Конкурсната документация трябва да съдържа
ИмеКонкурсната документация трябва да съдържа
Дата на преобразуване26.01.2013
Размер32.16 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://un73sou.org/files/docs/pd.doc

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 73. СОУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК”

София 1404, ул. „Георги Измирлиев” №2, тел. 859 94 10; факс:859 95 10,

e-mail: un73sou@abv.bg


Приложение 01


ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

РАЗДЕЛ І: ДАННИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯI.1) Наименование, адрес и лица за контакт


Официално наименование: Училищно настоятелство на 73.СОУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик”

Адрес: район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2

Град: София

Пощенски код: 1404

Държава: България


За контакти:

Васил Василев Председател


Телефон:

+359 885 410455

Електронна поща:

un73sou@abv.bg

Факс:Интернет адрес/и

www.un73sou.orgРАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на конкурса: Изработване на дизайн на ученическа униформа за учениците от 1-ви до 12-ти клас в 73.СОУ „Владислав Граматик” по приложената спецификация и съставяне на техническо задание за производство

ІІ.1.2) Ще бъдат приемани варианти да  не 


ІІ.2) Изисквания към конкурсната документация


Изискванията са изложени в Заданието, Приложение 02, към настоящата обява.


ІІ.3) Съдържание на конкурсната документация. Конкурсната документация трябва да съдържа:


ІІ.3.1) Техническо предложение: Идеен проект за изработване на дизайн на ученическа униформа – скици, описание на материали, визуализации и пояснителни текстове по усмотрение на участника


ІІ.3.2) Ценова оферта: С посочена цена за изготвяне на техническо задание за изработка на избрания модел и срок за изпълнение


ІІ.3.3) Документи на участникаІІ.4) Цена и начин на плащане:


ІІ.4.1) Цените следва да бъдат посочени в лева без ДДС


ІІ.4.2) Цените за изпълнение на поръчката да включат всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши по изпълнение на поръчката


ІІ.4.3) Начинът на плащане е по предложение на участникаІІ.5) Критерии за оценка на конкурсните работи и тежест:


ІІ.5.1) Съответствие със заданието 40%


ІІ.5.2) Естетическо въздействие 40%


ІІ.5.3) Цена за изработване на техническо задание 20%ІІ.6) Изисквания към участника:


ІІ.6.1) Доказване на технически възможности и квалификация

Автобиография;

Копие от диплома за специално образование;

Други приложими документи (сертификати, грамоти и др.).


ІІ.6.2) Референции и препоръкиІІ.7) Срок за представяне на конкурсната документация


ІІ.7.1) Конкурсните работи се представят на 22.03.2012 г. от 11:00ч. до 15:30ч. Пратките по поща трябва да бъдат на посочения адрес най-късно до 16:00ч. на 22.03.2012г.


ІІ.7.2) Конкурсните работи се представят на адрес: гр. София, п.к. 1404, район „Триадица”, ул. „Георги Измирлиев” № 2, ДеловодствоІІ.8) Срок за обявяване на резултатите


ІІ.8.1) Резултатите от провеждане на конкурса ще бъдат обявени на 26.03.2012г. на сайта на Училищното настоятелство

стр. 1/

Свързани:

Конкурсната документация трябва да съдържа iconОбщинскисъвет пазарджи к
ОбС – Пазарджик, в следните му части: точки 2, 3 и 4 от решението, както и точки 15. 2, 15. 3 и 16 от Конкурсната документация –...
Конкурсната документация трябва да съдържа iconБългарското ядрено дружество
Резюмето трябва да съдържа: 1 заглавие; 2 пет ключови думи; 3 имена, адреси на авторите; 4 име, адрес, телефон, факс и e-mail на...
Конкурсната документация трябва да съдържа iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на бетонови тротоарни плочки за направа на тротоари в община Полски Тръмбеш“
Конкурсната документация трябва да съдържа iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
Доставка на петролни продукти /бензин – а – 95 н и Дизелово моторно гориво 0,005 S/ за нуждите на
Конкурсната документация трябва да съдържа iconДекл а
Ще запазя в тайна сведенията, съдържащи се в конкурсната документация за участие в конкурса за издаване на лицензия за извършване...
Конкурсната документация трябва да съдържа iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
Доставка на твърди горива за нуждите на община полски тръмбеш за отоплителен сезон 2012 -2013 Г. Включващ следните
Конкурсната документация трябва да съдържа iconУказани я
Потребителското име, с което се регистрирате, е произволно, трябва да бъде написано на латиница, без шпации, запетаи и да съдържа...
Конкурсната документация трябва да съдържа iconРешение за откриване на процедурата
Настоящата документация е изготвена на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и съдържа
Конкурсната документация трябва да съдържа iconВъзстановяване на българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Конкурсната документация трябва да съдържа iconСъздаване на база от данни
Заданието представлява база от данни, която съдържа информация за извършени покупки от дадена фирма. Базата трябва да съдържа информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом