С решение №6 прието на заседание
ИмеС решение №6 прието на заседание
страница3/25
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.vt.government.bg/documents/Strategy_SotsialiUslugi_ oblastVT.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Раздел А: Контекст и оценка на нуждите


1. Контекст


1.1 Предистория: как е създадена стратегията

Социалните услуги играят жизнено важна роля както за процеса на превенция, така и за процеса на социалното включване. Застаряването на населението, промените в състава на домакинствата и нарасналото участие на жените на пазара на труда са предпоставка за повишено предлагане на широко обхватни услуги, както грижа за непрекъснато повишаване на тяхното качество. Нуждата от тези социални услуги е нараснала повече от всякога, поради продължаващата финансова и икономическа криза. Като инструмент за разрешаване на различни неблагоприятни ситуации, социалните услуги трябва да бъдат разнообразни и индивидуализирани, планирани и предоставени посредством интегриран подход. Достъпът до качествени социални услуги осигурява на социално изключените хора по-добри възможности за активно участие в обществения живот и на пазара на труда. Услугите са основани на принципа на солидарността и до голяма степен са зависими от публичното финансиране, така че да осигурят равенство на достъпа, независимо от имуществото и доходите. Отговорността за организирането и предоставянето на услугите остава на публичните власти, в това число на регионално и местно ниво.

Внесените през 2010 г.промени в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), имат за цел осигуряването на равен достъп до качествени социални услуги на хората от рисковите групи. Във връзка с прилагането на новия подход за регионално планиране в тези нормативни актове са регламентирани задълженията на областния управител и на общинския съвет за организиране на разработването на стратегии за развитието на социалните услуги съответно на регионално и на общинско ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) през месец април 2010 година стартира процеса по изготвяне на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново

Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Велико Търново – областна администрация, общински администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). За целта със Заповед № РД-04-27/20.04.2010 г и допълнена със заповед РД-04-50/12.07.2010 г. на Областен управител на област с административен център Велико Търново е създаден областен оперативен екип, който да организира и фасилитира процеса на раработване на областната стратегия.

Планирането е осъществено с подкрепа и оказване на техническа помощ от страна на УНИЦЕФ. Процесът на планиране стъпва на анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на областта, извършен през май- юли 2010 г. с участието на териториални работни групи в общините. Приоритетите на областната стратегия са приети на областни координационни срещи с всички заинтересовани страни, а компонентите са разработени

в работни групи на тематичен принцип1. Разработването на стратегията е извършено в периода юли - октомври 2010 г., съгласувана е със заинтересованите страни на областно и общинско ниво през октомври 2010 г. и е внесена за обсъждане и одобрение в Областния съвет за развитие на 26 октомври 2010 година.

В процеса на планиране са включени представители на всички заинтересовани страни от областта, обединени в работни групи на териториален принцип по общини и тематични групи по ключовите компоненти на стратегията. Работните групи участваха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща областна стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в област Велико Търново.

При разработването на стратегията са следвани следните ценности и принципи при планиране:

 • Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;

 • Зачитане на човешките права и съответствие на социалните услуги с международно признатите права на човека и права на детето;

 • Водещи интереси на детето и потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги;

 • Съответствие с реалните нужди на групите в риск и планиране на гъвкави социални услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;

 • Равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими общности, живеещи на територията на областта;

 • Насърчаване на услугите в общността и ползване на услуги от резидентен тип само в краен случай;

 • Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;

 • Иновативност и гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки;

 • Прозрачност и отчетност при планирането и усвояването на финансовите средства;

 • Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани страни;

 • Осигуряване на подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти.


Не на последно място, областната стратегия следва принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.


1.2 Обхват и фокус на стратегията


Областната стратегия за социалните услуги е разработена в съответствие с националните приоритети в развитието на социалните услуги и обхваща социалните услуги и мерки,


____________________________

1. Работните групи, формирани на тематичен принцип в област Велико Търново работиха по темите – лица и възрастни с увреждания, самотно живеещи възрастни хора в риск, подкрепа за деинституционализация на деца, подкрепа за деца в риск и техните семейства, деца с увреждания и техните семейства и изграждане на капацитет за развитие на социалните услуги.

които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Велико Търново, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.


Видове услуги и обхват на рисковите групи. Областното планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в област Велико Търново и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Затова обхватът на интервенцията е много широк – от съществуващите вече социални услуги, до развитието на нови услуги, като са посочени са начините на достъп и връзката между тях.


Стратегията покриват широк спектър от социални услуги и дейности за:

- развитие на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка налична услуга или дейност;

- разкриване на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-делегирани дейности;

- иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги – медико-социални, образователно-социални и т.н.;

- паралелно развитие на хоризонтални политики и мерки за социално включване в приоритетните свързани сектори;

- дейности, които се осъществяват на областно ниво, за да улеснят и подпомогнат осъществяването на планираните социални услуги като: обучение и развитие на човешките ресурси, обмяна на опит, дейности за мониторинг и оценка, текуща координация и съгласуване на дейностите между отделните общини и между различните държавни институции и ведомства.


Същевременно, социалните услуги не се разглеждат изолирано, а се планират в общия контекст на политиките и мерките за социално включване. Затова стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които имат отношение към ефективността на социалните услуги и са от ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.


Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за предстоящите 5 години на интензивна интервенция. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.


Времеви обхват. В съответствие с предписанията на ППЗСП, областната стратегия обхваща период от 5 години – от 2011 до 2015 година включително, което предполага последователност и дългосрочност на интервенцията за реализацията на избраните стратегически приоритети и общи цели.


Географски обхват. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание и на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

В общия контекст, създаването на областна стратегия идва да преодолее неравномерността в развитието на услугите и да осигури равни възможности за достъп до услуги за рисковите групи. Въпреки наличието на общински стратегии, до момента социалните услуги са развивани в общините без достатъчно проучване на нуждите на рисковите групи и без да се взема предвид ситуацията в съседните общини. Най-многобройни са услугите в градовете Велико Търново и Горна Оряховица, но в повечето случаи живеещите в по-малките общини и особено в малките населени места остават извън мрежата на социалните услуги. Област Велико Търново се характеризира с голям брой специализирани институции, които продължават да действат, въпреки напредъка в развитието на социални услуги в общността.


1.3 Съответствие с международни, национални и местни политики


1.3.1 Национални приоритети в развитието на социалните услуги


През последните години в България са разработени и се изпълняват редица национални стратегически документи, регламентиращи развитието на социалните услуги. Един от приоритетите в програмата на правителството са мерките за борба със социалното изключване и за приобщаване на лицата, които имат най-малък достъп до пазара на труда и до обществото, чрез осигуряване на по-добър достъп до социални услуги.

Сред основните стратегически приоритети на Министерството на труда и социалната политика, заложени в Стратегическия план на МТСП за 2009–2013 година, е осигуряването на устойчивост, качество и достъпност на социалните услуги чрез

• Въвеждане на регионален принцип на развитие на социалните услуги на базата на анализ на потребностите на местните общности;

• Приоритетно развитие и увеличаване броя на предлаганите социални услуги в общността, подобряване на тяхното качество, гарантиране на стабилност и финансова устойчивост на социалните услуги, както и на процеса на деинституционализация;

• Ежегодно актуализиране на финансовите стандарти за социалните услуги, делегирана от държавата дейност;

• Разработване и прилагане на механизъм за предоставяне на комплексни социални услуги;

• Увеличаване на броя на ползвателите на социални услуги, в т.ч.: домашен социален патронаж (вкл. социални кухни, обществени трапезарии) в отговор на базови потребности от храна и грижа, особено на хората в планинските, малките и отдалечените от областните центрове населени места; услуги в подкрепа на семействата с деца; услуги, насочени към превенция на рисковете в семейството; комплексни социални услуги за преодоляване на рисковете от отпадане от образователната система, както и рисковете пред здравословното развитие на децата.


От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи. Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групите в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Затова отговорностите за управлението на социалните услуги на местно ниво са поети от общините. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.


Същевременно, в този „бум” в развитието на социалните услуги се откроиха проблемите в планирането на услугите. Както показа анализ на социалните услуги за деца в страната към края на 2007 г.2, тяхното развитие е неравномерно на територията на страната и на областите, все още липсват услуги по превенция и за подкрепа на семействата, развиването на социални услуги се прави без подробна оценка на нуждите и планиране. Съществуващите социални услуги не са свързани в мрежа помежду си и със свързани системи – образование, здравеопазване, жилищна политика, инфраструктура.


Последните стратегически документи в областта на социалната политика са в контекста на членството в Европейския съюз и са разработени при следване на Отворения метод на координация. Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 – 2010 г. определя като свой фокус:


1. Ограничаването на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване);


2. Активното включване за най-отдалечените от пазара на труда;


3. Равните възможности за най-уязвимите групи в обществото.


Националният план залага на:


- Превантивните мерки;


- Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното състояние на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;


- Деинституционализацията като процес и водещо направление в развитието на социалните услуги;


- Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата.


1.3.2 Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги


В обхвата на институционалната рамка за реализация на настоящата Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) са включени органи, организации и институции от държавния, общинския и гражданския сектори. Основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги в страната са:


________________________________

2 Подготвен от фондация “Социални реформи за развитие и интеграция” по проект финансиран от УНИЦЕФ.


На национално ниво:

• Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя

националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-

делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги;

• Министерство на финансите (МФ) – определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната;

• Агенция за социално подпомагане – разрешава откриването и закриването на социалните услуги – държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги; чрез Дирекциите „Социално подпомагане” (ДСП) се предоставят и социални услуги;

• Държавна агенция „Закрила на детето” (ДАЗД) – лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критериите за социални услуги за деца и семейства.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Свързани:

С решение №6 прието на заседание iconРешение
На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12. 12. 2012 г., Протокол №20
С решение №6 прието на заседание iconЕвропейски съд по правата на човека
След като проведе закрито заседание на 05. 02. 2004г., постанови следното решение прието на същата дата
С решение №6 прието на заседание iconОкончателно
След като обсъди въпросите в закрито заседание, проведено на 29 април 2008 г постановява следното решение, което беше прието на посочената...
С решение №6 прието на заседание iconРешение №152/23. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 23. 10. 2011г., с Протокол №27/23. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №160/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №159/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г
С решение №6 прието на заседание iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом