С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница9/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Мярка 1.9.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Мрежата на ЦСРИ в общините ще спомогне за изграждане на условия за адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания; ще осигури подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда.

Мобилни екипи към ЦСРИ да осигуряват обхващането на децата с увреждания в малките общини и изолирани населени места в област Велико Търново, където няма възможности за разкриване на стационарна рехабилитационна грижа. Мобилните екипи с включени специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник, медицинско лице, специален педагог) могат да предоставят на място някои рехабилитационни услуги за децата и хората с увреждания, консултиране и обучение на техните семейства и близки.


Дейност 1.9.1.1. Продължение на дейностите на ЦСРИ гр. Велико Търново и гр. Лясковец за деца и младежи с фокус рехабилитация, подкрепа и консултиране на родителите.

Дейност 1.9.1.2. Изграждане на ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания в община Златарица с капацитет 10 /през 2011 год./, с тенденция за увеличаване на капацитета на 15 /през 2013 год./.

Дейност 1.9.1.3. Изграждане на ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания в община Елена с капацитет 20 /през 2014 год./.


Дейност 1.9.1.4. Изграждане на ЦСРИ за деца и младежи в община Павликени с капацитет 24 /през 2012 год./.


Мярка 1.9.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните родители да работят. Предвидено е да се развият разнообразни форми:

• дневни центрове за деца с тежки увреждания като самостоятелна услуга - осигуряващи дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве Активно включване и оказване на подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях;

• заместваща грижа с резидентен престой за фиксирано кратко време, при отсъствие на родителите и/или близките;

• интеграция на деца с увреждания в масови ясли и детски градини - включително тяхното адаптиране, осигуряване на транспорт.


Дейност 1.9.2.1. Продължаване на дейността на Дневните центрове за деца с увреждания гр. Велико Търново, Горна Оряховица /2/, Павликени, Свищов и с. Горски Сеновец , община Стражица, и разширяване на дейността им в посока към социализиране на децата с увреждания. Активно включване на семействата на децата с увреждания в активна работата с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален аспект.


Дейност 1.9.2.2. Продължаване и разширяване на дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания гр. Елена и разширяване на дейността му в посока към социализиране на децата и младежите с увреждания.


Дейност 1.9.2.3. Разкриване в община Велико Търново през 2013 г. на услугата “Фамилен център - заместваща грижа”, в която се предвиждат две опции – почасова грижа и/или с резидентен престой за фиксирано кратко време при отсъствие на родителите и/или близките, които се грижат за деца.


Мярка 1.9.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството


Дейност 1.9.3.1. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи:

• Личен асистент;

• Социален асистент;

• Домашен помощник за деца с увреждания.


Необходимият брой места за трите услуги ще се определя всяка година от общините чрез консултации с ДСП и социалните услуги ЦСРИ и ЦОП. Предвижда се всяка община в област Велико Търново да осигури финансиране по национални програми за разкриването и развиването на този тип социални услуги в общността с цел да отговори на поне 70% от заявените потребности на семействата.


Дейност 1.9.3.2. Осигуряване на помощни средства чрез ДСП по Закона за хората с увреждания. Разкритите социални услуги в общността ще предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите помощни средства от деца и възрастни с увреждания.


Дейност 1.9.3.3. Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се отглеждат деца с увреждания:


- Почасови услуги за деца – гледане вкъщи, придружаване до детски заведения;


- Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с увреждания;


- Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца с увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми;


- Консултации и формиране на групи за взаимопомощ.


Услугите ще се предоставят от ЦОП в общините, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи.


Дейност 1.9.3.4. Създаване на общински услуги за осигуряване на специализиран транспорт за деца с увреждания, предвид възрастта им до детските заведения (особено за децата от малките населени места, където няма детско заведение).


4.2 Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение


Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:


Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността


Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново


Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства


Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания


Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново.


ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това, семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания ще получават в ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). Постепенно ще се развият мобилни услуги, които да обхванат хората с увреждания в цялата област и да осигурят достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места. Планираната мобилност е двупосочна. Първо, услугата ще отиде при клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор и психолог могат да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по график); на място ще се предоставят консултации за семействата и обучения за ползване на техническите помощни средства и др. Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.


Дейност 2.1.1.1. Разширяване на обхвата на ЦСРИ в гр.Велико Търново на ул. „Бойчо войвода” № 1 и формиране на мобилен екип за обхващане на кметствата в община Велико Търново (с увеличение на капацитета от 20 на 40 и увеличение на предполагаемия брой потребители пълнолетни лица с увреждания до 110-120 на година). Мобилната група със социален работник, психолог и основни специалисти – вкл. рехабилитатор и психолог ще извършва посещения по адреси в малките и отдалечени населени места в община Велико Търново за консултации, първична рехабилитация, обучения за ползване на технически помощни средства и др.


Дейност 2.1.1.2. Разкриване на ЦСРИ – гр. Павликени с капацитет 24, като се предвижда услугата да стартира през 2012 г. и да се предоставя на деца с увреждания, деца с увреждания в семейна среда, родители, отглеждащи деца с увреждания, хора с увреждания с чужда помощ и без право на чужда помощ. Предвижда се предоставянето на медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни, здравни, психологически. Почасови грижи. Занимателна трудотерапия, обучение за придобиване на умения за самостоятелно справяне. Формиране на мобилен екип за обхващане и на малките, отдалечени населени места на община Павликени.


Дейност 2.1.1.3. Разкриване на ЦСРИ – гр. Стражица с капацитет 50. Услугата да стартира от 10.01.2011 г. и да предоставя соц. услуги на семейства и лица в неравностойно положение и хора с увреждания, като формира и мобилен екип за отдалечените населени места на община Стражица.


Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа). В Стратегията се залагат разнообразни форми и възможности за избор. В съответствие с интересите и възможностите на хората с увреждания и техните близки потребителите ще могат да избират, например, между дневните центрове като самостоятелна услуга (в която се заплаща такса, но е включена и храна) и почасовата грижа в рамките на ЦСРИ (безплатна за клиентите услуга, в която обаче не се предоставя храна).


Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всички общини – домашен помощник, социален и личен асистент, за което ще допринесе продължението на националните програми - ДП, СА, ЛА и проект “Алтернативи “ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и последващите етапи. Тези услуги осигуряват домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. услуги за хора с увреждания и стари хора, които им позволяват по-дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. Идентифицираните потребности на рисковите групи изискват увеличение поне с 40% на наетите асистенти/домашни помощници за лица с увреждания. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и доставчици на социални услуги


Дейност 2.1.2.2. Създаване на банка с лични асистенти във всяка община на област Велико Търново. Процесът ще стартира във всяка община със започване на изпълнението на проект „ Подкрепа за достоен живот” в област Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. Създаването на банка с лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Личен асистент” е процес, който включва подбор и обучение на лични асистенти. Подборът и обучението на лични асистенти са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Създаването на банка лични асистенти е ангажимент на всяка община на област Велико Търново. За всеки личен асистент, включен в банката, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. След приключване на проекта финансирането на понататъшното изпълнение на дейноста ще продължи чрез финансовата подкрепа, предвидена, съгласно чл. 41 а от Закона за интеграция на хората с увреждания.


Дейност 2.1.2.3 . Въвеждане на индивидулните бюджети за хората с увреждания при стартиране на дейнстите за реализиране на социалната услуга Личен асистент на Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” във всяка община при активното включване при вземането на решения на хората с увреждания и техните близки. Те ще бъдат активно включени и консултирани в разработването предоставянето и оценката на услугите, които получават


Дейност 2.1.2.4. Продължаване дейността на домашния социален патронаж във всички общини. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места. Предвижда се предоставяне на комплекс от услуги, свързани освен с приготвяне и предоставяне на храна до домовете и помощ при поддържане на домакинството и личната хигиена, така също и помощ при организиране на свободното време, и помощ при необходимост от административни услуги. Разширеният списък на дейности на патронажите включва:

• Предоставяне на храна по домовете и хранене – извършва се в момента от всички патронажи;

• Помощ при поддържане на лична хигиена, медицински услуги и манипулации;

• Помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището – почистване, помощ за дребни битови услуги и ремонти, смяна на обзавеждане и осигуряване на повече пространство;

• Съдействие за пазаруване, плащане на сметки, осигуряване на медицински изделия помощни средства, приспособления и съоръжения;

• Съдействие за достъп до здравни и социални услуги – придружаване, помощ при транспортиране, информиране за здравни услуги.


Дейност 2.1.2.5. Продължаване на дейността на съществуващият ЦСРИ – гр. Велико Търново, разширяване на неговия капацитет и разширяване на спектъра от предоставяните там услуги.


Дейност 2.1.2.6. Продължаване на дейността на съществуващият ЦСРИ – гр. Лясковец, разширяване на неговия капацитет от 20 през 2011 г. до 30 през 2014-2015 г. и разширяване на спектъра от предоставяните там услуги.


Дейност 2.1.2.7. Разкриване на ЦСРИ – гр. Горна Оряховица за лица с увредено зрение (с капацитет 40 и предполагаем брой потребители 70 - 80 лица със зрителни увреждания годишно) и стартиране на услугата през 2012 г.

Предвижда се центърът да предоставя обучение по Брайл, компютърно обучение с говорещи програми, обучение за ориентиране и мобилност, зрителна рехабилитация, осмисляне на свободното време, обучение за самообслужване в бита и формиране на ежедневни умения, съдействие при административни услуги и участие в културно – спортни мероприятия.


Дейност 2.1.2.8. Разкриване на ЦСРИ – гр. Златарица за деца и възрастни с увреждания от 2011 г. с капацитет 10, като се предвижда капацитетът да нарастне до 2015 г. до 15.


Дейност 2.1.2.9. Разкриване на ЦСРИ – гр. Стражица за семейства и лица в неравностойно положение и хора с увреждания с капацитет 50. Предвижда се услугата да стартира от 01.01.2011 г.


Дейност 2.1.2.10. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2014 г. с предвиден капацитет 20. Основните услуги, които са предвидени за предоставяне са консултиране на семейния кръг, организиране на свободното време, отдих и развлечение, рехабилитации – двигателна, логопедична, социална, психологически консултации; терапии и трудотерапии.


Дейност 2.1.2.11. Разкриване на ЦСРИ в гр. Павликени през 2012 г. като делегирана държавна дейност. Услугата е насочена и за родители, отглеждащи деца с увреждания и хора с увреждания. (описана е и в Приоритетно направление 1.).


Дейност 2.1.2.12. Продължаване на дейността на Дневния център за възрастни хора с увреждания – с. Вонеща вода (капацитет 25) за предоставяне на дневна и почасова грижа.


Дейност 2.1.2.13. Продължаване на дейността на Дневния център за деца и възрастни с увреждания в гр. Горна Оряховица, като е предвидена промяна във възрастовата група на услугата. Дневния център да остане за възрастни с увреждания с капацитет 40.


Дейност 2.1.2.14. Разкриване на нов Дневен център за възрастни с психични разстройства в с. Церова кория за предоставяне на дневни и почасови услуги, рехабилитация и подкрепа (капацитет 20, от 2012 г.).


Дейност 2.1.2.15. Разкриване на нов Дневен център за възрастни с психични разстройства в гр. Велико Търново за предоставяне на дневни и почасови услуги, рехабилитация и подкрепа (капацитет 30, от 2012 г.).


Дейност 2.1.2.16. Развиване на нови иновативни услуги – Фамилен център за заместваща грижа в гр. Велико Търново от 2013 г. с капацитет 10. Предвижда се предоставяне на подкрепа и заместваща грижа за различен период от време, в къщи и в резидентни форми. Осигуряване на условия за почасова грижа за хора с увреждания. Тези услуги ще предоставят подкрепа за семействата на хора с увреждания и ще улесняват полагането на ежедневните грижи особено в случаите, когато за човек с увреждане се грижи сам родител/близък, както и ще даде възможност на близките на хората с увреждания да се включат в пазара на труда.


Дейност 2.1.2.17. Развиване на нови иновативни услуги – Център за социално консултиране и подкрепена заетост в гр. Велико Търново от 2012 г. с капацитет 20. Центърът ще предоставя услугите си на хора с увреждания и възрастни хора.


Дейност 2.1.2.18. Разкриване на нов Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2013 г., който ще стартира по проект с капацитет 8. Центърът ще предоставя цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности. Ще даде възможност за организиране на свободното време и осъществяване на социални контакти. Дейностите ще бъдат насочени към социалната интеграция на хората с увреждания чрез рехабилитационни, обучителни, терапевтичани индивидуални програми.


Дейност 2.1.2.19. Разкриване на нов Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Павликени от 2014 г. с капацитет 20. Центърът ще предоставя услуги на хора с увреждания със и без чужда помощ и възрастни хора с различни увреждания, живеещи в семейната си среда. Предвижда се предоставянето на дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация.


Дейност 2.1.2.20. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество от страна на ДСП и общинска администрация за улесняване на достъпа до медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за интеграция на хората с увреждания.


Дейност 2.1.2.21. След въвеждане на индивидуалните бюджети на хората с увреждания

до края на периода на действие на стратегията за развитие на социалните услуги в

област Велико Търново въвеждане на принципа „Парите следват човека”.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом