Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество
ИмеПротокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер36.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgcryst.com/files/01.doc
ПРОТОКОЛ


от

Учредителното събрание на


Българско Кристалографско Дружество


проведено на 27.02.2010г.


Днес, 27.02.2010г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество.


Присъстваха лицата, записани в Регистрационния списък (приложен).


Допълнително, като гост на събранието присъства и адв. Орлин Конов, САК.


Съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, събранието бе обявено за открито.


Представителят на Организационния комитет, г-жа Росица Николова приветства учредителите с добре дошли и изложи мотивите на Организационния комитет за създаването на Дружеството. Тя предложи за по-голяма експедитивност за председателстващ на събранието – адв. Орлин Конов, а за секретар-протоколчик г-жа Цвета Станимирова. Други предложения нямаше и така направеното предложение бе поставено на гласуване. Предложението бе прието единодушно.


Председателстващият предложи събранието да протече при следния дневен ред:


 1. Приемане на решение за учредяване на Българско Кристалографско Дружество.

 2. Обсъждане и приемане на Устава на Българско Кристалографско Дружество;

 3. Определяне на размера и начина за плащане на годишния членски внос и встъпителната вноска;

 4. Избор на Управителен съвет и Председател на Дружеството.

 5. Набелязване на краткосрочни цели и програма за годината.

 6. Разни.


Други предложения не бяха направени и така предложения дневен ред бе приет единодушно.


След приемането на дневния ред бе проведено обсъждане по точките от дневния ред. След така направените обсъждания, предложенията бяха подложени на гласуване.


След преброяване на гласовете по всяко предложение, по точките на дневния ред, с мнозинство от гласовете на присъстващите бяха приети следните


РЕШЕНИЯ:


 1. По точка първа от дневния ред:


Учредява се Българско Кристалографско Дружество, съгласно целите, задачите и организационните принципи залегнали в Устава му.


 1. По втора точка от дневния ред:


Приема се Устава на Българското Кристалографско Дружество, във вида приложен към настоящия протокол.


III. По трета точка от дневния ред:


Бе прието размерът на годишния членски внос да бъде 20 (двадесет) лева за работещи и 10 (десет) лева за неработещи (студенти, пенсионери и т.н.). Бе прието членският внос да се заплаща веднъж годишно, на лице определено от Управителния съвет или по банков път – по сметките на дружеството, като при плащане в брой се издава приходен касов ордер. Бе прието да не се правят встъпителни вноски от настоящите и бъдещи членове на дружеството.


IV. По точка четвърта от дневния ред:


В съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството бе решено първият Управителен съвет да се състои от 7 (седем) души. След проведено тайно гласуване и преброяване на гласовете от специално избрана комисия, бе избран Управителен съвет, в следния състав:


1. Огнян Евтимов Петров, ЕГН: xxxxxxxxxx

2. Росица Петрова Николова, ЕГН: xxxxxxxxxx

3. Даниела Георгиева Ковачева, ЕГН: xxxxxxxxxx

4. Владислав Владимиров Костов, ЕГН: xxxxxxxxxx

5. Тони Георгиев Спасов, ЕГН: xxxxxxxxxx

6. Томас Нубар Керестеджиян, ЕГН: xxxxxxxxxx

7. Ирена Кирилова Михайлова, ЕГН: xxxxxxxxxx


За Председател на Дружеството единодушно бе избран Огнян Евтимов Петров.


V. По пета точка от дневния ред:


 1. Беше решено да се организира среща с Председателя на БАН, на която да се изложат целите и задачите на Дружеството и се потърси съдействие за осъществяването им.
 1. Беше решено Управителния съвет да организира създаването на интернет сайт на Дружеството, на които да се поставя информация за дейността, взетите решения и друга информация за членовете.
 1. Управителният съвет бе упълномощен да организира набирането на спонсорство от търговски дружества и други организации за финансиране текущата дейност на Дружеството.
 1. Управителният съвет бе упълномощен да организира от името на Дружеството II-ри Национален Симпозиум по Кристалография, в гр. София.
 1. Управителният съвет бе упълномощен да проучи условията за членство в Международния Кристалографски Съюз.VI. По точка шеста от дневния ред:


1. Бяха прочетени предложените от Организационния комитет 'Правила за отношения със спонсорите'. Същите бяха одобрени от Общото събрание. С оглед нуждата, също така, от Правилник за дейността на дружеството, Общото събрание упълномощи Управителния съвет да изготви такъв правилник, в който да залегнат и така одобрените 'Правила за отношения със спонсорите'.


2. Събранието упълномощи Управителния съвет да организира внасянето на документите за регистрация в съда и другите институции, посочени в закона.


След изчерпването на дневния ред, събранието бе закрито.


Председателстващ: Секретар - протоколчик:


.................................... ........................................


Председател на Българско Кристалографско Дружество:


.........................................................

- -

Свързани:

Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconПротокол от трето общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Днес, 10. 2011г., в гр. София, се проведе Учредително Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconПротокол от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество
Общото събрание на Българското Кристалографско Дружество се проведе на 22. 10. 2010г., в Националния музей „Земята и хората” гр....
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
От съвместно заседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Анализ на подготовката и състоянието на пълните текстове на работи, представени на ІІІ нкс
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
И организационния комитет по провеждането на Международна Школа по Кристалография в България през 2013 г.,проведено на 21. 06. 2012...
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане следния дневен ред
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Владислав Костов, Росица Николова, Борис Шивачев, Мая Маркова-Величкова, Петър Цветков, Милен Кадийски
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconБългарско кристалографско дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет
Протокол от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество iconЗаседание на Управителния съвет на Българско Кристалографско Дружество
Заседанието бе открито от Огнян Петров, който предложи за обсъждане предварителния дневен ред, който беше единодушно приет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом