското общество и да представи различни типове организационни структури;

3) Да запознае участниците с проблемите и техниките на управление на промяната

и др.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Същност на управлението

Процес на управление

Управленски роли

Ръководители (мениджъри)

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Какво е управленското решение

Процес на вземане на решение

Видове управленски решения

Етапи на процеса на вземане на решение

Управленски стилове при вземане на решение

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ТРЕТА

СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Въпросът за средата на организацията

Анализ на вътрешната и външна среда на организацията

Видове обкръжаваща среда

Взаимодействие между средата и фирмата

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Какво е цел на организацията и какви са видовете цели

Технология на целеполагане

Изисквания към системата от цели

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ПЕТА

СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Гражданското общество в българия iconСп. Критика и хуманизъм, Кн. 15, бр. 1/2003
Дебат кх: Защо все не се случва гражданското образование в България- какво да е то и кой да го прави? (Гражданските ценности и умения...
Гражданското общество в българия iconЕкспертна оценка на качеството на учебен план по "изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в българия"
По “изграждане на управленски капацитет и умения на структурите на гражданското общество в българия”
Гражданското общество в българия iconЩо е гражданско общество и има ли то почва у нас?
В новата конституция на Република България е записано: „Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността...
Гражданското общество в българия iconНа наградата на еиск за гражданското общество за 2012 г
Конкретната цел на наградата, която се връчва ежегодно, е да се отличат и поощрят конкретни инициативи и постижения на организации...
Гражданското общество в българия iconМясто и роля на неправителствените организации в гражданското общество
Гражданското общество почива преди всичко върху гарантиране на възможността за реализация на основните човешки и граждански права...
Гражданското общество в българия iconИнформационен наръчник Положителни практики финансиране на местни инициативи
Схемата на Европейската Комисия за консултация и диалог с гражданското общество следва ключовия принцип, че гражданското общество...
Гражданското общество в българия iconАсоциация за изследване и развитие на гражданското общество
България в моите мечти по повод 130-та годишнина от освобождението на България от османско робство
Гражданското общество в българия iconАсоциация за изследване и развитие на гражданското общество
България в моите мечти по повод 130-та годишнина от освобождението на България от османско робство
Гражданското общество в българия iconГражданският контрол в Република България принципи, параметри, практики
Ролята на местните власти за развитие на гражданското общество в България – Гинка Капитанова
Гражданското общество в българия iconПрограма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество", 2011 Анотация на проект „ София: Активни граждани за добро управление по европейски стандарти"
Насърчаване на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом