С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница6/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

4. Интервенция – социални услуги и мерки


Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги на областно и общинско ниво през следващите 5 години – от 2011 до 2015 година. В плана се конкретизират оперативните приоритети на областно и общинско ниво и видовете услуги, които ще се развиват в област Велико Търново. Стратегията предначертава:

• развитието на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка услуга/дейност;

• разкриването на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-делегирани дейности;

• инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;

• паралелното развитие на мерки и политики за социално включване в приоритетните свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и инфраструктура), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Услугите и мерките са описани към съответното приоритетно направление, като се правят препратки и уточнения в случаите, когато една социална услуга изпълнява дейности, отнасящи се до две или повече приоритетни направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности се разглеждат като система от услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална полза за обхванатите целеви групи.    1. Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск. Деинституционализация на деца.


Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване с 70% на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в област Велико Търново, закриване на СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата.


Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство, чрез:


Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа.

Мярка 1.1.2 Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика , семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск

Мярка 1.1.3 Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.


Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа


Дейностите целят „затваряне на входа” към специализираните институции (СИ). За да се предотврати изоставянето на новородени деца на ниво «Родилен дом» работата по превенция трябва да започне по-рано, а където е възможно още преди раждането на детето. Успехът на превенцията зависи от ранната, навременна намеса и продължителността на социалната работа с бъдещата майка, нейното семейство и близко обкръжение. Освен това ще се работи за създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа (като «спешна приемна грижа») за настаняване по спешност на изоставени деца (новородени и по-големи) като превенция на настаняването им в СИ.


Нови Центрове за обществена подкрепа (ЦОП) на деца и семейства в риск ще бъдат разкрити във всички общини, в гр. Велико Търново, Павликени и Полски Тръмбеш ще продължат да работят съществуващите ЦОП. Планиран капацитет на ЦОП гр. Павликени след 2012 год. 60 места. Всеки ЦОП ще бъде с териториален обхват населените места от съответната община. Дейностите в ЦОП ще бъдат насочени към превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, развиване на умения на самостоятелен живот, приемна грижа и осиновяване, превенция на отклоняващото се поведение.


Конкретните услуги във всеки Център за обществена подкрепа включват: семейно консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа на ниво «Родилен дом», психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители. Предвижда се да бъде разкрит и център за спешен прием на деца, жертви на насилие и неглижиране в семейството си.


Ползвателите на Центъра ще бъдат насочвани от ОЗД и други свързани структури – медицински професионалисти и лечебни заведения, детски градини и училища, структури от системата на борба с противообществените прояви, общински администрации и др. Центровете за обществена подкрепа да предоставят услуги в своите помещения и чрез мобилни екипи.


Дейност 1.1.1.1. Разкриване на нови Центрове за обществена подкрепа във всички общини в областта.


Планираните нови ЦОП са както следва:


- Център за обществена подкрепа в гр. Горна Оряховица с капацитет 20.


- Център за обществена подкрепа в гр. Елена с капацитет 20.


- Център за обществена подкрепа в гр. Златарица с капацитет през 2011 год. 10, с тенденция за разширяване до 30.


- Център за обществена подкрепа в гр. Лясковец с капацитет през 2012 – 25, с тенденция за разширяване до 30.


- Център за обществена подкрепа в гр. Свищов с капацитет 50.


- Център за обществена подкрепа в гр. Стражица с капацитет 30.


- Център за обществена подкрепа в гр. Сухиндол с капацитет 10.


В Центровете за обществена подкрепа да бъдат разширени дейностите включващи и:

• Предоставяне на информация, социални и психологически консултации от социални работници, лекари от родилно отделение и лични лекари, правна подкрепа за младите майки в риск да изоставят детето си, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги;

• Подкрепа на бременни жени за по-лесна бременност, раждане и удовлетворяване на първите нужди на бебето – както емоционални, така и материални;

• Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания. В специализираното звено/екип ще бъдат включени също социални работници и психолози, със специална подготовка и умения за работа с родители на деца с увреждания (как да се съобщи/подготви семейството за раждане на дете с увреждане, подготовка за грижи и пр.)

Организация на мрежа за обхващане на рисковите бъдещи майки от всички общини в програма за ранна превенция. Специално внимание да се отдели на мобилна работа за активно издирване на бъдещите майки във високо рискови общности за установяване, регистриране и проследяване на бременността и – при риск от изоставяне – социални дейности и консултиране на място за предотвратяване на изоставянето на детето. Обхватът на дейностите за ранна интервенция изисква смесен екип от специалисти в звеното – здравни и социални работници, юрист, психолог, трудотерапевт. Формирането на мобилен екип (мобилна група) за активно издирване на всички бъдещи майки ще осигури идентифициране на риска и ранно консултиране на рисковите бременни преди раждането на детето и обхващане на всички общини и малки населени места в областта.


Дейност 1.1.1.2. Разкриване на Звено “Майка и бебе” в гр. Горна Оряховица за нуждите на област Велико Търново.


ЗМБ ще предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, социална работа за насърчаване на родителската привързаност, подпомагане на младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа, развиване на социалните умения на майката за грижа за себе си, детето и социална реализация. Услугата ЗМБ ще се разкрие в община Горна Оряховица през 2013 год. (с капацитет 6 места), като ще обхване бременни и майки с деца от цялата територия на област Велико Търново. ЗМБ ще установи ефективни комуникационни канали и взаимодействие с действащите ЦОП и ДСП (ОЗД) за обхващане и осигуряване на подкрепа за майките в риск от другите общини в областта.


Мярка 1.1.2. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика, семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск.


В тези програми се съгласуват действията по здравните грижи, смесените социално-здравни услуги, инициативи за здравна просвета и посредничество на НПО.


Дейност 1.1.2.1. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност във всички общини на област Велико Търново. Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, които да улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск.


Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки на общинско и областно ниво трябва да обхванат всички бъдещи майки в област Велико Търново чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките да идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към ОЗД.


Дейност 1.1.2.2. Разкриване на кабинети по семейно планиране във Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени и Свищов с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Кабинетите ще бъдат базирани във Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени и Свищов, с териториален обхват съответните общини, което ще се осъществи в партньорство с мобилните екипи, изградени към ЦОП. Те ще организират здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране, услуги за репродуктивно здраве, обучения, информационни кампании, насочени към младежи, родители и семейства в риск. Дейността в тези кабинети ще допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.


Дейност 1.1.2.3. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност. Те ще се изпълняват от НПО, здравни институции, училища и включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и здравна просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите бременности.


Дейност 1.1.2.4. Комплексни мерки и програми на общините, НПО и бизнеса за развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата – подкрепа чрез осигуряване на достъп до заетост, подобряване на жилищните условия, подходящи за отглеждане на деца.


Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.


При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.

Дейност 1.1.3.1. Съвместни дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на близки и роднини на деца в риск чрез мярка за закрила:

• Установяване на контакти с роднините и близките на детето и мобилизиране на разширеното семейство за поемане на грижата за детето;

• Консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и разширеното семейство.


Дейност 1.1.3.2. Подкрепа за семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като мярка за закрила. Предоставя се от ЦОП и включва:

• Подкрепа на роднини и близки при поемане на грижата за новородени и по-големи деца, чиито родители заявяват намерение за изоставяне;

• Предоставяне на социално подпомагане и в случаи на тежки социални проблеми.


Специфична цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.


Мярка 1.2.1 Изграждане на мрежа от ЦОП за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск в областта. Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции.

Мярка 1.2.2 Услуги в подкрепа на осиновяването

Мярка 1.2.3 Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането ан деца, отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.2.4 Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.

Мярка 1.2.5 Подкрепа за преодоляване на последиците от рисково поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.


Мярка 1.2.1. Изграждане на мрежа от ЦОП за обхващане на уязвимите семейства с деца в риск в областта. Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции.


Развиването на разнообразни услуги и дейности в ЦОП за превенция на изоставянето на децата изисква оптимизиране на дейностите на 3 съществуващи ЦОП (във Велико Търново, Павликени и Полски Тръмбеш) и разкриване на 8 нови (Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Свищов, Стражица и Сухиндол), чрез които постепенно да се обхванат децата и семействата в риск по цялата територия на област Велико Търново.


Преките дейности на ЦОП включват превенция на изоставянето на деца на ранна и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието, подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. В съответствие с широкия спектър на съдържанието на тази социална услуга, планираните ЦОП да осъществяват разнообразни дейности, (включително и мобилност на дейностите) за развиване на родителски капацитет и добро родителство, училище за родители, посредничество и подкрепа за деца и семейства с рисково поведение в дома им и в сградата на ЦОП, превенция на отпадането на децата от училище, и пр., както и социална работа в подкрепа на процеса на деинституционализация и закриване на специализираните институции за деца.


Мярка 1.2.2. Услуги в подкрепа на осиновяването.


Дейност 1.2.2.1. Ефективни услуги от ЦОП, ОЗД и ДСП за подкрепа на осиновяването на изоставени деца – консултиране, информиране, посредничество, мотивиране и обучение за кандидат-осиновители чрез форми на индивидуална и групова работа, подкрепа в следосиновителния период за осиновители и осиновени. (Дейностите се извършват от Съвета по осиновяване към РДСП, ОЗД, ЦОП в общините, НПО).


Мярка 1.2.3. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.

Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще спомогнат за ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на родителски капацитет въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна среда за максимално развитие на техните възможности.


Дейност 1.2.3.1. Услуги в рамките на ЦОП за развитие на умения за родителстване.


Подкрепата за уязвими семейства, включително и за роднини, отглеждащи изоставени деца от родителите включва:

• Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;

• Училище за родители и обучения за добро родителство;

• Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;

• Практическа подкрепа в домакинството;

• Терапия, фамилно консултиране;

• Достъп до жилища, заетост;

• Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца настанени при тях като мярка за закрила.


Дейност 1.2.3.2. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за децата в семейството. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство, които ще се изпълняват от учителите, Училищни настоятелства, НПО като самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до интегрирано образование и включване на родителите в образователния процес.


Дейност 1.2.3.3. Разкриване на Център за деца и семейства в гр. Килифарево с капацитет 20 през 2013 г.


Дейност 1.2.3.4. Разкриване на Фамилен център – заместваща грижа за деца и семейства в гр. Велико Търново с капацитет 10 през 2013 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом