С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница7/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Мярка 1.2.4. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.


Образователните програми и кампаниите да бъдат организирани главно от самите училища, РИОКОЗ, НПО и Училищни настоятелства, като се привлекат всички партньори, които работят в сферата на образованието и детското развитие.


Дейност 1.2.4.1. Провеждане на информационни кампании и образователни програми в училище и/или в рамките на ЦОП за:

• превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, отклоняващо се поведение),

• провеждане на тренинг - обучения.

• оказване на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи на общинско и областно ниво.


Дейност 1.2.4.2. Извънучилищни дейности и осмисляне на личното време на децата.

Приоритетна необходимост е развитието на разнообразни извънучилищни дейности като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които се осъществяват от училища, читалища, ЦОП като посредници или организатори, училищни настоятелства, НПО, РИО на МОМН.


Дейност 1.2.4.3. Разширяване дейността на Превантивно-информационния център по наркомании във гр. Велико Търново:

• провеждане на лекции и дискусии сред ученици в учебните заведения;

• здравна и социална просвета против зависимостите.

Дейност 1.2.4.4. Изграждане на Център за работа с деца на улицата в община Златарица през 2011 год. с капацитет 5, с тенденция за увеличаване капацитета на 12 през 2014 година.


Мярка 1.2.5. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.


Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване и превенция на отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение: консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им. Наред със социална работа с деца в риск, извършвана от ЦОП, се предвижда и ангажирането на училището чрез организирането на извънкласни занимания и дейности за деца с отклоняващо се поведение – спорт; клубове по интереси; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация; информиране по въпросите на насилие и пренебрежение.


Дейност 1.2.5.1. Съвместни дейности на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общините, органите на МВР съвместно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.


Дейност 1.2.5.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД и МКБППМН – консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение.


Дейност 1.2.5.3. Разкриване на Център за спешен прием за деца и семейства в гр. В. Търново през 2013 г. с капацитет 6 места за спешно извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве, докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситуация и детето се реинтегрира в семейната среда или се приложи друга мярка за закрила.


Дейност 1.2.5.4. Продължаване дейността на Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик в с. Балван, общ. Велико Търново.


Дейност 1.2.5.5. Разкриване на Кризисен център за деца и жени, жертви на насилие и трафик в община Горна Оряховица през 2012 год. с капацитет 8.


Специфична цел 1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.


Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до качествено образование е ключов компонент от превенцията на неглижирането на децата,

инструмент за развитието на техните възможности в максимална степен и за формирането на условия за самостоятелен живот в бъдеще.


Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието се формулират на национално и общинско ниво; а конкретните дейности се инициират и осъществяват предимно от училищата и детските градини, НПО, действащите училищни настоятелства, читалища, Центрове за работа с деца, инициативни групи на родителите и местните общности и др., с подкрепата на общините, РИО на МОМН и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) към МОМН. Техните дейности са в състояние да окажат въздействие върху всички деца и ученици и техните родители, докато дейностите на социалните услуги обхващат предимно идентифицираните случаи на децата (и семействата) в риск, за които са издадени направления от ОЗД. Развитието на междусекторното сътрудничество, взаимодействието с ОЗД и прякото участие на социалните услуги за деца в общността (като ЦОП, дневни центрове) е ключово за пълното обхващане на децата в риск в образователните дейности.


Предвидените мерки са в съответствие с духа на националните и областните приоритети за интегрирано образование, допълват и конкретизират планираните дейности в тази сфера.


Мярка 1.3.1 Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всичкиподлежащи деца в област Велико Търново

Мярка 1.3.2 Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи

Мярка 1.3.3 Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

Мярка 1.3.4 Целенасочена политика за проибщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.


Мярка 1.3.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново


Дейност 1.3.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст, със специален фокус върху децата от рискови общности и уязвими групи, чрез:

• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, ОЗД, социалните работници, местно-базирани НПО и инициативни групи;

• разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини;

• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, осъществявани от учители, социални работници, представители на НПО.


Мярка 1.3.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.


Дейност 1.3.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на отпадането и задържане на децата в училище, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги (преди всичко ЦОП), от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.


Планирани са:

• консултации и подкрепа за децата – клиенти на услугите на ЦОП по направление от ОЗД;

• Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;

• Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и техните родители;

• Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от децата и младежите.


Дейност 1.3.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на училището, които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват:

• Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;

• Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители - включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите;

• Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и включване на интерактивни методи.


Дейност 1.3.2.3. Разработване на целеви програми и инициативи за подобряване на образованието в средищните и защитените училища, които да се изпълняват с подкрепата на РИО на МОМН, общините и НПО. Специално внимание се отделя на мерките за наблюдение и контрол върху посещаемостта и качеството на образованието на пътуващите ученици от по-големите градове към защитени и средищни училища в малките общини.


Мярка 1.3.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

В дейностите се включват училищата, РИО на МОМН, Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП към МОМН, общините, ЦОП и НПО.


Дейност 1.3.3.1. Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли. Необходимо е да се разработи план за действие във всяка община, в който ще се предвиди:

• Разкриване / формиране на специализирани групи за деца с увреждания в масови детски градини;

• Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт и осигуряване на необходимия брой ресурсни учители. Чрез кандидатстване по проекти към ОПРЧР да се предостави специализирано обучение на педагозите в масовите детски заведения за работа с деца с увреждания.

Дейност 1.3.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОМН и Ресурсния център към РИО на МОМН с подкрепата на общините, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището. Ресурсното образование в масовите общообразователни училища обхваща:

• Деца с увреждания, отглеждани в семейства;

• Образование за децата с увреждания, настанени в СИ.


Дейност 1.3.3.3. Подготовка на средата за приемане на децата с увреждания в масовите училища, осъществявана с помощта на НПО и Ресурсния център към РИО на МОМН чрез целеви мерки в две направления:

• Инициативи вътре в училище, които обхващат трите “страни” - учители, родители (на децата с увреждания и на децата без увреждания) и учениците. Обучения на учителите за толерантност и приемане на децата с увреждания;

• Кампании на областно ниво и в местните общности за повишаване на чувствителността към децата с увреждания и техните семейства, за преодоляване на дискриминацията и промоциране на толерантност.


Дейност 1.3.3.4. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите училища и детски градини в област Велико Търново. Общините да извършат проучване за оценка на нуждите и да разработят актуализирани общински планове за изпълнение на специфични мерки по общини за подобряване на достъпа, в съответствие с конкретните условия във всяка община, населено място.


Мярка 1.3.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.


Дейност 1.3.4.1. Дейности за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище, които включват:

• обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за включване на родителите и приобщаването им към образованието на техните деца;

• разпространение на обучителни материали за работа с родителите;

• срещи и обучения на Училищни настоятелства и родителски комитети в училищата;

• обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини.


Дейност 1.3.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на общинска администрация, РИО и гражданския сектор.


Дейност 1.3.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за подкрепа на интегрираното образование с участието на родителите и местните общности:

• Създаване и активизиране на Училищните настоятелства в училищата в цялата област;

• Консултиране, обучения и техническа помощ за развитие на инициативи от Училищните настоятелства.


Специфична цел 1.4. Да се разработят планове за трансформиране и закриване на СИ за деца в област Велико Търново.


Да се изработят планове за трансформиране/закриване на СИ за деца през следващите 3 години, в съответствие с договорените приоритети на Областната стратегия за бъдещето на всеки от СИ. Тези планове ще предвиждат изпълнението на всяка конкретна стъпка при трансформирането и закриването на всяка СИ за деца в област Велико Търново, включително планиране на етапите на извеждане на децата, преустановяване на приема на деца и постепенно намаляване на капацитета им.


Мярка 1.4.1 Разработване на планове за трансформиране /закриване на 6 СИ за деца


Мярка 1.4.2 Формиране на мрежа между всички участници, които имат отговорност за бъдещето на децата от СИ.


Мярка 1.4.1. Разработване на планове за трансформиране/ закриване на 6 СИ за деца


Дейност 1.4.1.1. Създаване на общински работни групи (в общините Велико Търново, Елена, Павликени и Стражица, където има СИ за деца) за изработване на планове за трансформиране /закриване на СИ за деца в област Велико Търново, които дават отговор за бъдещото развитие на децата, персонала и сградата на всяка СИ. Тяхната работа ще бъде подпомагана от експертна група на областно ниво (с участието на РДСП, ОЗД, РЦЗ, НПО, УНИЦЕФ и външни специалисти) за консултиране и подкрепа на процеса чрез провеждане на срещи, посещения на място, дискусии, съвместна разработка на предложения.


Дейност 1.4.1.2. Преглед и актуализиране през 2010 г. на плановете за 4 СИ за деца с увреждания в област Велико Търново. В тези планове се описват конкретните мерки и стъпки за изпълнението на следните основни етапи:

• Децата – индивидуална оценка и планиране за всяко дете, настанено в СИ. Актуализиране на индивидуалните оценки на всички деца и на тяхна основа – актуализиране на плановете за действие, в които да се заложат за всички деца реалистични дългосрочни и краткосрочни цели и социалните услуги, необходими за извеждане на децата от всяка специализирана институция. Приоритет на плановете за децата е осигуряването на трайна семейна среда. Новите услуги за извеждане на децата от СИ ще се планират там, където са семействата на децата, а не там, където се намират институциите в момента.

• Персонала – оценка на човешките ресурси, планове за допълнителна професионална квалификация и препоръки за пренасочване към новите социални услуги и/или дейности, които ще се развият в съответната община;

• Сградата – препоръки и мерки за развитие на услуги или дейности в сградата на дома след трансформирането/закриването на СИ. Планиране на бъдещето на материалната база и ресурсите на институцията.

• Изпълнение на индивидуалните планове на всички деца, постепенно извеждане на децата от СИ;

• Закриване/трансформиране на институцията и изпълнение на плана за използване на материалната база и ресурсите на институцията.


Дейност 1.4.1.3. Съгласуване на плановете за всяка СИ за деца на общинско и областно ниво, както и на предложенията за разкриване на нови услуги при трансформирането на съответния дом извън вече предвидените в Областната стратегия.


Мярка 1.4.2. Формиране на мрежа между всички участници, които имат отговорност за бъдещето на децата от СИ.


Дейност 1.4.2.1. Установяване на контакти между СИ, общината, ДСП и ОЗД, от една страна, и общината и ДСП /ОЗД, от която идват настанените деца – в рамките на област Велико Търново и извън областта. Инициативата се поема от съответната СИ, ОЗД и ДСП, с подкрепата на РДСП.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом