Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004
ИмеPrehľad publikačnej činnosti za rok 2004
страница5/82
Дата на преобразуване25.01.2013
Размер7.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/a_kniznica_users/PrehlPublCin/UKO-04.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 66+4

BCI01 Brechtlová, Marta - Halčák, Lukáč - Líška, Branislav - Rendeková, Viera - Turecký, Ladislav - Uhlíková, Eva: Lekárska biochémia : Seminárna a praktická časť. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 168 s.

ISBN 80-223-1891-4


BCI02 Augustín, Juraj: Pastorálka - špeciálna časť : 6. ročník. - Bratislava : Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2004. - 58 s. [> 3AH]


BCI03 Bajzíková, Ľubica - Luptáková, Stanislava - Rudy, Ján - Vargic, Branislav - Weidlich, Roman: Manažment ľudských zdrojov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 213 s.

ISBN 80-223-1910-4

Ohlasy (3):

[o4] 2005 Gál, P.: Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina : EDIS, 2005, S. 231

[o4] 2005 Smolková, E.- Borovský, J.: Strategické partnerstvá pre malé a stredné podniky. Bratislava: Eurounion, 2005, S. 81

[o3] 2005 Gál, P.: Global Business and Economic Development. Montclair : Montclair State University, 2005, S. 1447


BCI04 Beňuška, Jozef - Holomáňová, Anna - Macková, Mária: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie. IV. diel : Periférna a centrálna nervová sústava. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 300 s.

ISBN 80-223-1825-6


BCI05 Beňuška, Jozef - Holomáňová, Anna - Macková, Mária - El Falougy, Hishan A. K.: Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie I. diel = Manual to practical exercises from anatomy : Kosti a kĺby. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského,2004. - 264 s.

ISBN 80-223-1949-X


BCI06 Bilický, Jozef: Klinická rádiológia : Učebné texty pre študentov ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a pôrodnú asistenciu. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA vyd. SAV, 2004. - 67 s.

ISBN 80-224-0799-2


BCI07 Čalkovská, Andrea - Javorka, Kamil, st: Návody k praktickým cvičeniam z fyziológie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 136 s.

ISBN 80-223-1795-0

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Baráni, Helena - Jakuš, Ján - Poliaček, Ivan - Stránsky, Albert: Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. In: , S. 111


BCI08 De Potter, Jean-Claude - Labudová, Jela - Marková, Anna - Majerský, Oto - Bebčáková, Viera - Melicher, Alexander: Vocational training in adapted physical activity. - Leuven : [s. n.], 2004. - 141 s.


BCI09 Dulak, Anton - Dulaková Jakúbeková, Denisa - Smyčková, Romana: Vybrané vzory zmlúv a podaní v občianskom práve. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 157 s. - (Učebnétexty Právnickej fakulty)

ISBN 80-7160-178-0

Ohlasy (2):

[o6] 2005 Chovancová, Jarmila: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 6-7, s. 940

[o6] 2005 Šorl, Róbert: Právny obzor, roč. 88, 2005, č. 5, s. 510-513


BCI10 Fulmeková, Magdaléna - Fekárová, Alena - Jančovičová, Anita - Lehocká, Ľubica - Stanko, Peter: Lekárenská propedeutika : praktická príručka pre výkon lekárenskej praxe. - Bratislava : Farmaceutická fakulta, 2004. - 83 s.

Schválené ako učebný text pre internú potrebu študentov Farmaceutickej fakulty UK


BCI11 Gabura, Ján - Gabura, Patrik: Sociálna komunikácia. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2004. - 116 s. - (Sociálna práca-sociálna politika)

ISBN 80-968927-7-0


BCI12 Gálová, Eliška - Ševčovičová, Andrea - Miklovičová, Marta - Švec, Miroslav: Vybrané texty a príklady na cvičenia z genetiky. - 1.vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 106 s.

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. ISBN 80-223-2147-8, sign. 13/06

ISBN 80-223-1882-5


BCI13 Gombárik, Pavel: Angličtina pre študentov FMFI : Matematika. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 107 s.

ISBN 80-223-1884-1


BCI14 Greguš Jr., Michal - Beňová, Eleonóra: Výpočtová technika 2. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 156 s.

ISBN 80-223-2002-1


BCI15 Heretik, Anton, st: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. - 376 s.

ISBN 80-10-00341-7

Ohlasy (1):

[o4] 2005 Justová, M.: Cisár je nahý. Bratislava : O. Németh, 2005, S. 115


BCI16 Hronec, Ondrej - Petřvalský, Vladimír - Vilček, Jozef - Bedrna, Zoltán - Andrejovský, Pavol - Adamišin, Peter: Ekológia a ekonomika zložiek prírody a krajiny. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. - 134 s.

ISBN 80-8069-347-1


BCI17 Huťa, Anton ml: Reťazové zlomky. - 1. vyd. - Nitra : Environment, 2004. - 31 s. - (Učebné texty ; No. 01)

ISBN 80-969120-0-3


BCI18 Chudá, Božena - Verešová, Jana: Najčastejšie zdravotné oslabenia rómskych detí v špeciálnych základných školách. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2004. - 120 s.

ISBN 80-969112-2-8


BCI19 Ivanová, Alena - Pobudová, Katarína: Deutsch für medizinische Berufe. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 262 s.

ISBN 80-223-1892-2


BCI20 Jančovič, Jozef: Biblická archeológia. - Bratislava : Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, 2004. - 121 s.


BCI21 Kaniansky, Dušan - Marák, Jozef - Vaváková, Veronika - Masár, Marián: Automated Capillary Electrophoresis Analyzer : A Guide for Students. - Bratislava : Omega Info, 2004. - 107 s.

ISBN 80-85311-15-1


BCI22 Kaniansky, Dušan - Marák, Jozef - Masár, Marián - Vaváková, Veronika: Capillary Electrophoresis Analyzer with Coupled Columns : A Guide for Students. - Bratislava : Omega Info, 2004. - 124 s.

ISBN 80-85311-18-6


BCI23 Kečkéšová, Marta: Základy správneho práva. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca , 2004. - 203 s.

ISBN 80-89185-00-2


BCI24 Kikušová, Soňa - Králiková, Mária: Dieťa a hra : Hra a rozvíjanie osobnosti dieťaťa ; Edukácia dieťaťa s autizmom. - 1. vyd. - Bratislava : Sofa, 2004. - 107 s.

ISBN 80-89033-42-3


BCI25 Kips, Milan: Didaktika I : Materiály na semináre. - 2. preprac. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 80 s.

Recenzovali Zdeněk Obdržálek, Alexander Melicher

ISBN 80-223-1780-2


BCI26 Kokavec, Milan Jr - Makai, František - Bialik, Viktor - Rehák, Ľuboš - Paukovic, Ján - Olos, Michael - Kokavec, Radomír - Čierna, Iveta - Štefanco, Vasil - Bždoch, Miroslav - Švec, Andrey - Huraj, Emil Jr - Brozmanová, Blažena - Koreň, Ján - Olexík,Jaroslav: Vybrané kapitoly z detskej ortopédie I. časť. - Bratislava : SZU, 2004. - 466 s.


BCI27 Kollárová, Marta: Základy biochémie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 94 s.

ISBN 80-223-1933-3


BCI28 Krajčovič, Rudolf - Žigo, Pavol: Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. - 2. opr. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 188 s.

ISBN 80-223-1948-1


BCI29 Kráľ, Ján - Cibulka, Ľubor - Holák, Andrej: Ústavné garancie ľudských práv. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 243 s. : prílohy. - (Učebné texty. Univerzita Komenského vBratislave. Právnická fakulta)

ISBN 80-7160-173-X


BCI30 Kukurová, Elena - Kráľová, Eva: Pracovné listy k vybraným biofyzikálnym porovnávacím experimentom pre integrovanú výučbu. - 4. uprav. vyd. - Bratislava : Asklepios, 2004. - 56 s.

ISBN 80-7167-075-8


BCI31 Kupková, Erika: Zdôvodňovanie, dôkazy a anlýza učebného textu : Študijný materiál pre študentov učiteľstva matematiky k predmetu DSZŠM. - Bratislava : Edičné centrum FMFI UK, 2004. - 33 s.

ISBN 80-89186-02-5


BCI32 Kútny, Ivan: Vybrané kapitoly k štúdiu teologickej etiky [elektronický dokument]. - Nitra : Univerzita Komenského Kňazský seminár v Nitre, 2004. - 93 s.

ISBN 80-88741-45-9


BCI33 Labáth, Vladimír: Rezidenciálna starostlivosť. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca , 2004. - 143 s.

ISBN 80-89185-03-7


BCI34 Maďar, Rastislav - Baška, Tibor - Bazovská, Sylvia - Böhmová, Erika - Čisláková, Lýdia - Guryčová, Darina - Halánová, Monika - Kultan, Vincent - Maslenová, Danica - Petinačová, Jarmila - Ranostajová, Katarína - Špaleková, Margita - Truska, Peter:Vybrané aktuálne témy súčasnej epidemiológie. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Dumas, 2004. - 57 s.

Rozsah 3AH

ISBN 80-968999-2-9


BCI35 Marák, Jozef - Kajan, S. - Kaniansky, Dušan - Vaváková, Veronika: ACES Software Manual for Capillary Electrophoresis : A Guide for Students. - Bratislava : Omega Info, 2004. - 192 s.

ISBN 80-85311-19-4


BCI36 Morovicsová, Eva - Heřmanová, Darina - Lauková, Petronela - Mazalánová, Anna: Komunikácia v ošetrovateľstve. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 140 s.

ISBN 80-223-1940-6

Ohlasy (2):

[o6] 2005 Boledovičová, M.: Sestra, 4, 10, 2005, s. 13

[o4] 2005 Ozorovský, V., Heřmanová, D.: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, 11, 3, 2005, s. 198-199


BCI37 Muchová, Jana - Ďuračková, Zdeňka - Hrnčiarová, Marta - Jakuš, Vladimír - Liptáková, Anna - Országhová, Zuzana - Žitňanová, Ingrid: Lekárska chémia a toxikológia pre nelekárske študijné odbory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004.- 152 s.

ISBN 80-223-1934-1


BCI38 Mydlíková, Eva: Manažment v sociálnej práci. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca , 2004. - 112 s.

ISBN 80-89185-04-5


BCI39 Nováková, Gabriela - Fillová, Valéria: Štatistické metódy v geografii. - 1. vyd. - Bratislava : Geografika, 2004. - 117 s.

ISBN 80-968146-6-4


BCI40 Ondrášková, Adriena: Aeronómia alebo fyzika strednej a vysokej atmosféry : Vybrané kapitoly. - Bratislava : Katedra fyziky Zeme a planét FMFI UK, 2004. - 71 s.


BCI41 Ondrušová, Adriana - Dóczeová, Andrea - Krčméry, Vladimír Jr - Augustínová, Andrea - Benca, Juraj - Beňo, Pavol - Čatár, Gustáv - Gueri, P. J. - Hamzová, Silvia - Holečková, Katarína - Ismail, M. - Kalavský, Erich - Koprnová, Jana - Korcová, Jarmila- Memish, Z. A. - Mitterpachová, Eva - Sabó, Alexander - Strehárová, Anna - Šecková, Silvia - Ťažiarová, Marta: Vybrané kapitoly z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita, 2004. - 149 s.


BCI42 Ottová, Eva: Teória práva. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 226 s. - (Učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta)

ISBN 80-7160-187-X

POZNÁMKA:

1. vyd., dotlač - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2005 ISBN 80-7160-200-0

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Gregušová, Daniela - Dulak, Anton - Chlipala, Miroslav - Susko, Boris: Právo informačných a komunikačných technológií. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005, S. 185

[o4] 2005 Vrabko, Marián: Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky. Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005, S. 94


BCI43 Patakyová, Mária - Kurucová, Zuzana - Nováková, Mária - Moravčíková, Andrea - Mencerová, Ingrid - Mihálik, Marek - Škultétyová, Katarína - Števček, Marek: Itinerár budúceho právnika - profesionála : (klinika práva). - 1. vyd. - Bratislava :Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 122 s. - (Učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta)

ISBN 80-7160-180-2


BCI44 Pavelková, Bronislava: Manželské právo. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 235 s. - (Učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta)

ISBN 80-7160-184-5

Ohlasy (3):

[o5] 2005 Králíčková, Zdeňka: Bulletin advokacie, 2005, č. 2, s. 68-69

[o3] 2004 Králíčková, Zdeňka: Právo a rodina, 2004, č. 12, s. 10

[o4] 2005 Čečotová, Vlasta: Justičná revue, roč. 57, 2005, č. 10, s. 1315-1316


BCI45 Peráček, Pavol - Argaj, Gustáv - Holienka, Miroslav - Peráčková, Janka - Tománek, Ľubor - Tóth, Igor - Zapletalová, Ludmila - Zaťková, Viera: Teória a didaktika športových hier I. - 2. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - 184 s.

ISBN 80-89197-00-0

Ohlasy (4):

[o4] 2004 Mačura, P.: Niektoré prejavy rýchlostných schopností v basketbale.: Športové hry, roč. 9, 2004, č. 4, s. 42

[o4] 2005 Süss, V.: Třídení sportovních her.: Telesná výchova & špor, roč. 15, 2005, č. 3-4, s. 23

[o4] 2005 Mačura, P.: Streetbasketball: Charakteristika pohybových činností športu pre všetkých. Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005, S. 30

[o3] 2005 Süss, V.: Sportovní a pohybové hry, pojmy a třídění.: Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie "Svatoňova Stráž 2005" konaného 23.-25. září 2005 v Daňkovicích, S. 32


BCI46 Petřková, Anna - Čornaničová, Rozália: Gerontagogika : úvod do teorie a praxe edukace seniorů. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 92 s.

ISBN 80-244-0879-1


BCI47 Plesch, Gustáv - Tatiersky, Jozef: Systematická anorganická chémia. - Bratislava : Omega Info, 2004. - 139 s.

ISBN 80-967741-9-0


BCI48 Povchanič, Štefan: Éléments de versification = Základy verša a francúzskej metriky. - 1. vyd. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2004. - 85 s.

ISBN 80-85756-84-6


BCI49 Pravda, Ján - Kusendová, Dagmar: Počítačová tvorba tematických máp. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 264 s.

ISBN 80-223-2011-0


BCI50 Saxunová, Darina: Účtovníctvo : cvičebnica. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2004. - 143 s.

ISBN 80-8078-018-8


BCI51 Sedlárová, Eva - Valent, Aladár - Kohútová, Mária: Chémia : Okruhy otázok na prijímacie pohovory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 180 s.

ISBN 80-223-1939-2


BCI52 Solčiansky, Anton - Rindoš, Jaroslav - Jančovič, Jozef: Takto hovorí Pán- : Proroci a prorocké spisy Starého zákona. - 3. doplnené a rozšírené vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2004. - 266 s.

ISBN 80-88696-38-0


BCI53 Strážovská, Helena - Strážovská, Ľubomíra - Holubcová, Alena: Obchodné podnikanie : Prípadové štúdie. - Bratislava : Ekonóm, 2004. - 160 s.

ISBN 80-225-1921-9


BCI54 Šebesta, Juraj: Odborný preklad : Príručka pre frekventantov špecializovaného kurzu odborného prekladu-anglický jazyk. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - 61 s.


BCI55 Šelinga, Jozef: Spoločne objavujme dar : Príprava na sviatosť birmovania. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2004. - 143 s.

ISBN 80-88741-47-5

Ohlasy (1):

[o6] 2005 Dian, Daniel: Duchovný pastier, roč. 86, č. 3, 2005, s. 4. obalu


BCI56 Šoucová, Jana: Sociolingvistický aspekt zdvorilej komunikácie v japončine : učebnica japonského zdvorilostného jazyka. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 112 s.

ISBN 80-223-1906-6


BCI57 Švec, Pavel: Biológia : Okruhy otázok na prijímacie pohovory. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 116 s.

ISBN 80-223-1938-4


BCI58 Trizna, Milan: Klimageogragia a hydrogeografia, [Climageography and Hydrogeography]. - 1. vyd. - Bratislava : Geo-grafika, 2004. - 154 s.

ISBN 80-968146-7-2


BCI59 Turanová, Lídia: Didaktika geológie 2 : Špeciálna didaktika geológie, [Didactica of Geology 2]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 120 s.

ISBN 80-223-1811-6


BCI60 Urbánková, Darina: English for Law Students. - 3. preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 335 s. - (Učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnickáfakulta)

ISBN 80-7160-191-8

POZNÁMKA:

3. preprac. a dopln. vyd., dotlač. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2005 ISBN 80-7160-201-9


BCI61 Van Coppenolle, Herman - De Potter, Jean-Claude - Labudová, Jela - Marková, Anna - Majerský, Oto - Bebčáková, Viera - Melicher, Alexander: Inclusion and integration through adapted physical activity. - Leuven : [s. n.], 2004. - 152 s.


BCI62 Vatolík, Vojtech: Ako získať ECDL : Excel. - 1. vyd. - Bratislava : Súvaha, 2004. - 116 s.

ISBN 80-88727-83-9


BCI63 Žídek, Jaroslav - Veisová, Mária - Belás, Martin: Lyžovanie. - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - 88 s.

Recenzovali Jozef Baláž, Peter Žák

ISBN 80-88901-90-1


BCI64 Žigová, Ľudmila: Komunikácia v slovenčine : textová príručka a cvičebnica. - 3. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 120 s.

ISBN 80-223-1226-6

Ohlasy (1):

[o4] 2004 Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Stimul, 2004, S. 208


BCI65 Žigová, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov : gramatická a pravopisná cvičebnica. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - 164 s.

ISBN 80-223-1926-0

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Pekarovičová, J.: Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava : UK, 2005, S. 184

[o4] 2004 Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Stimul, 2004, S. 208


BCI66 Živný, Hroznata - Krčmáriková, Zuzana - Kovácsová, Erika: Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok. - 1. vyd. - Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca , 2004. - 90 s.

ISBN 80-89185-07-X


BCI67 Kubáček, Zbyněk - Valášek, Ján: Cvičenia z matematickej analýzy I. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1989. - 174 s.

ISBN 80-223-0115-9

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994 ISBN 80-223-0749-1

3. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2001 ISBN 80-223-1635-0

4. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004 ISBN 80-223-2006-4


BCI68 Ivanová, Alena: Cursus latinus medicinalis : Úvod do lekárskej terminológie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - 256 s.

ISBN 80-223-0789-0

POZNÁMKA:

dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004 ISBN 80-223-1921-X

Ohlasy (1):

[o5] 1995 Martinková, K.: Cizí jazyky, 39, 9-10, 1995-96, 183


BCI69 Vajičková, Mária: Slovenčina pre cudzincov : Gramatické cvičenia. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - 132 s.

ISBN 80-223-1528-1

POZNÁMKA:

2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000 ISBN 80-223-1528-1

3. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004 ISBN 80-223-1925-2

Ohlasy (7):

[o4] 2000 Žigová, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000, S. 5

[o4] 2000 Pekarovičová, Jana: Slovakistika v zahraničí. Bratislava : Stimul, 2001, S. 140

[o4] 2002 Ondriašová, Mária: Naša univerzita, 48, 2002, 9, s. 19

[o4] 2004 Pekarovičová, Jana: Studia Academica Slovaca - harmónia tradície a modernosti. In: 40 rokov Studia Academica Slovaca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, S. 41

[o4] 2001 Kováčiková, Darina: Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. Bratislava : Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov, 2001, S. 18

[o4] 2002 Kováčiková, Darina - Maierová, Eva: Slovenčina ako cudzí jazyk. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, S. 196

[o4] 2004 Pekarovičová, Jana: Slovenčina pre cudzincov. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, S. 88, 179


BCI70 Vojtaššák, Ján - Blaško, Milan - Böhmer, Daniel - Braxatorisová, Tatiana - Danišovič, Ľuboš - Demjénová, Ľudmila - Ďuríková, Mária - Geislerová, Viera - Korbeľ, Miroslav - Malová, Jana - Pagáčová, Eva - Repiská, Vanda: Vybrané kapitoly z lekárskejbiológie a humánnej genetiky. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - 108 s.

ISBN 80-223-1717-4

POZNÁMKA:

Dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004

Ohlasy (1):

[o4] 2003 Zaviačič, M.: Hulín, I. a kol.: Úvod do vedeckého bádania. Bratislava : SAP, 2003, s. 132-142

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

Свързани:

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconMechanizačná fakulta Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconSlovenská poľnohospodárska univerzita V nitre prehľad publikačnej činnosti za rok 2005

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconPrehľad publikačnej činnosti vykazovaný k 31. 10. 2007

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconObsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2011

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconObsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2010

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconObsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2011

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconObsah osnovy Správy o činnosti organizácie sav za rok 2011

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconZoznam publikačnej činnosti PhDr. Katarína Sedláková, PhD
«Национая газета» как средство словацко-российских отношений. Русский язык в центре Еуропы, 3, 2000, с. 105-107

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconPrehľad systémov rodu človek (Homo)

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2004 iconPrehľad výkonov štátneho zdravotného dozoru v rámci

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом