С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница5/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

3. Визия и цели3.1. Визия

Създаването на Областната стратегия за социални услуги е израз на желанието на всички участници област Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.


3.2 Ценности и принципи

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални услуги Областната стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи и за правата на детето и утвърждава следните ценности, споделени от всички заинтересовани страни в област Велико Търново:

Човекът с неговата неповторима индивидуалност и уникалност, толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

Зачитане на човешките права и свободи, уважение и признание на

достойнството на всеки човек, общност и група с особен акцент върху правата на децата;

Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Областната стратегия;

Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.


В хода на работата всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия, се обединиха около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:


♦ Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

♦ Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя;

♦ Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

♦ Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

♦ Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на област Велико Търново и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

♦ Достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

♦ Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

♦ Проактивност в обхващането на рисковите групи;

♦ Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;

♦ Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;

♦ Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги.


3.3 Приоритети на областната стратегия


3.3.1 Приоритетни направления


За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в област Велико Търново.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Областната стратегия за социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата, уязвимите групи, лицата в неравностойно положение и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.


Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:


1. Подкрепа за деца в риск и техните семейства. Деинституционализация на деца

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в областта, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.


2. Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни лица в неравностойно положение.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.


3. Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.


Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:


4. Развитие на човешките ресурси

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.


5. Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно развиване на партньорствата между общините в областта по отношение на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск пък изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, инфраструктура и др.


3.3.2 Приоритетни целеви групи


Планираните дейности в Областната стратегия обхващат всички рискови групи, изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията през периода на стратегията. Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в област Велико Търново са:

• Уязвими семейства с деца в риск;

• Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;

• Деца, отглеждани в специализирани институции;

• Хора с увреждания;

• Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални и др. услуги;

• Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в отдалечените райони.


3.4 Цели


3.4.1 Общи и специфични цели


Областната стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Велико Търново, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление на Областната стратегия са набелязани общи и специфични цели и задачи:


Приоритетно направление 1: Подкрепа за деца в риск и техните семейства. Деинституционализация на деца.


Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване с 70% на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в област Велико Търново, закриване на СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата.


Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство;

Специфична цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

Специфична цел 1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

Специфична цел 1.4. Да се разработят планове за трансформиране и закриване на 8 СИ за деца в област Велико Търново;

Специфична цел 1.5. Извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда;

Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;

Специфична 1.7. Да се намали броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.) и разкриване на нови услуги;

Специфичнацел 1.8. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.

Специфична цел 1.9. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството;


Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение


Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността;

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции;

Специфична цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск;

Специфична цел 2.4. Да се осигурят условия за качествен живот на хората, настанени в специализираните институции за възрастни хора с увреждания;


Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.


Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта.

Специфична цел 3.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.


Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления на Областната стратегия включват:


Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси


Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

Специфична цел 4.1. Да се разработи план за създаване на Ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Велико Търново.

Специфична цел 4.2. Да се стимулира развитието на административния и организационен капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.

Специфична цел 4.3. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.


Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество


Обща цел 5: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.


Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.


3.4.2 Ключови индикатори за постиженията на Стратегията


Постигането на набелязаните общи и конкретни цели в рамките на следващите шест години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори, които показват напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 година.


Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в област Велико Търново, постигната в рамките на областната стратегия, са:

• Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;

• Постигнато съотношение 6:1 между децата - ползватели на услуги: брой на децата в алтернативна семейна грижа – към броя на децата в резидентна грижа;

• Намаляване на броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.) ;

• Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и индивиди чрез развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от изолирани населени места върху 70% от територията на област Велико Търново;

• Работещ Регионален ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Велико Търново;

• Повишен капацитет за управление на СУ на поне 70 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 180 души персонал на доставчиците на услуги в област Велико Търново;

• Осъществени поне 5 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

• Инициирани и развити поне 3 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи.


Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по отношение на постигнатата промяна в ситуацията в област Велико Търново и ползите за рисковите групи в резултат от шестте години изпълнение на Стратегията са:

• Осигурена подкрепа за поне 25% от уязвимите семейства и деца в област Велико Търново;

• Предотвратена институционализация на 70% от децата в риск от изоставяне към края на стратегията;

• Степен на намаляване/ предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в риск в резултат от услугите за превенция в област Велико Търново (постигнат процент на задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск от изоставяне, обхванати в услуги за превенция);

• Намаление с 70 % на броя на децата, отглеждани в специализирани институции;

• Намаление с 80% на отпадналите от училище деца;

• Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 25% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

• Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 180-200 самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент);

• Създаден капацитет за обхващане на поне 40% от децата с увреждания в рехабилитация или различни форми на заместваща, дневна грижа;

• Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 20% от старите хора в област Велико Търново с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън общинските центрове;

• Развити и работещи поне 2 нови за област Велико Търново услуги за деца и семейства, функциониращи на областно ниво (като звено “Майка и бебе”, ранна превенция на изоставянето).


Измерването на напредъка по тези показатели ще покаже до каква степен изпълнението на Областната стратегия е допринесло за модернизацията на социалните услуги и политики за социално включване в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация, подкрепа на интегритета на семейства и общности и европейските ценности.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом