Изпълнителна агенция
ИмеИзпълнителна агенция
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер27.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://exact.e-gov.bg/docs/engl35ZAJAVKA BEU Varna.doc


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ”-СОФИЯ

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БИТОВИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ-ВАРНА

Варна 9023, кв. “Владислав Варненчик”, ул. “Мургаш” № 5, п.к. 171

Тел: +359 52 447 621; e-mail:beu-vn@ultranet.bg


Сертификат за акредитация L373/27.11.2003 на RvA, Холандия за съответствие с ISO/IEC17025:1999

ЗАЯВка за изпитване

…….…. / ………………… г.

/ входящ № в ИЛ, дата/

от..................................................................................................................................……………...........

/ наименование на фирмата възложител/

Дан № ..........................................., БУЛСТАТ: ..............................................., ф. Д. ............................................. с адрес:..................................................................................ПК..................телефон:......……………....

Лице за контакт: ...............................................……………………………………………...………….

ОТНОСНО: Изпитване на битови електроуреди

Моля за нуждите на фирма........................................................................................…….………….....

да бъде изпитано съгласно изброените нормативни документи: ........................................................

…………………………………………………………...................……………………...…..................

....................................................................................................................................................................

изделието:..................................................................................................………….............…………...

....................................................................................................................................................................

Търговска марка: ...............................................................……………………………………………...

Тип, модел: .............................................................................................................................…………..

Фабричен номер: …….............………………………………………………………………………….

Производител: .....................................................................................................................………….…

Захранващ адаптер /ако има такъв/ или приспособления:

Тип: ................................................................................………………………………………………...

Фабричен номер:…………….......……………………………………………………………………....

Производител: ............................................................................................……………….…………….


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ЗАЯВКАТА

I. На Възложителя

  1. Да достави посочения обект за изпитване нормално функциониращ и комплектован.

  2. Да предостави инструкция за експлоатация на български език, спецификации на вложени комплектуващи изделия и материали, сертификати и/или протоколи от изпитвания за тях.

  3. Да заплати необходимата такса за изпитване, преди да получи протокола с резултатите от изпитването.

  4. Цената на услугата се заплаща съгласно изготвената калкулация, по реда и етапите, определени в ценоразписа на ИА „СИ”.

  5. Да получи изпитания обект не по-късно от 5 / пет / работни дни от уведомлението след

извършване на изпитването.

II. На Изпълнителя


  1. Да извърши изпитването, издаде изпитвателен протокол и уведоми Възложителя за завършване на изпитването.

  2. Да информира своевременно Възложителя за възникнали отклонения в процеса на изпитване водещи до невъзможност да бъде продължено изпитването.

  3. Изпълнителят не носи отговорност за изпитания обект пред Възложителя в случаите:

  • когато обектът бъде повреден или унищожен като резултат от приложените върху него въздействия в процеса на изпитване;

  • при неизпълнение на задълженията на Възложителя по т. 5 от настоящата заявка.

4. Изпълнителят се задължава да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с изпълнение на работата без съгласието на Възложителя.


Възложителят и Изпълнителят се задължават да решават всички спорни въпроси в съответствие с утвърдените процедури в Наръчника по качество на Изпитвателната лаборатория.


Възложител: …………..… Изпълнител:…………………… / подпис / / подпис /

Свързани:

Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИзпълнителна агенция
...
Изпълнителна агенция iconИнформационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
Отчет на основните параметри на бюджета на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” -3
Изпълнителна агенция iconАгенция за държавни вземания изпълнителна агенция "пътища"
Чл. С тази инструкция се регламентират редът и начинът за осъществяване на взаимодействието между Агенцията за държавни вземания...
Изпълнителна агенция iconУказания на изпълнителна агенция по трансплантация за органно донорство
Д-р Теодора Джалева – Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция iconРепублика българия изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изработка и доставка на униформено облекло за служителите на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й структури,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом