До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
ИмеДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер196.32 Kb.
ТипРешение
източникhttp://un73sou.org/files/docs/up1.doc

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 73. СОУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК”

София 1404, ул. „Георги Измирлиев” №2, тел. 859 94 10; факс:859 95 10,

e-mail: un73sou@abv.bg
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ


В процедура за определяне на изпълнител с предмет:


Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание


На основание:

Решение на ПС на 73.СОУ от 13.09.2011г., Протокол № 17,

Чл. 153, ал. 3 от ППЗНП

Заповед № РД 09 – 795 / 28.02.2012г. на Директора на 73.СОУ “Владислав Граматик”,

Протокол № 2 от Заседание на Работна група към УН

се отправя покана към заинтересованите лица за представяне на оферти за извършване на следното:


I. Предмет на процедурата:

Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание

Освен техническото описание мостри на моделите могат да бъдат видяни от кандидатите в канцеларията на УН на 73 СОУ в гр. София, ул. Георги Измирлиев № 2 на 02 и 03 май 2012г. от 09. 00 до 17. 00 часа.


II. Подготовка на офертата:

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в Поканата. Представените документи следва да бъдат представени в заверени от участника преписи. Всеки участник може да представи само по една оферта.


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик (пакет) с надпис „Оферта за участие в процедура с предмет: ” Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание”. Върху плика участниците посочват име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Върху плика трябва да е поставен и надпис: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”.


Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в Протокола.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст - допълнение: „Промяна на оферта (с входящ номер)”.

Представените оферти принадлежат на възложителя и не се връщат на участниците, които са ги подали.


Всички документи, представени от участниците, трябва да са на български език.


III. Документи, които участниците трябва да представят:


1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Оферта за участие, която трябва да бъде изготвена съгласно образец – Приложение1 към настоящата Покана и да съдържа срок на валидност, не по- малък от 90 /деветдесет дни/ календарни дни, който започва да тече от деня на отваряне на офертите.

3. Техническо предложениеПриложение7 от Поканата.

4. Ценова оферта, изготвена въз основа на Техническо описание – Приложение2 от настоящата Покана, със срок за изпълнение и срок на валидност на офертата, посочени в Приложение7 от Поканата.

5. Административни данни за участника – Приложение3 от Поканата.

6. Доказателства за технически възможности:

6.1. Списък на основните договори, аналогични с предмета на настоящата процедура, изпълнени през последните три години за 2009, 2010 и 2011 г., включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки един от договорите, описани в нея / заверени от участника копия/.

6.2. Заверени от кандидата копия на валидни сертификати за качество по ISO и/или по БДС, удостоверяващи, че материалите и консумативите отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество.

7. Декларация № 1 Приложение4 от Поканата. Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат както следва:

а/ при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

б/ при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в/ при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

г/ при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

д/ при командитно дружество с акции – за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

е/ във всички останали случаи – за лицата, които представляват участника.

Горните изисквания се прилагат и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на доставката.

Декларацията се подписва и от подизпълнителите.

8. Декларация № 2 Приложение5 от Поканата. Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или от едноличния търговец. Декларация се представя и от физическите, и от юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника, когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на доставката. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

9. Декларация № 3Приложение6 от Поканата. Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и от лицата, които временно изпълняват тези длъжности, включително прокурист или търговски пълномощник. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника, когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на доставката. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

10. Заверени от участника копия от документа за регистрация и актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

11. Информация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

12. Референции за последните три години / ако има такива/.

13. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции.


Всеки участник трябва да предложи единични цени в български лева със закръгляне до втория знак след десетичната запетая.


Общата цена трябва да включва всички разходи по:

- изработка на всички елементи на униформата;

- начислена печалба;

- други разходи, извършени от участника във връзка с изпълнение на доставката.


Получената крайна цена се нанася в образеца на ценовата оферта – Приложение2 от Поканата.


Цената се определя и заплаща в български лева.


Посочените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна, освен в полза на Възложителя.


Допуснатите грешки или евентуални пропуски в изчисленията на оферираните цени са за сметка на участника. В случаи на несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима предвид изписаната с думи.


ІV. Срок за изпълнение на доставката: до 110 календарни дни от датата на заявката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


V. Място на изпълнение на доставката: 73. СОУ «Вл. Граматик», гр. София 1404, кв. Гоце Делчев, ул. «Георги Измирлиев» №2.


VI. Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни.


VII. Начин на заплащане на доставката: по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка в следните срокове: При сключване на договора- 40 /четирдесет процента/ от общата цена на сделката, а остатъка изцяло- в седмодневен срок от приемане на доставката.

В случай, че изпълнителят има други изисквания относно начина на плащане, следва да ги посочи.


VІІI. Място и срок на подаване на офертите за участие: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00 ч. в стая 214 /деловодството/ на 73.СОУ от 07. 05. 2012г. до 09. 05. 2012г. вкл.ІX. Дата, място на разглеждане и оценка на офертите: Постъпилите предложения ще бъдат отворени, разгледани и оценени в 73.СОУ на 09. май 2012г. в 18:00ч.


X. Разглеждане, оценяване и критерии за избор на изпълнител: Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

 • Председателят на комисията отваря последователно големите пликове с офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им. В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на Поканата, офертата и участника се предлагат от комисията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване от процедурата;

 • Предложение, което не е изготвено по пълния предмет на доставката, не се оценява и се предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване от процедурата.

 • Възлагането на работи на Подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените Подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, за което изготвя и представя изрична декларация.

 • Пликовете с ценовите оферти на участниците, допуснати до участие след извършване на техническата оценка, се отварят по реда на постъпването им. Председателят на комисията или друг, упълномощен от него член на комисията, обявява цените, представени в ценовите оферти. Пликовете с ценовата оферта на отстранени от участие участници не се отварят.

 • При отваряне на ценовите оферти членовете на комисията ги подписват.
 • Критерии за избора на изпълнител:

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите на кандидата да изпълни доставката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка:

 • Предложена цена (Пц) - 51%

 • Срок на доставка в работни дни (Пс) - 10%

 • Качество на предлагания продукт (Пк) – 39%

Всеки участник може да получи комплексна оценка (П) максимум 100 точки.


П = Пц + Пс + Пк


1. По показател Пц:

Максималният брой точки по този показател е 51.

Броят на точките на участника се изчислява по следната формула:

Пц = (Ц min x 51):Ц,

където:

Ц min е най-ниската, предложена от участник, обща цена на доставката,

Ц е предложената от участника цена.


2. По показател Пс

Максималният брой точки по този показател е 10.

Броят на точките се изчислява по следната формула:

Пс = (С min x 12):C,

където:

С min е най-краткият срок на доставка в работни дни, предложен от участник,

С е срока на участника.


3. По показател Пк

Качеството на предлагания продукт включва както съответствието му с техническото задание, така и качеството на изготвените мостри като краен продукт.

Максималният брой точки по този показател е 39, като тежестта на всеки артикул е 3 т.

Максималният брой точки по този показател получава участникът с изпълнени всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Техническата спесификация (съответствие и качество), неразделна част от Техническото описание. Когато изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за някой артикул не са спазени за двата показателя (съответствие и качество), трите точки се намаляват на една точка. Когато изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за някой артикул не са спазени по един от двата показателя (съответствие и качество), трите точки се намаляват на две точки. Когато от участника в процедурата няма предложение в Техническата спецификация за артикул, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има изисквания, резултатът е 0 точки.


Броят на точките на участника се изчислява по следната формула:

Пк = К1-13,

където:

К1-13 са точките за всеки един от 13-те артикула от техническото описание . • При подписване на договора за възлагане на доставката участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, удостоверяващи истинността на декларираното от съответните компетентни органи. В противен случай не се сключва договор с участника, определен за изпълнител, като комисията обявява за спечелил конкурса следващият по ред участник и постъпва така при нужда до изчерпване на всички участници, допуснати до участие.


За резултата от избора Ви /или не/ за изпълнител ще бъдете уведомени на посочения от Вас адрес или факс.


Дата 20.04.2012г. Председател на УН:..........................

/Д-р В. Василев/


ДОКУМЕНТИ ПО ОБРАЗЕЦ


 1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5

 6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6

 7. ПРИЛОЖЕНИЕ №7

 8. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 – ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

 9. ПРИЛОЖЕНИЕ №9 - ПРОЕКТОДОГОВОРПРИЛОЖЕНИЕ №1


ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:


Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание


Настоящата оферта е подадена от:


…………………………………………………………………………………………………

/наименование /име / на участника,


юридически адрес..................................................................................................................


адрес за кореспонденция .......................................................................................................


телефони за връзка ........................................................ел.адрес.........................................


ЕИК ........................................и подписано от: .......................................................................


в качеството му на:…………………………………………………………………………


Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата по избор на изпълнител с предмет: Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие в процедурата, запознати сме с указанията и условията за участие. Съгласни сме с тях и ги приемаме.

Запознати сме с Проекта на договор и го приемаме.

Ако бъдем избрани за Изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата


_____________________________________________________

(ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител)

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта за изпълнение на предмета на процедурата ще бъде 90/деветдесет/ календарни дни, считано от деня на отваряне на офертите.

ПРИЛАГАМЕ ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ДОКУМЕНТИ, ПО ОПИС, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА.


Подадено на: ……………………. .......


.........................2012 г. /подпис /


ПРИЛОЖЕНИЕ №2


ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УН

73 СОУ.”Владислав Граматик”

гр.София


ЦЕНОВА ОФЕРТА


От……….........................………………………………………………………………………,

/изписва се наименованието на търговеца/


ЕИК..................................................... адрес на регистрация...............................................


.......................................................................................................................................................


Представлявано от ………………………................…………………......., в качеството му


на………………………………………………...........................................................................

предлагаме да изпълним доставката за Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание, съгласно поканата за участие в процедурата при следните обстоятелства:


1. Количествено - стойностна сметка

Наименование

Единица мярка

Количество

Единична цена

Обща цена


2. Обща стойност на доставените стоки и материали с фиксирани цени:


.................................................................................................................................лв. без ДДС

/цифром и словом/


В общата цена се включват всички разходи по:

- начислена печалба;

- други разходи, извършени от участника във връзка с изпълнението на доставката.

Заявяваме, че няма други финансови утежнения, свързани с изпълнение на доставката, както и че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя, и с начина на плащане в документацията за участие в процедурата, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към нея.


Дата…………….. ................................

/подпис /


ПРИЛОЖЕНИЕ №3


*АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА


Предмет: Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание

1.Фирма/ или име на участника, ЕИК/ ЕГН:


………………………………………………………………………….......................................

2.Седалище и адрес на управление:


……………………………….……………………………………………..................................


………………………………………………………………………………...............................


телефон:…………...........…….....…………Ел.адрес………........................……………….

3.Лице за контакти:


Име:..............………………………………………………….…………...................................


длъжност…………………………..............................................................................................


Адрес………………………………………………………………………................................


Телефон…………………………… Ел.адрес........................................................................

4.Обслужваща банка:………………………………кл.………...............................................


IBAN…………………………………...................…………BIC…………………………


титуляр на сметката

……………………………………………………......................………….................................


…………………….

…………… 2012 г. /подпис /


*Приложението се попълва и от подизпълнителите, ако има такива.


ПРИЛОЖЕНИЕ №4


Д Е К Л А Р А Ц И Я № 1


Долуподписаният /ата/


с ЕГН , в качеството ми на ________________________________

(посочете длъжността)


на

(посочете фирмата на участника)


с ЕИК №_______________________ - участник в процедура по избор на изпълнител за Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник

(посочете фирмата на участника)

 • не е обявен в несъстоятелност;

 • не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по ликвидация или в подобна на горепосочените процедури, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително пране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.


2012 г. Декларатор: ­


*Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.Когато управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган. Подписва се и от подизпълнителите.


ПРИЛОЖЕНИЕ №5


Д Е К Л А Р А Ц И Я № 2


Долуподписаният /ата/


с ЕГН , в качеството ми на ________________________________

(посочете длъжността)


на

(посочете фирмата на участника)


с ЕИК №_______________________ - участник в процедура по избор на изпълнител за Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник ( посочете фирмата на участника):

 • не е в открито производство по несъстоятелност;

 • не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

 • не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 • неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията2 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в съм установен.

4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

5.Представляваният от мен участник и аз лично нямаме наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи в чужденци през последните 5/пет/ години.


................................2012г. Декларатор:....................................


ПРИЛОЖЕНИЕ №6


Д Е К Л А Р А Ц И Я № 3


Долуподписаният /ата/


с ЕГН , в качеството ми на ________________________________

(посочете длъжността)


на

(посочете фирмата на участника)


с ЕИК №_______________________ - участник в процедура по избор на изпълнител за Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание


Д Е К Л А Р И Р А М:


Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за предотвратяване и разкриване на


конфликт на интереси с (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


2012 г. Декларатор: ­


УТОЧНЕНИЯ

Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват тези длъжности, включително прокурист или търговски пълномощник следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя.

Свързани лица” по смисъла на посочената разпоредба са:

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

2. физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От___________________________________________________________________________________

(Изписва се името на участника)


Уважаеми госпожи и господа,


След запознаване с настоящата Покана за участие в процедура с предмет

Изработване на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложено техническо описание, представяме нашето предложение за изпълнение, съгласно изискванията на заданието.


1. Срок на изпълнение на доставката________________________________________

календарни дни след поискване от Възложителя.

2. Декларираме съгласието си да изпълняваме доставките по договорения между нас и Възложителя алгоритъм.

3. Декларираме, че предложените от нас отделни единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на първоначалната доставка (2012г.), освен в полза на Възложителя.

4.Гаранционните срокове за отделните видове артикули са, както следва:


...........................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


...........................................................................................................................................


............................................................................................................................................

5. Ангажираме се през периода на гаранционните срокове да отстраняваме за своя сметка всички появили се при нормална експлоатация дефекти и скрити дефекти в срок

от ...............................................................................календарни дни от уведомяването от Възложителя.

6. След извършване на доставката ще представяме на Възложителя Приемателно -предавателен протокол, съдържащ информация за доставената стока, нейното състояние(количество и качество), както и съответствието на доставената стока с уговореното количество и цена между страните.

7. Декларираме, че ще сключим договор в едномесечен срок и ще изпълняваме договора точно през целия срок на действието му.

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок доставката в пълно съответствие с гореописаното предложение.


Тази оферта е със срок на валидност 90/деветдесет/ календарни дни от деня на отваряне на офертите в процедурата и ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок. До подготвяне на официален договор, тази оферта, наред с известието от Ваша страна за възлагане на доставката, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Правно обвързващ подпис:.........................


Дата ........................................


Име и фамилия ...............................................................


Подпис на упълномощеното лице ..................................


Длъжност ....................................................


ПРИЛОЖЕНИЕ №8


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ


Техническото описание ще бъде връчено на всеки от участниците по време на огледа на мострените модели.

Мостри на моделите от униформата ще бъдат изложени в канцеларията на УН на 73 СОУ в гр. София, ул. Георги Измирлиев № 2 на 2-ри и 3-ти май 2012г. от 09:00 до 17:00 часа.

Кандидатите ще имат възможност да направят оглед на мострите в присъствието на представител на възложителя в рамките на 30 минути. Заснемането на предоставените мостри, с каквото и да е средство за заснемане, не е позволено.


ПРИЛОЖЕНИЕ №9


ПРОЕКТОДОГОВОР


Проектодоговорът ще бъде връчен на всеки от участниците в канцеларията на УН на 73 СОУ в гр. София, ул. Георги Измирлиев № 2 на 2-ри и 3-ти май 2012г. от 09:00 до 17:00 часа.


*.

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията това обстоятелство се посочва, като на следващ етап, в случай, че участникът спечели конкурса и преди сключване на договора, се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

2Горното изискване се прилага и по отношение на подизпълнителите- Попълва се и от подизпълнителите.

Свързани:

До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconДо всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти
Соу с преподаване на чужди езици „владислав граматик” София 1404, ул. „Георги Измирлиев” №2, тел. 859 94 10; факс: 859 95 10, e-mail:...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти icon79 соу „индира ганди" софия софия п к. 1324 жк. „Люлин", ул. „Полк. Стоян Топузов" тел. 02/8257043,факс. 02/8248975, e-mail: Изх.№722/07. 12. 2012 г. До всички заинтересовани лица писмо – покана
...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconОтправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга при следните условия
Предмет на възлагане е изпълнението на услугата с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconДо всички заинтересовани лица публична покана
За представяне на оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от зоп с предмет: „Доставка на нов автомобил...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconБългарски Енергиен Холдинг" еад кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител чрез конкурс по оферти с предмет „Избор на Служба по трудова медицина". Уважаеми дами и господа
Български Енергиен Холдинг” еад кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител чрез конкурс по оферти с...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconДо всички заинтересовани лица
Допълнителна информация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал....
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconПокана за представяне на оферти за доставка на 1бр
Цена на стоката: Оферираната от вас цена да бъде в лева без ддс и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията...
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconДо всички заинтересовани лица обявление покана
Доставка на хранителни продукти за нуждите на соу «Д-р Петър Берон» гр. Костинброд»„
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconПокана снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе обществени представяния
Снц миг радомир-Ковачевци-Земен уведомява всички заинтересовани лица, че ще проведе
До всички заинтересовани лица покана за представяне на оферти iconКмет на община своге документация
Катник, sf 01600 / ii-16/ жп гара бов-бов свързващи населените места с пътна мрежа II и III клас в община своге. Община Своге на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом