Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер71.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006061208.docx
00606-2012-0008

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “МР и СС”, България 9010, Варна, Тел.: 052 509999, E-mail: vikvarna@abv.bg, Факс: 052 740031

Адрес на профила на купувача: http://vikvarna.nat.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, ул."Прилеп" №33, Централно управление, За: Деловодство, България 9010, Варна, Тел.: 052 509999

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Покупка и доставка на бетонови изделия.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: гр.Варна
Код NUTS: BG331

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Покупка и доставка на бетонови изделия с технически характеристики, описани в документацията за участие. Предмет на поръчката са бетонови пръстени, капаци, куполи, колове, ивици, решетки, стоманобетонови елементи. Доставките ще се извършват франко склада на възложителя в гр. Варна, ул."Прилеп" №33, след предварителна писмена заявка до изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44114200

Описание:

Изделия от бетон

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност на поръчката - до 600 000 лева без ДДС, за срок от една година.

Прогнозна стойност без ДДС

600000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят като парична сума или банкова гаранция. Размер на гаранцията за участие в процедурата: 6000 лв.; Размер на гаранцията за изпълнение на договора - 3% от прогнозната стойност на поръчката в лева без ДДС; Гаранциите се внасят по банков път с платежно нареждане по сметка BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна или се представя оригинал на неотменима безусловна банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане - в лева, отложено, по банков път, съгласно предложението на участника определен за изпълнител.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците да предлагат пълната номенклатура изделия описана в приложение №3 (описание предмета на поръчката) от документацията за участие. Предлаганите изделия трябва да отговарят на посочените стандарти или еквивалентни на тях.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Когато участникът е обединение, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Документ за гаранция за участие в процедурата /парична сума или оригинал на банкова гаранция/, платена, преведена или депозирана не по-късно от крайния срок за представяне на оферти; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 /по образец/; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 2 /по образец/; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 /по образец/; 7. Декларация за използване на подизпълнител /по образец/; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/; 9. Документ за закупена документация за участие в процедурата - копие заверено от участника; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Забележки: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки; 2. Съгласно чл.56, ал.4 когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1 се представя в официален превод; 3. Всички документи на чужд език в офертата на участника да бъдат придружени с превод на български език;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите, съгласно приложимите счетоводни стандарти за последните 3 /три/ финансови години - 2009, 2010 и 2011г. /заверени от участника копия/; 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът следва да е реализирал оборот от стоките предмет на поръчката не по-малко от 1 000 000 /един милион/ лева без ДДС, за последните три финансови години /2009, 2010 и 2011г/.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или оторизиран дистрибутор на изделията, предмет на настоящата обществена поръчка – копие, заверено от участника; 2. Сертификати за произход и качество на изделията – копия, заверени от участника; 3. Списък на основните договори за доставки на стоките предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Минимално изискване – не по-малко от три препоръки за добро изпълнение на договори със същия предмет.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена ; тежест: 70
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 20
Показател: Срок на доставка; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Решение № РШ-16 от 09.04.2012г. на управителя на "Водоснабдяване и канализация" - Варна за откриване на процедурата.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

14.05.2012 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена

24 BGN

Условия и начин на плащане

Посочената цена на документацията за участие е с включен ДДС. Документация за участие в процедурата се получават от деловодството на "В и К - Варна" ООД, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер, срещу представен платежен документ. Плащането се извършва на касата на "В и К - Варна" ООД, гр. Варна, ул. Прилеп №33, ЦУ-партер или по банков път по сметка на възложителя BG83BUIN95611000160971; SWIFT: BUINBGSF; "Алианц Банк България" АД - клон Бизнес център "Владислав" - Варна. Комплекта офертни документи може да бъде получен и чрез куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено искане с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция и приложено копие на платежен документ за преведена сума за документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

21.05.2012 г. Час: 16:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 22.05.2012 г. Час: 10:00

Място

Административна сграда на "ВиК-Варна" ООД, гр.Варна, ул."Прилеп" №33, ЦУ, зала Колегиум

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2012 г.

Свързани:

Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул."Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, България 9010, Варна,...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация Варна" оод, ул. "Прилеп" №33, За: Милен Панайотов – ръководител отдел “мр и сс”, Република България...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Е. он българия Мрежи ад, Варна Тауърс Е, район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик №258, За: Красимир Тодоров, Република...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-варна: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом