С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница8/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Специфична цел 1.5. Извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда.


Мярка 1.5.1 Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции в биологичнато или в разширеното семейство (настаняване при близки и роднини), услуги в подкрепа на осиновяването.

Мярка 1.5.2 Извеждане на деца от СИ в приемни семейства.

Осигуряването на трайна семейна среда е приоритет в индивидуалните планове за децата, настанени в СИ. Мерките по тази конкретна цел се изпълняват:

А/ текущо, като част от задължителните дейности на ЦОП, ОЗД и СИ по подкрепа на децата, настанени в СИ и

Б/ масирано – с по-широк обхват, в съответствие с актуализираните институционални планове за трансформиране и постепенно закриване на СИ и индивидуалните оценки на настанените деца.


Мярка 1.5.1 Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции в биологичнато или в разширеното семейство (настаняване при близки и роднини), услуги в подкрепа на осиновяването.


Услугите в тази мярка са насочени към търсене на трайно решение за отглеждането на децата в семейна среда. Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ОЗД, ЦОП, персонала на СИ. Те включват възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството, като предварително се издирва семейството на детето и се установява контакт с неговите близки; консултиране (социално, правно, психологическо, педагогическо), информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на детето, изведено от СИ.


Дейност 1.5.1.1. Формиране на мобилни екипи в ЦОП и ЦСРИ в областта по реинтеграция в семейна среда на децата, настанени в СИ. Предоставяне на помощ към СИ за подготовката на конкретни планове за извеждане на децата на основата на плановете за трансформиране/ закриване на СИ и на цялостната оценка на децата в СИ.


Дейност 1.5.1.2. Дейности на ЦОП, специализираните институции и ОЗД за реинтеграция на децата от СИ в биологичното семейство, които включват:

• социално-консултативна работа с деца, при които съществува възможност за връщане в семейна среда;

• Подкрепа за възстановяване на прекъснатите връзки с биологичните родители, братя и сестри;

• подкрепа и консултации за детето и семейството в периода след реинтеграцията;

• работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители – дете; услуги за изграждане на родителския капацитет.


Дейност 1.5.1.3. Изпълнение на дейности от ЦОП, СИ и ОЗД по настаняване на деца от СИ в семейства на близки и роднини и услуги по подкрепа към семействата – консултиране, практическа подкрепа, съдействие, информиране, посредничество, услуги за изграждане на родителския капацитет, материална и финансова подкрепа в процеса на отглеждане на изведените деца.


Дейност 1.5.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването (планирани в мярка 1.1.5.) на деца, настанени в СИ. Те включват обучение и оценка на кандидат приемни родители, подкрепа на детето и на семейството в след осиновителния период, формиране на групи за подкрепа на осиновени деца и осиновители.


Мярка 1.5.2 Извеждане на деца от СИ в приемни семейства.


Дейност 1.5.2.1. Координация на дейността от страна на Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ гр. Велико Търново за развитие на приемната грижа на областно ниво.


Дейност 1.5.2.2. Организиране и провеждане на информационни кампании от ОЦПГ гр. Велико Търново на територията на областта, методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП и ОЗД в малките общини; обучение на комисии по приемна грижа.


Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.


Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ за извеждане на деца от СИ.


Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Велико Търново, Златарица, Павликени, Стражица предоставят подслон и ежедневни грижи; създават условия за социална интеграция – прием в масови детски ясли, градини, училища; и поддържане на връзката с родители, близки и роднини. Настаняването в ЦНСТ на децата е последната мярка за закрила, след изчерпване на всички възможности за настаняване в семейство – биологично, разширено, приемно и на осиновители.


В ЦНСТ се настаняват деца изведени СИ, както и деца, лишени от родителска грижа, които не са били в СИ и за предотвратяване на институционализацията чрез краткосрочно временно отглеждане на деца оставени за осиновяване или с перспектива за настаняване в приемни семейства или при близки и роднини.


За част от децата с тежки увреждания също се планира настаняване в новоразкрити ЦНСТ и то предимно за тези, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, (предвид заболяването им или поради други причини) и се нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа. Към края на периода на планиране в Стратегията голямата част от настанените в ЦНСТ деца от СИ ще са доближили или преминали в младежката възраст, като за тези с тежки увреждания ще продължи да стои нуждата от резидентна грижа. Очаква се след междинната оценка на изпълнението на стратегията част от разкритите ЦНСТ за деца с увреждания да се трансформират в ЦНСТ за младежи или пълнолетни лица с увреждания.


Посоченото в дейностите местоположение на планираните ЦНСТ е предварително. В съответствие с методиката за функциониране на ЦНСТ, новите услуги за резидентна грижа от семеен тип се разкриват в районите, от където са децата, а не там където са СИ. Затова след завършването на индивидуалната оценка на децата, настанени в СИ, мястото на ЦНСТ може да бъде променено, за да се осигурят възможности на децата за установяване на контакти със семействата и общността, от която произхождат.


Дейност 1.6.1.1. Изграждане на 3 нови ЦНСТ в община Велико Търново. Две ЦНСТ за децата които се отглеждат в ДДЛРГ с. Балван и деца в риск от общността, с капацитет 2 по 15 /през 2015 год./ и 1 ЦНСТ в гр. В. Търново с капацитет 10 /през 2012 година/.


Дейност 1.6.1.2. Изграждане на 2 ЦНСТ /разкрити 2012 год./ в община Горна Оряховица за деца от СИ с капацитет 2 по 15.


Дейност 1.6.1.3. Изграждане на 2 ЦНСТ в община Елена с капацитет 2 по 8 /разкрити през 2013 год./, за деца, настанени в СИ и деца в риск от общността.


Дейност 1.6.1.4. Изграждане на 1 ново ЦНСТ в община Златарица за деца от общината, с капацитет 9 деца.


Дейност 1.6.1.5. Изграждане на 1 ново ЦНСТ в община Лясковец за деца от общината, с капацитет 10 /през 2012 год./ деца, с тенденция през 2014 увеличаване на 15.


Дейност 1.6.1.6. Изграждане на 1 ново ЦНСТ в община Павликени с капацитет 12 /през 2012 год./, за децата които се отглеждат в СИ и деца в риск от общността.


Дейност 1.6.1.7. Изграждане на 2 ЦНСТ в община Полски Тръмбеш, с капацитет 2 по 15 / през 2012 год./, за децата които се отглеждат в СИ и деца в риск от общността. Предвижда се през 2013 год. изграждане на още 2 ЦНСТ, настанени в СИ и деца в риск от общността.


Дейност 1.6.1.8. Изграждане на 1 ЦНСТ в община Свищов с капацитет 10, настанени в СИ и деца в риск от общността.


Специфична цел 1.7. Да се намали броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.) и разкриване на нови услуги.


Мярка 1.7.1. Трансформиране, подготовка и поетапно закриване на 3 СИ за деца в област Велико Търново до 2013 год., с оглед максимално намаляване броя на децата с увреждания в специализирани институции.

Мярка 1.7.2. Разработване на планове за трансформиране на специализираните институции за деца лишени от родителска грижа на територията на област Велико Търново.

Мярка 1.7.3. Трансформиране на ДМСГД гр. Дебелец, общ. В. Търново и разкриване на нови услуги.


Мярка 1.7.1. Трансформиране, подготовка и поетапно закриване на 3 СИ за деца в област Велико Търново до 2013 год., с оглед максимално намаляване броя на децата с увреждания в специализирани институции.

При трансформирането се предвижда постепенното извеждане на децата и намаляване на капацитета на СИ и паралелното развитие на нови услуги на мястото на СИ. В резултат от този процес се подготвят условията за поетапно закриване на съответните специализирани институции.

Дейност 1.7.1.1. Трансформиране и закриване на ДДМУИ с. Илаков рът, общ. Елена. Намаляване на капацитета от 55 до 30 места през 2014 г., разкриване на малки форми на резидентна грижа (ЦНСТ и/или защитено жилище) за оставащите 25 деца и младежи с тежки увреждания, в среда близка до семейната и закриване на ДДМУИ.


Дейност 1.7.1.2. Трансформиране и закриване на ДДУИ с. Михалци, общ. Павликени. Разкриване на малки форми на резидентна грижа (ЦНСТ и/или защитено жилище) за децата с увреждания, в среда близка до семейната.


Дейност 1.7.1.3. Трансформиране и закриване на ДДУИ с. Горски Сеновец, общ. Стражица. Разкриване на малки форми на резидентна грижа (ЦНСТ и/или защитено жилище) за децата с увреждания, в среда близка до семейната.


Мярка 1.7.2. Разработване на планове за трансформиране на специализираните институции за деца лишени от родителска грижа на територията на област Велико Търново.


Дейност 1.7.2.1. Трансформиране на ДДЛРГ гр. В. Търново, чрез намаляне капацитета на институцията от 52 (2010 г.) на 36 (2011 г.)


Дейност 1.7.2.2. Закриване на ДДЛРГ и разкриване на две ЦНСТ в с. Балван, общ. В. Търново през 2015 г.


Дейност 1.7.2.3. Трансформиране на ДДЛРГ гр. Стражица. Разкриване на малки форми на резидентна грижа (ЦНСТ и/или защитено жилище) за децата, в среда близка до семейната.


Дейност 1.7.2.4. Трансформиране на ДДЛРГ с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш. Намаляване на капацитета от 57 до 30 места през 2012 г., разкриване на малки форми на резидентна грижа (ЦНСТ и/или защитено жилище) за оставащите 27 деца в среда близка до семейната и закриване на ДДЛРГ.


Мярка 1.7.3. Трансформиране на ДМСГД гр. Дебелец, общ. В. Търново и разкриване на нови услуги.


Дейност 1.7.3.1. Трансформиране и подготовка за закриване на ДМСГД, гр. Дебелец и разкриване на нови услуги в подкрепа на майчинството и родителството, превенция на изоставянето със специален фокус към деца с увреждания. Разкриване на Център за ранна интервенция за работа с бъдещи майки и техните семейства с капацитет 30 през 2013 г.


Дейност 1.7.3.2. Продължаване дейността на Дневен център за деца с увреждания, функциониращ към момента към ДМСГД–гр. Дебелец (с капацитет 25).


Дейност 1.7.3. Разкриване на нови медико-социални услуги на основата на ресурсите на ДМСГД – специализиран персонал, сграден фонд и оборудване. С предимство ще се развиват смесени услуги в общността за ранна диагностика и рехабилитация, дневни и почасови грижи, консултиране и др.


Специфична цел 1.8. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.


Мярка 1.8.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ.

Мярка 1.8.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ.

Мярка 1.8.3. Изграждане на защитени жилища за извеждане от СИ на младежи с увреждания.

Мярка 1.8.4. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ.


Мярка 1.8.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ.


Дейност 1.8.1.1. Развиване на програми във всички СИ за изграждане на социални умения на настанените деца и младежи и подготовка за самостоятелен живот след напускане на институцията. Програмите се изпълняват съвместно от ЦОП и СИ с подкрепата на училищата и ОЗД.


Мярка 1.8.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ.


Преходните жилища са необходими в подкрепа на децата, на които предстои да напуснат СИ за изграждане на умения и навици за самостоятелен живот. Наблюдаваните жилища са услуга в общността за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирани институции. Продължителността на услугите в преходните и наблюдаваните жилища ще бъде синхронизирана с плановете за трансформиране/ закриване на СИ в област Велико Търново и извеждане на децата от тях. След този етап изградените преходни и наблюдавани жилища могат да бъдат трансформирани в защитени жилища за хора с увреждания или за хора с психични разстройства, или в център за спешно настаняване, в зависимост от идентифицираните потребности в областта.


Дейност 1.8.2.1. Преходно жилище за деца и младежи (13-18 години) в ДДЛРГ


Дейност 1.8.2.2. Разкриване на наблюдавано жилище за младежи, напускащи СИ


Мярка 1.8.3. Изграждане на защитени жилища за извеждане от СИ на младежи с увреждания.


Тази мярка предвижда развитието на услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи, за които не е възможно да бъде осигурена семейна среда и продължаване на функционирането на действащите.


Дейност 1.8.3.1. Продължаване на дейността на 2 защитени жилища за младежи с умствена изостаналост в с. Илаков рът, общ. Елена (капацитет 8 места) и в с. Горски Сеновец, общ. Стражица (капацитет 10 места).


Мярка 1.8.4. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ.


Дейност 1.8.4.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напуснали СИ – информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Дейностите ще се осъществяват от ЦОП и общините като се намалява интензивността пропорционално на нарастващата самостоятелност на младежите.


Дейност 1.8.4.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напуснали СИ - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекциите Бюро по труда (ДБТ), и/или по проекти, подкрепени от Оперативни програми за развитие на човешките ресурси и Националните програми за заетост.


Дейност 1.8.4.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ – стимулиране на работодателите, програми за субсидирани работни места и др.


Дейност 1.8.4.4. Прилагане на общински мерки в подкрепа на младежите, напуснали СИ, за осигуряване на жилище (като настаняване под наем в общинско жилище, подкрепа чрез лимитиран във времето субсидиран наем и др.).


Специфична цел 1.9. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.


Мярка 1.9.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Мярка 1.9.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.9.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом